ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста К ИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

справа № 50/621-б 04.08.11

За заявою товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Шиндлер"

до приватног о акціонерного товариства "А БС - УКР"

про банкрутст во

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники: не викл икались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до с уду із заявою про порушення с прави про банкрутство боржни ка, оскільки приватне акціон ерне товариство «АБС-УКР»нес проможне сплатити борг у сум і 1 339 045,35 грн. протягом трьох міс яців після встановленого для його сплати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010 порушено пр овадження у справі №50/621-б та пр изначено підготовче засідан ня на 26.11.2010.

В підготовчому засіданні 26. 11.2010 представник заявника підт римав подану заяву про поруш ення справи про банкрутство, дав пояснення та надав додат кові докази по суті справи.

Заявлені вимоги товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Шиндлер»в сумі 1 339 045,35 грн. є б езспірними та ґрунтуються на підставі наказу господарськ ого суду м. Києва у справі №38/323 в ід 22.07.2010, виданого на виконання постанови Київського апеляц ійного господарського суду в ід 24.03.2010.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010 було визнано ро змір вимог кредитора - товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Шиндлер”, з метою забе зпечення майнових вимог кред иторів розпорядником майна п ризначено арбітражного керу ючого Куделю Марію Олександр івну (ліцензія Державного де партаменту з питань банкрутс тва, серія НОМЕР_1 від 15.12.2008, і дентифікаційний номер фізич ної особи - платника податкі в та інших обов' язкових пла тежів НОМЕР_2), яку зобов"яз ано не пізніше двох місяців т а десяти днів після дати пров едення підготовчого засідан ня суду надати суду на затвер дження реєстр вимог кредитор ів боржника.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011 апеляційну скаргу приватного акціонерного тов ариства "АБС-УКР" на ухвалу під готовчого засідання господа рського суду м. Києва від 26.11.2010 п о справі № 50/621-б було залишено б ез задоволення, ухвалу підго товчого засідання господарс ького суду м. Києва від 26.11.2010 по с праві №50/621-б залишено без змін, матеріали справи повернуто господарському суду м. Києва .

Постановою Вищого господа рського суду України від 24.02.2011 к асаційну скаргу приватного а кціонерного товариства "АБС- УКР" залишено без задоволенн я, ухвалу господарського суд у м. Києва від 26.11.2010 та постанову Київського апеляційного гос подарського суду від 19.01.2011 у спр аві №50/621-б залишено без змін.

Розпорядженням заступника Голови господарського суду м. Києва Шевченка Е.О. від 04.03.2011 сп раву № 50/621-б передано судді Гол оватюку Л.Д. для подальшого ро згляду.

Ухвалою попереднього засі дання господарського суду м. Києва від 29.03.2011:

1. В задоволенні клопотань п редставника боржника про про ведення відеозапису в залі с удового засідання по справі № 50/621-б, представників ініціююч ого кредитора, боржника, ТОВ « МГ-капітал», ОСОБА_1. та ТОВ «Ситон»про відкладення розг ляду справи, представника бо ржника про зупинення провадж ення по справі до набрання за конної сили рішенням суду у с праві № 48/41, розпорядника майна про відсторонення керівника боржника, представника борж ника про неможливість провед ення попереднього засідання - відмовлено.

2. Визнано кредиторам и Приватного акціонерного то вариства «АБС-УКР»:

1) Товариство з обмежен ою відповідальністю «Шиндле р»(код ЄДРПОУ 32852667, 01133, м. Київ, вул . Щорса, б. 29) на суму 1 339 045,35 грн. - 4 ч ерга;

2) Комунальне підприєм ство виконавчого органу Київ ської міської ради (Київсько ї міської державної адмініст рації) «Київекспертиза»(код ЄДРПОУ 21606480, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмел ьницького, б. 16-22) на суму основн ого боргу в розмірі 132 335, 00 грн. - 4 ч ерга та судових витрат в розм ірі 125,00 грн. - 1 черга;

3) Товариство з обмежен ою відповідальністю «МГ - Ка пітал»(код ЄДРПОУ 32374739, 01033, м. Київ , вул. Володимирська, б. 79, оф.31) на суму 41 297 175,12 грн. - 4 черга;

4) Товариство з обмежен ою відповідальністю «Ситон» (код ЄДРПОУ 32050136, 0357, м. Київ, вул. До вженка, б. 14/1) на суму 11 137 000,00 грн. - 4 ч ерга;

5) ОСОБА_1 (ідентифік аційний номер НОМЕР_3, АД РЕСА_1) на суму 37 500,00 грн. - 4 черга .

3. Визнано кредитором Приват ного акціонерного товариств а «АБС-УКР»вимоги якого за безпечені заставою майна бор жника Публічне акціонерн е товариство «Інтеграл - бан к»(код ЄДРПОУ 22932856, 03680, м. Київ, пр. П еремоги, б.52/2) на суму 31 397 947,00 грн. - 1 черга.

4. Визнано кредитором Приват ного акціонерного товариств а «АБС-УКР»Товариство з обме женою відповідальністю «Вир обничий вектор»(код ЄДРПОУ 3177 6046, 02230, м. Київ, вул. Боженка, буд. 2) т а включено до четвертої черг и реєстру вимог кредиторів П риватного акціонерного това риства «АБС-УКР»(вул. Пимонен ка, 19-21, м. Київ, 04050, ідентифікацій ний код 24720911) грошові вимоги в ро змірі 353 643 991,37 грн. та зобов' яза но розпорядника майна включи ти ці вимоги до реєстру вимог кредиторів.

5. Відмовлено у визнанні кре диторами Приватного акціоне рного товариства «АБС-УКР»:

1) Подільській міжрайо нній виконавчій дирекції Киї вського міського відділення Фонду соціального страхуван ня з тимчасової втрати праце здатності (код ЄДРПОУ 26079364, 03113, м. К иїв, вул. Дегтярівська, 53-А) на с уму 492,97 грн.;

2) Публічному акціонер ному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»(ко д ЄДРПОУ 03327664, 01015, вул. Лейпцизька , б. 1а) на суму основного боргу 1 319,80 грн. та судових витрат в роз мірі 125,00 грн.;

3) Товариству з обмежен ою відповідальністю «Шиндле р»(код ЄДРПОУ 32852667, 01133, м. Київ, вул . Щорса, б. 29) на суму 143 817,82 грн.

6. Затверджено реєстр в имог кредиторів боржника - П риватного акціонерного това риства «АБС-УКР»на загальну суму 438 985 118,84 грн.

7. Зобов' язано розпор ядника майна Приватного акці онерного товариства «АБС-УКР »Куделю Марію Олександрівну протягом десяти днів з дня ви несення даної ухвали повідом ити кредиторів про час і місц е проведення зборів.

8. Зобов' язано розпорядник а майна Приватного акціонерн ого товариства «АБС-УКР»Куде лю Марію Олександрівну надат и суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпор ядження майном, протокол збо рів кредиторів боржника стос овно обрання комітету кредит орів боржника, а також пртоко л засідання комітету кредито рів щодо вирішення питання п ро відкриття ліквідаційної п роцедури або процедури санац ії боржника, призначення лік відатора або керуючого санац ією боржника.

19.04.2011 до господарського суду м. Києва надійшов Протокол № 1 засідання комітету кредитор ів Приватного акціонерного т овариства «АБС-УКР»від 15.04.2011, в якому комітет кредиторів бор жника вирішив ввести процеду ру санації у справі № 50/621-б про б анкрутство ПрАТ «АБС-УКР»та звернутися до господасрьког о суду м. Києва з відповідним к лопотанням.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 20.04.2011 було задоволено клопот ання ТОВ "Виробничий вектор" т а повернуто оригінали справи № 50/621-б до господарського суду м. Києва, залишивши для розгля ду апеляційних скарг копії н еобхідних матеріалів.

22.04.2011 матеріали справи № 50/621-б б ули передані судді Головатюк у Л.Д. для розгляду.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 29.04.2011 у справі №50/621 -б відкрито процедуру санаці ї приватного акціонерного то вариства «АБС-УКР», призначе но керуючим санацією ПрАТ «А БС-УКР»арбітражного керуючо го Шнипка М.М. Зобов' язано Пр АТ «АБС-УКР»відсторонити кер івника боржника з посади в по рядку, визначеному законодав ством про працю. Зобов' язан о директора керівника боржни ка протягом 3-х днів після засі дання суду передати керуючом у санацією - арбітражному кер уючому Шнипку Максиму Микола йовичу оригінали установчих документів, свідоцтво про де ржавну реєстрацію боржника, печатки та штампи боржника, в сі документи, що відображуют ь господарську діяльність, ф інансову та бухгалтерську зв ітність, матеріальні та інші цінності.

21.07.2011 через канцелярію суду в ід арбітражного керуючого Шн ипка М.М. надійшло клопотання про затвердженя плану санац ії ПрАТ «АБС-УКР», до даного кл опотання доданий план санаці ї ПрАТ «АБС-УКР» та протокол з асідання комітету кредиторі в боржника, на якому було схва лено план санації ПрАТ «АБС-У КР».

Керуючись ст.ст. 1-14, 16, 17, 18 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст . 86 Господарського процесуаль ного кодексу України, суд-

У Х В А Л И В:

1. Призначити справу до ро згляду на 16.08.2011 о 16:30 в засід анні господарського суду за адресою: вул. Б.Хмельницького , 44-в, зал № 39. Викликати для участ і у засіданні уповноважених представників сторін(заявни ка, боржника), розпорядника ма йна та членів комітету креди торів боржника:

- ТОВ «МГ - Капітал»;

- ТОВ «Ситон»;

- ТОВ «Виробничий вектор»;

- ПАТ «Інтеграл - банк», явку яких визнати обов'язков ою.

2. Попередити сторін та лік відатора, що при ухиленні від виконання вимог суду до них б удуть застосовані санкції, п ередбачені п. 5 ст. 83 ГПК України , а у випадку неподання витреб уваних доказів або повторног о нез'явлення в судове засіда ння справа відповідно до вим ог ст. 75 ГПК України буде розгл янута за наявними матеріалам и.

3. Копію ухвали розіслати за явнику, боржнику, розпорядни ку майна, Товариству з обмеже ною відповідальністю «МГ - К апітал», Товариству з обмеже ною відповідальністю «Ситон », Михайлішину Станіславу Ол ександровичу, Товариству з о бмеженою відповідальністю « Виробничий вектор», Публічно му акціонерному товариству « Інтеграл - банк».

Суддя Головатюк Л.Д.

Дата ухвалення рішення 04.08.2011
Оприлюднено 31.08.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.07.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 22.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону