Постанова
від 22.12.2009 по справі 22/456
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2009 № 22/456

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Сотнік ова С.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представникі в:

від позивача - Нікітю к Є.О. (дов. № СКА-278-09 від 09.02.2009р.),

від відповідача - Оксаков ська А.А. (дов. № 0109-171 від 30.03.2009р.),

від третьої особи - не з' яв ився,

розглянувши у відкрито му судовому засіданні апеляц ійну скаргу Акціонерне товар иство закритого типу "Страхо ва компанія Азов"

на рішення Господарськ ого суду м.Києва від 19.10.2009

у справі № 22/456 (суддя

за позовом Акціонерне товарист во закритого типу Страхова к омпанія Азов

до ЗАТ "Страхова компані я "Українська страхова група "

третя особа ОСОБ А_3

про відшкодування шкод и в порядку регресу, стягненн я штрафних санкцій

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарськ ого суду міста Києва від 19.10.2009р. у справі № 22/456 позов задоволен о частково. Стягнуто з Закрит ого акціонерного товариства “Страхова компанія “Українс ька страхова група” на корис ть Акціонерного товариства з акритого типу “Страхова комп анія “Азов” як відшкодування шкоди в порядку регресу, 167,42 гр н. інфляційних збитків, 53,73 грн. 3% річних, 102 грн. витрат по сплат і державного мита та 315 грн. вит рат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су. В іншій частині в позові ві дмовлено.

Не погоджуючись із згадани м рішенням, позивач звернувс я до Київського апеляційного господарського суду з апеля ційною скаргою, в якій просив його скасувати в частині від мови у задоволенні позовних вимог про стягнення пені у ро змірі 403,83 грн. та прийняти в цій частині нове рішення, яким ви моги в цій частині задовольн ити з підстав неповного з' я сування обставин, що мають зн ачення для справи та порушен ня норм матеріального права.

В день слухання справи пред ставник третьої особи в судо ве засідання не з' явився, пр о причини неявки апеляційний суд не повідомив. Враховуючи те, що в матеріалах справи маю ть місце докази належного по відомлення учасників судово го процесу про час та місце пр оведення судового засідання по розгляду апеляційної ска рги, колегія вважає можливим здійснити перевірку рішення суду першої інстанції у дані й справі в апеляційному поря дку за наявними матеріалами справи та без участі предста вника третьої особи.

Колегія суддів, розглянувш и доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши поясненн я представників сторін, вваж ає, що скарга підлягає задово ленню, а рішення частковому с касуванню з огляду на наступ не.

Як вбачається з матеріалів справи, за договором страхув ання наземного транспорту № 9635/А від 06.02.2007р. у АТЗТ “Страхова к омпанія “Азов” застраховано автомобіль Volvo FH 12, державний но мер НОМЕР_1 на суму 176750 грн., с трахувальником по договору є ОСОБА_4, вигодонабувачем - ЗАТ “КБ “Приватбанк”.

Згідно довідки Відділу дер жавної автомобільної інспек ції при УМВС України в Дніпро петровській області (вих. 14/1-745 с к від 13.02.2008р.) 17.12.2007р. о 10 год. 00 хв. в м. Д ніпропетровськ на вул. Берез инська 52-А ОСОБА_3, який пер ебував за кермом автомобіля Volvo FH, державний номер НОМЕР_2 вчинено наїзд на стоячий авт омобіль Volvo FH 12, державний номер НОМЕР_1, що застрахований п озивачем за договором від 06.02.20 07р.

ДТП сталася в результаті по рушення водієм ОСОБА_3 вим ог пункту 10.1 Правил дорожньог о руху України якого притягн уто до адміністративного стя гнення постановою Тернопіль ського міськрайонного суду в ід 21.01.2008р.

Загальний розмір матеріал ьної шкоди, завданого власни ку транспортного засобу Volvo FH 12, державний номер НОМЕР_1 в результаті його пошкодження при ДТП, відповідно до звіту с пеціаліста № 604 автотоварозна вчого дослідження складеног о 09.01.2008р. суб'єктом оціночної ді яльності ОСОБА_5 (сертифік ат суб'єкта оціночної діяльн ості № 3337/05 від 28.04.2005р), дорівнює ва ртості відновлювального рем онту і складає 5510,57 грн.

За страховим випадком згід но складеного страхового акт у № ИС-08-34 від 19.03.2008р. за договором страхування наземного транс порту № 9635/А від 06.02.2007р. на користь вигодонабувача - ЗАТ КБ “Пр иватбанк” позивачем виплаче но суму страхового відшкодув ання в розмірі 2787,52 грн., що підтв ерджується платіжним доруче нням № 558 від 26.03.2008р., витрати на пр оведення автотоварознавчог о дослідження сплачені позив ачем у сумі 380 грн., що підтвердж ується платіжним дорученням № 242 від 12.02.2008р..

Статтею 27 Закону України "Пр о страхування" та статтею 993 Ци вільного кодексу України вст ановлено, що до страховика, як ий виплатив страхове відшкод ування за договором майновог о страхування, в межах фактич них затрат переходить право вимоги, яке страхувальник аб о інша особа, що одержала стра хове відшкодування, має до ос оби, відповідальної за запод іяний збиток.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком су ду першої інстанції, що до поз ивача перейшло в межах суми 316 7,52 грн. право зворотної вимоги до особи, відповідальної за з аподіяний збиток.

Як було зазначено вище та пі дтверджується матеріалами с прави, транспортний засіб - ав томобіль Volvo FH, державний номер НОМЕР_2, яким спричинено Д ТП, що потягнуло нанесення шк оди застрахованому у позивач а автомобілю Volvo FH 12, державний н омер НОМЕР_1, перебуває у в олодінні ОСОБА_6 (зазначен о у довідці ДАІ), цивільно-прав ова відповідальність якої за страхована ЗАТ “Страхова ком панія “Українська страхова г рупа”, що підтверджується по лісом обов' язкового страху вання цивільно-правової відп овідальності власників назе мних транспортних засобів № НОМЕР_3.

Статтею 1187 ЦК України передб ачено, що джерелом підвищено ї небезпеки є діяльність, пов 'язана з використанням, збері ганням або утриманням трансп ортних засобів, механізмів т а обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіо активних, вибухо- і вогненебе зпечних та інших речовин, утр иманням диких звірів, службо вих собак та собак бійцівськ их порід тощо, що створює підв ищену небезпеку для особи, як а цю діяльність здійснює, та і нших осіб.

Шкода, завдана джерелом під вищеної небезпеки, відшкодов ується особою, яка на відпові дній правовій підставі (прав о власності, інше речове прав о, договір підряду, оренди тощ о) володіє транспортним засо бом, механізмом, іншим об'єкто м, використання, зберігання а бо утримання якого створює п ідвищену небезпеку.

Обов' язок відшкодувати з авдану шкоду джерелом підвищ еної небезпеки покладається на володільця джерела. Волод ільцем джерела підвищеної не безпеки є особа, яка на відпов ідній правовій підставі воло діє цим джерелом, на праві вла сності тощо. Володілець джер ела підвищеної небезпеки не є суб'єктом відповідальності за шкоду, якщо доведе, що дане джерело вибуло з його володі ння внаслідок неправомірних дій інших осіб.

Доказів на підтвердження т ого, що забезпечений транспо ртний засіб (Volvo FH, державний ном ер НОМЕР_2) згідно полісу НОМЕР_3, вибув з володіння ст рахувальника (ОСОБА_7.) від повідачем, ані суду першої, ан і суду апеляційної інстанції не надано.

Відповідно до пунктів 1, 3 час тини 1 статті 1188 ЦК України шкод а, завдана внаслідок взаємод ії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а сам е шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодову ється винною особою, а за наяв ності вини всіх осіб, діяльні стю яких було завдано шкоди, р озмір відшкодування визнача ється у відповідній частці з алежно від обставин, що мають істотне значення.

Вина водія який керував авт омобілем Volvo FH, державний номер НОМЕР_2, що перебуває у вол одінні ОСОБА_7, встановлен а у судовому порядку, підтвер джується Постановою Тернопі льського міськрайонного суд у від 21.01.2008р..

Цивільно-правова відповід альність володільця зазначе ного транспортного засобу в частині заподіяння шкоди май ну була застрахована у ЗАТ “С трахова компанія “Українськ а страхова група” на підстав і укладеного договору обов' язкового страхування цивіль но-правової відповідальност і власників наземних транспо ртних засобів (поліс № НОМЕ Р_3).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України “Про обов' язкове с трахування цивільно-правово ї відповідальності власникі в наземних транспортних засо бів” при настанні страхового випадку страховик відповідн о до лімітів відповідальност і страховика відшкодовує у в становленому цим Законом пор ядку оцінену шкоду, яка була з аподіяна у результаті дорожн ьо-транспортної пригоди житт ю, здоров'ю, майну третьої особ и.

Статтею 35 зазначеного Закон у встановлено, що для отриман ня страхового відшкодування особа, яка має право на відшко дування, подає страховику (аб о якщо страховик невідомий - М ТСБУ) відповідну заяву.

Позивач звернувся із заяво ю № СКА-1828-08 від 03.12.2008р. до відповід ача про перерахування суми с трахового відшкодування.

У відповідь на заяву позива ча відповідач листом № 03 від 08.0 1.2009р. повідомив, що рішення сто совно виплати страхового від шкодування за претензією буд е прийнято після одержання д окументів, які підтверджують законні підстави експлуатац ії забезпеченого транспортн ого засобу.

Відповідно до ст. 36 Закону Ук раїни “Про обов' язкове стра хування цивільно-правової ві дповідальності власників на земних транспортних засобів ” після розгляду страховиком наданих йому визначених у ст атті 35 цього Закону документі в про дорожньо-транспортну п ригоду страховик приймає ріш ення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкоду вання.

Протягом трьох робочих дні в з дня прийняття відповідно го рішення страховик зобов'я заний направити заявнику пис ьмове повідомлення щодо прий нятого рішення.

Якщо особа, яка має право на отримання відшкодування, не задоволена рішенням страхов ика щодо виплати страхового відшкодування, вона має прав о подати до МТСБУ скаргу про п ерегляд вищезазначеного ріш ення. Якщо прийняте МТСБУ ріш ення не задовольняє таку осо бу, то вона має право подати по зов до суду щодо відшкодуван ня шкоди в установленому зак оном порядку.

Згідно ч. 1 ст. 37 Закону Україн и “Про обов' язкове страхува ння цивільно-правової відпов ідальності власників наземн их транспортних засобів” вип лата страхового відшкодуван ня здійснюється протягом одн ого місяця з дня отримання ст раховиком визначених у статт і 35 цього Закону документів аб о в строки та в обсягах, визнач ених рішенням суду.

За договором обов' язково го страхування цивільно-прав ової відповідальності власн иків наземних транспортних з асобів (поліс № НОМЕР_3) лім іт відповідальності за шкоду заподіяну майну становить 2550 0 грн., франшиза - 510 грн.

За таких обставин, колегія с уддів погоджується з висновк ом місцевого господарського суду, що відповідач зобов' я заний відшкодувати позивачу збитки, що виникли у нього вна слідок виплати страхового ві дшкодування у сумі 2657,52 грн.

Доказів на підтвердження с плати суми заборгованості ст аном на час прийняття рішенн я судом першої інстанції від повідачем не надано.

Також колегія суддів погод жується з висновком суду пер шої інстанції про обґрунтова ність позовних вимог в части ні стягнення суми інфляційни х збитків у загальному розмі рі 167,42 грн. та 3% річних у розмірі 53,73 грн., оскільки відповідно д о ст. 625 Цивільного кодексу Укр аїни боржник не звільняється від відповідальності за нем ожливість виконання грошово го зобов' язання. Боржник, як ий прострочив виконання грош ового зобов' язання, на вимо гу кредитора зобов' язаний с платити суму боргу з урахува нням встановленого індексу і нфляції за весь час простроч ення, а також три проценти річ них від простроченої суми, як що інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, апеляційна коле гія вважає помилковим виснов ок суду першої інстанції про відмову в задоволенні позов них вимог в частині стягненн я пені, що передбачена ст. 37 Зак ону України “Про обов' язков е страхування цивільно-право вої відповідальності власни ків наземних транспортних за собів” з огляду на ст. 551 Цивіль ного кодексу України та ст. 233 Г осподарського кодексу Украї ни.

Так, згідно ч. 2 ст. 37 Закону Укр аїни “Про обов' язкове страх ування цивільно-правової від повідальності власників наз емних транспортних засобів” за кожен день прострочення в иплати страхового відшкодув ання з вини страховика або МТ СБУ особі, яка має право на отр имання такого відшкодування , сплачується пеня з розрахун ку подвійної облікової ставк и Національного банку Україн и, яка діє у період, за який нар аховується пеня.

Позивачем заявлено до стяг нення пеня за прострочення н алежних йому до виплати сум с трахового відшкодування в ро змірі 403,83 грн., при цьому загаль на сума боргу відповідача ст ановить 2657,52 грн.

Відмовляючи в позові в част ині стягнення пені, суд першо ї інстанції припустився поми лкового застосування норм ма теріального права, а саме ст. 551 Цивільного кодексу України та ст. 233 Господарського кодек су України, якими передбачен о право суду зменшити розмір заявлених до стягнення штра фних санкцій.

Згаданими нормами законод авства передбачено право суд у зменшувати розмір санкцій у разі, якщо вони значно перев ищують розмір заподіяних нев иконанням зобов'язання збитк ів; за наявності інших обстав ин, що мають істотне значення , таких як ступінь виконання з обов'язань, причини неналежн ого виконання або невиконанн я зобов'язання, незначність п рострочення у виконанні зобо в'язання, невідповідність ро зміру пені наслідкам порушен ня, негайного добровільного усунення винною стороною пор ушення та його наслідків.

Зазначені судом першої інс танції дії відповідача на ви рішення питання про виплату страхового відшкодування та фінансові труднощі в сфері с трахування пов' язані з впли вом світової кризи в економі ці країни в якості обставин, н е можуть вважатись такими, що надають суду право на зменше ння розміру пені, оскільки ро змір пені значно менший за ро змір основного боргу, а вплив світової кризи на економіку держави має об' єктивний ха рактер та не пов' язаний з ви конанням чи невиконанням від повідачем своїх зобов' язан ь.

За таких обставин, колегія с уддів вважає, що позовні вимо ги в частині стягнення пені в розмірі 403,83 грн., яка обрахован а відповідно до ч. 2 ст. 37 Закону України “Про обов' язкове с трахування цивільно-правово ї відповідальності власникі в наземних транспортних засо бів” підлягають задоволенню , а рішення в частині відмови у позові в цій частині - скасу ванню.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 101 ГПК України апел яційний господарський суд не зв' язаний доводами апеляці йної скарги (подання) і переві ряє законність і обґрунтован ість рішення місцевого госпо дарського суду у повному обс язі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що при ймаючи оскаржуване рішення у даній справі суд першої інст анції припустився помилково го застосування норм матеріа льного права, що є підставою д ля його часткового скасуванн я в частині відмови у задовол енні позовних вимог про стяг нення пені в розмірі 403,83 грн., а в решті оскаржуване рішення п ідлягає залишенню без змін я к законне та обґрунтоване.

У зв' язку з задоволенням а пеляційної скарги, судові ви трати в розмірі 51 грн. підляга ють стягненню з відповідача на користь позивача відповід но до ст. 49 Господарського про цесуального кодексу України .

Керуючись ст.ст. 49, 101, 103 - 105 ГПК України Київський апеляційн ий господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Ак ціонерного товариства закри того типу “Страхова компанія АЗОВ” задовольнити.

2. Рішення Господарського су ду міста Києва від 19.10.2009р. у спра ві

№ 22/456 скасувати в частин і відмови в позові.

3. Прийняти в цій частині нов е рішення.

Позовні вимоги задовольни ти.

Стягнути з Закритого акціо нерного товариства “Страхов а компанія “Українська страх ова група” (юрид. адреса: 03087, м. К иїв, вул. Єреванська 1; адреса: 03 038, м. Київ, вул. Івана Федорова 32- А; р/р 265044691 в ВАТ АБ “Укргазбанк” м. Київ, МФО 320478, з рахунку виявл еного під час виконання судо вого рішення, ідент. код 30859524) на користь Акціонерного товари ства закритого типу “Страхов а компанія АЗОВ” (87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна 18/3, р/р 26504480612002 в м. Донецьку , МФО 334970, ідент. код 24646706) 403 (чотирис та три) грн. 83 коп. - пені, 51 (п' я тдесят одну) грн. - витрат по оплаті державного мита з апе ляційної скарги.

4. В іншій частині рішення Го сподарського суду міста Києв а від 19.10.2009р. у справі № 22/456 залиши ти без змін.

5. Видачу відповідного наказ у доручити Господарському су ду міста Києва.

6. Матеріали справи № 22/456 повер нути Господарському суду міс та Києва.

Головуючий суддя

Судді

СудКиївський апеляційний господарський суд
Дата ухвалення рішення22.12.2009
Оприлюднено29.03.2010
Номер документу7528381
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —22/456

Рішення від 03.02.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 26.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 23.11.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Рішення від 19.08.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 29.07.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Постанова від 22.12.2009

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Судовий наказ від 25.11.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Постанова від 19.11.2008

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Джихур О.В.

Ухвала від 01.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Судовий наказ від 21.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні