КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2011 № 50/621-б

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Пантел ієнка В.О.

суддів: Гарник Л.Л.

Верховця А.А.

при секретарі: Кор інній А.О.

Від ініціюючого кредитор а: не з' явились

Від ПАТ „АБС-УКР” : ОСОБА_1 . (довіреність від 01.06.2011 року №1)

Керуючий санацією: Шнипко М .М. (паспорт НОМЕР_1 виданий 09.01.1996 року Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій о бл.)

ОСОБА_1. (довіреність від 01.0 6.2011 року № 1)

Від ТОВ „Виробничий вектор ”: ОСОБА_2. (довіреність від 04.01.2011 року № 2)

Від ТОВ „Ситон”: ОСОБА_3. (довіреність від 27.12.2010 року б/н)

Від Уповноваженої особи ак ціонерів ПрАТ „АБС-УКР” ОСО БА_4.: ОСОБА_5. (договір від 16.05.2011 року)

ОСОБА_6. (договір від 31.05 .2011 року № 1/2011)

Від ТОВ „МГ-капітал”: ОСОБ А_7. (довіреність від 01.12.2010 року б/н)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні апеляційн і скарги: Приватного акціоне рного товариства (далі - ПАТ ) „АБС-УКР”, Товариства з обмеж еною відповідальністю (далі - ТОВ) „МГ - капітал”, Товарис тва з обмеженою відповідальн істю (далі - ТОВ) „Ситон”

на ухвалу

господарського суду міста Києва

від 29.04.2011р.

у справі №50/621-б (суддя Головатюк Л.Д.)

за заявою Товариства з обмеженою відп овідальністю (далі - ТОВ)

„Шиндлер”

до Приватного акціонерного то вариства (далі - ПАТ)

„АБС-УКР”

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарсько го суду м.Києва від 29.04.2011р. по спр аві №50/621-б відмовлено в задово ленні клопотання представни ка боржника ОСОБА_3. про ві дкладення розгляду справи. В ідмовлено представнику борж ника ОСОБА_5. у задоволенн і заяви про призначення керу ючим санацією іншого арбітра жного керуючого, ніж запропо нований комітетом кредиторі в боржника. Відмовлено ТОВ «С ітон» у задоволенні заяви пр о призначення керуючим санац ією боржника арбітражного ке руючого Сидоренка В.В. Відмов лено арбітражному керуючому Долич О.В. у задоволенні заяви про призначення його керуюч им санацією боржника. Клопот ання комітету кредиторів бор жника - ПАТ „АБС-УКР” (ідентифі каційний код 24720911) задоволено. В ідкрита процедура санації П АТ „АБС-УКР” у справі про бан крутство №50/621-б строком на 12 міс яців до 29.04.2012р. Призначено керую чим санацією ПАТ „АБС-УКР” ар бітражного керуючого Шнипка Максима Миколайовича. Припи нені повноваження органів уп равління боржника - ПАТ „АБС-У КР” з 29.04.2011р. Відсторонено кері вника боржника - ПАТ „АБС-УКР” . Виконання обов' язків кері вника ПАТ „АБС-УКР” покладен і на керуючого санацією - ар бітражного керуючого Шнипка Максима Миколайовича.

Не погоджуючись з винесено ю ухвалою, ПАТ „АБС-УКР”, ТОВ „ МГ-капітал” і ТОВ „Ситон” по дали апеляційні скарги, в яки х просять ухвалу суду скасув ати в частині призначення ке руючим санацією арбітражног о керуючого Шнипка Максима М иколайовича і постановити в цій частині нове рішення, яки м призначити керуючим санаці єю іншого арбітражного керую чого.

У відзивах на апеляційні ск арги кредитор ТОВ „Виробничи й вектор” та арбітражний кер уючий - керуючий санацією Шни пко М.М. просять відмовити у з адоволенні апеляційних скар г, а ухвалу господарського су ду м.Києва від 29.04.2011р. залишити б ез змін.

Розглянувши доводи апеляц ійних скарг, перевіривши мат еріали справи, заслухавши по яснення керуючого санацією т а його представника, кредито рів і боржника, представникі в інших учасників судового р озгляду, дослідивши докази, п роаналізувавши на підставі в становлених фактичних обста вин справи правильність заст осування судом першої інстан ції норм законодавства, Київ ський апеляційний господарс ький суд вважає, що скарги не п ідлягають задоволенню з наст упних підстав.

Заявник звернувся до госпо дарського суду м.Києва із зая вою про порушення справи про банкрутство боржника, оскіл ьки ПАТ „АБС-УКР неспроможне сплатити борг у сумі 1 339 045,35 грн . протягом трьох місяців післ я встановленого для його спл ати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010р. було поруш ено провадження у справі про банкрутство №50/621-б та призначе но підготовче засідання.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010р. було визнано р озмір вимог кредитора ТОВ “Ш индлер” в розмірі 1339045,35 грн., роз порядником майна призначено арбітражного керуючого Куде лю Марію Олександрівну.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011р. апеляційну скарг у приватного акціонерного то вариства "АБС-УКР" на ухвалу пі дготовчого засідання господ арського суду м. Києва від 26.11.2010 р. по справі №50/621-б було залишен о без задоволення, ухвалу під готовчого засідання господа рського суду м. Києва від 26.11.2010 п о справі №50/621-б залишено без зм ін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 24.02.2011р . касаційну скаргу ПАТ "АБС-УКР " залишено без задоволення, ух валу господарського суду м.К иєва від 26.11.2010р. та постанову Ки ївського апеляційного госпо дарського суду від 19.01.2011р. у спр аві №50/621-б залишено без змін.

Ухвалою попереднього засі дання господарського суду м. Києва від 29.03.2011р. затверджено р еєстр вимог кредиторів ПАТ "А БС-УКР" на загальну суму 438 985 118, 84 грн., зобов' язано розпорядн ика майна ПАТ "АБС-УКР" арбітра жного керуючого Куделю М.О. на дати суду протокол зборів кр едиторів боржника, на яких об рано комітет кредиторів борж ника, а також протокол засіда ння комітету кредиторів, на я кому вирішено питання про ві дкриття ліквідаційної проце дури або процедури санації б оржника, призначення ліквіда тора або керуючого санацією боржника.

З матеріалів справи вбачає ться, що 19.04.2011р. через канцелярі ю місцевого суду від розпоря дника майна ПАТ "АБС-УКР" надій шли протокол загальних зборі в кредиторів від 12.04.2011р. та прот окол засідання комітету кред иторів від 15.04.2011р. з пропозицією введення процедури санації та призначення керуючим сана цією боржника арбітражного к еруючого - Шнипка Максима Мик олайовича (ліцензія Державно го департаменту з питань бан крутства серії АГ №НОМЕР_2 від 12.04.2011р.).

Місцевим судом встановлен о, що 12.04.2011р. загальними зборами кредиторів ПАТ "АБС-УКР" було обрано комітет кредиторів бо ржника, до якого увійшли кред итори з найбільшою кількістю голосів, а саме: ТОВ «МГ-капіт ал», ТОВ «Ситон», ПАТ «Інтегра л - банк» і ТОВ «Виробничий в ектор».

15.04.2011 року на засіданні коміт ету кредиторів боржника, офо рмленого протоколом №1, було вирішено:

1) обрати головою коміт ету кредиторів ТОВ «Виробнич ий вектор»;

2) ввести процедуру сан ації ПАТ "АБС-УКР" та звернутис ь до господарського суду з ві дповідним клопотанням;

3) керуючим санацією бо ржника погодити кандидатуру арбітражного керуючого Шнип ка М.М. та звернутися до суду з відповідним клопотанням.

До господарського суду м.К иєва 27.04.2011р. від голови комітету кредиторів боржника було на діслано клопотання про введе ння процедури санації боржни ка та призначення керуючим с анацією ПАТ "АБС-УКР" арбітраж ного керуючого Шнипка М.М.

Також 27.04.2011р. від арбітражног о керуючого Шнипка М.М. до місц евого суду надійшла заява що до надання згоди на призначе ння його керуючим санацією п риватного акціонерного това риства "АБС-УКР". В даній заяві Шнипко М.М. зазначив, що він не є зацікавленою особою щодо б оржника, має вищу юридичну ос віту та значний досвід робот и у сфері будівництва.

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом” н а час дії процедур банкрутст ва збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

Згідно ч. 9 ст. 16 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” рішення з борів (комітету) кредиторів в важається прийнятим більшіс тю голосів кредиторів, якщо з а нього проголосували присут ні на зборах (комітеті) кредит ори, кількість голосів яких в изначається відповідно до ча стини четвертої цієї статті.

Частиною 4 статті 16 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” встан овлено, що кредитори, у тому ч ислі і органи державної пода ткової служби, інші державні органи, які здійснюють контр оль за правильністю та своєч асністю справляння страхови х внесків на загальнообов'яз кове державне пенсійне страх ування та інші види загально обов'язкового державного соц іального страхування, податк ів і зборів (обов'язкових плат ежів), мають на зборах кредито рів кількість голосів, пропо рційну сумі вимог кредиторів , включених до реєстру вимог к редиторів, кратній тисячі гр ивень.

З матеріалів справи вбачає ться, що на названих вище збор ах комітету кредиторів були присутні кредитори, кількіст ь голосів яких становить 437 476 г олосів. За всі питання порядк у денного комітет кредиторів голосував більшістю голосів кредиторів. Отже, суд першої і нстанції правильно встанови в, що протокол комітету креди торів № 1 від 15.04.2011р. є легітимним , а рішення прийняті на даних з борах правомірними. У зв' яз ку з цим у місцевого суду не бу ло підстав відмовляти у відк ритті процедури санації ПАТ "АБС-УКР".

Статтею 1 Закону України “Пр о відновлення платоспроможн ості боржника або визнання й ого банкрутом” визначено, що санація - це система заході в, що здійснюється під час про вадження у справі про банкру тство з метою запобігання ви знання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-г осподарського становища бор жника, а також задоволення в п овному обсязі або частково в имог кредиторів шляхом креди тування, реструктуризації пі дприємства, боргів і капітал у та (або) зміну організаційно -правової та виробничої стру ктури боржника.

Суд першої інстанції прави льно врахував, що основним за вданням провадження у процед урах у справах про банкрутст во є відновлення платоспромо жності боржника, можливість якого для боржника не втраче на.

Пунктом 8 статті 16 Закону Укр аїни "Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом" передб ачено, що до компетенції комі тету кредиторів належить при йняття рішення про звернення до господарського суду з кло потанням про відкриття проце дури санації.

Пункт 2 статті 17 Закону Украї ни "Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом" передбач ає, що комітет кредиторів при ймає рішення про погодження кандидатури керуючого санац ією, вибір інвестора (інвесто рів), схвалення плану санації .

Кандидатури керуючого сан ацією та інвестора (інвестор ів) можуть бути запропонован і комітету кредиторів будь-я ким із кредиторів, представн иком органу, уповноваженого управляти майном боржника.

Згідно із ст. 17 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” господарс ький суд за клопотанням комі тету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процед ури розпорядження майном, ус тановленого відповідно до ць ого закону, має право винести ухвалу про проведення санац ії боржника та призначення к еруючого санацією.

Одночасно з винесенням ухв али про санацію господарськи й суд своєю ухвалою признача є керуючого санацією за наяв ності у нього ліцензії, крім в ипадків, передбачених цим За коном.

Згідно зі ст. 17 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” санація в водиться на строк не більше д ванадцяти місяців.

Тому суд першої інстанції з аконно і обгрунтовно дійшов висновку про обґрунтованіст ь задоволення вищезазначен ого клопотання комітету кред иторів боржника, оскільки во но було належно обгрунтоване та достатньо мотивоване.

За таких обставин, Київськи й апеляційний господарський суд не вбачає підстав для зад оволення апеляційних скарг, зміни чи скасування ухвали с уду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105, 106 ГПК У країни, ст.ст. 14, 16, 17, 18 Закону Укра їни “Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом”, Київсь кий апеляційний господарськ ий суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги ПАТ „ АБС-УКР”, ТОВ „Ситон” і ТОВ „М Г-капітал” залишити без задо волення, а ухвалу господарсь кого суду м.Києва від 29.04.2011р. по справі №50/621-б - без змін.

Справу №50/621-б повернути до го сподарського суду м.Києва.

Постанова може бути оскарж ена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти дн ів з дня її прийняття.

Головуючий суддя Пантелієнко В.О.

Судді Гарник Л.Л.

Верх овець А.А.

24.06.11 (відправлено)

Дата ухвалення рішення 22.06.2011
Оприлюднено 16.08.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону