ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 30/172 18.08.11

За позовом Заступника прокурора міста Києва в інте ресах держави в особі:

1) Головного у правління з питань реклами в иконавчого органу Київської міської ради (Київської місь кої державної адміністрації ) (далі - позивач-1);

2) Комунального підприємства виконавчого ор гану Київради (Київської міс ької державної адміністраці ї) «Київреклама»(далі - пози вач-2)

До Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Рекламне агентство «Медіа -Нова»

Про стягненн я 254 919,76 грн.

Суддя Ващенко Т.М.

Представники сторін:

Від прокуратури Некр асов О.М. - прокурор відділу, посвідч. № 259 від 08.12.09.

Від позивача-1 не з' я вився

Від позивача-2 ОСОБА_1 - представник за довіреніс тю № 196-2264/КР від 04.05.11.

Від відповідача не з ' явився

Обставини справи:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані по зовні вимоги Заступника прок урора міста Києва в інтереса х держави в особі: Головного у правління з питань реклами в иконавчого органу Київської міської ради (Київської місь кої державної адміністрації ), Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державно ї адміністрації) «Київреклам а»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Медіа-Нова» про с тягнення з відповідача на ко ристь позивача-2 заборговано сті за Договором № 00004/08 від 01.10.08. в розмірі 254 919,76 грн. (204 278,89 грн. - осн овний борг, 13 736,84 грн. - збитки в ід інфляції, 3 683,92 грн. - 3% річних , 18 419,88 грн. - штраф, 14 800,23 грн. - пен я).

Крім того, позивач просить с уд в порядку ст. ст. 66, 67 Господар ського процесуального кодек су України для забезпечення позову накласти арешт на гро шові кошти на рахунках відпо відача в межах позовних вимо г.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушенн я вимог чинного законодавств а України та умов Договору 00004/0 8 від 01.10.08. не виконав свої зобов ' язання перед позивачем-2 по оплаті наданих позивачем по слуг, внаслідок чого у відпов ідача виникла заборгованіст ь.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 16.06.11. порушен о провадження у справі № 30/172, ро згляд справи було призначено на 12.07.11. о 10-10.

В судовому засіданні 21.07.11. поз ивачем подана заява про уточ нення позовних вимог, відпов ідно до якої заявник просить суд стягнути з відповідача н а свою користь суму заборгов аності в розмірі 265 034 грн. 89 коп., (204 278 грн. 89 коп. - сума основного боргу, 13 985 грн. 10 коп. - індекс інф ляції, 3 283 грн. 37 коп. - 3% річних, 12 845 грн. 49 коп. - пеня, 30 641 грн. 83 коп. - штраф).

Прокуратурою м. Києва в судо вому засіданні подана заява про збільшення розміру позов них вимог, відповідно до якої прокуратура просить суд стя гнути з відповідача на корис ть Комунального підприємств а виконавчого органу Київрад и (Київської міської державн ої адміністрації) «Київрекла ма» 204 278 грн. 89 коп. - суми основн ого боргу, 30 419 грн. 88 коп. - 15% штра фу, 3 283 грн. 37 коп. - 3% річних, 13 985 гр н. 10 коп. - індексу інфляції, 12 84 5 грн. 49 коп. - пені.

Представники позивача-1 та в ідповідача в судове засіданн я 21.07.11. повторно не з' явились, в имоги ухвали Господарського суду міста Києва від 16.06.11. про п орушення провадження у справ і № 30/172, та ухвали суду від 12.07.11. у с праві № 30/172 не виконали, про пов ажні причини неявки суд не по відомили, про час і місце пров едення судового засідання бу ли повідомлені належним чино м.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 21.07.11. розгляд справи № 30/172 на підстав і ст. 77 Господарського процесу ального кодексу України відк ладено на 18.08.11. о 16-30.

Представники прокуратури та позивача-2 в судовому засід анні 18.08.11. підтримали свої позо вні вимоги та просять суд поз ов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання 18.08.11. не з' яв ився, вимоги ухвали Господар ського суду міста Києва від 21. 07.11. у справі № 30/172 не виконав, пис ьмового відзиву на позов не н адав, про поважні причини нея вки суд не повідомив, про час місце проведення судового з асідання був повідомлений на лежним чином.

Особи, які беруть участь у с праві, вважаються повідомлен ими про час і місце розгляду ї ї судом, якщо ухвалу про поруш ення провадження у справі на діслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (Роз' яснення Президії Вищо го Арбітражного суду України від 18.07.97. № 02-5/289 із змінами «Про де які питання практики застосу вання Господарського процес уального кодексу України»).

Відомості про місцезнаход ження відповідача є правомір ними, оскільки підтверджені Витягом про включення останн ього до Єдиного держаного ре єстру підприємств та організ ацій України № 13-2076 від 11.05.11., який міститься в матеріалах справ и.

Розглянувши клопотання пр окуратури про вжиття заходів до забезпечення позову, яке в икладене в прохальній частин і позовної заяви, шляхом накл адення арешту на грошові кош ти відповідача в рамках зага льної суми позовних вимог, су д відмовляє в його задоволен ні з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 66 Господар ського процесуального кодек су України, господарський су д може за заявою сторони, прок урора чи його заступника, яки й подав позов, або з своєї ініц іативи має право вжити заход ів до забезпечення позову. За безпечення позову допускаєт ься в будь-якій стадії провад ження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднит и чи зробити неможливим вико нання рішення господарськог о суду.

Згідно п. 1.1 Роз' яснення Вищ ого господарського суду Укра їни від 12.12.06. № 01-8/2776 «Про деякі пит ання практики застосування з абезпечення позову», заявник повинен обґрунтувати причин и звернення із заявою про заб езпечення позову. З цією мето ю та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 33 Госп одарського процесуального к одексу України, обов' язкови м є подання доказів наявност і фактичних обставин, з якими пов' язується застосування певного заходу до забезпече ння позову.

Заявником не подано належн их та допустимих доказів в пі дтвердження того, що грошові суми відповідача можуть зни кнути, що зробить неможливим або утруднить виконання ріш ення суду, а тому клопотання п озивача про забезпечення поз ову задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 75 Господар ського процесуального кодек су України, справа розглядає ться за наявними в ній матері алами.

За результатами досліджен ня доказів, наявних в матеріа лах справи, суд у нарадчій кім наті, у відповідності до ст. ст . 82-85 Господарського процесуал ьного кодексу України, ухвал ив рішення у справі № 30/172.

Розглянувши подані мате ріали справи, та заслухавши п ояснення представників прок уратури та позивача-2, Господа рський суд міста Києва, -

ВСТ АНОВИВ:

Відповідно до з п. 2 ст. 5 З акону України «Про прокурату ру», на органи прокуратури по кладено функції представниц тва інтересів держави в суді .

Згідно з п. 4 ст. 6 Закону Украї ни «Про прокуратуру», органи прокуратури України вживают ь заходів до усунення поруше нь закону, від кого б вони не в иходили, поновлення порушени х прав і притягнення у встано вленому законом порядку до в ідповідальності осіб, які до пустили ці порушення.

Пунктом 6 ст. 20 Закону Україн и «Про прокуратуру», визначе но що прокурор має повноваже ння звертатись до суду з заяв ами про захист прав і законни х інтересів держави.

Статтею 121 Конституції Укра їни на органи прокуратури Ук раїни покладено функції пред ставництва інтересів громад ян та держави в судах.

Відповідно до ст. 36-1 Закону У країни «Про прокуратуру», пр окурор здійснює представниц тво інтересів держави в суді у разі порушення або загрози порушень державних інтересі в. Прокурор самостійно визна чає підстави для представниц тва у судах.

На підставі зазначених пол ожень, Заступник прокурора м іста Києва звернувся до суду в інтересах держави в особі: Г оловного управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київ ської міської державної адмі ністрації) та Комунального п ідприємства виконавчого орг ану Київради (Київської місь кої державної адміністрації ) «Київреклама» про стягненн я з відповідача на користь по зивача-2 заборгованості зі сп лати наданих послуг за Догов ором № 00004/08 на право тимчасовог о користування місцем (-ями) дл я розміщення рекламного (-их) з асобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності терит оріальної громади м. Києва, йо го районів або повноваження щодо розпорядження якими зді йснюють органи місцевого сам оврядування м. Києва від 01.10.08. у розмірі 204 278,89 грн.

01.10.08. між Головним управління м з питань реклами виконавчо го органу Київської міської ради (Київської міської держ авної адміністрації) (Робочи й орган), Комунальним підприє мством виконавчого органу Ки ївради (Київської міської де ржавної адміністрації) «Київ реклама»(Підприємство) та То вариством з обмеженою відпов ідальністю «Рекламне агентс тво «Медіа-Нова»(Розповсюджу вач зовнішньої реклами) укла дено Договір № 00004/08 на право тим часового користування місце м (-ями) для розміщення рекламн ого (-их) засобу (-ів), що перебув ає (-ють) у комунальній власнос ті територіальної громади м. Києва, його районів або повно важення щодо розпорядження я кими здійснюють органи місце вого самоврядування м. Києва (далі - Договір), відповідно до умов якого (п. 2.1) Робочий орган надає Розповсюджувачу зовні шньої реклами в тимчасове ко ристування місце (-я) для розмі щення рекламного (-их) засобу ( -ів) (надалі - «РЗ») на підставі о формленого (-их) належним чино м дозволу (-ів) на розміщення з овнішньої реклами (далі - «доз віл»), а Розповсюджувач зовні шньої реклами використовує н адане (-і) місце (-я) відповідно д о Типових правил розміщення зовнішньої реклами, Порядку розміщення зовнішньої рекла ми в м. Києві та здійснює оплат у за його (їх) користування.

Згідно п. 3.3.1 Договору передб ачено, що Підприємство має пр аво своєчасно отримувати від Розповсюджувача зовнішньої реклами плату за право тимча сового користування місцем ( -ями) для розміщення РЗ у відпо відності до умов цього Догов ору.

У відповідності до п. 3.3.2 Підп риємство має право нараховув ати та вимагати від Розповсю джувача зовнішньої реклами с плати штрафних санкцій за по рушення умов цього Договору в розмірі та в порядку, передб аченому цим Договором та чин ним законодавством.

Пунктом 3.4.1 Договору передба чено, що Підприємство зобов' язується до 15 числа поточного місяця формувати рахунки на оплату права за тимчасове ко ристування місцем (-ями) для ро зміщення РЗ у відповідності до умов цього Договору.

Згідно п. 3.4.2 Договору встано влено, що до 5 числа наступного після звітного місяця надат и акт приймання-передачі над аних послуг.

У відповідності до п. 3.5.1 Дого вору передбачено, що Розповс юджувач має право тимчасово користуватися місцем (-ями) дл я розміщення рекламних засоб ів, що перебуває (-ють) у комуна льній власності територіаль ної громади м. Києва, його райо нів або повноваження щодо ро зпорядження якими здійснюют ь органи місцевого самовряду вання м. Києва на умовах, визна чених цим Договором.

Відповідно до п. 3.6.3 Договору , Розповсюджувач зобов' язав ся отримати акт приймання - пе редачі наданих послуг до 5 чис ла наступного після звітного місяця та протягом 5 днів пове рнути підписаний акт прийман ня-передачі підприємству. Як що Розповсюджувач протягом в казаного періоду не поверне підписаний акт, то вважаєтьс я, що послуги надані належним чином.

Згідно п. 3.6.14 Договору Розпов сюджувач зобов' язався своє часно та у повному обсязі вно сити на поточний рахунок Під приємства плату за право тим часового користування місце м (-ями) для розміщення РЗ у пор ядку та розмірах, передбачен их розділом 4 цього Договору.

Відповідно до п. 3.6.15 Договору передбачено, що Розповсюджу вач зобов' язаний своєчасно та у повному обсязі вносити н а поточний рахунок Підприємс тва плату за право тимчасово го користування місцем (-ями) д ля розміщення РЗ у порядку та розмірах, передбачених розд ілом 4 цього Договору.

Пунктом 4.1 Договору сторони погодили, що розмір плати за п раво тимчасового користуван ня місцем (-ями) для розміщення РЗ встановлюється виконавчи м органом Київської міської ради (Київською міською держ авною адміністрацією) та скл адається з базової плати, що в ключає в себе базові тарифи п еремножені на коефіцієнт диф еренціації в залежності від зони розміщення РЗ, та коригу ючих коефіцієнтів. Базова пл ата вказується в Додаткових угодах до цього Договору.

У відповідності до п. 4.3 Догов ору встановлено, що розрахун ки за цим Договором здійснюю ться Розповсюджувачем зовні шньої реклами щомісячно не п ізніше 25-го числа поточного мі сяця на поточний рахунок Під приємства.

Згідно п. 4.5 Договору передба чено, що плата сплачується Ро зповсюджувачем зовнішньої р еклами окремо по кожному рах унку-фактурі. Об'єднання раху нків-фактур для проведення п латежів не допускається. Нео тримання Розповсюджувачем з овнішньої реклами рахунку (-і в) - фактур в строки, визначені цим Договором, не звільняє Ро зповсюджувача зовнішньої ре клами від внесення ним плати за Договором та не є перешкод ою для нарахування Підприємс твом штрафних санкцій, перед бачених цим Договором та чин ним законодавством.

Відповідно до п. 4.10 Договору визначено, що Розповсюджувач зовнішньої реклами не звіль няється від плати при відсут ності РЗ, дозвіл на право розм іщення якого виданий у встан овленому чинним законодавст вом порядку.

Обґрунтовуючи свої позовн і вимоги, прокуратура вказує на те, що відповідач в порушен ня умов Договору не виконав в повному обсязі свого обов' язку по сплаті наданих позив ачем-2 послуг, в зв' язку з чим у відповідача виникла забор гованість перед позивачем-2, я ка станом на 13.05.11. становить 204 278,8 9 грн.

Оцінюючи подані прокурат урою та позивачами докази за своїм внутрішнім переконанн ям, що ґрунтується на всебічн ому, повному і об' єктивному розгляді в судовому засідан ні всіх обставин справи в їх с укупності, суд вважає, що вимо ги позивача підлягають частк овому задоволенню з наступни х підстав.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу Укра їни доказами у справі є будь-я кі фактичні дані, на підставі яких господарський суд у виз наченому законом порядку вст ановлює наявність чи відсутн ість обставин, на яких ґрунту ються вимоги і заперечення с торін, а також інші обставини , які мають значення для прави льного вирішення господарсь кого спору.

Відповідно до ст. 901 Цивільно го кодексу України передбаче но, що за договором про наданн я послуг одна сторона (викона вець) зобов'язується за завда нням другої сторони (замовни ка) надати послугу, яка спожив ається в процесі вчинення пе вної дії або здійснення певн ої діяльності, а замовник зоб ов'язується оплатити виконав цеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договор ом.

Положення цієї глави можут ь застосовуватися до всіх до говорів про надання послуг, я кщо це не суперечить суті зоб ов'язання.

Згідно ч. 1 ст. 903 Цивільного ко дексу України встановлено, щ о якщо договором передбачено надання послуг за плату, замо вник зобов'язаний оплатити н адану йому послугу в розмірі , у строки та в порядку, що вста новлені договором.

Як вбачається з матеріалів справи, у відповідності до ум ов Договору, позивачем-2 виста влялись рахунки-фактури на п лату за тимчасове використан ня місця для розміщення рекл ами, належним чином копії яки х залучено до матеріалів спр ави.

Судом встановлено, що пози вачем-2 на виконання умов Дого вору виставлялись рахунки-фа ктури: № КП-07/110561 від 18.12.08., № КП-09/114853 ві д 11.02.09., № 6647 від 01.04.10., № 6648 від 01.04.10., № 6649 ві д 01.04.10., № 6650 від 01.04.10., № 8997 від 05.05.10., № 8998 ві д 05.05.10., № 8999 від 05.05.10., № 9000 від 05.05.10., № 11157 ві д 03.06.10., № 11158 від 03.06.10., № 11159 ві03.06.10., № 11160 ві д 03.06.10., № 13454 від 05.07.10., № 13455 від 05.07.10., № 13456 в ід 05.07.10., № 13457 від 05.07.10., № 15496 від 02.08.10., № 15497 від 02.08.10., № 15498 від 02.08.10., № 15499 від 02.08.10., № 17837 від 01.09.10., № 17838 від 01.09.10., № 17839 від 01.09.10., № 17840 від 01.09.10., № 19753 від 04.10.10., № 19754 від 04.10. 10., № 19755 від 04.10.10., № 19756 від 04.10.10., № 21625 від 0 1.11.10., № 21626 від 01.11.10., № 21627 від 01.11.10., № 21628 від 01.11.10., № 23880 від 02.12.10., № 23881 від 02.12.10., № 23882 ві д 02.12.10., № 23883 від 02.12.10., № 25753 від 04.01.11., № 25754 в ід 04.01.11., № 25755 від 04.01.11., № 27882 від 03.02.11., № 27883 від 03.02.11., № 27884 від 03.02.11., № 29447 від 01.03.11., № 29448 від 01.03.11., № 29449 від 01.03.11., № 31328 від 04.04.11., № 31329 від 04.04.11., № 31330 від 04.04.11., № 33516 від 10.05. 11., № 33517 від 10.05.11., № 33518 від 10.05.11., які міс тяться в матеріалах справи, а ле відповідачем в порушення умов зазначеного вище Догово ру, не було в повному обсязі сп лачено на користь Комунально го підприємства «Київреклам а»плати за надані послуги, в з в' язку з чим заборгованість відповідача перед позивачем -2 становить 204 278,89 грн.

Як визначено абз. 1 ч. 1 ст.193 Гос подарського кодексу України , суб' єкти господарювання т а інші учасники господарськи х відносин повинні виконуват и господарські зобов' язанн я належним чином відповідно до закону, інших правових акт ів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо викон ання зобов' язання - відпов ідно до вимог, що у певних умов ах звичайно ставляться.

Як визначено ч. 2 ст. 193 Господа рського кодексу України, кож на сторона повинна вжити усі х заходів, необхідних для нал ежного виконання нею зобов' язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечен ня загальногосподарського і нтересу. Порушення зобов' яз ань є підставою для застосув ання господарських санкцій, передбачених цим кодексом, і ншими законами або договором .

Згідно ст. 629 Цивільного коде ксу України, договір є обов' язковим для виконання сторон ами.

Відповідно до ст. 525 Цивільн ого кодексу України, односто роння відмова від зобов' яза ння або одностороння зміна й ого умов не допускається, якщ о інше не встановлено догово ром або законом.

Статтею 526 Цивільного кодек су України передбачено, що зо бов' язання має виконуватис ь належним чином відповідно до умов договору та вимог Цив ільного кодексу України, інш их актів цивільного законода вства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став ляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивіль ного кодексу України передба чено, що якщо у зобов'язанні вс тановлений строк (термін) йог о виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін ).

За таких обставин, врахову ючи вищевикладене, судом вст ановлено, що відповідач в пор ушення покладеного на нього законом та Договором, свого о бов' язку по сплаті наданих позивачем-2 послуг в повному о бсязі та у встановлений Дого вором строк не виконав.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України, кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень.

Доказів повної оплати забо ргованості, про яку заявлено в позовній заяві, відповідач ем до матеріалів справи не на дано.

Таким чином, враховуючи вищ евикладене, суд дійшов висно вку, що позовні вимоги в част ині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Медіа- Нова»на користь Комунальног о підприємства «Київреклама »суми основного боргу в розм ірі 204 278,89 грн. слід визнати обґр унтованими та такими, що підл ягають задоволенню.

В зв' язку з тим, що відпові дач припустився простроченн я по платежах, прокуратура на підставі п. 7.5 Договору просит ь суд стягнути з відповідача на користь позивача-2 штраф в розмірі 30 419,88 грн.

Відповідно до п. 7.5 Договору, сторонами погоджено, що за пр острочення внесення платежі в за тимчасове користування місцем (-ями) для розміщення РЗ , що складає більше 1 місяця, Ро зповсюджувач зовнішньої рек лами додатково сплачує штраф в розмірі 15 % простроченої сум и.

За таких обставин, враховую чи вищевикладене, суд приход ить до висновку про задоволе ння позовних вимог щодо стяг нення з відповідача 30 419,88 грн. - штрафу (за обґрунтованим роз рахунком позивача).

Крім того, прокуратура на підставі ст. 625 Цивільного код ексу України просить суд стя гнути з відповідача 3 283,37 грн. - 3 % річних та 13 985,10 грн. - збитків від інфляції.

Відповідно до ст. 625 Цивільно го кодексу України, боржник, я кий прострочив виконання гро шового зобов' язання, на вим огу кредитора зобов' язаний сплатити суму боргу з урахув анням встановленого індексу інфляції за весь час простро чення, а також три проценти рі чних від простроченої суми.

За таких обставин, враховую чи вищевикладене, суд приход ить до висновку про задоволе ння вимог позивача щодо стяг нення з відповідача 13 985,10 грн. - збитків від інфляції та 3 283,37 гр н. - 3 % річних (за обґрунтовани м розрахунком позивача).

В частині позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача-2 пені в р озмірі 12 845,49 грн., суд відмовляє в задоволенні, з огляду на нас тупне.

Відповідно до ст. 230 Господар ського кодексу України, штра фними санкціями у цьому Коде ксі визнаються господарські санкції у вигляді грошової с уми (неустойка, штраф, пеня), як у учасник господарських відн осин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил зд ійснення господарської діял ьності, невиконання або нена лежного виконання господарс ького зобов'язання.

Розмір штрафних санкцій ун ормований ст. 231 цього ж Кодекс у. За приписами пункту 6 наведе ної норми, штрафні санкції за порушення грошових зобов'яз ань встановлюються у відсотк ах, розмір яких визначається обліковою ставкою Національ ного банку України, за увесь ч ас користування чужими кошта ми, якщо інший розмір відсотк ів не передбачено законом аб о договором.

Згідно зі ст. 61 Конституції У країни передбачено, що ніхто не може бути двічі притягнен ий до юридичної відповідальн ості одного виду за одне й те с аме правопорушення, а штраф і пеня відносяться до одного в иду юридичної відповідально сті, у зв' язку з чим позовна в имога у даній справі щодо стя гнення з відповідача 123 797,13 грн. штрафу суперечить приписам наведених норм.

Аналогічної позиції дотри мується Вищий господарський суд України, зокрема, у постан ові від 12.07.07. № 13/710-06.

Таким чином, враховуючи вищ евикладене, позовні вимоги З аступника прокурора міста Ки єва в інтересах держави в осо бі: Головного управління з пи тань реклами виконавчого орг ану Київської міської ради (К иївської міської державної а дміністрації), Комунального підприємства виконавчого ор гану Київради (Київської міс ької державної адміністраці ї) «Київреклама»підлягають ч астковому задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господар ського процесуального кодек су України, витрати по сплаті державного мита та витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу по кладаються на сторони пропор ційно розміру задоволених по зовних вимог.

На підставі викладеного т а керуючись ст. ст. 32, 33, 44, 49, 75, 82 - 85 Г осподарського процесуально го кодексу України, Господар ський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимог и Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в о собі: Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської рад и (Київської міської державн ої адміністрації), Комунальн ого підприємства виконавчог о органу Київради (Київської міської державної адміністр ації) «Київреклама»задоволь нити частково.

2. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Рекламне агентство «Мед іа-Нова»(01010, м. Київ, вул. Івана М азепи, 28, код ЄДРПОУ 34881380) на корис ть Комунального підприємств а виконавчого органу Київрад и (Київської міської державн ої адміністрації) «Київрекла ма»(01030, м. Київ, вул. Михайла Коцю бинського, 12-А, код ЄДРПОУ 26199714) 204 2 78 (двісті чотири тисячі двісті сімдесят вісім) грн. 89 коп. - ос новного боргу, 13 985 (тринадцять тисяч дев' ятсот вісімдесят п' ять) грн. 10 коп. - збитків ві д інфляції, 3 283 (три тисячі двіс ті вісімдесят три) грн. 37 коп. - 3 % річних, 30 419 (тридцять тисяч чо тириста дев' ятнадцять) грн. 88 коп. - штрафу.

3. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Рекламне агентство «Мед іа-Нова»(01010, м. Київ, вул. Івана М азепи, 28, код ЄДРПОУ 34881380) в доход Державного бюджету України 2 519 (дві тисячі п' ятсот дев' я тнадцять) грн. 67 коп. - державн ого мита та 224 (двісті двадцять чотири) грн. 36 коп. - витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

4. В частині стягнення 1 2 845 (дванадцять тисяч вісімсот сорок п' ять) грн. 49 коп. пені - в позові відмовити.

5. Після вступу рішення в законну силу видати накази .

6. Рішення господар ського суду набирає законної сили після закінчення строк у подання апеляційної скарги , якщо апеляційну скаргу не бу ло подано. У разі подання апел яційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає за конної сили після розгляду с прави апеляційним господарс ьким судом.

Суддя Т.М. Ващенк о

Повне рішення

складено 23.08.11.

Дата ухвалення рішення 18.08.2011
Зареєстровано 14.09.2011
Оприлюднено 14.09.2011

Судовий реєстр по справі 30/172

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 01.02.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.01.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 27.07.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 27.07.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 27.07.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 30/172

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону