КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2011 № 50/621-б

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Пантел ієнка В.О.

суддів: Гарник Л.Л.

Верховця А.А.

при секретарі: Кор інній А.О.

Від ініціюючого кредитор а:не з' явились

Від боржника:ОСОБА_1 (дов іреність від 25.01.2011 р. б/н)

Від керуючого санацією Шни пка М.М , ОСОБА_2 (довіреніст ь від 01.06.2011 р. №1)

Від арбітражного керуючог о Куделі М.О.: ОСОБА_3 (довір еність від 05.01.2011 р. б/н)

Від ТОВ „Виробничий вектор ”: ОСОБА_4 (довіреність від 04.01.2011 р. № 2)

ОСОБ А_5 (довіреність від 04.01.2011 р. № 1)

Від ТОВ „Ситон”: ОСОБА_6 ( довіреність від 01.12.2010 р. б/н)

ОСОБА_1 (довіреність від 27.12 .2010 р. б/н)

ОСОБА_7: паспорт

Від ОСОБА_7: ОСОБА_1 (д овіреність від 17.05.2011 р. № 1508)

ОСОБА_8 (довіреність від 17.05 .2011 р. № 1508)

Від ОСОБА_9: ОСОБА_8 (д овіреність від 17.05.2011 року б/н)

ОСОБА_10: паспорт

Від ОСОБА_10: ОСОБА_8 (д овіреність від 17.05.2011 року № 461)

ОСОБА_11: паспорт

Від Уповноваженої особи ак ціонерів ПАТ „АБС-УКР” Луцен ка Г.В.: Чурікова Т.Ю. (договір ві д 16.05.2011 року)

Ящук О .О. (договір від 31.05.2011 року № 1/2011)

ОСОБА_12: паспорт

Від ОСОБА_12: ОСОБА_8 (д овіреність від 17.05.2011 року № 663)

Від ОСОБА_13: не з' явили сь

Від ТОВ „МГ-капітал”: ОСОБ А_6 (довіреність від 01.12.2010 року б/ н)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні апеляційн і скарги: Приватного акціоне рного товариства (далі - ПАТ ) „АБС-УКР”, ОСОБА_13, ОСОБА _12, Уповноваженої особи акці онерів ПАТ „АБС-УКР” ОСОБА_ 11, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОС ОБА_7, Товариства з обмежено ю відповідальністю „МГ-капі тал”, Товариства з обмеженою відповідальністю „Ситон”

на ухвалу попереднього зас ідання

господарського суду міста Києва

від 29.03.2011р.

у справі №50/621-б (суддя Головатюк Л.Д.)

за заявою Товариства з обмеженою відп овідальністю (далі - ТОВ)

„Шиндлер”

до ПАТ „АБС-УКР”

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою попереднього з асідання господарського суд у м.Києва від 29.03.2011р. по справі № 50/621-б визнано кредиторами ПАТ „ АБС-УКР”: 1) ТОВ «Шиндлер» (код Є ДРПОУ 32852667, 01133, м. Київ, вул. Щорса, б . 29) на суму 1 339 045,35 грн. - 4 черга;

2) Комунальне підприємство виконавчого органу Київсько ї міської ради (Київської міс ької державної адміністраці ї) «Київекспертиза» (код ЄДРП ОУ 21606480, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельниц ького, б. 16-22) на суму основного б оргу в розмірі 132 335, 00 грн. - 4 черга та судових витрат в розмірі 12 5,00 грн. - 1 черга; 3) Товариство з о бмеженою відповідальністю « МГ - Капітал» (код ЄДРПОУ 32374739, 0 1033, м. Київ, вул. Володимирська, б . 79, оф.31) на суму 41 297 175,12 грн. - 4 черга; 4) Товариство з обмеженою від повідальністю «Ситон» (код Є ДРПОУ 32050136, 0357, м. Київ, вул. Довженк а, б. 14/1) на суму 11 137 000,00 грн. - 4 черга; 5) ОСОБА_13 на суму 37 500,00 грн. - 4 ч ерга. Визнано кредитором ПАТ „АБС-УКР” вимоги якого забез печені заставою майна боржни ка Публічне акціонерне това риство «Інтеграл - банк» (ко д ЄДРПОУ 22932856, 03680, м. Київ, пр. Перем оги, б.52/2) на суму 31 397 947,00 грн. - 1 черг а. Визнано кредитором ПАТ „АБ С-УКР” Товариство з обмежено ю відповідальністю «Виробни чий вектор» (код ЄДРПОУ 31776046, 02230, м . Київ, вул. Боженка, буд. 2) та вкл ючено до четвертої черги реє стру вимог кредиторів ПАТ „А БС-УКР” грошові вимоги в розм ірі 353 643 991,37 грн. та зобов' язано розпорядника майна включити ці вимоги до реєстру вимог кр едиторів. Відмовлено у визна нні кредиторами ПАТ „АБС-УКР ”: 1) Подільській міжрайонній виконавчій дирекції Київськ ого міського відділення Фонд у соціального страхування з тимчасової втрати працездат ності (код ЄДРПОУ 26079364, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А) на суму 492,97 грн.; 2) Публічному акціонер ному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» (к од ЄДРПОУ 03327664, 01015, вул. Лейпцизьк а, б. 1а) на суму основного боргу 1 319,80 грн. та судових витрат в ро змірі 125,00 грн.; 3) Товариству з об меженою відповідальністю «Ш индлер» (код ЄДРПОУ 32852667, 01133, м. Киї в, вул. Щорса, б. 29) на суму 143 817,82 грн . Затверджено реєстр вимог кр едиторів боржника ПАТ „АБС-У КР” на загальну суму 438 985 118,84 грн .

Не погоджуючись з винесено ю ухвалою, ПАТ „АБС-УКР”, ОСО БА_13, ОСОБА_12, Уповноважен а особа акціонерів ПАТ „АБС-У КР” ОСОБА_11, ОСОБА_10, О СОБА_9, ОСОБА_7, Товариств о з обмеженою відповідальніс тю „МГ-капітал”, Товариство з обмеженою відповідальністю „Ситон” подали апеляційні скарги.

У відзиві на апеляційні ска рги ТОВ „Ситон” і ТОВ „МГ-кап італ” арбітражний керуючий Шнипко М.М. просить їх задово льнити частково, змінити ухв алу господарського суду м.Ки єва від 29.03.2011р., а в іншій частині оскаржувану ухвалу залишити без змін.

У відзиві на апеляційні ска рги ТОВ „Ситон” і ТОВ „МГ-кап італ” кредитор ТОВ „Виробни чий вектор” просить відмовит и у задоволенні апеляційних скарг, а ухвалу господарсько го суду м.Києва залишити без з мін.

Розглянувши доводи апеляц ійних скарг, перевіривши мат еріали справи, заслухавши по яснення представників керую чого санацією, арбітражного керуючого, кредиторів і борж ника, дослідивши докази, проа налізувавши на підставі вста новлених фактичних обставин справи правильність застосу вання судом першої інстанції норм законодавства, Київськ ий апеляційний господарськи й суд вважає, що скарги не підл ягають задоволенню з наступн их підстав.

Заявник звернувся до госпо дарського суду м.Києва із зая вою про порушення справи про банкрутство боржника, оскіл ьки ПАТ „АБС-УКР неспроможне сплатити борг у сумі 1 339 045,35 грн . протягом трьох місяців післ я встановленого для його спл ати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010р. було поруш ено провадження у справі про банкрутство №50/621-б та призначе но підготовче засідання.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010р. було визнано р озмір вимог кредитора ТОВ “Ш индлер” в розмірі 1339045,35 грн., роз порядником майна призначено арбітражного керуючого Куде лю Марію Олександрівну.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011р. апеляційну скарг у приватного акціонерного то вариства "АБС-УКР" на ухвалу пі дготовчого засідання господ арського суду м. Києва від 26.11.2010 р. по справі №50/621-б було залишен о без задоволення, ухвалу під готовчого засідання господа рського суду м. Києва від 26.11.2010 п о справі №50/621-б залишено без зм ін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 24.02.2011р . касаційну скаргу ПАТ "АБС-УКР " залишено без задоволення, ух валу господарського суду м.К иєва від 26.11.2010р. та постанову Ки ївського апеляційного госпо дарського суду від 19.01.2011р. у спр аві №50/621-б залишено без змін.

Частиною 2 ст. 4-1 ГПК України в становлено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провад ження, передбаченому цим Код ексом, з урахуванням особлив остей, встановлених Законом України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Законом України "Про держав ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці в" визначено, що місцезнаходж енням юридичної особи є адре са органу або осіб, які відпов ідно до установчих документі в юридичної особи чи закону в иступають від її імені.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст . 18 Закону України "Про державн у реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців " якщо відомості, які підлягаю ть внесенню до Єдиного держа вного реєстру, були внесені д о нього, то такі відомості вва жаються достовірними і можут ь бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін, як що відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державн ого реєстру юридичних осіб т а фізичних осіб-підприємців, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

На виконання вимог ухвали п ідготовчого засідання заявн иком було подано оголошення про порушення справи про бан крутство приватного акціон ерного товариства "АБС - УКР" (к од ЄДРПОУ 35086500), яке опублікован о у газеті "Урядовий Кур' єр" № 230 від 08.12.2010р.

Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом" піс ля опублікування оголошення про порушення справи про бан крутство в офіційному друков аному органі всі кредитори н езалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошо вими вимогами до боржника зг ідно зі статтею 14 цього Закону .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 14 Зако ну України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” конкурсні кредитори за вим огами, які виникли до дня пору шення провадження у справі п ро банкрутство, протягом три дцяти днів від дня опублікув ання в офіційному друкованом у органі оголошення про пору шення провадження у справі п ро банкрутство зобов' язані подати до господарського су ду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документ и, що їх підтверджують.

Вимоги конкурсних кредито рів, які заявлені після закін чення строку, встановленого для їх подання, або не заявлен і взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про щ о господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реє стр вимог кредиторів. Зазнач ений строк є граничним і поно вленню не підлягає.

Судом першої інстанції бул о встановлено, що після подан ня оголошення про порушення справи про банкрутство прива тного акціонерного товарист ва «АБС-УКР» з вимогами до бор жника звернулися наступні кр едитори:

- Подільська міжрайон на виконавча дирекція Київсь кого міського відділення Фон ду соціального страхування з тимчасової втрати працездат ності на суму 492,97 грн.;

- Комунальне підприєм ство виконавчого органу Київ ської міської ради (Київсько ї міської державної адмініст рації) «Київекспертиза» на с уму 132 335,00 грн. та судові витрати на суму 125,00 грн.;

- Публічне акціонерне товариство «Акціонерна комп анія «Київводоканал» на суму 1319,80 грн. та судові витрати в роз мірі 125,00 грн.;

- Товариство з обмежен ою відповідальністю «МГ - Кап італ» на суму 41 297 184,00 грн.;

- Товариство з обмежен ою відповідальністю «Ситон» на суму 11 137 000,00 грн.;

- ОСОБА_13 на суму 37 500,00 грн.;

- Товариство з обмежен ою відповідальністю «Виробн ичий вектор» на суму 353 643 991,37 грн. ;

- Публічне акціонерне товариство «Інтеграл-банк» на суму основного боргу 31 366 410,61 т а штрафних санкцій на суму 31 536, 39 грн., які забезпечені застав ою.

Вбачається, що у судовому за сіданні 28.03.2011р. і 29.03.2011р. за участю кредиторів, боржника та розп орядника майна місцевим судо м було оцінено подані докуме нти, заслухано їх пояснення, р озглянуто наданий погоджени й з боржником реєстр вимог кр едиторів боржника, який вклю чає в себе вимоги кредиторів :

1. Подільської міжрайонної в иконавчої дирекції Київсько го міського відділення Фонду соціального страхування з т имчасової втрати працездатн ості на суму 492,97 грн.

Зазначені вимоги боржник т а розпорядник майна не визна ли з тих підстав, що вони є пот очною заборгованістю, яка бу ла погашена ПАТ «АБС-УКР» від повідно до платіжних доручен ь №865 від 06.10.2010р. на суму 483,93 грн. та № 875 від 06.10.2010р. Тобто дана заборгов аність була погашена боржник ом ще до порушення справи про банкрутство ПрАТ «АБС-УКР». З цими доводами боржника і роз порядника майна місцевий суд погодився і врахував, що при ц ьому порушення прав інших кр едиторів не встановлено.

Тому суд першої інстанції п равильно не визнав вимоги По дільської міжрайонної викон авчої дирекції Київського мі ського відділення Фонду соці ального страхування з тимчас ової втрати працездатності в сумі 492,97 грн. та не включив їх до реєстру вимог кредиторів ПАТ «АБС-УКР», оскільки ці вим оги були задоволені боржнико м і погашені.

2. Публічного акціонерного т овариства «Акціонерна компа нія «Київводоканал» на суму 1319,80 грн. та судові витрати в роз мірі 125,00 грн.

Зазначені вимоги боржник т а розпорядник майна також не визнали з тих підстав, що вони є поточною заборгованістю, я ка була погашена ПАТ «АБС-УКР » 30.12.2010р.

Тому суд першої інстанції п равильно не визнав вимоги Пу блічного акціонерного товар иства «Акціонерна компанія « Київводоканал» в сумі 1 444,80 грн . та не включив їх до реєстру в имог кредиторів ПАТ «АБС-УКР », оскільки вони повністю пог ашені, що підтверджується пл атіжним дорученням № 1008 від 30.12.2 010р.

3. Комунального підприємств а виконавчого органу Київськ ої міської ради (Київської мі ської державної адміністрац ії) «Київекспертиза» на суму 132 335,00 грн. та судові витрати на с уму 125,00 грн.

Згідно з Законом України «П ро відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом» вимоги креди торів набувають характеру бе зспірних, якщо вони підтверд жені відповідними документа ми, або якщо вони визнані борж ником.

Вимоги в сумі 132 335,00 грн. визнан і боржником, є обґрунтованим и, документально підтверджен ими, а тому правильно визнані місцевим судом та включені д о реєстру вимог кредиторів П АТ «АБС-УКР».

4. Товариства з обмеженою ві дповідальністю «МГ-капітал» на суму 41 297 184,00 грн.

Вимоги ТОВ „МГ-капітал” ск ладаються із заборгованості за Договором купівлі-продаж у цінних паперів №64/63Б-01/10 від 26.07.20 10р. на суму 35 207 000,00 грн. та заборго ваності за Договором позики від 14.02.2008р. на суму 6 090 184,00 грн.

Предметом договору купівл і-продажу є цінні папери (імен ні безпроцентні облігації), я кі ПАТ «АБС-УКР» придбало у ТО В „МГ-капітал”. Сторони догов ору передбачили (п. 3.1 договору ), що розрахунки по договору мо жуть проводитись грошовими к оштами, або іншими видами пла тежу, в тому числі цінними пап ерами інших емітентів, вексе лями, другими цінними папера ми. Згідно Акту приймання-пер едачі векселів від 10.09.2010р. ПАТ « АБС-УКР» передало ТОВ „МГ-кап італ” 5 (п' ять) простих вексе лів на загальну суму 35 207 000,00 грн .

10.11.2010р. зазначені векселі бул и пред' явленні до оплати за Актами пред' явлення вексел я до оплати та на момент поруш ення справи про банкрутство ПАТ «АБС-УКР» не були погашен і.

Таким чином, вимоги ТОВ „МГ- капітал” за договором купів лі-продажу цінних паперів ви никли із вексельних зобов' я зань, підтверджені належними документами, зокрема вексел ями та актами пред' явлення векселів до оплати, визнанні Божником, а відтак є безспірн ими.

Відповідно до умов договор у позики ТОВ „МГ-капітал” зоб ов' язується передати у влас ність ПАТ «АБС-УКР»грошові к ошти у розмірі 5 000 000,00 грн., а оста нній зобов' язується поверн ути їх та сплатити проценти у визначений договором строк. Відповідно до п. 5.1 договору по зики після закінчення строку (до 10.11.2010р.) боржник зобов' язан ий протягом 1 (одного) банківсь кого дня повернути кредитору позику та на умовах п. 3.6 догово ру позики сплатити проценти за користування грошовими ко штами.

Згідно із випискою з особов ого рахунку ТОВ „МГ-капітал” з 01.02.2008р. по 09.11.2010р. боржнику було п ерераховано грошові кошти в розмірі 5 014 300,00 грн., а повернено кредитору лише 28 100,00 грн. В мате ріалах справи є розрахунок в ідсотків за користування поз икою за період з 15.02.2008р. по 09.11.2010р., я кі були перераховані боржник ом, що стало підставою для час ткового визнання вимог ТОВ „ МГ-капітал” за договором поз ики.

Вимоги ТОВ „МГ-капітал” за договором позики підтверджу ються належними документами та частково визнанні божник ом.

Вимоги ТОВ „МГ-капітал” на загальну суму 41 297 175,12 грн. визна ні боржником, підтверджені н алежними документами, тому з аконно визнані місцевим судо м та включені до реєстру вимо г кредиторів ПАТ «АБС-УКР».

Вбачається, що розпорядник майна лише частково визнав к редиторські вимоги ТОВ„МГ-ка пітал” , а саме на суму 6 081 335,84 грн .

Місцевий суд не погодився з таким рішенням розпорядника майна, оскільки поданими ТОВ „МГ-капітал” доказами підтв ерджена наявність у боржника перед ТОВ „МГ-капітал” забор гованості саме в розмірі 41 297 175 ,12 грн. Сам боржник визнав забо ргованість ТОВ „МГ-капітал” саме в розмірі 41 297 175,12 грн., отже ця сума законно була включен а місцевим судом до реєстру в имог кредиторів боржника.

5. Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Ситон» на с уму 11 137 000,00 грн.

Вимоги ТОВ «Ситон» виникли із Договору №2-Д купівлі-прода жу цінних паперів від 04.10.2010р. За умовами даного договору ТОВ «Ситон» придбав у ПАТ «АБС-УК Р» 2 (два) простих векселя на за гальну суму 11 137 000,00 грн., які були йому передані за Актом №1 прий ому-передачі цінних паперів від 04.10.2010р.

27.10.2010р. зазначені векселі бул и пред' явленні до оплати за Актами пред' явлення вексел я до оплати та на момент поруш ення справи про банкрутство ПАТ «АБС-УКР» не були погашен і.

Вимоги ТОВ «Ситон» на суму 1 1 137 000,00 грн. виникли із вексельни х зобов' язань, підтверджені належними документами, визн анні божником, а відтак є безс пірними, тому суд першої інст анції законно визнав їх та вк лючив до реєстру вимог креди торів ПАТ «АБС-УКР».

6. ОСОБА_13 на суму 37 500,00 грн.

На підставі Договору зворо тної фінансової допомоги від 26.09.2006р. Кредитор надав боржнику позику в сумі 37 500,00 грн. Перерах ування коштів підтверджуєть ся платіжним дорученням №10 ві д 26.09.2006. Доказів повернення нада ної позики в матеріалах спра ви відсутні, а зазначені вимо ги визнані боржником.

Отже, вимоги ОСОБА_13 в су мі 37 500,00 грн. визнані Боржником, є обґрунтованими, документа льно підтвердженими, а тому м ісцевий суд правильно їх виз нав та включив до реєстру ви мог кредиторів ПАТ «АБС-УКР» .

7. Кредиторські вимоги ініці юючого кредитора - товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Шиндлер» в сумі 1 339 045,35 грн. в же були визнані судом в ухвал і підготовчого засідання від 26.11.2010р., яка була залишена без зм ін Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011р. та Постановою Вищ ого господарського суду від 24.02.2011р.

Місцевий суд правильно не п рийняв до уваги подану боржн иком мирову угоду між ініцію ючим кредитором та боржником щодо відсутності заборгован ості ПАТ «АСБ-УКР» перед ТОВ « Шиндлер» в розмірі 1 339 045,35 грн., о скільки вона у встановленому законом порядку не була затв ерджена судом.

Вбачається, що 30.12.2010р. до місц евого суду від ТОВ «Шиндлер» надійшли додаткові кредитор ські вимог до боржника на сум у 143 817,82 грн.

Господарський суд м.Києва з аконно відмовив у визнанні д аних додаткових кредиторськ их вимог, оскільки вони не під тверджені належними доказам и, крім того вбачається, що бо ржник в судові засідання не з ' являвся, пояснень щодо дод аткових кредиторських вимог до боржника не надавав, а отже у суду були відсутні підстав и для задоволення даних кред иторських вимог. Ці додатков і вимоги також не визнав і бор жник.

8. Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Виробничий вектор» на суму 353 643 991,37 грн.

Вимоги ТОВ «Виробничий век тор» складаються із збитків інвестора на загальну суму 93 383 651,25 грн. та витрат повіреного на загальну суму 260 260 340,12 грн.

Предметом Договору про інв естиційну діяльність по ство ренню житлового комплексу з вбудовано-прибудованими при міщеннями соціального призн ачення та підземним паркінго м від 19.05.2006р., який за новою реда кцією Договору про інвестува ння будівництва житлово-офіс но-торговельного комплексу в ід 16.11.2005р. (далі - Інвестиційни й договір, Договір про інвест ування) є порядок, об' єм та ум ови здійснення ПАТ «АБС-УКР» (замовник) і ТОВ «Виробничий в ектор» як інвестор інвестиці йної діяльності по відношенн ю до Об' єкта будівництва - Житлового комплексу з вбудов ано-прибудованими приміщенн ями соціального призначення та підземним паркінгом в ква рталі, обмеженому вулицями Г либочицькою, Студентською та Миколи Пимоненка (ЖК «Покров ський посад»).

Відповідно до умов Інвести ційного договору ТОВ «Виробн ичий вектор» уклав та оплати в ряд договорів, що пов' язан і з інвестиційною діяльністю , на загальну суму 93 383 651,25 грн. Дан і грошові кошти є інвестиціє ю ТОВ «Виробничий вектор».

В рамках виконання Інвести ційного договору між ТОВ «Ши ндлер», ПАТ «АБС-УКР» і ТОВ «Ви робничий вектор» було укладе но Договір №КР-21/07 від 04.07.2007р. про п оставку обладнання на ЖК «По кровський посад». В зв' язку із заборгованістю ПАТ «АБС-У КР» за поставлене обладнання ТОВ «Шиндлер» звернувся за з ахистом своїх прав до суду, а з годом із заявою про порушенн я справи про банкрутство ПАТ «АБС-УКР». Невиконання боржн иком договірних зобов' язан ь перед ТОВ «Шиндлер» є ненал ежним виконанням умов Інвест иційного договору.

В Договорі про інвестуванн я Сторони передбачили, що інв естиції - це грошові кошти, май но, а також будь-які матеріаль ні та нематеріальні активи, в кладені Сторонами в Об'єкт ін вестування в процесі інвести ційної діяльності.

На виконання умов Договору про інвестування TOB «Виробнич ий вектор» було укладено та о плачено ряд договорів та зді йснено оплату виставлених ра хунків на загальну суму 93 383 651,25 г рн. 25 коп. (копії підтверджуючи х документів містяться в мат еріалах справи).

Відповідно до ст. 1 Закону Ук раїни «Про інвестиційну діял ьність» інвестиціями є всі в иди майнових та інтелектуаль них цінностей, що вкладаютьс я в об'єкти підприємницької т а інших видів діяльності, в ре зультаті якої створюється пр ибуток (доход) або досягаєтьс я соціальний ефект.

Згідно з ч. 5 ст. 7 Закону Украї ни «Про інвестиційну діяльні сть» інвестор має право воло діти, користуватися і розпор яджатися об'єктами та резуль татами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території Украї ни, відповідно до законодавч их актів України. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльніст ь»розміщення інвестицій у бу дь-яких об'єктах, крім тих, інв естування в які заборонено а бо обмежено цим Законом, інши ми актами законодавства Укра їни, визнається невід'ємним п равом інвестора і охороняєть ся законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про інвестиційну д іяльність» захист інвестиці й - це комплекс організаційни х, технічних та правових захо дів, спрямованих на створенн я умов, які сприяють збережен ню інвестицій, досягненню ці лі внесення інвестицій, ефек тивній діяльності об'єктів і нвестування та реінвестуван ня, захисту законних прав та і нтересів інвесторів, у тому ч ислі права на отримання приб утку (доходу) від інвестицій.

Відповідно до п. 2.3. Договору про інвестування Сторони виз начили, що результатом інвес тиційної діяльності буде поб удований та прийнятий в експ луатацію Об'єкт будівництва з виникненням та наступним о формленням права власності н а приміщення у відповідності з умовами даного Договору. З м оменту підписання Договору п ро інвестування кожна із Сто рін набуває майнові права, як і надають право на отримання у первісну власність відпов ідних приміщень в ЖК «Покров ський посад» після завершенн я будівництва та введення Об 'єкта будівництва в експлуат ацію.

Згідно із ч. 1 ст. 193 Господарсь кого кодексу України (надалі за текстом - ГК України), суб'єк ти господарювання та інші уч асники господарських віднос ин повинні виконувати господ арські зобов'язання належним чином відповідно до закону, і нших правових актів, договор у, а за відсутності конкретни х вимог щодо виконання зобов 'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно с тавляться. Кожна сторона пов инна вжити усіх заходів, необ хідних для належного виконан ня нею зобов'язання, враховую чи інтереси другої сторони т а забезпечення загальногосп одарського інтересу.

В рамках виконання Договор у про інвестування між TOB «Шин длер», ПАТ (ЗАТ) «АБС-УКР» і TOB «В иробничий вектор» було уклад ено Договір №КР-21/07 від 04.07.2007р., від повідно до якого TOB «Шиндлер» зобов'язався виготовити та п оставити на ЖК «Покровський посад» 1 (один) ліфт та 4 (чотири) ескалатори, а ПАТ (ЗАТ) «АБС-УК Р» зобов'язався оплатити пос тавлене Обладнання. Однак, у з в'язку із заборгованістю ПАТ «АБС-УКР» за поставлене обла днання TOB «Шиндлер» звернувся за захистом своїх порушених прав до суду, але після задово лення його позовних вимог ПА Т (ЗАТ) «АБС-УКР» так і не розра хувався за поставлене обладн ання.

В п. 9.2. Договору про інвестув ання зазначено, що за невикон ання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язан ь Сторони несуть відповідаль ність відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до ч. 3 ст. 147 ГК Укра їни збитки, завдані суб'єкту г осподарювання порушенням йо го майнових прав громадянами чи юридичними особами, а тако ж органами державної влади ч и органами місцевого самовря дування, відшкодовуються йом у відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 Цивіль ного кодексу України (надалі - ЦК України) у разі порушення зобов'язання настають право ві наслідки, встановлені дог овором або законом, зокрема: в ідшкодування збитків, а ч. 1 ст . 623 ЦК України передбачено, що б оржник, який порушив зобов'яз ання, має відшкодувати креди торові завдані цим збитки.

Крім цього, згідно з ч. 2 ст. 612 Ц К України боржник, який прост рочив виконання зобов'язання , відповідає перед кредиторо м за завдані простроченням з битки і за неможливість вико нання, що випадково настала п ісля прострочення.

Поняття збитків регулюєть ся ч. 2 ст. 22 ЦК України, відповід но до якої збитками є втрати, я ких особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особ а зробила або мусить зробити для відновлення свого поруш еного права (реальні збитки) т а доходи, які особа могла б реа льно одержати за звичайних о бставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до ч. 2 ст. 224 ГК Укра їни під збитками розуміються витрати, зроблені управнено ю стороною, втрата або пошкод ження її майна, а також не одер жані нею доходи, які управнен а сторона одержала б у разі на лежного виконання зобов'язан ня або додержання правил зді йснення господарської діяль ності другою стороною.

Згідно з ч. 3 ст. 22 ЦК України зб итки відшкодовуються у повно му обсязі, якщо договором або законом не передбачено відш кодування у меншому або біль шому розмірі.

На виконання умов Договору про інвестування TOB «Виробнич ий вектор» було сплачено гро шові кошти в сумі 93 383 651,25 грн. У зв 'язку з банкрутством ПАТ «АБС -УКР», TOB «Виробничий вектор» п оніс збитки у розмірі внесен их інвестицій, оскільки неза вершений Об'єкт будівництва буде включений до ліквідацій ної маси Боржника та реалізо ваний серед інших Кредиторів , а подальше виконання зобов'я зань TOB «Виробничий вектор» за Договором про інвестування та продовження будівництва з начно ускладнені процедурою банкрутства ПАТ «АБС-УКР».

Отже, грошові кошти в розмір і 93 383 651,25 грн. 25 коп., є збитками TOB «В иробничий вектор», які підля гають відшкодуванню в зв'язк у з невиконанням ПАТ «АБС-УКР » своїх договірних зобов'яза нь.

Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону про банкрутство всі кредито ри незалежно від настання ст року виконання зобов'язань м ають подавати заяви з грошов ими вимогами до боржника згі дно із ст. 14 цього Закону. Отже, законодавець не обмежує коло кредиторів боржника виключн о кредиторами, які мають з бор жником грошові зобов'язання. Кредитор з майновими вимога ми вправі звернутися до борж ника з грошовими вимогами, ос кільки здійснення публікаці ї про порушення справи про ба нкрутство означає настання с троку виконання всіх зобов'я зань боржника, в тому числі ма йнового характеру.

В даному випадку, Кредитор в ніс грошові кошти у вигляді і нвестицій, однак в зв'язку із п орушенням справи про банкрут ство у нього виникають збитк и у вигляді неотримання резу льтату від інвестиційної дія льності - неотримання права в ласності на об'єкти нерухомо го майна.

Заборгованість Боржника п еред ініціюючим кредитором, яка стала підставою для пору шення справи про банкрутство , виникла із договору, який був укладений в межах інвестиці йної діяльності сторін. Таки м чином, невиконання зобов'яз ань ПАТ «АБС-УКР» перед TOB «Шин длер» є порушенням умов Інве стиційного договору, що завд ає значних збитків TOB «Виробни чий вектор».

Тому суд першої інстанції з аконно і обґрунтовано включи в TOB «Виробничий вектор» на су му 93 383 651,25 грн. до реєстру вимог к редиторів ПрАТ «АБС-УКР».

Відповідно до п. 7.2. Інвестиці йного договору сторони перед бачили, що ПАТ «АБС-УКР» може д оручати ТОВ «Виробничий вект ор» заключати договори, необ хідні для будівництва об' єк та інвестування. Згідно п. 7.5. Ін вестиційного договору Сторо ни домовились, що Розділ 7 Інве стиційного договору є догово ром доручення в розумінні Ро зділу 68 ЦК України (Доручення) і в процесі виконання доруче ння відносини між Сторонами регулюються даним договором та положеннями Розділу 68 ЦК У країни (п. 7.6. Інвестиційного до говору).

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 1007 ЦК У країни довіритель зобов' яз аний, якщо інше не встановлен о договором відшкодувати пов іреному витрати, пов' язані з виконанням доручення.

Згідно Постанови Київсько го апеляційного господарськ ого суду від 11.08.2010р. у справі №32/154 за позовом ТОВ «Виробничий в ектор» до ПАТ «АБС-УКР» про ві дшкодування витрат повірено го, позов задоволено в повном у обсязі та стягнуто із боржн ика 49 334 881,76 грн. витрат повірено го в рамках виконання проект у ЖК «Покровський посад». В По станові Київського апеляцій ного господарського суду вст ановлено, що відносини між бо ржником і кредитором, є відно синами доручення та урегульо вані главою 68 ЦК України доруч ення. Дані витрати включені Т ОВ «Виробничий вектор» до за яви про визнання грошових ви мог кредиторів ПАТ «АБС-УКР» .

Зобов' язання по сплаті 49 334 881,76 грн. не є припиненим, оскіль ки боржник не перерахував за значену суму грошових коштів кредитору, а зарахування зус трічних однорідних вимог за заявою ПАТ «АБС-УКР» №485 від 08.11.2 010р. не відбулось за відсутнос ті безспірності заявлених до зарахування зобов' язань. К рім того, в провадженні Госпо дарського суду м. Києва знахо диться справа №48/41 за позовом П АТ «АБС-УКР» до ТОВ «Виробнич ий вектор» про стягнення 49 334 881,7 6 грн. В даній справі ПАТ «АБС-У КР» зазначає про те, що Заява п ро зарахування зустрічних од норідних вимог не була прийн ята ТОВ «Виробничий вектор», що стало підставою для зверн ення до суду для стягнення ці єї суми в загальному порядку .

Згідно ст. 35 ГПК України факт и, встановлені рішенням госп одарського суду (іншого орга ну, який вирішує господарськ і спори), за винятком встановл ених рішенням третейського с уду, під час розгляду однієї с прави, не доводяться знову пр и вирішенні інших спорів, в як их беруть участь ті самі стор они.

Вимога по оплаті витрат пов іреного виникла у повіреного у момент сплати коштів від ім ені ПАТ «АБС-УКР». Однак, строк виконання такої вимоги може визначатись повіреним на вл асний розсуд.

Відповідно до п. 15 ст. 11 Закону України «Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом»пі сля опублікування оголошенн я про порушення справи про ба нкрутство в офіційному друко ваному органі всі кредитори незалежно від настання строк у виконання зобов'язань мают ь право подавати заяви з грош овими вимогами до боржника з гідно зі статтею 14 цього Закон у.

Таким чином, ТОВ «Виробничи й вектор» за дорученням та ві д імені ПАТ «АБС-УКР» було укл адено та оплачено за власний рахунок ряд договорів, необх ідних для будівництва Об' єк та інвестування на загальну суму 260 260 340,12 грн., які є витратами повіреного та підлягають ві дшкодуванню довірителем.

Отже, вказані витрати ТОВ «В иробничий вектор» є грошовим и, підтверджуються належними доказами, а відтак правильно визнані місцевим судом безс пірними та такими, що підляга ють включенню до реєстру вим ог кредиторів ПАТ «АБС-УКР» в сумі 260 260 340,12 грн.

9. Відповідно до ч. 2 п. 6 ст. 14 Зак ону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »розпорядник майна зобов'яза ний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забез печені заставою майна боржни ка, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внес ти окремо до реєстру відомос ті про майно боржника, яке є пр едметом застави згідно з дер жавним реєстром застав.

Таким чином, до реєстру вимо г кредиторів розпорядником м айна внесено вимоги публічно го акціонерного товариства « Інтеграл-банк» на суму основ ного боргу 31 366 410,61 грн. та штрафн их санкцій на суму 31 536,39 грн., які забезпечені заставою.

Згідно Кредитного договор у №788 від 21.09.2007р. ПАТ «Інтеграл- б анк» відкрив ПАТ «АБС-УКР» ві дкличну кредитну лінію забор гованістю по позичковому рах унку не більше 17 900 000,00 грн. Додат ковою угодою було збільшено розмір кредиту до 19 875 000,00 грн. До датковими угодами №4, 5, 6 строк с плати процентів за користува ння кредитом переносився. Ві дповідно до п. 5.2 Кредитного до говору в разі порушення пров адження у справі про банкрут ство позичальника банк вправ і вимагати дострокового вико нання зобов' язань за кредит ним договором. Позичальник о тримав вимогу про дострокове виконання зобов' язання за кредитом - 17.12.2010р., однак грошо ві кошти не було сплачено, що п ризвело до виникнення заборг ованості за кредитом в розмі рі 19 676 551 грн. та за процентами в розмірі 11 689 859,47 грн. Невиконання умов кредитного договору пі дтверджується виписками про стан заборгованості ПАТ «АБ С-УКР» перед ПАТ «Інтеграл - банк».

Судом встановлено, що викон ання боржником зобов' язань за кредитним договором забе зпечене заставою та іпотекою , зокрема, згідно з Договором і потеки, посвідченим приватни м нотаріусом Київського місь кого нотаріального округу ОСОБА_14 21.09.2007р. за №9040 в іпотеку банку передано майно, що стан е власністю іпотекодавця в м айбутньому: машиномісця з №1 п о №100 (паркінг рівень -2), що розта шовані за адресою: м. Київ, вул . Глибочицька, 26 та на підставі Договору застави цінних пап ерів №788/2 від 02.04.2010р. в заставу бан ку передано належні боржнику безпроцентні цільові іменн і облігації серії F ЗАТ «Націо нальна будівельна компанія» в кількості 28 453 шт. та згідно До говору застави №788/8 від 10.09.2010р. в з аставу банку передано безпро центні цільові іменні обліга ції серії G, емітент ТОВ «Вироб ничий вектор»в кількості 607 013 шт.

Вимоги ПАТ «Інтеграл- бан к» є підтвердженими належним и доказами, обґрунтованими, в изнаними Боржником, а відтак є безспірними, тому законно в изнані місцевим судом та вкл ючені до реєстру вимог креди торів як окремо внесені вимо ги кредиторів, забезпечені з аставою.

Розпорядник майна не визна в вимоги ПАТ «Інтеграл- банк » на суму 31 536,39 грн., що складають ся з процентів нарахованих н а прострочену частину кредит у, зазначивши, що дана сума нар ахована після порушення пров адження у справі і відносить ся до поточних вимог, а тому не може бути включена до реєстр у конкурсних кредиторів борж ника.

Суд першої інстанції прави льно вказав, що на дату винесе ння порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ « АБС-УКР», час виконання боржн иком зобов'язання перед ПАТ « Інтеграл- банк» не настав. З а рахунок предмета іпотеки і потекодержатель (Банк) має пр аво задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у п овному обсязі або в частині, в становленій іпотечним догов ором, що визначена на час вико нання цієї вимоги. Тому ПАТ «І нтеграл- банк» і було зробл ено розрахунок на дату подач і відповідної Заяви в порядк у передбаченому статтею 33 Зак ону України № 8 98-IV "Про іпотеку" - «У разі порушення проваджен ня у справі про відновлення п латоспроможності іпотекода вця або визнання його банкру том або при ліквідації юриди чної особи - іпотекодавця іпо текодержатель набуває право звернення стягнення на пред мет іпотеки незалежно від на стання строку виконання осно вного зобов'язання».

Сам боржник визнав заборго ваність ПАТ «Інтеграл - банк » саме в розмірі 31 397 947,00 грн., отж е ця сума і була включенню до р еєстру вимог кредиторів борж ника.

Вимоги конкурсних кредито рів, які заявлені після закін чення строку, встановленого для їх подання, або не заявлен і взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними , про щ о господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реє стр вимог кредиторів. Зазнач ений строк є граничним і поно вленню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України „Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом” у попередньому засіданні госп одарський суд розглядає реєс тр вимог кредиторів, вимоги к редиторів, щодо яких були зап еречення боржника і які не бу ли включені розпорядником ма йна до реєстру вимог кредито рів.

За результатами розгляду г осподарський суд виносить ух валу, в якій зазначається роз мір визнаних судом вимог кре диторів, які включаються роз порядником майна до реєстру вимог кредиторів та признача ється дата проведення зборів кредиторів.

Тому суд першої інстанції з аконно і обгрунтовно визнав відповідне коло кредиторів б оржника ПАТ „АБС-УКР” та затв ердив реєстр вимог кредиторі в на загальну суму 438 985 118,84 грн.

Згідно статті 1 Закону Украї ни “Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом” сторони у справі про банкрутство - кре дитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут ).

Також, ст. 1 Закону про банкру тство передбачає, що кредито р - це юридична або фізична осо ба, яка має у встановленому по рядку підтверджені документ ами вимоги щодо грошових зоб ов'язань до боржника, щодо вип лати заборгованості із зароб ітної плати працівникам борж ника, а також органи державно ї податкової служби та інші о ргани, які здійснюють контро ль за правильністю та своєча сністю справляння страхових внесків на загальнообов'язк ове державне пенсійне страху вання та інші види загальноо бов'язкового державного соці ального страхування, податкі в і зборів (обов'язкових плате жів).

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_12, ОСОБА_10 , ОСОБА_9, ОСОБА_7, не є уч асниками провадження у справ і про банкрутство і не мали з б оржником ніяких правовіднос ин.

До матеріалів справи та до а пеляційної скарги апелянтам и ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСО БА_9, ОСОБА_7 не надано док азів того, що скаржники у відп овідності до закону були виз нані у судовому порядку кред иторами, а тому апелянти не є н і стороною у справі, ні особам и щодо яких суд вирішив у спір ній ухвалі питання про їх пра ва та обов' язки.

Враховуючи наведене, колег ія суддів дійшла висновку, що апелянти ОСОБА_12, ОСОБА _10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 не м али права апеляційного оскар ження ухвали господарського суду м. Києва від 29.03.2011р. по справ і №50/621-б, а апеляційне провадже ння порушено помилково.

Керуючись ст.ст.91, 99, 101, 103, 105, 106 ГПК України, ст.ст.,1, 11, 14, 15 Закону Укр аїни „Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом” Київсь кий апеляційний господарськ ий суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційне проваджен ня за апеляційними скаргами ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБ А_9, ОСОБА_7 на ухвалу госп одарського суду м.Києва від 29. 03.2011р. по справі №50/621-б припинити .

Апеляційні скарги ПАТ „АБС -УКР”, Уповноваженої особи ак ціонерів ПАТ „АБС-УКР” ОСОБ А_11, ОСОБА_13, ТОВ „МГ-капіт ал” і ТОВ „Ситон” залишити б ез задоволення, а ухвалу госп одарського суду м.Києва від г осподарського суду м.Києва в ід 29.03.2011р. по справі №50/621-б - без змін.

Справу №50/621-б повернути до го сподарського суду м.Києва.

Постанова може бути оскарж ена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти дн ів з дня її прийняття.

Головуючий суддя Пантелієнко В.О.

Судді Гарник Л.Л.

Верх овець А.А.

03.06.11 (відправлено)

Дата ухвалення рішення 01.06.2011
Оприлюднено 17.08.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону