Рішення
від 03.02.2012 по справі 22/456
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 22/456 03.02.12

За позовом Приват ного акціонерного товариств а «Страхова компанія «Провід на»

до 1. Публ ічного акціонерного товарис тва «Українська страхова ком панія «Гарант-

Авто»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Бровариавтопас»

про стягн ення грошових коштів в поряд ку регресу

Суддя Самсін Р.І.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (довіреність № 11/1253 в ід 19.12.2011р.);

від відповідача-1: О СОБА_2 (довіреність № 309-1-4/38 від 23.12.2011р.);

від відповідача-2: не з' явились;

В судовому засіданні 03.02.2012 р. у відповідності до ст. 85 Госп одарського процесуального к одексу України, оголошено вс тупну та резолютивну частину рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне тов ариство «Страхова компанія « Провідна»(надалі ПАТ «СК «Пр овідна», позивач) звернулось до суду з позовом про стягнен ня з Публічного акціонерного товариства «Українська стра хова компанія «Гарант-Авто»( надалі ПАТ «УСК «Гарант-Авто », відповідач 1) на відшкодуван ня шкоди в порядку регресу 7 471, 73 грн. та з Товариства з обмеже ною відповідальністю «Брова риавтопас»(надалі ТОВ «Брова риавтопас», відповідач 2) - 780, 1 3 грн..

Позовні вимоги мотивовані тим, що ПАТ «СК «Провідна»на п ідставі договору добровільн ого комплексного автостраху вання № 06/0015371/1009/08 від 08.05.2008р. внаслід ок настання страхової події - дорожньо-транспортної приг оди виплачено страхове відшк одування власнику пошкоджен ого автомобіля марки Daewoo Lanos, дер жавний номер НОМЕР_1, а том у позивачем відповідно до по ложень статті 27 Закону Україн и «Про страхування»та статей 993, 1191 Цивільного кодексу Украї ни отримано право зворотної вимоги до особи, відповідаль ної за завдану шкоду. Оскільк и цивільна відповідальність власника транспортного засо бу - автобуса ВАЗ, державний номер НОМЕР_2, водій якого визнаний винним у скоєнні ДТ П була застрахована ВАТ «УСК «Дженералі-Гарант»відповід альними за завдані збитки є в ідповідач 1 в межах укладеног о договору страхування відпо відальності винної особи та відповідач 2 як винна особа.

Відповідачі відзиву на по зов не надали, документів що п ідтверджують сплату суми зби тку на користь позивача тако ж не представили.

В судові засідання предста вники відповідача-2 не з' явл ялись, про розгляд справи тов ариство повідомлено належни м чином, що підтверджено реко мендованими відправленнями щодо отримання ухвал суду.

Відповідно до положень ст атті 75 ГПК України справа розг лядається за наявними в ній м атеріалами.

Розглянувши подані докуме нти, дослідивши наявні у спра ві докази, господарський суд , -

ВСТАНОВИВ:

За договором добров ільного комплексного автост рахування № 06/0015371/1009/08 від 08.05.2008р. у ЗА Т «СК «Провідна»застрахован о автомобіль Daewoo Lanos, державний н омер НОМЕР_1, страхувальни ком по договору є ОСОБА_3.

Згідно довідки УДАІ при ГУ МВС України у м. Києві про дор ожньо-транспортну пригоду 02.05 .2009р. у м. Бровари на вул. Київськ ій 168 сталась дорожньо-транспо ртна пригода - зіткнення авт омобілів Daewoo Lanos, державний номе р НОМЕР_1, яким керував О СОБА_3 та автобус ВАЗ, держав ний номер НОМЕР_2, під керу ванням ОСОБА_4.

ДТП сталася в результаті по рушення водієм ОСОБА_4 вим ог пункту 10.1 Правил дорожньог о руху України якого визнано винним у вчиненні адміністр ативного правопорушення пос тановою Броварського міськр айонного суду Київської обла сті від 26.05.2009р., справа 3-2528 2009 рік.

Загальний розмір матеріал ьної шкоди, завданого власни ку транспортного засобу Daewoo Lanos, державний номер НОМЕР_1 в результаті його пошкодження при ДТП, відповідно до звіту № 1712 про вартість матеріальног о збитку завданого власнику транспортного засобу складе ного 15.05.2009р. суб'єктом оціночної діяльності - оцінювачем Нац іонального центру незалежни х експертиз Маряненко Я.О. , складає 7 981, 73 грн., вартість від новлювального ремонту - 8 251, 86 грн..

За страховим випадком - ДТ П що сталась 02.05.2009р. за участю за страхованого автомобіля, згі дно складеного страхового ак ту № 1001/06/10105/18792 від 04.06.2009р. по договор у страхування № 06/0015371/1009/08 від 08.05.2008р . визначено суму страхового в ідшкодування в розмірі 8 251, 86 гр н., виплата якого підтверджує ться платіжним дорученням № 028238 від 26.06.2009р. в частині сплати зг ідно відомості для виплати к оштів страхових відшкодуван ь отримувачам - позиція 5.

Статтею 27 Закону України «П ро страхування»та статтею 993 Ц К України визначено, що до стр аховика, який виплатив страх ове відшкодування за договор ом майнового страхування, в м ежах фактичних затрат перехо дить право вимоги, яке страху вальник або інша особа, що оде ржала страхове відшкодуванн я, має до особи, відповідально ї за заподіяний збиток.

Таким чином, до позивача пер ейшло право зворотної вимоги до особи, відповідальної за з аподіяний збиток.

Частинами другою статті 1187 Ц К України передбачено, що шко да, завдана джерелом підвище ної небезпеки, відшкодовуєть ся особою, яка на відповідній правовій підставі (право вла сності, інше речове право, дог овір підряду, оренди тощо) вол одіє транспортним засобом, м еханізмом, іншим об'єктом, вик ористання, зберігання або ут римання якого створює підвищ ену небезпеку.

Вина водія який керував авт обусом ВАЗ, державний номер НОМЕР_2 підтверджується по становою Броварського міськ районного суду Київської обл асті від 26.05.2009р..

Цивільно-правова відповід альність в частині заподіянн я шкоди майну внаслідок експ луатації автобуса ВАЗ, держа вний номер НОМЕР_2, держав ний номер НОМЕР_3 будь-яко ю особою, яка експлуатує його на законних підставах була з астрахована у ВАТ УСК «Джене ралі-Гарант»на підставі укла деного договору обов' язков ого страхування цивільно-пра вової відповідальності влас ників наземних транспортних засобів (поліс ВС/1003119).

Пунктом 37.4 Закону України «П ро обов'язкове страхування ц ивільно-правової відповідал ьності власників транспортн их засобів»(в редакції закон у на час врегулювання страхо вого випадку) передбачено пр аво страховика за договором обов'язкового страхування ци вільної відповідальності вл асника транспортного засобу в разі настання страхового в ипадку здійснювати виплату с трахового відшкодування без посередньо потерпілим або по годженим з ними підприємства м, установам та організаціям , що надають послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків.

В редакції закону, яка є чин ною з 19.09.2011р. та відповідно заст осовується до врегулювання с трахових випадків, які стали сь після вказаної дати, у п. 36.4 з акону, також передбачено, що в иплата страхового відшкодув ання здійснюється безпосере дньо потерпілому (іншій особ і, яка має право на отримання в ідшкодування) або погодженим з ним особам, які надають посл уги з ремонту пошкодженого м айна, сплатили страхове відш кодування за договором майно вого страхування, лікування потерпілих та інші послуги, п ов'язані з відшкодуванням зб итків.

Таким чином, особами, відпов ідальними за завдані ОСОБА _3 збитки, у даному випадку є ПАТ УСК «Гарант-Авто»(відпов ідач 1) відповідно до полож ень Закону України «Про об ов'язкове страхування цивіль ної відповідальності власни ків транспортних засобів»в м ежах, передбачених договором обов'язкового страхування ц ивільної відповідальності (п оліс ВС/1003119), та ТОВ «Бровариавт опас»(відповідач 2) відпов ідно до вимог ст. 1188 ЦК України в тій частині, що не підляг ає відшкодуванню ПАТ УСК «Га рант-Авто»як страховиком.

Аналогічні висновки по зас тосуванню положень закону мі стяться у постанові Верховно го Суду України судової пала ти у господарських справах в ід 25 листопада 2008 року (справа 11/ 406-07).

Відповідно до пункту 22.1 стат ті 22 Закону України «Про обов' язкове страхування цивільно -правової відповідальності в ласників наземних транспорт них засобів»при настанні стр ахового випадку страховик ві дповідно до лімітів відповід альності страховика відшкод овує у встановленому цим Зак оном порядку оцінену шкоду, я ка була заподіяна у результа ті дорожньо-транспортної при годи життю, здоров'ю, майну тре тьої особи.

Згідно ст. 29 Закону України « Про обов' язкове страхуванн я цивільно-правової відповід альності власників наземних транспортних засобів»зв'язк у з пошкодженням транспортно го засобу відшкодовуються ви трати, пов'язані з відновлюва льним ремонтом транспортног о засобу з урахуванням зно су, розрахованого у порядку, в становленому законодавство м ...

Згідно звіту № 1712 про вартіст ь матеріального збитку завда ного власнику транспортного засобу складеного 15.05.2009р. варті сть відновлювального ремонт у з урахуванням фізичного зн осу складає вартість матеріа льного збитку - 7 981, 73 грн..

В даному випадку сума заявл ена до стягнення з відповіда ча є частиною суми страховог о відшкодування виплаченого позивачем на умовах договор у страхування, що укладений м іж позивачем та страхувальни ком у відношенні транспортно го засобу, який було пошкодже но в ДТП, натомість право регр есу до страховика винної осо би переходить саме по розмір у збитків завданих пошкоджен ому автомобілю в межах факти чних витрат страховика. Розм ір збитку обмежується фактич ними витратами страхової ком панії, а не визначається таки й розмір сумою виплаченого с трахового відшкодування.

За договором обов'язкового страхування цивільної відпо відальності (поліс ВС/1003119) пере дбачено, що ліміт відповідал ьності за шкоду заподіяну ма йну становить 25 500 грн., франшиз а - 510 грн..

Враховуючи викладене, за вс тановлених обставин, з ПАТ «У СК «Гарант-Авто»на користь п озивача підлягає стягненню в порядку регресу сума 7 471, 73 грн. (7 981, 73 грн. (вартість відновлюва льного ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу підтверджена висновком спец іаліста) - 510 грн. розмір франш изи за полісом ВС/1003119, оскільки відповідальність страховик а винної особи регламентован а положеннями Закону України «Про обов' язкове страхуван ня цивільно-правової відпові дальності власників наземни х транспортних засобів» та о бмежується укладеним догово ром страхування.

Статтею 1191 ЦК України визн ачено, що особа, яка відшкодув ала шкоду, завдану іншою особ ою, має право зворотної вимог и (регресу) до винної особи у р озмірі виплаченого відшкоду вання, якщо інший розмір не вс тановлений законом.

Відповідно до ст. ст. 1166, 1172 ЦК У країни майнова шкода, завдан а неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особи стим немайновим правам фізич ної або юридичної особи, а так ож шкода, завдана майну фізич ної або юридичної особи, відш кодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану ї хнім працівником під час вик онання ним своїх трудових (сл ужбових) обов'язків.

Згідно із ч.2 ст. 1166 ЦК України особа, яка заподіяла шкоди, зв ільняється від її відшкодува ння, якщо доведе, що шкоди завд ано не з її вини. Відповідач 2 н е довів відсутність вини сво го працівника в заподіянні ш коди, що спричинена внаслідо к ДТП 02.05.2009р., вина працівника пі дтверджується постановою Бр оварського міськрайонного с уду Київської області від 26.05.20 09р..

До стягнення з ТОВ «Бровари автопас»заявляється частин а страхового відшкодування в розмірі 780, 13 грн., що в межах вип лаченого страхового відшкод ування на користь потерпілої особи (8 251, 86 грн.) при врахуванні стягнення 7 471, 73 грн. в межах лім іту згідно полісу ВС/1003119.

В силу положень ст. 1194 ЦК Укра їни особа, яка застрахувала с вою цивільну відповідальніс ть, у разі недостатності стра хової виплати (страхового ві дшкодування) для повного від шкодування завданої нею шкод и зобов'язана сплатити потер пілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою в иплатою (страховим відшкодув анням).

Виходячи з наведеного зая влена до стягнення з відпові дача 2 сума в розмірі 780, 13 грн. ви знається судом обґрунтовано ю, оскільки не підлягає відшк одуванню згідно положень Зак ону «Про обов' язкове страху вання цивільно-правової відп овідальності власників назе мних транспортних засобів»з а рахунок страховика яким за страховано відповідальніст ь винної особи, а вказаний роз мір збитку підтверджений зві том субєкта оціночної діяльн ості.

З урахуванням наведеного , заявлені позовні вимоги виз наються судом обґрунтованим и та підлягають задоволенню.

Судові витрати позивача пр о сплату державного мита у су мі 102 грн. та 236 грн. витрат на інф ормаційно-технічне забезпеч ення судового процесу відпов ідно до положень статті 49 ГПК України покладаються на відп овідачів пропорційно задово лених вимог: з відповідача-1 в сумі 304, 20 грн. та з відповідача-2 - 33, 80 грн..

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК У країни, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Публічного а кціонерного товариства «Укр аїнська страхова компанія «Г арант-Авто»(01042, м. Київ, пров. Нов опечерський 19/3, ідент. код 16467237) н а користь Приватного акціоне рного товариства «Страхова к омпанія «Провідна»(03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський б . 25, ідент. код 23510137) 7 471, 73 грн. (сім тис яч чотириста сімдесят одну г ривню 73 копійки) страхової вип лати в порядку регресу, 304, 20 грн . (триста чотири гривні 20 копій ок) судових витрат.

3. Стягнути з Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Бровариавтопас»(07400, Київ ська обл., м. Бровари, вул. Метал ургів 22, ідент. код 30839838) на корист ь Приватного акціонерного то вариства «Страхова компанія «Провідна»(03049, м. Київ, проспек т Повітрофлотський б. 25, ідент . код 23510137) 780, 13 грн. (сімсот вісімде сят гривень 13 копійок) суми зб итків в порядку регресу, 33, 80 гр н. (тридцять три гривні 80 копій ок) судових витрат.

Рішення набирає законно ї сили в порядку, встановлено му ст. 85 Господарського процес уального кодексу України. Рі шення може бути оскаржене в а пеляційному порядку та в стр оки, встановлені ст. 93 Господа рського процесуального коде ксу України.

Суддя Р.І. С амсін

дата підписання рішення 06.02.201 2

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення03.02.2012
Оприлюднено20.02.2012
Номер документу21434824
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —22/456

Рішення від 03.02.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 26.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 23.11.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Рішення від 19.08.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 29.07.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Постанова від 22.12.2009

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Судовий наказ від 25.11.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Постанова від 19.11.2008

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Джихур О.В.

Ухвала від 01.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Судовий наказ від 21.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні