ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

Справа № 50/621-б 16.08.11

За заявою товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Шиндлер"

до приватног о акціонерного товариства "А БС - УКР"

про банкрутст во

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від заявника н е прибув;

Від боржника керуючи й санацією - Шнипко М.М.

Від ТОВ «Виробничий Векто р» ОСОБА_1.(дов. від 04.01.2011)

Від ТОВ «Ситон» ОСОБА_2.(дов. ві д 18.07.2011)

Від АКБ "Інтеграл" ОСОБА_3.(дов. в ід 06.02.2009)

Представник акціонерів бо ржника ОСОБА_5(на п ідставі протоколу зборів акц іонерів № 38)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до с уду із заявою про порушення с прави про банкрутство боржни ка, оскільки приватне акціон ерне товариство «АБС-УКР»нес проможне сплатити борг у сум і 1 339 045,35 грн. протягом трьох міс яців після встановленого для його сплати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010 порушено пр овадження у справі №50/621-б та пр изначено підготовче засідан ня на 26.11.2010.

В підготовчому засіданні 26. 11.2010 представник заявника підт римав подану заяву про поруш ення справи про банкрутство, дав пояснення та надав додат кові докази по суті справи.

Заявлені вимоги товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Шиндлер»в сумі 1 339 045,35 грн. є б езспірними та ґрунтуються на підставі наказу господарськ ого суду м. Києва у справі №38/323 в ід 22.07.2010, виданого на виконання постанови Київського апеляц ійного господарського суду в ід 24.03.2010.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010 було визнано ро змір вимог кредитора - товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Шиндлер”, з метою забе зпечення майнових вимог кред иторів розпорядником майна п ризначено арбітражного керу ючого Куделю Марію Олександр івну (ліцензія Державного де партаменту з питань банкрутс тва, серія НОМЕР_1 від 15.12.2008, і дентифікаційний номер фізич ної особи - платника податкі в та інших обов' язкових пла тежів НОМЕР_2), яку зобов"яз ано не пізніше двох місяців т а десяти днів після дати пров едення підготовчого засідан ня суду надати суду на затвер дження реєстр вимог кредитор ів боржника.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011 апеляційну скаргу приватного акціонерного тов ариства "АБС-УКР" на ухвалу під готовчого засідання господа рського суду м. Києва від 26.11.2010 п о справі № 50/621-б було залишено б ез задоволення, ухвалу підго товчого засідання господарс ького суду м. Києва від 26.11.2010 по с праві №50/621-б залишено без змін, матеріали справи повернуто господарському суду м. Києва .

Постановою Вищого господа рського суду України від 24.02.2011 к асаційну скаргу приватного а кціонерного товариства "АБС- УКР" залишено без задоволенн я, ухвалу господарського суд у м. Києва від 26.11.2010 та постанову Київського апеляційного гос подарського суду від 19.01.2011 у спр аві №50/621-б залишено без змін.

Розпорядженням заступника Голови господарського суду м. Києва Шевченка Е.О. від 04.03.2011 сп раву № 50/621-б передано судді Гол оватюку Л.Д. для подальшого ро згляду.

Ухвалою попереднього засі дання господарського суду м. Києва від 29.03.2011:

1. В задоволенні клопотань п редставника боржника про про ведення відеозапису в залі с удового засідання по справі № 50/621-б, представників ініціююч ого кредитора, боржника, ТОВ « МГ-капітал», Михайлішина С.О. т а ТОВ «Ситон»про відкладення розгляду справи, представни ка боржника про зупинення пр овадження по справі до набра ння законної сили рішенням с уду у справі № 48/41, розпорядника майна про відсторонення кер івника боржника, представник а боржника про неможливість проведення попереднього зас ідання - відмовлено.

2. Визнано кредиторам и Приватного акціонерного то вариства «АБС-УКР»:

1) Товариство з обмежен ою відповідальністю «Шиндле р»(код ЄДРПОУ 32852667, 01133, м. Київ, вул . Щорса, б. 29) на суму 1 339 045,35 грн. - 4 ч ерга;

2) Комунальне підприєм ство виконавчого органу Київ ської міської ради (Київсько ї міської державної адмініст рації) «Київекспертиза»(код ЄДРПОУ 21606480, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмел ьницького, б. 16-22) на суму основн ого боргу в розмірі 132 335, 00 грн. - 4 ч ерга та судових витрат в розм ірі 125,00 грн. - 1 черга;

3) Товариство з обмежен ою відповідальністю «МГ - Ка пітал»(код ЄДРПОУ 32374739, 01033, м. Київ , вул. Володимирська, б. 79, оф.31) на суму 41 297 175,12 грн. - 4 черга;

4) Товариство з обмежен ою відповідальністю «Ситон» (код ЄДРПОУ 32050136, 0357, м. Київ, вул. До вженка, б. 14/1) на суму 11 137 000,00 грн. - 4 ч ерга;

5) ОСОБА_4 (ідентифік аційний номер НОМЕР_3, АД РЕСА_1) на суму 37 500,00 грн. - 4 черга .

3. Визнано кредитором Приват ного акціонерного товариств а «АБС-УКР»вимоги якого за безпечені заставою майна бор жника Публічне акціонерн е товариство «Інтеграл - бан к»(код ЄДРПОУ 22932856, 03680, м. Київ, пр. П еремоги, б.52/2) на суму 31 397 947,00 грн. - 1 черга.

4. Визнано кредитором Приват ного акціонерного товариств а «АБС-УКР»Товариство з обме женою відповідальністю «Вир обничий вектор»(код ЄДРПОУ 3177 6046, 02230, м. Київ, вул. Боженка, буд. 2) т а включено до четвертої черг и реєстру вимог кредиторів П риватного акціонерного това риства «АБС-УКР»(вул. Пимонен ка, 19-21, м. Київ, 04050, ідентифікацій ний код 24720911) грошові вимоги в ро змірі 353 643 991,37 грн. та зобов' яза но розпорядника майна включи ти ці вимоги до реєстру вимог кредиторів.

5. Відмовлено у визнанні кре диторами Приватного акціоне рного товариства «АБС-УКР»:

1) Подільській міжрайо нній виконавчій дирекції Киї вського міського відділення Фонду соціального страхуван ня з тимчасової втрати праце здатності (код ЄДРПОУ 26079364, 03113, м. К иїв, вул. Дегтярівська, 53-А) на с уму 492,97 грн.;

2) Публічному акціонер ному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»(ко д ЄДРПОУ 03327664, 01015, вул. Лейпцизька , б. 1а) на суму основного боргу 1 319,80 грн. та судових витрат в роз мірі 125,00 грн.;

3) Товариству з обмежен ою відповідальністю «Шиндле р»(код ЄДРПОУ 32852667, 01133, м. Київ, вул . Щорса, б. 29) на суму 143 817,82 грн.

6. Затверджено реєстр в имог кредиторів боржника - П риватного акціонерного това риства «АБС-УКР»на загальну суму 438 985 118,84 грн.

7. Зобов' язано розпор ядника майна Приватного акці онерного товариства «АБС-УКР »Куделю Марію Олександрівну протягом десяти днів з дня ви несення даної ухвали повідом ити кредиторів про час і місц е проведення зборів.

8. Зобов' язано розпорядник а майна Приватного акціонерн ого товариства «АБС-УКР»Куде лю Марію Олександрівну надат и суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпор ядження майном, протокол збо рів кредиторів боржника стос овно обрання комітету кредит орів боржника, а також пртоко л засідання комітету кредито рів щодо вирішення питання п ро відкриття ліквідаційної п роцедури або процедури санац ії боржника, призначення лік відатора або керуючого санац ією боржника.

19.04.2011 до господарського суду м. Києва надійшов Протокол № 1 засідання комітету кредитор ів Приватного акціонерного т овариства «АБС-УКР»від 15.04.2011, в якому комітет кредиторів бор жника вирішив ввести процеду ру санації у справі № 50/621-б про б анкрутство ПрАТ «АБС-УКР»та звернутися до господасрьког о суду м. Києва з відповідним к лопотанням.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 20.04.2011 було задоволено клопот ання ТОВ "Виробничий вектор" т а повернуто оригінали справи № 50/621-б до господарського суду м. Києва, залишивши для розгля ду апеляційних скарг копії н еобхідних матеріалів.

22.04.2011 матеріали справи № 50/621-б б ули передані судді Головатюк у Л.Д. для розгляду.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 29.04.2011 у справі №50/621 -б відкрито процедуру санаці ї приватного акціонерного то вариства «АБС-УКР», призначе но керуючим санацією ПрАТ «А БС-УКР»арбітражного керуючо го Шнипка М.М. Зобов' язано Пр АТ «АБС-УКР»відсторонити кер івника боржника з посади в по рядку, визначеному законодав ством про працю. Зобов' язан о директора керівника боржни ка протягом 3-х днів після засі дання суду передати керуючом у санацією - арбітражному кер уючому Шнипку Максиму Микола йовичу оригінали установчих документів, свідоцтво про де ржавну реєстрацію боржника, печатки та штампи боржника, в сі документи, що відображуют ь господарську діяльність, ф інансову та бухгалтерську зв ітність, матеріальні та інші цінності.

21.07.2011 через канцелярію суду в ід арбітражного керуючого Шн ипка М.М. надійшло клопотання про затвердженя плану санац ії ПрАТ «АБС-УКР», до даного кл опотання доданий план санаці ї ПрАТ «АБС-УКР»та протокол з асідання комітету кредиторі в боржника від 20.07.2011, на якому бу ло схвалено план санації ПрА Т «АБС-УКР».

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 04.08.2011 справу приз начено до розгляду на 16.08.2011.

Представник заявника в су дове засідання 16.08.2011 не з' явив ся, витребувані судом докази не подав, причин неявки суд не повідомив, хоча про час та міс це розгляду справи був повід омлений належним чином.

Представники кредиторів, а кціонерів боржника - ОСОБА_ 5 та керуючий санацією в суд ове засідання 16.08.2011 з'явилися т а дали пояснення по справі.

Представник члена комітет у кредиторів боржника - ТОВ «С итон»ОСОБА_2. подав суду к лопотання про неможливість р озгляду плану санації 16.08.2011, оск ільки матеріали справи необх ідно скерувати до Київського апеляційного господарськог о суду у зв"язку із поданням ка саційної скарги на ухвалу по переднього засідання господ арського суду м. Києва від 29.03.2011 .

Дане клопотання підтримал и представники АКБ "Інтеграл " - ОСОБА_3. та акціонерів бо ржника - ОСОБА_5

Керуючий санацією боржник а та голова комітету кредито рів заперечували проти даног о клопотання.

Суд відмовив у задоволенні даного клопотання, оскільки касаційна скарга подана на у хвалу попереднього засіданн я господарського суду м. Києв а від 29.03.2011, на даний час справа № 50/621-б знаходиться на стадії са нації боржника, яка не може ві дбуватися більше 12 місяців з моменту її введення(29.04.2011) і под альше зволікання із затвердж енням плану санації боржника лише призведе до затягуванн я розгляду справи та як резул ьтат зменшення часу на прове дення санації, що в свою чергу призведе до порушення прав т а законних інтересів кредито рів боржника. Окрім цього, суд направив ухвалу, яка оскаржу ється, до Київського апеляці йного господарського суду ра зом з копіями необхідних док ументів справи № 50/621-б

Представник товариства з о бмеженою відповідальністю « Виробничий вектор»підтрима в наданий на затвердження су ду план санації, а інші предст авники сторін у справі запер ечували проти його затвердже ння з тих підстав, що їм не бул а надана можливість попередн ьо ознайомитися з планом сан ації, а також в плані санації н е міститься умови щодо добуд ови ЖК «Покровський посад».

Представники АКБ "Інтеграл " - ОСОБА_3. та акціонерів Пр АТ «АБС-УКР»- ОСОБА_5 катег орично заперечили, щодо затв ердження даного плану санаці ї, оскільки план санації пере дбачає врахування інтересів виключно ТОВ «Виробничий Ве ктор», який не виконав власні зобов'язання перед інвестор ами та замовником будівництв а і створює умови для уникнен ня за це відповідальності і п росить додати до протоколу п исьмові зауваження. Інтереси інших кредиторів та інвесто рів ЖК «Покровський Посад», в ласників облігацій ТОВ «Виро бничий Вектор»не враховані.

Представник ТОВ "СИТОН" пода в суду письмові зауваження д о плану санації, в яких просит ь суд відмовити в затверджен ні плану санації ПрАТ «АБС-УК Р», з огляду на невідповідніс ть його змісту вимогам закон одавства України.

Представник ТОВ «Виробнич ий Вектор»зазначив, що предс тавники ТОВ "СИТОН", АКБ "Інтег рал" та акціонерів ПрАТ «АБС-У КР»своїми висловлюваннями н амагаються маніпулювати сус пільною думкою та створити н есприятливий клімат в настро ї власників облігацій ТОВ «В иробничий Вектор».

В свою чергу, керуючий санац ією повідомив суд, що 04.07.2011 всім членам комітету кредиторів боржника були розіслані пові домлення про проведення засі дання комітету кредиторів, д о порядку денного якого вклю чено питання про схвалення п лану санації боржника. Таким чином, план санації був готов ий для ознайомлення 4 липня 2011 р оку та на виконання норм зако ну план санації був наявний н а підприємстві для ознайомле ння з того ж дня, однак поперед ньо ознайомитись виявив бажа ння лише представник ТОВ «Ви робничий Вектор». Крім цього , побачивши безініціативніст ь інших кредиторів в ознайом ленні з планом санації арбіт ражний керуючий за власною і ніціативою за день до провед ення комітету кредиторів роз іслав план санації представн икам кредиторів, що брали уча сть у попередніх засіданнях кредиторів.

Також, керуючий санацією д оповів, що план санації перед бачає зведення торгово-офісн ого центру за адресою Глибоч ицька 13, а тому відновлення пл атоспроможності боржника не залежить від добудови ЖК «По кровський посад».

Представник ТОВ «Виробнич ий Вектор»надав пояснення су ду, що ЖК «Покровський Посад» буде добудовано у визначені договірними зобов' язанням и строки. Всі зобов' язання п еред власниками облігацій бу дуть виконані належним чином в належні строки. Забезпечен ня погашення вимог кредиторі в за рахунок ЖК «Покровський Посад»є прямим порушенням п рав юридичних та фізичних ос іб, які придбали облігації ТО В «Виробничий Вектор». Тому Т ОВ «Виробничий Вектор»не доп устить жодних дій спрямовани х на продаж квартир та нежили х приміщень в ЖК «Покровськи й посад»третім особам.

Відповідно до ст. 18 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” протя гом трьох місяців з дня винес ення ухвали про санацію борж ника керуючий санацією зобов 'язаний подати комітету кред иторів для схвалення план са нації боржника, крім випадкі в, передбачених цим Законом. П лан санації повинен містити заходи щодо відновлення плат оспроможності боржника, умов и участі інвесторів, за їх ная вності, у повному або частков ому задоволенні вимог кредит орів, зокрема шляхом перевед ення боргу (частини боргу) на і нвестора, строк та черговіст ь виплати боржником або інве стором боргу кредиторам та у мови відповідальності інвес тора за невиконання взятих з гідно з планом санації зобов 'язань.

План санації повинен перед бачати строк відновлення пла тоспроможності боржника. Пла тоспроможність вважається в ідновленою за відсутності оз нак банкрутства, визначених цим Законом.

План санації розглядаєтьс я комітетом кредиторів, який скликається керуючим санаці єю в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарськи м судом ухвали про санацію, як що інше не передбачено цим За коном. Керуючий санацією пис ьмово повідомляє членів комі тету кредиторів про дату і мі сце проведення засідання ком ітету і за два тижні до провед ення комітету кредиторів над ає можливість попередньо озн айомитися з планом санації.

План санації вважається сх валеним, якщо за нього на засі данні комітету кредиторів та ке рішення було підтримано б ільш як половиною голосів кр едиторів - членів комітету кр едиторів.

Судом встановлено, що 04.07.2011 ар бітражним керуючим було розі слано членам комітету кредит орів повідомлення про провед ення засідання комітету кред иторів, на якому буде вирішув атись питання про схвалення плану санації боржника. Отже , всі члени комітету кредитор ів боржника були повідомленн і про наявність плану санаці ї. В свою чергу, представники Т ОВ «Ситон», ТОВ «МГ - Капітал», ПАТ «Інтеграл - банк»та пре дставник акціонерів боржник а не надали суду доказів того , що вони будь-яким чином зверт ались до арбітражного керуюч ого з проханням надати можли вість попередньо ознайомити сь із планом санації та із вла сними пропозиціями стосовно плану санації. Таким чином, кр едитори не скористались свої м правом та не ознайомились і з планом санації і не надали в ласних пропозицій до плану с анації, який був підготовлен ий керуючим санацією станом на 04.07.2011.

Судом встановлено, що 20.07.2011 н а засіданні комітету кредито рів боржника, оформленого пр отоколом №3, більшістю голосі в було схвалено план санації приватного акціонерного тов ариства «АБС-УКР», котрий пер едбачає зведення торгово-офі сного центру за адресою Глиб очицька 13. Відповідно до плану санації прогнозується повни й розрахунок з кредиторами д о 29.04.2012.

Заслухавши керуючого сана цією Шнипка М.М. та членів комі тету кредиторів боржника про основні показники плану сан ації боржника, думки учасник ів провадження та дослідивши подані до справи документи і матеріали суд прийшов до вис новку, що план санації боржни ка підлягає затвердженню з н аступних підстав.

Відповідно до статті 18 Зако ну України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »план санації боржника пропо нується керу ючим санацією д ля схвалення комітетом креди торів протягом трьох місяців з дня ви несення ухвали про са націю боржника.

План санації повинен місти ти заходи щодо відновлення п латоспроможності борж ника, умови участі інвесторів, пог одження його з інвестором то що.

Керуючим санацією та коміт етом кредиторів 20.07.2011, в межах п ередбаченого Законом строку , погоджено план санації та по дано на затвердження господа рського суду.

Відповідно до поданих мате ріалів в засіданні комітету кредиторів з розгляду плану санації боржника прийняли уч асть представники членів ком ітету кредиторів: 1) ТОВ "Вироб ничий Вектор" - 353 644 голоси; 2) ТОВ " Ситон" - 11 137 голосів.

Судом встановлено, що пре дставники членів комітету кр едиторів наділені відпов ідними повноваженнями згідн о довіреностей на участь в ро боті комітету кредиторів. Рі шення про схвалення плану са нації прийнято членами коміт е ту кредиторів більшістю го лосів (за 353 644 голоси).

План санації приватного ак ціонерного товариства "АБС - У КР" включає в себе 3 основних е тапи:

1. Отримати дозвільну документацію для будівництв а торгово-офісного комплексу в визначеному законодавство м обсягу з дати затвердження судом плану санації до першо го кварталу 2012 року;

2. Організувати залуче ння інвестицій безпосереднь о в будівництво торгівельно- офісного Центру за адресою Г либочицька 13, після отримання дозволу на виконання будіве льних робіт;

3. Здійснити розрахуно к з кредиторами скориставшис ь грошовими коштами, що будут ь залучені як інвестиції у бу дівництво, одномоментно до 29.0 4.2012.

Грошові кошти залучені ві д інвесторів у будівництво б удуть використані виключно н а будівництво та на погашенн я вимог кредиторів.

Враховуючи специфіку дого ворів, а саме те, що частина їх буде підпадати під визначен ня «значні угоди», планом сан ації передбачено право керую чого санацією укладати значн і угоди без отримання згоди к омітету кредиторів.

Вибір форми санації визнач ено параметрами товариства: рівнем технологічного та тех нічного розвитку, фінансово- економічним становищем, ступ енем стійкості ринків збуту, значимістю та ефективністю реалізованих інвестиційних проектів, ступенем готовнос ті до івестицій, а також сукуп ністю сформованих сприятлив их і несприятливих чинників реалізації шестиційного пла ну.

Планом санації передбачає ться гнучкий спосіб залученн я інвестицій відповідно до З акону України «Про інвестиці йну діяльність», а саме уклад ення інвестиційних договорі в, нвестиції будуть залучати ся виключно у грошовій формі .

Загалом, у плані санації заз начено, що площа новозбудова ного торгівельно-офісного це нтру, відповідно до проектни х розрахунків, буде складати 149 593 м2. З них корисна площа укла датиме 109 772 м2.

Собівартість корисної пло щі, відповідно до проектних р озрахунків, складатиме 10 489 грн . за м2 (розрахунки, указано в до датку 2 до плану санації).

Відповідно до проектних ро зрахунків, собівартість буді вництва складе 1 151 389 939 грн. Прогн озований прибуток складатим е 1 860 419 000 грн. Прорахувавши ці дан ні, можна вирахувати чистий п рибуток від будівництва, кот рий складатиме за вирахуванн ям податків 490 629 218 грн.

Відповідно до ухвали госпо дарського суду м. Києва від 29.03. 2011 сума грошових вимог затвер джених у реєстрі кредиторів складає 438 985 118,84 грн.

490 629 218 - 438 985118,84 = 51 644 099,16 грн.

Отже після проведення проц едури санації, платоспроможн ість товариства не тільки ві дновиться, а й буде отриманий значний прибуток, необхідни й для належного функціонуван ня товариства в майбутньому.

Строк відновлення платосп роможності боржника, відпові дно до плану санації складає дев'ять місяців, та закінчуєт ься 29.04.2012.

Розрахунки з кредиторами будуть здійснені одномомент но після надходження інвести цій.

Кінцевим строком для повно го погашення грошових вимог кредиторів є 29.04.2012.

Серед переваг плану санац ії можна визначити такі:

• План санації дозв оляє в межах строків санації повністю розрахуватись з кр едиторами.

• План санації перед бачає використання вже витра чених коштів, сума яких є знач ною.

• Вдале розміщення т оргово-офісного центру у іст оричній частині міста сприят име швидкому залученню інвес тицій.

• В процесі виконанн я плану санації розвивається інфраструктура міста, створ юються додаткові робочі місц я для громадян.

• Після завершення п лану санації товариство не л ише відновить платоспроможн ість, а й отримає значний приб уток.

Негативні риси плану сана ції:

• Залежність від ці н на ринку нерухомості.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 18 За кону України «Про відновленн я платоспромож ності боржник а або визнання його банкруто м»план санації вважається сх валеним, якщо за нього на засі данні комітету кредиторів та ке рішення було підтримано б ільш як половиною голосів кр едиторів - членів комітету кр едиторів.

Господарський суд затверд жує план санації боржника, пр о що виноситься ухвала, яка мо же бути оскаржена у встановл еному порядку.

За таких обставин за подани й план санації проголосували члени комітету кре диторів, я кі мають більш як половину го лосів кредиторів - членів ком ітету кредиторів. План санац ії передбачає заходи відновл ення платоспроможності борж ника і виконання ним своїх гр ошових зобов'язань перед кре диторами у строки, передбаче ні Законом України "Про відно влення платоспроможності бо ржника або визнання його бан крутом”. Підстави для відмов и у затверджені даного плану санації - відсутні.

Отже, проаналізувавши всі в ищезазначені чинники суд при ходить до висновку, що позити вні риси плану санації значн о переважають над негативним и, а тому у суду є підстави для затвердження плану санації приватного акціонерного то вариства "АБС - УКР".

Керуючись ст.ст. 1-14, 16, 17, 18 Зако ну України "Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуа льного кодексу України, суд-

У Х В А Л И В:

1. Затвердити план санаці ї приватного акціонерного то вариства "АБС - УКР"(04050, м. Київ, ву л. Глибочицька, 26, код ЄДРПОУ 247209 11) розроблений керуючим санац ією Шнипком М.М. і схвалений бі льшістю голосів членів коміт ету кредиторів приватного ак ціонерного товариства "АБС - У КР" 20.07.2011 на наступних умовах:

"Здійснити будівництво тор гово-офісного центру на земе льній ділянці у м. Києві по вул . Глибочицька 13.

Оскільки головною стратег ічною метою санації є створе ння прибуткового виробництв а, відповідного сучасному рі вню розвитку техніки і техно логій, для її досягнення това риство повинно в комплексі в ирішити такі завдання:

• Отримати дозвіл на виконання будівельних робіт .

• Створити сприятлив і умови для значних вкладень інвесторів у будівництво.

• Розпочати будівниц тво торгово-офісного центру за адресою Глибочицька 13.

При реалізації плану сана ції належить виробити і здій снити комплекс заходів з р еформування діяльності підп риємства, підвищення ефектив ності його діяльності.

План санації приватного акціонерного товариства "АБ С - УКР" включає в себе 3 основни х етапи:

1. Отримати дозвільну документацію в визначеному законодавством обсягу з дати затвердження судом плану са нації до першого кварталу 2012 р оку;

2. Організувати залуче ння інвестицій безпосереднь о в будівництво торгівельно- офісного Центру за адресою Г либочицька 13, після отримання дозволу на виконання будіве льних робіт;

3. Здійснити розрахуно к з кредиторами скориставшис ь грошовими коштами, що будут ь залучені як інвестиції у бу дівництво, одномоментно до 29.0 4.2012.

Грошові кошти залучені ві д інвесторів у будівництво б удуть використані виключно н а будівництво та на погашенн я вимог кредиторів.

Враховуючи специфіку дого ворів, а саме те, що частина їх буде підпадати під визначен ня «значні угоди», планом сан ації передбачено право керую чого санацією укладати значн і угоди без отримання згоди к омітету кредиторів.

Вибір форми санації визнач ено параметрами товариства: рівнем технологічного та тех нічного розвитку, фінансово- економічним становищем, ступ енем стійкості ринків збуту, значимістю та ефективністю реалізованих інвестиційних проектів, ступенем готовнос ті до івестицій, а також сукуп ністю сформованих сприятлив их і несприятливих чинників реалізації шестиційного пла ну.

Планом санації передбачає ться гнучкий спосіб залученн я інвестицій відповідно до З акону України «Про інвестиці йну діяльність», а саме уклад ення інвестиційних договорі в, нвестиції будуть залучати ся виключно у грошовій формі .

Загалом, у плані санації заз начено, що площа новозбудова ного торгівельно-офісного це нтру, відповідно до проектни х розрахунків, буде складати 149 593 м2. З них корисна площа укла датиме 109 772 м2.

Собівартість корисної пло щі, відповідно до проектних р озрахунків, складатиме 10 489 грн . за м2 (розрахунки, указано в до датку 2 до плану санації).

Відповідно до проектних ро зрахунків, собівартість буді вництва складе 1 151 389 939 грн. Прогн озований прибуток складатим е 1 860 419 000 грн. Прорахувавши ці дан ні, можна вирахувати чистий п рибуток від будівництва, кот рий складатиме за вирахуванн ям податків 490 629 218 грн.

Відповідно до ухвали госпо дарського суду м. Києва від 29.03. 2011 сума грошових вимог затвер джених у реєстрі кредиторів складає 438 985 118,84 грн.

490 629 218 - 438 985118,84 = 51 644 099,16 грн.

Отже після проведення проц едури санації, платоспроможн ість товариства не тільки ві дновиться, а й буде отриманий значний прибуток, необхідни й для належного функціонуван ня товариства в майбутньому.

Строк відновлення платосп роможності боржника, відпові дно до плану санації складає дев'ять місяців, та закінчуєт ься 29.04.2012.

Розрахунки з кредиторами будуть здійснені одномомент но після надходження інвести цій.

Кінцевим строком для пов ного погашення грошових вимо г кредиторів є 29.04.2012."

2. Призначити наступне (пі дсумкове в процедурі санації ) судове засідання для роз гля ду звіту керуючого санацією боржника на 30.04.2012 о 14:00 в зас іданні господарського суду з а адресою: вул. Б.Хмельницьког о, 44-в, зал № 43. Викликати для учас ті у засіданні уповноважених представників сторін(заявни ка), керуючого санацією, предс тавника акціонерів ПРАТ "АБС - УКР" та членів комітету кред иторів боржника:

- ТОВ «МГ - Капітал»;

- ТОВ «Ситон»;

- ТОВ «Виробничий вектор»;

- ПАТ «Інтеграл - банк», явку яких визнати обов'язков ою.

3. Попередити сторін та лік відатора, що при ухиленні від виконання вимог суду до них б удуть застосовані санкції, п ередбачені п. 5 ст. 83 ГПК України , а у випадку неподання витреб уваних доказів або повторног о нез'явлення в судове засіда ння справа відповідно до вим ог ст. 75 ГПК України буде розгл янута за наявними матеріалам и.

4. Копію ухвали розіслати за явнику, боржнику, розпорядни ку майна, представнику акціо нерів ПРАТ "АБС - УКР", Товарист ву з обмеженою відповідальні стю «МГ - Капітал», Товарист ву з обмеженою відповідальні стю «Ситон», ОСОБА_4, Товар иству з обмеженою відповідал ьністю «Виробничий вектор», Публічному акціонерному тов ариству «Інтеграл- банк».

Суддя Голо ватюк Л.Д.

Дата ухвалення рішення 16.08.2011
Оприлюднено 09.09.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.07.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 22.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону