Ухвала
від 26.12.2011 по справі 22/456
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

справа № 22/456 26.12.11

За позовом Приватного акціонерного товариства «Ст рахова компанія «Провідна»

до 1. Публічного а кціонерного товариства «Укр аїнська страхова компанія «Г арант-Авто»

2. Товариства з обм еженою відповідальністю «Бр овариавтопас»

про стягнення ст рахового відшкодування в пор ядку регресу

суддя Самсін Р .І.

Представники сторін:

від позивача: ОСО БА_1. (довіреність № 11/138 від 08.02.2011 р.);

від відповідача-1: ОСОБ А_2 (довіреність № 1694-1/14 від 16.05.2011р .);

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суд у з позовом про стягнення з ві дповідача-1 відшкодування шк оди в порядку регресу 7 471, 73 грн. , з відповідача-2 - 780, 13 грн..

Вимоги суду позивачем вико нані не у повному обсязі, що є підставою для витребування н алежних доказів в обгрунтува ння розміру збитку завданого автомобілю застрахованому п озивачем у ДТП, що сталась 02.05.2009 р..

Сума заявлена до стягнення з відповідачів є сумою страх ового відшкодування виплаче ного позивачем на умовах дог овору страхування, що укладе ний між позивачем та страхув альником у відношенні трансп ортного засобу, який було пош коджено в ДТП, натомість прав о регресу до позивача перехо дить саме по розміру збитків завданих пошкодженому автом обілю в межах фактичних витр ат страховика. Тобто витрата ми по здійсненню страхового відшкодування обмежується р озмір збитків, що може бути ві дшкодований винною особою та її страховиком.

Відповідач-2 в судове засіда ння не з' явився, вимог ухвал и суду не виконав, відзиву на п озов не надав та не надіслав, п ро розгляд справи повідомлен ий належним чином.

Відповідно до пункту 1, 2 час тини першої статті 77 ГПК Украї ни господарський суд відклад ає розгляд справи в разі нез' явлення в засідання представ ників сторін, інших учасникі в судового процесу, ненаданн я витребуваних доказів.

З метою недопущення поруше ння процесуальних прав сторі н на участь у судовому засіда нні, повного та всебічного з' ясування обставин справи, су д вважає за доцільне, відклас ти розгляд справи.

Керуючись п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 ГПК Ук раїни, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласт и до 03.02.2012 о 10:20.

2. Викликати в судове засіда ння представників позивача, відповідачів. Засідання відб удеться за адресою м. Київ, вул . Б. Хмельницького, 44-В, зал судо вого засідання № 44.

3. Зобов' язати позивача над ати суду:

- платіжні документи на підт вердження перерахування кош тів згідно відомості № 48-4 за 04.06. 2009р. (виписку з рахунку, платіжн е доручення тощо);

- в обґрунтування суми розмі ру понесених збитків внаслід ок ДТП 02.05.2009р. по виплаченій сум і страхового відшкодування надати акт (акти) в иконаних ремонтних робіт, ра хунки СТО (письмові поясненн я, в разі їх відсутності, з пос иланням на відповідні умови договору страхування щодо до кументів підтверджуючих роз мір збитку).

4. Зобов' язати відповідачі в виконати вимоги ухвали про порушення провадження у спр аві, надати:

- відзив на позов, докази на п ідтвердження відповідних за перечень в разі їх наявності ;

- відомості щодо сплати відш кодування в сумі заявленій д о стягнення згідно претензії позивача за вих. № 03-08/7985 від 24.06.2011р . (докази на підтвердження);

- на підтвердження статусу ю ридичної особи довідку про з находження в єдиному державн ому реєстрі юридичних осіб т а фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєс трацію.

Попередити відповідачів , що при ухиленні від виконанн я вимог суду та участі в судов ому засіданні справа буде ро зглянута відповідно до ст. 75 Г осподарського процесуально го кодексу України за наявни ми в ній матеріалами.

Суддя Р .І. Самсін

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення26.12.2011
Оприлюднено05.01.2012
Номер документу20531718
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —22/456

Рішення від 03.02.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 26.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 23.11.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Рішення від 19.08.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Ухвала від 29.07.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Самсін Р.І.

Постанова від 22.12.2009

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Судовий наказ від 25.11.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Постанова від 19.11.2008

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Джихур О.В.

Ухвала від 01.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

Судовий наказ від 21.10.2008

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Пуппо Л.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні