Рішення
від 19.08.2011 по справі 22/456
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 22/456 19.08.11

За позовом Публі чного акціонерного товарист ва «Марфін Банк»

до 1. Това риства з обмеженою відповіда льністю «Євротрейд ЛТД»

2. Товариства з об меженою відповідальністю «А вілон Ко»

3. Товариства з об меженою відповідальністю «Е трін»

4. Товариства з об меженою відповідальністю «Є вротрейд-Юг»

5. Товариства з об меженою відповідальністю «Є -Клімат»

6. Товариства з об меженою відповідальністю «А льга»

7. Товариства з об меженою відповідальністю «А птека № 214»

про стягн ення заборгованості по креди ту

суддя С амсін Р.І.

Представники сторін:

від позивача: не з ' явились;

від відповідача-1: ОСОБА_1. (довіреність від 18.04.201 1р.);

від відповідача-2: О СОБА_2 (довіреність від 20.11.2010р. );

від відповідачів-3-7: не з' я вились;

В судовому засіданні 19.08.20 11р. на підставі ст. 85 ГПК Україн и оголошено вступну та резол ютивну частини рішення суду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне тов ариство «Морський транспорт ний банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Марфін Банк»(над алі ПАТ «Марфін Банк», позива ч) звернулось до суду з позово м про стягнення солідарно з Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Євротрейд ЛТД»(н адалі ТОВ «Євротрейд ЛТД», ві дповідач 1), Товариства з обмеж еною відповідальністю «Авіл он Ко»(надалі ТОВ «Авілон Ко» , відповідач 2), Товариства з об меженою відповідальністю «Е трін»(надалі ТОВ «Етрін», від повідач-3), Товариства з обмеже ною відповідальністю «Єврот рейд-Юг»(надалі ТОВ «Євротре йд-Юг», відповідач-4), Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Є-Клімат»(надалі ТОВ «Є-К лімат», відповідач-5), Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Альга»(надалі ТОВ «Альг а», відповідач-6), Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека № 214»(надалі ТОВ «Апте ка № 214», відповідач-7) заборгова ності за кредитним договором № 257/К від 28.03.2008р. у розмірі 67 739 105, 03 гр н., в тому числі 58 507 067, 00 грн. загал ьна заборгованість за тілом кредиту, 8 085 804, 41 грн. заборгован ість за відсотками; 1 146 233, 62 грн. з аборгованість за пенею та шт рафом.

Позовні вимоги мотивован о тим, що за відповідачем 1, згі дно укладеного кредитного до говору № 257/К від 28.03.2008р. рахуєтьс я заборгованість по основном у боргу, нарахованих відсотк ах, яку, у зв' язку з невиконан ням умов договору, позивач пр осить стягнути в судовому по рядку достроково.

Вимоги щодо стягнення бор гу заявлені також до поручит елів ТОВ «Авілон Ко», ТОВ «Етр ін», ТОВ «Євротрейд-Юг», ТОВ «Є -Клімат», ТОВ «Альга», ТОВ «Апт ека № 214», договори поруки № 665-СК , № 667-СК, № 668-СК, № 920-СК, № 921-СК, № 922-СК з якими, укладено 28.03.2008р. та 24.12.2008р., о скільки за умовами договору поручителі зобов' язувалис ь перед позивачем відповідат и за виконання зобов' язань ТОВ «Євротрейд ЛТД»що виникл и з кредитного договору № 257/К в ід 28.03.2008р.. У відповідності до ум ов зазначених договорів пору ки, при невиконанні (частково му невиконанні) боржником св оїх зобов' язань за кредитни м договором, поручитель зобо в' язується здійснити викон ання порушеного позичальник ом зобовязання протягом двох банківських днів із дня пред ' явлення до нього вимоги кр едитором або повідомлення бо ржника про неможливість спла ти зазначених сум. Вимоги про сплату боргу позивачем пред ' явлено поручителям 23.02.2010р..

З посиланням на положення Цивільного кодексу України позивач просить стягнути з в ідповідачів солідарно суму з аборгованості по кредиту, в с удовому порядку.

Відповідачем-1 позову не ви знано, заперечення викладені письмово у відзиві на позов, т а обгрунтовані тим, що позива чем вже пред' явлені вимоги про стягнення заборгованост і по договору кредиту до іншо го поручителя - ТОВ «Серкис» , і такі розглядаються в межах справи про банкрутство вказ аного товариства № 28/160-б. Окрім того, відповідач-1 вважає, що п озивачем не дотримано встано вленого законом порядку звер нення з вимогами до боржника , оскільки вважає, що після пуб лікації інформації про припи нення ТОВ «Євротерейд ЛТД»шл яхом ліквідації, позивач мав спочатку звернутися з вимог ою до ліквідатора, і в разі при йняття ліквідатором рішення про відмову у задоволенні ви мог позивача, наявними є підс тави звернення до суду.

Відповідачі -3-7 відзив на по зов не надали, явку уповноваж ених представників в судові засідання, що призначались у справі, не забезпечили, про ча с та місце судового розгляду повідомлялись належним чино м. Ухвали суду, позовна заява н адсилались відповідачам за ю ридичними адресами згідно ві домостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців (дов ідки станом на 14.12.2010р. наявні у м атеріалах справи).

У відповідності з положен нями ч. 1 ст. 64 ГПК України ухвал а про порушення провадження у справі надсилається за пов ідомленою сторонами господа рському суду поштовою адресо ю. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсил ається за адресою місцезнахо дження (місця проживання) сто рін, що зазначена в Єдиному де ржавному реєстрі юридичних о сіб та фізичних осіб-підприє мців. У разі відсутності стор ін за такою адресою, вважаєть ся, що ухвала про порушення пр овадження у справі вручена ї м належним чином.

Ухвали суду отримувались в ідповідачами, що підтверджен о поштовими повідомленнями п ро вручення рекомендованої к ореспонденції.

Провадження у справі пору шено ухвалою від 14.10.2010р., що свід чить про достатність часу дл я підготовки до судового роз гляду справи, подання суду ві дзиву на позов, доказів в обґр унтування своєї позиції, в ра зі їх наявності.

Відповідно до положень ст атті 75 ГПК України справа розг лядається за наявними в ній м атеріалами.

Провадження у справі до зат вердження реєстру вимог кред иторів у справі № 46/512-б про банк рутство Товариства з обмежен ою відповідальністю «Авілон Ко»та було поновлено ухвало ю суду від 29.07.2011р..

Після поновлення провадже ння у справі від відповідача -2 отримано клопотання про при пинення провадження в частин і заявлених до нього вимог че рез включення кредиторських вимог позивача до реєстру кр едиторів.

В судове засідання призна чене на 19.08.2011р. представники поз ивача не з' явились, однак до кази, наявні в матеріалах спр ави є достатніми для прийнят тя рішення у справі. Інформац ії щодо відмови позивача від позову суду станом на час при йняття рішення у справі не на дходило.

Розглянувши матеріали спр ави, дослідивши наявні доказ и, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2008 року між ВАТ «М орський транспортний банк», правонаступником якого є поз ивач у справі, та ТОВ «Євротре йд ЛТД»укладено кредитний до говір № 257/К згідно з яким сторо ни погодили отримання останн ім кредиту на придбання неру хомості та поповнення обігов их коштів на суму 6 000 000 доларів США з 28 березня 2008р. і терміном п огашення по 27 березня 2009р. вклю чно, зі сплатою 12% річних...

До договору сторонами внос ились зміни, про що складалис ь додаткові угоди № 1 від 24.12.2008р., № 2 від 29.05.2009р.. Додатковою угодою № 3 від 17.07.2009р. підтверджено, що н а момент її укладення, заборг ованість позичальника перед банком за кредитом за догово ром становить у еквіваленті 8 180 692, 16 доларів США за курсом НБ У на дату укладання угоди, в то му числі 6 000 000 доларів США та 16 661 578, 42 грн..

Згідно із змінами внесеним и, додатковою угодою № 3 від 17.07.20 09р. за згодою сторін п. 1.1, п.1.1.1 кре дитного договору викладено у наступній редакції:

- банк зобов' язується над ати позичальнику на придбанн я нерухомості та поповнення обігових коштів кредит у виг ляді непоновлювальної мульт ивалютної кредитної лінії на суму 8 363 877, 82 доларів США термін ом погашення по 26 березня 2018 ро ку включно, з урахуванням умо в п. 3.2.3.1, 3.2.3.2 договору, а позичальн ик зобов' язується на умовах , в розмірі та в строки встанов лені в договорі, повернути ба нку кредит, сплатити відсотк и за користування кредитними коштами, а також сплатити ком ісії, пені та штрафи, та інші п латежі, які передбачені умов ами договору; кредит видаєть ся з можливістю конвертації у валюти, згідно п. 1.3 договору;

- заборгованість позичальн ика у відповідних валютах за мультивалютною кредитною лі нією встановлюється в наступ них розмірах: - 6 000 000 доларів США ; - 18 201 859, 20 грн..

В силу положень ст. 1054 Ц ивільного кодексу України за кредитним договором банк аб о інша фінансова установа (кр едитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит ) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених дого вором, а позичальник зобов'яз ується повернути кредит та с платити проценти.

Про виконання договору с відчать надані до справи вип иски, що підтверджують рух ко штів, погашення кредиту за ра хунок отриманих оплат, зарах ування по винесенню простроч еної заборгованості та інше.

Згідно зі ст.ст. 14, 526 Цивіль ного кодексу України між сто ронами у справі виникли циві льні права і обов' язки (зобо в' язання), які мають виконув атися належним чином і в уста новлений строк відповідно до вказівок закону, договору.

У відповідності до ст. 1048 ЦК України позикодавець має пр аво на одержання від позичал ьника процентів від суми поз ики. Розмір і порядок одержан ня процентів встановлюються договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК Ук раїни якщо у зобов'язанні вс тановлений строк (термін) йо го виконання, то воно підляга є виконанню у цей строк (термі н).

Згідно п. 1.3.1 (в редакції додат кової угоди № 3 від 17.07.2009р.) позича льник з урахуванням умов п. 1.1 д оговору. сплачує банку відсо тки за користування кредитом в наступних розмірах:

- 12, 5% річних за фактичний пер іод користування кредитними коштами (з розрахунку 360 кален дарних днів в році) від фактич ної суми заборгованості за о сновним боргом за кредитом п о траншах у доларах США;

- 21, 0% річних за фактичний пері од користування кредитними к оштами (з розрахунку 360 календ арних днів у році) від фактичн ої суми заборгованості за ос новним боргом за кредитом по траншах у національній валю ті України.

Графік повернення кр едиту погоджений сторонами у п. 3.2.3.1, що викладений в редакції додаткової угоди № 3 від 17.07.2009р..

Строки погашення кредитн ої заборгованості визначені договором, позичальником по рушені, згідно приведеного р озрахунку заборгованості з 0 1.05.2008р. прострочено сплату проц ентів по кредиту в доларах СШ А, що станом на 03.09.2010р. становить суму 755 699, 97 доларів США, допущен о прострочення сплати відсот ків по кредиту в гривні з 01.02.2009р ., а також у періоді з 02.01.2009р. допу щено прострочення по сплаті основного боргу за кредитом в гривні, прострочена заборг ованість станом на 03.09.2010р. стано вить 65 501, 18 грн..

Право банку достроково стя гнути кредит, відсотки і комі сії, встановлено п. 3.3.7 кредитно го договору і зокрема за умов передбачених п. 3.3.2: у випадку п орушення позичальником будь -якого із зобов' язань, перед бачених умовами договору…

Наведені положення догов ору кореспондуються зі статт ею 1050 Цивільного кодексу Укра їни, якою передбачено, що якщо договором встановлений обов ' язок позичальника поверну ти позику частинами (з розстр оченням), то в разі прострочен ня повернення чергової части ни позикодавець має право ви магати дострокового поверне ння частини позики, що залиши лася.

Згідно з п. 3.3.2 банк, за своїм р озсудом має право: змінити ум ови даного договору - вимаг ати від позичальника дострок ового повернення кредиту, сп лати відсотків за його факти чне користування, виконання інших зобов' язань за даним договором у повному обсязі ш ляхом направлення повідомле ння; при цьому, згідно ст. 212, 611, 651 Ц ивільного кодексу України, з а зобов' язаннями, терміни в иконання яких не наступили, т ерміни вважаються такими, що наступили в зазначену в пові домленні дату; у цю дату позич альник зобов' язується пове рнути банку суму кредиту у по вному обсязі, відсотки за фак тичний термін його користува ння, цілком виконати інші зоб овязання за даним договором.

У наданій до справи вимозі п ро усунення порушень за вих. № 466/04 від 23.02.2010р. яка міститься у ма теріалах справи (поштове пов ідомлення про вручення щодо отримання позичальником рек омендованого відправлення 01 .03.2010р. залучене в копії до справ и), позивач зазначав про наявн ість заборгованості за креди тним договором станом на 18.02.2010р . в сумі 12 712 190, 37 грн. та 6 383 333, 32 долар ів США.

У вказаній вимозі також, заз началось про необхідність по гашення зазначеної заборгов аності протягом тридцяти кал ендарних днів з моменту отри мання вимоги, та у разі непога шення заборгованості протяг ом 30 днів банк звертатиметься з позовом про стягнення всіє ї суми заборгованості, пені т а штрафу.

Сума боргу за кредитним дог овором перед банком позичаль ником погашена не була, забор гованість станом на 03.09.2010р. скла дає суму 6 000 000 доларів США (що в е квіваленті становить 47 322 000 грн .), та 11 185 067 грн. боргу по кредиту, 755 699, 97 доларів США (що в еквівале нті становить 5 960 205, 66 грн.), та 2 125 5 98, 75 грн. - сума заборгованості п о відсотках, розрахунок борг у за кредитом, процентів та ви писки, що підтверджують отри мання коштів залучені до спр ави, доказів на його спростув ання суду не представлено.

Оскільки договір є обов' я зковим для виконання відпові дно до ст. 629 ЦК України, врахову ючи відсутність доказів спла ти основного боргу по кредит у та відсотках за користуван ня коштами, вимоги про стягне ння вказаних сум визнаються судом обґрунтованими.

Згідно ст. 611 ЦК України у раз і порушення зобов'язання нас тають правові наслідки, вста новлені законом або договоро м.

Відповідно до п. 6.1 договору п ри порушенні позичальником б удь-яких термінів повернення кредиту, передбачених п. 1.1, 3.2.3, 3. 3.2 договору, сплати відсотків, передбачених п. 3.2.2, 5.5 договору, та комісій передбачених п. 3.2.5, 5.6 договору, позичальник випл ачує банку пеню за кожен день прострочення в розмірі подв ійної облікової ставки Націо нального банку України, що ді яла в період за який виплачує ться пеня від простроченої с уми.

Відповідно до ст. 549 ЦК Украї ни неустойкою (штрафом, пен ею) є грошова сума або інше май но, які боржник повинен перед ати кредиторові у разі поруш ення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчисл юється у відсотках від суми н есвоєчасно виконаного грошо вого зобов'язання за кожен де нь прострочення виконання.

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК У країни нарахування штрафних санкцій за прострочення вик онання зобов' язання, якщо і нше не встановлено законом а бо договором, припиняється ч ерез шість місяців від дня, ко ли зобов' язання мало бути в иконано.

Положення зазначеної норм и закону встановлюють строк нарахування пені, який обчис люється з дня коли зобов' яз ання мало бути виконане, та ві дповідно такий строк станови ть 6 місяців в разі якщо догово ром не передбачено інше.

При укладенні договору сто рони погодили інший строк на рахування пені, який обмежен ий строком три роки від дня ко ли відповідне зобовязання по винне було бути виконане поз ичальником (п. 6.4 договору).

Сума пені, що підлягає стягн енню з відповідача в межах за явленого позову, згідно здій сненого позивачем розрахунк у, що проведений у відношенні суми заборгованості за кред итом при врахуванні періодів прострочення з 02.01.2009р. станом н а 03.09.2010р. за обліковими ставками встановленими Постановою НБ У від 21.04.2008р. № 107, листом НБУ від 16.02 .2009р. № 14-011/778-2395 (12%), Постановою НБУ ві д 12.06.2009р. № 343 (11%), Постановою НБУ № 377 від 09.08.2010р. (7,75%) складає 235 125, 10 грн..

Сума пені за прострочення с плати відсотків за користува ння кредитними коштами у дол арах США в періоді з 01.05.2008р. стан ом на 03.09.2010р. становить 80 290, 05 долар ів США, що в еквіваленті стано вить 633 247, 64 грн., сума нараховано ї пені за прострочення сплат и відсотків за користування кредитними коштами у гривні в періоді з 01.02.2009р. станом на 03.09.2010р . становить 277 377, 36 грн..

При врахуванні допущеного прострочення по комісії, що с плачена за договором в сумі 7 320, 16 грн., нараховано пеню в розм ірі 483, 52 грн..

Розрахунки проведені з ура хуванням суми боргу в період і прострочення, виходячи зі в становлених обмежень по стро ку нарахування пені - не біл ьше ніж три роки, та залучені д о справи разом з виписками за особовими рахунками обліку заборгованості по кредиту, п о відсотках.

Заперечення відповідача викладені у відзиві на позов судом відхиляються, і такі жо дним чином не свідчать про не можливість вирішення питанн я щодо стягнення заборговано сті в судовому порядку.

10 серпня 2010 року за рішенням з асновників (учасників) ТОВ «Є вротрейд ЛТД»розпочата проц едура ліквідації про що здій снено публікацію відповідно го оголошення (№ 4149) в «Бюлетні державної реєстрації»№ 155 (15) 2010 рік.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Господ арського кодексу України, ор ган (особа), який прийняв рішен ня про ліквідацію суб'єкта го сподарювання, встановлює пор ядок та визначає строки пров едення ліквідації, а також ст рок для заяви претензій кред иторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквіда цію.

Згідно з ч.4 ст. 60 Господарськ ого кодексу України ліквідац ійна комісія вживає необхідн их заходів щодо стягнення де біторської заборгованості с уб'єкта господарювання, який ліквідується, та виявлення в имог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта госп одарювання.

Про стягнення заборговано сті, що виникла за договором № 257/К від 28.03.2008р. позивач звернувся до суду 22.09.2010р. (позов направлен о поштою), тобто на час коли ст рок для подання заяв і претен зій в межах ліквідаційної пр оцедури ще не міг закінчитис ь (ч. 2 ст. 60 ГК України). В свою чер гу, жодних доказів які б підтв ерджували встановлення зазн аченого строку, вирішення вк азаного питання ліквідаційн ою комісією відповідача суду не представлено.

Порядок розрахунків з кред иторами у разі ліквідації су бєкта господарювання на зако нодавчому рівні врегульован о у ст. 61 ГК України, ст. 112 ЦК Укра їни, та зокрема згідно з ч. 3 ст. 61 ГК України претензії, що не з адоволені через відсутність майна суб'єкта господарюван ня, претензії, які не визнані л іквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомленн я про повне або часткове відх илення претензії не звернуть ся до суду з відповідним позо вом, а також претензії, у задов оленні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вва жаються погашеними.

В даному випадку, зазначені положення закону не обмежую ть кредитора у праві на зверн ення до суду, у період коли роз почато ліквідаційну процеду ру, з позовом про вирішення сп ору щодо стягнення боргу, оск ільки визначають саме порядо к розрахунків з кредиторами в межах ліквідаційної процед ури.

06 жовтня 2010 року позивачем на діслано ліквідатору відпові дача-1 заяву від 04.10.2010 року з вимо гами до боржника щодо сплати заборгованості у розмірі 67 739 105, 03 грн. згідно договору №257/К ві д 28.03.2008р.. Отримання відповідаче м даної заяви підтверджено п оштовим повідомленням про вр учення, яке в копії залучене д о матеріалів справи.

У листі ліквідатора від 01.02.2011 р., який отриманий банком 02.02.2011р . зазначено, що підстави для ви знання ПАТ «Марфін Банк» кре дитором ТОВ «Євротрейд ЛТД»в сумі 67 739 105, 03 грн. відсутні, однак зазначений висновок є безпі дставний, оскільки приведена у листі суперечність укладе ного кредитного договору вим огам чинного законодавства п ри наданні кредитних коштів в іноземній валюті є виключн о шаблонним текстом, який вже неодноразово спростовувавс я як судами при розгляді спра в щодо чого в інформаційних с истемах міститься численна к ількість судових рішень, так і вимогами чинного законода вства, в тому числі тими ж сами ми положеннями які невірно т рактуються ліквідатором.

Підставою для припинення провадження у справі, згідно з вимогами ст. 80 ГПК України, є встановлення судом факту при пинення діяльності суб'єкта господарювання, який був одн ією із сторін у справі, якщо сп ірні правовідносини не допус кають правонаступництва, від повідно відсутність доказів завершення ліквідаційної пр оцедури ТОВ «Євротрейд ЛТД»о бумовлює вирішення даного сп ору по суті, оскільки порушен і права позивача підлягають судовому захисту.

Частиною 1 ст. 548 ЦК України п ередбачено, що виконання зоб ов'язання (основного зобов'яз ання) забезпечується, якщо це встановлено договором або з аконом.

Пунктом 4.1 укладеного між ВА Т «Морський транспортний бан к», правонаступником якого є позивач у справі, та ТОВ «Євро трейд ЛТД» кредитного догово ру № 257/К (в редакції додаткової угоди № 2 від 29.05.2009р. визначено, щ о забезпеченням виконання зо бов' язань позичальником за договором є порука ТОВ «Євро трейд-Юг», ТОВ «Євротрейд-Кри м», ТОВ «Авілон Ко», ТОВ «Серки с», ТОВ «Етрін», ОСОБА_3., ТО В «Аптека 214», Chaffinch Trade Limited, ТОВ «Е-Клі мат», ТОВ «Альга».

Згідно ст. 546 ЦК України викон ання зобов'язання може забез печуватися зокрема заставою , порукою.

28 березня 2008р. ВАТ «Морський транспортний банк»укладено договори поруки № 665-СК з ТОВ «А вілон Ко», та № 667-СК - з ТОВ «Ет рін», № 668-СК з ТОВ «Євротрейд-Юг », а також 24 грудня 2008р. договори поруки № 920-СК з ТОВ «Є-Клімат», № 921-СК з ТОВ «Альга», № 922-СК з ТОВ «Аптека № 214», за якими останні поручились перед банком (поз ивач у справі) відповідати за виконання ТОВ «Євротрейд ЛТ Д»зобов' язань за кредитним договором № 257/К від 28.03.2008р..

В силу положень п. 1.4 договорі в поруки № 665-СК, № 667-СК, № 668-СК від 2 8.03.2008р., № 920-СК, № 921-СК, № 922-СК від 24.12.2008р. у випадку невиконання боржн иком зобов' язань за кредитн им договором, боржник і поруч итель відповідають перед кре дитором як солідарні боржник и.

Відповідно до ст. 553 ЦК Україн и за договором поруки пор учитель поручається перед к редитором боржника за викона ння ним свого обов'язку. Поруч итель відповідає перед кред итором за порушення зобов'яз ання боржником. Порукою може забезпечуватися виконанн я зобов'язання частково або у повному обсязі, поручителе м може бути одна особа або кіл ька осіб.

Відповідно до ст. 55 4 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, заб езпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідар ні боржники, якщо договором п оруки не встановлено додатко ву (субсидіарну) відповідаль ність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, в ключаючи сплату основного бо ргу, процентів, неустойки, від шкодування збитків, якщо інш е не встановлено договором п оруки. Особи, які спільно дал и поруку, відповідають пере д кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договор ом поруки.

При цьому, суд враховує, що питання про відповідальніст ь поручителів, які поручилис я за виконання одного і того ж основного зобов'язання борж ника незалежно один від одно го за різними договорами пор уки в чинному ЦКУ не врегульо вано. Осіб, які поручилися нез алежно одна від іншої за одно го і того ж боржника за різним и договорами поруки не можна вважати солідарними боржник ами оскільки відсутня пряма законодавча вказівка на солі дарність їхніх зобов'язань, я ка згідно із ст. 541 ЦК України об ов'язково повинна існувати.

Таким чином, у випадку невик онання або неналежного викон ання основного зобов'язання, забезпеченого кількома неза лежними один від одного дого ворами поруки, кредитор має п раво пред'явити вимогу до буд ь-кого з них або до всіх одноча сно. При цьому той із співпору чителів, який виконав зобов'я зання боржника в повному обс язі, не набуває права на регре сний позов до іншого поручит еля як це передбачено ч. 1 ст. 544 Ц К України для солідарних бор жників.

Згідно з п. 2.1 договорі в поруки № 665-СК, № 667-СК, № 668-СК від 2 8.03.2008р., № 920-СК, № 921-СК, № 922-СК від 24.12.2008р. при невиконанні (частковому невиконанні) боржником свої х зобов' язань за кредитним договором поручитель зобов' язується здійснити виконанн я порушеного позичальником з обовязання за кредитним дого вором протягом двох банківсь ких днів із дня пред' явленн я до нього вимоги кредитором або повідомлення боржника п ро неможливість сплати зазна чених сум.

У зв' язку з порушенн ям умов кредитного договору ТОВ «Євротрейд ЛТД», позивач звернувся з письмовими вимо гами до поручителів (вих. № 461/04, № 458/04, № 462/04, № 457/04, № 460/04, № 459/04 від 23.02.2011р.) у як их зазначалось про необхідні сть погашення заборгованост і позичальника. Доказом напр авлення вимог є надані у копі ях поштові повідомлення про вручення щодо отримання пору чителями рекомендованих від правлень.

Відповідно до ст. 525 Цивільн ого кодексу України одностор оння відмова від зобов' язан ня або одностороння зміна йо го умов не допускається, якщо інше не встановлено договор ом або законом.

Строк у який поручителями мало бути виконаним зобовяз ання з погашення заборговано сті ТОВ «Євротрейд ЛТД»за кр едитним договором № 257/К від 28.03 .2008р. є таким, що настав після 2 ба нківських днів при отриманні відповідного повідомлення.

Враховуючи невиконання з обов' язань, що виникли для Т ОВ «Етрін», ТОВ «Євротрейд-Юг », ТОВ «Є-Клімат», ТОВ «Альга», ТОВ «Аптека № 214»з договорів п оруки № 667-СК, № 668-СК від 28.03.2008р., № 920-С К, № 921-СК, № 922-СК від 24.12.2008р. та умови договорів що передбачають с олідарну відповідальність п оручителя, вимоги позивача п ро стягнення з відповідачів солідарно заявленої суми заб оргованості, суд вважає обґр унтованими та такими що підл ягають задоволенню.

При цьому, отримане судом клопотання від ТОВ «Авілон-К о»про припинення провадженн я у справі в частині заявлени х до вказаного товариства ви мог, підлягає задоволенню ви ходячи з наступного.

Ухвалою Господарського с уду міста Києва від 22.11.2010р. № 46/512-б порушено справу про банкрут ство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон Ко » і з цього моменту боржни к знаходиться в особливому п равовому режимі, який реглам ентується нормами Закону Укр аїни «Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом», а вимо ги всіх кредиторів погашають ся в межах процедури банкрут ства в порядку, встановленом у зазначеним Законом.

03 грудня 2010р. було опублікова но оголошення про порушення провадження у справі про бан крутство товариства (витяг з алучено до матеріалів справи ).

Вимоги про стягнення забо ргованості позичальника за к редитним договором № 257/К від 28. 03.2008р., що грунтуються на догово рі поруки укладеному позивач ем з відповідачем-2 28.03.2008р. виник ли до порушення справи про ба нкрутство ТОВ «Авілон Ко»та є конкурсними, розглянуті в м ежах справи про банкрутство 46/512-б, що підтверджується ухвал ою винесеною у вказаній спра ві 04.03.2011р. яка залучена до матер іалів справи.

Згідно з частиною 15 статті 11 Закону України «Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом»після опублікування ог олошення про порушення справ и про банкрутство в офіційно му друкованому органі всі кр едитори незалежно від настан ня строку виконання зобов'яз ань мають право подавати зая ви з грошовими вимогами до бо ржника згідно зі статтею 14 цьо го Закону.

Відповідно до статті 1 вказа ного Закону конкурсними кред иторами є кредитори за вимог ами до боржника, які виникли д о порушення провадження у сп раві про банкрутство та вимо ги яких не забезпечені заста вою майна боржника.

В силу частини 1, 2 статті 14 Зак ону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »конкурсні кредитори за вимо гами, які виникли до дня поруш ення провадження у справі пр о банкрутство, протягом трид цяти днів від дня опублікува ння в офіційному друкованому органі оголошення про поруш ення провадження у справі пр о банкрутство зобов'язані по дати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, щ о їх підтверджують. Вимоги ко нкурсних кредиторів, що заяв лені після закінчення строку , встановленого для їх поданн я, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарс ький суд зазначає в ухвалі, як ою затверджує реєстр вимог к редиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не п ідлягає.

Як про те зазначено у п. 8.13 Рек омендацій Президії Вищого го сподарського суду України ві д 04.06.2004р. № 04-5/1193 закон і ГПК України не містять приписів про забо рону на прийняття судом позо вної заяви до боржника, щодо я кого вже порушено справу про банкрутство, а також на виріш ення спору за цим позовом по с уті.

Тому суди мають у встановле ному ГПК України порядку при ймати позовні заяви до особи , щодо якої порушена справа пр о банкрутство, і вирішувати с пір за цією вимогою по суті за правилами позовного провадж ення до опублікування в офіц ійному друкованому органі ог олошення про порушення справ и про банкрутство. Після публ ікації оголошення господарс ький суд на підставі п. 1 статт і 79 ГПК України зупиняє позовн е провадження та роз'яснює по зивачу зміст частини 2 статті 14 Закону, зазначивши про це в у хвалі або протоколі судового засідання.

Якщо позивач не звернувся у місячний строк з дня публік ації з заявою про визнання йо го вимог до боржника у справі про банкрутство, господарсь кий суд поновлює позовне про вадження та відмовляє у задо воленні позову на підставі ч астини 2 статті 14 Закону.

У разі звернення позивача і з заявою про визнання його ви мог до боржника у справі про б анкрутство, після винесення ухвали суду за результатами розгляду цих вимог позовне п ровадження підлягає припине нню на підставі пункту 2 статт і 80 ГПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону Украї ни «Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом»у поперед ньому засіданні господарськ ий суд розглядає реєстр вимо г кредиторів, вимоги кредито рів, щодо яких були заперечен ня боржника і які не були вклю чені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

За результатами розгляду г осподарський суд виносить ух валу, в якій зазначається роз мір визнаних судом вимог кре диторів, які включаються роз порядником майна до реєстру вимог кредиторів, та признач ається дата проведення зборі в кредиторів.

Ухвалою суду від 04.03.2011р. у спр аві 46/512-б ПАТ «Марфін Банк»визн ано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон Ко», на суму 67 739 190, 03 грн. (85 грн. перша черга, 66 592 871, 41 грн. че тверта черга, 1 146 233, 62 грн. шоста ч ерга), тобто розглянуті вимог и банку по сумі, що заявляєтьс я до стягнення солідарно, так ож і з відповідача-2 у даній сп раві.

Таким чином, зазначена ухва ла є судовим рішенням між тим и ж сторонами про той же предм ет і з тих же підстав, оскільки після порушення справи про б анкрутство боржника діє спец іальний порядок задоволення вимог кредиторів, встановле ний Законом України «Про від новлення платоспроможності боржника або визнання його б анкрутом», і провадження у сп раві про банкрутство має прі оритет перед позовним провад женням.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 с т. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у с праві, якщо є рішення господа рського суду або іншого орга ну, який в межах своєї компете нції вирішив господарський с пір між тими ж сторонами, про т ой же предмет і з тих же підста в.

Факт прострочення погашен ня суми кредиту матеріалами справи не спростований, жодн их належних доказів погашенн я кредиту відповідачами у по вному розмірі та у строки вст ановлені кредитним договор ом № 257/К від 28.03.2008р., суду не предст авлено у зв' язку з чим, позов ні вимоги є такими, що підляга ють задоволенню частково.

Судові витрати позивача по сплаті державного мита у сум і 25 500 грн. та 236 грн. витрат на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу відпові дно до положень статті 49 ГПК У країни покладаються на відпо відачів.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 80, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задоволь нити частково.

2. Припинити провадження в ч астині розгляду вимог щодо с тягнення заборгованості з То вариства з обмеженою відпові дальністю «Авілон Ко»(ідент. код 32162541).

3. Стягнути солідарно з Това риства з обмеженою відповіда льністю «Євротрейд ЛТД»(юрид . адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевс ького 28/2, н/п № 43; адреса: 03113, м. Київ , пр-т. Перемоги 70; з рахунку вия вленого під час виконання су дового рішення, ідент. код 32248204), Товариства з обмеженою відп овідальністю «Етрін»(юрид. а дреса: 04053, м. Київ, вул. Воровсько го 33-Г, з рахунку виявленого пі д час виконання судового ріш ення, ідент. код 34356182), Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Євротрейд-Юг»(юрид. адрес а: 65013, Одеська обл., м. Одеса, вул. М иколи Гефта 7, з рахунку виявле ного під час виконання судов ого рішення, ідент. код 35050762), Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Є-Клімат»(юрид. адр еса: 01054, м. Київ, вул. Воровського 33-Г, з рахунку виявленого під ч ас виконання судового рішенн я, ідент. код 36003336), Товариства з о бмеженою відповідальністю « Альга»(юрид. адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського 33-Г, з рахунку виявленого під час виконанн я судового рішення, ідент. код 32494060), Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Аптека № 214»(ю рид. адреса: 83045, м. Донецьк, пр-т. Л енінський 18, з рахунку виявлен ого під час виконання судово го рішення, ідент. код 23182831) на ко ристь Публічного акціонерно го товариства «Марфін Банк»( 68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, в ул. Леніна 28, ідент. код юрид. ос оби 21650966) 58 507 067 грн. (п' ятдесят віс ім мільйонів п' ятсот сім ти сяч шістдесят сім гривень) бо ргу по кредитному договору № 256/К від 28.03.2008р., 8 085 804, 41 грн. (вісім мі льйонів вісімдесят п' ять ти сяч вісімсот чотири гривні 41 к опійку) боргу по відсоткам, 235 1 25, 10 грн. (двісті тридцять п' ят ь тисяч сто двадцять п' ять г ривень 10 копійок) пені за несв оєчасне повернення кредиту, 910 625 грн. (дев' ятсот десять тис яч шістсот двадцять п' ять г ривень) пені за несвоєчасну с плату відсотків, 483, 52 грн. (чотир иста вісімдесят три гривні 52 к опійки) пені за несвоєчасну с плату комісії, 25 500 грн. (двадцят ь п' ять тисяч п' ятсот грив ень) витрат по сплаті державн ого мита та 236 грн. (двісті тридц ять шість гривень) витрат на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленом у ст. 85 Господарського процесу ального кодексу України. Ріш ення може бути оскаржене в ап еляційному порядку та в стро ки, встановлені ст. 93 Господар ського процесуального кодек су України.

Суддя Р.І . Самсін

дата підписання рішення 23.08.201 1

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення19.08.2011
Оприлюднено14.09.2011
Номер документу18119181
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —22/456

Рішення від 03.02.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 26.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 23.11.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Рішення від 19.08.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 29.07.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Постанова від 22.12.2009

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Судовий наказ від 25.11.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Постанова від 19.11.2008

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Джихур О.В.

Ухвала від 01.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Судовий наказ від 21.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні