ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. ка нцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2011 р. Справа № 60/287-10

вх. № 9552/1-60

Суддя господарського суд у Чистякова І.О.

при секретарі судового за сідання Одарюк М.П

за участю представників ст орін:

прокурора - Якимчука О.О., по свідчення №109 від 25.06.2010р.

позивача - ОСОБА_1, довір еність №08-11/3143/2-10 від 31.12.2010р.

третьої особи - не з`явилась

відповідача - не з`явився по зивача - < Текст > 3-й особи - < Текс т > відповідача - < Текст > 3-й осо би - < Текст >

розглянувши справу за поз овом Прокуратури Київськ ого району м. Харкова в інтере сах держави в особі Харківсь кої міської ради, м. Харків

3-я особа , яка не заявляє само стійних вимог на предмет спо ру на стороні позивача - Управ ління земельних відносин Деп артаменту містобудування, ар хітектури та земельних відно син Харківської міської ради , м. Харків

в інтересах держави< Текст >

до Приватного підприємс тва "ПУШКА", м.Харків 3-я особа < Т екст >

про внесення змін до догово ру

ВСТАНОВИВ:

Прокуратура Київсько го району м. Харкова звернула сь до господарського суду Ха рківської області з позовом в інтересах держави в особі Х арківської міської ради (поз ивач) про внесення змін до дог овору оренди землі, який заре єстровано у Харківській регі ональній філії Державного пі дприємства "Центр державного земельного кадастру при Дер жавному комітеті України по земельних ресурсах" в Держав ному реєстрі земель від 14.04.2006р. за №340667100066 шляхом визнання дода ткової угоди до вказаного до говору оренди землі укладени м в редакції, викладеної у поз овній заяві.

В обгрунтування позовних в имог прокурор посилається на те, що на підставі рішення 35 се сії Харківської міської ради 4 скликання "Про надання юриди чним та фізичним особам земе льних ділянок для будівництв а (реконструкції) та подальшо ї експлуатації об`єктів" від 27 .04.2005р. №78/05 між позивачем та відпо відачем 14 квітня 2006 року було у кладено договір оренди землі , який зареєстровано у Харків ській регіональній філії Дер жавного підприємства "Центр державного земельного кадас тру при Державному комітеті України по земельних ресурса х" в Державному реєстрі земел ь від 14.04.2006р. за №340667100066 та за яким ві дповідачу надано в строкове платне користування земельн у ділянку по вул. Пушкінській , 31, загальною площею 0,0754 га для б удівництва літнього майданч ику для існуючого кафе та для його експлуатації. Рішенням Харківської міської ради "Пр о затвердження "Технічної до кументації з нормативної гро шової оцінки земель міста Ха ркова станом на 01.01.2007р." від 25.12.2007р. №335/07 затверджено базову варті сть одного квадратного метра земель міста Харкова в сумі 25 3,30 грн. В подальшому рішенням Х арківської міської ради від 27.02.2008р. №42/08 затверджено Положенн я про впровадження нормативн ої грошової оцінки земель мі ста Харкова станом на 01.01.2007р. 3-ю о собою з метою приведення роз міру орендної плати у відпов ідність до вимог чинного зак онодавства щодо нормативно-г рошової оцінки земель було н аправлено відповідачу лист - попередження від 19.04.2010р. за №3999/0/8 4-10 про необхідність приведенн я розміру орендної плати у ві дповідність до вимог чинного законодавства щодо норматив но - грошової оцінки земель та укладення додаткової угоди до вказаного договору оренди землі, який відповідачем бул о отримано, однак додаткову у году не було підписано, що ста ло підставою для звернення п рокурора з відповідним позов ом про внесення змін до спірн ого договору оренди землі.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 01 л истопада 2010 року було прийнят о позовну заяву до розгляду, п орушено провадження у справі , призначено її розгляд на 22 ли стопада 2010 року о 11:00 годині та з алучено до участі у справі в я кості третьої особи, яка не за являє самостійних вимог на п редмет спору на стороні пози вача - Управління земельних в ідносин Департаменту містоб удування, архітектури та зем ельних відносин Харківської міської ради.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 22 л истопада 2010 року розгляд спра ви було відкладено на 06 грудня 2010 року о 11:40.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 06 г рудня 2010 року розгляд справи б уло відкладено на 16 грудня 2010 р оку о 11:40.

16 грудня 2010 року представник відповідача надав клопотан ня про зупинення провадження у справі, відповідно до якого просив суд зупинити провадж ення у справі до вирішення по в`язаної з нею справою №2-13594-2010 мі ж тими ж сторонами, що розгляд ається у Дзержинському район ному суді міста Харкова про в изнання дій Управління земел ьних відносин Харківської мі ської ради від імені Харківс ької міської ради протиправн ими.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 16 г рудня 2010 року клопотання відп овідача про зупинення провад ження у справі задоволено, пр овадження по справі зупинено до вирішення Дзержинським р айонним судом м. Харкова пов`я заної з нею справи №2-13594-2010.

29 вересня 2011 року до господар ського суду надійшов лист з Д зержинського районного суду міста Харкова від 23 вересня 2011 року, відповідно до якого по відомляється, що провадження у справі №2-13594/10 за позовною зая вою Приватного підприємства "Пушка" до Харківської місько ї ради в особі управління зем ельних відносин Департамент у містобудування, архітектур и та земельних відносин Харк івської міської ради про виз нання дій протиправними закр ито, на підтвердження чого на дано ухвалу про закриття про вадження у справі від 24 грудня 2010 року по справі № 2-13594/10.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 03 ж овтня 2011 року поновлено прова дження у справі №60/287-10, призначе но розгляд справи №60/287-10 на "12" жов тня 2011 р. о 09:30.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 12 ж овтня 2011 року клопотання відп овідача про продовження стро ку вирішення спору на 15 днів т а відкладення розгляду справ и, з метою врегулювання спору - задоволено, продовжено стро к вирішення спору до 27 жовтня 2011 року, розгляд справи відкла дено на "24" жовтня 2011 р. о 11:30.

Прокурор та представник по зивача, присутні в судовому з асіданні підтримують позов, вважають його обгрунтованим и та такими, що підлягає задов оленню.

Представник позивача нада в супровідним листом 24 жовтня 2011 року копію довіреності №08-11/3 143/2-10 від 31.12.2010р., яка судом долучає ться до матеріалів справи.

Відповідач у судове засіда ння не з`явився, про причини не явки суд не повідомив, доказі в врегулювання спору не нада в, про час та місце слухання сп рави був повідомлений належн им чином під розписку.

У наданих до господарськог о суду 06 грудня 2010 року запереч еннях на позов (вх. 30930) відповід ач, просить суд припинити про вадження у справі, у зв`язку з відсутністю предмету спору, зокрема посилаючись на те, що прокурором не обгрунтовано порушення права і охоронюван ого законом інтересу держави , прокурор не має права подава ти позовну заяву в інтересах територіальної громади, Хар ківська міська рада не уповн оважувала прокурора на предс тавництво в суді, крім того, ро змір орендної плати збільшен о в 4 рази, ніж встановлено дог овором без правових та еконо мічних обгрунтувань .

Позивачем 16 грудня 2010 року бу ло надано до господарського суду відзив на заперечення в ідповідача (вх. 32240), в якому він с простовує заперечення відпо відача щодо відсутності у пр окурора права подавати позов ну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради, посилаючись на ст. 121 Конс титуції України, ст. 36-1 Закону У країни "Про прокуратуру", Нака з Генерального прокурора Укр аїни № 3гн від 19.09.2005 р. "Про органі зацію прокурорського нагляд у за додержанням і застосува нням законів щодо захисту пр ав і свобод громадян, державн их та публічних інтересів", рі шення Конституційного суду У країни від 08.04.1999 року № З-рп/99 по с праві про організацію тлумач ення положень ст. 2 ГПК України , а також на ст.ст. 2, 29 ГПК України . Щодо заперечень відповідач а про необгрунтованість необ хідності захисту інтересів д ержави та недоведення їх пор ушення, позивач, зокрема зазн ачає, що ст. 63 Бюджетного Кодек су України встановлено, що до доходів місцевих бюджетів н алежать: місцеві податки і зб ори; 75% плати за землю, а решта 25% - перераховується до державн ого бюджету, тому чим більше б уде плата за землю, тим більше коштів отримає як місцевий, т ак і державний бюджет, збільш ення розміру плати за корист ування землею передбачено на законодавчому рівні та прок уратура здійснює контроль за дотриманням вимог Законів У країни та представництво інт ересів держави в судових та і нших органах влади. Крім того , позивач вважає, що безпідста вним є ствердження відповіда ча щодо зміни орендної плати без правових та економічних обгрунтувань, зокрема посил аючись на те, що відповідно до умов договору оренди землі, у кладеного з відповідачем та Постанови Кабінету Міністрі в України від 03.03.2004 р. № 220 зі зміна ми "Про затвердження Типовог о договору оренди землі" пере дбачено, що розмір орендної п лати переглядається у разі з міни розмірів земельного под атку, підвищення цін та тариф ів, зміни коефіцієнтів індек сації, визначених законодавс твом та в інших випадках, пере дбачених законодавством. Зак оном України "Про оцінку земе ль" передбачено, що нормативн а грошова оцінка земельних д ілянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначенн я проводиться не рідше ніж од ин раз на 5-7 років, з урахування м чого відповідними рішенням и міської ради були внесені з міни щодо ставок орендної пл ати за земельні ділянки кому нальної власності. Збільшенн я розміру орендної плати, пов `язано також зі змінами в міст обудівній ситуації, інженерн ій та транспортній інфрастру ктурі, функціональному викор истанні земель, самих земель них відносин, а також затверд жено новий генеральний план м.Харкова.

Третя особа у судове засіда ння не з`явилась, про причини н еявки суд не повідомила, про ч ас та місце слухання справи б ула повідомлена належним чин ом.

Беручи до уваги, що відповід но до статті 33 Господарського процесуального кодексу Укра їни обов' язок доказування і подання доказів покладено н а сторони, суд згідно за статт ею 75 Господарського процесуа льного кодексу України розгл ядає справу за наявними мате ріалами.

Розглянувши матеріал и справи, вислухавши пояснен ня прокурора та представника позивача, перевіривши наявн і у справі матеріали на предм ет їх юридичної оцінки, дослі дивши докази у їх сукупності , судом встановлено наступне .

Рішенням 35 сесії Харківсько ї міської ради (позивач у спра ві) 4 скликання “Про надання юр идичним та фізичним особам з емельних ділянок для будівни цтва (реконструкції) та подал ьшої експлуатації об' єктів ” від 27.04.2005р. №78/05 Приватному підп риємству "Пушка" (відповідач у справі) надано до 01.06.2007 року в ор енду земельну ділянку по вул .Пушкінській, 31, м.Харків, загал ьною площею 0,0754 га для будівниц тва літнього майданчику для існуючого кафе (але не пізніш е прийняття об`єкту до експлу атації) та подальшої експлуа тації ділянки до 01.12.2054 року.

На підставі згаданого ріше ння між позивачем та відпові дачем 14.04.2006р. було укладено дого вір оренди земельної ділянки площею 0,0754 га, який зареєстров ано у Харківській регіональн ій філії Державного підприєм ства “Центр державного земел ьного кадастру при Державном у комітеті України по земель них ресурсах”в Державному ре єстрі земель від 14.04.2006 р. за № 3406671000 66.

Відповідно до п.5 Договору, н ормативна грошова оцінка зем ельної ділянки становить: на період будівництва згідно з довідкою №1674/06 від 21.03.2006 р. 358952,00 грн., на період експлуатації згід но з довідкою №1675/06 від 21.03.2006 р. 1794 759,00 грн.

Згідно п.9, п.11 Договору, оренд на плата за земельну ділянку вноситься орендарем (відпов ідачем) рівними частками щом ісячно протягом 30 календарни х днів, наступних за останнім календарним днем звітного (п одаткового) місяця у грошові й формі на рахунок Державног о казначейства у Харківській області. Інформація щодо рек візитів отримується у відпов ідному органі державної пода ткової служби за місцем знах одження земельної ділянки. Р озмір орендної плати за земе льну ділянку в місяць станов ить: на період будівництва 2006 р ік - 1125,61 грн., з 2007 року - 2123,80 грн.; на пе ріод експлуатації з 01.06.2007р. - 3888,64 г рн.

На підставі п. 10 Договору обч ислення розміру орендної пла ти за землю здійснюється з ур ахуванням індексів інфляції .

Згідно п. 13 Договору розмір о рендної плати переглядаєтьс я у разі: а) зміни умов господа рювання, передбачених догово ром; б) зміни розмірів земельн ого податку, підвищення цін, т арифів; в) внаслідок інфляції - щорічно; г) погіршення стан у орендованої земельної діля нки не з вини орендаря, що підт верджено документами; д) в інш их випадках передбачених за коном.

Рішенням Харківської місь кої ради “Про затвердження “ Технічної документації з нор мативної грошової оцінки зем ель міста Харкова станом на 01. 01.2007р.” від 25.12.2007 р. №335/07 затверджено базову вартість одного квад ратного метра земель міста Х аркова у сумі 253,30 грн., яка отрим ана на підставі витрат на осв оєння і облаштування терито рії міста станом на 01.01.2007 р. та пі длягає в подальшому індексац ії в порядку, встановленому з аконодавством України. Пункт ом 4 даного Рішення встановле но, що Методика розрахунку ор ендної плати за землю вводит ься в дію з 01.03.2008 р.

Рішенням Харківської місь кої ради від 27.02.2008 р. №42/08 (зі зміна ми та доповненнями, внесеним и рішенням Харківської міськ ої ради від 25.02.2009 р. №31/09) затвердже но Положення про впровадженн я нормативної грошової оцінк и земель міста Харкова стано м на 01.01.2007 р.

У зв`язку зі зміною згаданим и вище Рішеннями базової вар тості 1 кв.м. земель міста Харк ова та запровадженням нового порядку визначення розміру орендної плати за користуван ня земельними ділянками, Упр авлінням земельних відносин листом №3860 від 15.04.2008 р. повідомле но відповідача про відповідн і зміни, необхідність привед ення розміру орендної плати за укладеними договорами оре нди у відповідність до чинно го законодавства та необхідн ість отримання для цього вит ягу з технічної документації про визначення нормативно г рошової оцінки орендованої з емельної ділянки. Також відп овідачеві було наведено пере лік документів, необхідних д ля укладання додаткової угод и про приведення розміру оре ндної плати за укладеними до говорами оренди у відповідні сть до чинного законодавства .

Як вбачається з матеріалів справи, 13.08.2008р. відповідач звер нувся до Управління земельни х відносин Харківської міськ ої ради із заявою, в якій він п росив привести у відповідніс ть до чинного законодавства розмір орендної плати, визна чений у договорі оренди земл і, зареєстрованому в Державн ому реєстрі земель 14.04.2006р. за №3406 67100066, відповідно до витягу із те хнічної документації про виз начення нормативної грошово ї оцінки №2676/08 від 31.07.2008р.

Відповідно до Рішення Харк івської міської ради “Про за твердження “Технічної докум ентації з нормативної грошов ої оцінки земель міста Харко ва станом на 01.01.2007р.” від 25.12.2007р. №335/ 07, Рішення Харківської місько ї ради від 27.02.08р. №42/08 (зі змінами т а доповненнями, внесеними рі шенням Харківської міської р ади від 25.02.09р. №31/09), а також зверне ння відповідача щодо приведе ння у відповідність до чинно го законодавства розміру оре ндної плати, визначеного у до говорі оренди землі, зареєст рованому в Державному реєстр і земель 14.04.2006 р. за №340667100066, позивач ем було підготовлено проект відповідної додаткової угод и до вказаного договору.

У зв' язку з тим, що станом н а 19.04.2010 р. додаткова угода уклад ена не була, Управлінням земе льних відносин Харківської м іської ради було надіслано в ідповідачеві попередження № 3999/0/84-10, в якому його повідомлено про проведені перерахунки р озмірів орендної плати та пі дготовлені проекти додатков их угод до договорів оренди з емлі, зокрема, договору оренд и землі, зареєстрованому в Де ржавному реєстрі земель 14.04.06р. за №340667100066, які відповідачеві з апропоновано узгодити відпо відно до чинного законодавст ва, зазначивши адресу та час, в які йому слід з' явитися для узгодження. При цьому, відпов ідача було також повідомлено про те, що у разі невиконання згаданих вимог у місячний те рмін з дня отримання поперед ження та відмови від укладан ня додаткової угоди до спірн ого договору, позивач зверне ться до суду з позовом про укл адання додаткової угоди в п римусовому порядку. Вказане попередження відповідач отр имав 25 травня 2010 року.

Станом на момент звернення прокурора до суду з позовом в інтересах держави в особі по зивача додаткову угоду до до говору оренди землі між стор онами не було укладено, як не у кладено і на час розгляду дан ої справи.

Такі обставини, на думку про курора та позивача, свідчать про порушення прав та охорон юваних законом інтересів дер жави і є підставою для їх захи сту у судовому порядку.

Надаючи правову оцінку вик ладеним обставинам з урахува нням фактичних та правових п ідстав позовних вимог і запе речень проти них суд виходит ь з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.13 Консти туції України земля, її надра , атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що зна ходяться на території Україн и, природні ресурси її контин ентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Ук раїнського народу. Від імені Українського народу права в ласника здійснюють органи де ржавної влади та органи місц евого самоврядування в межах , визначених Конституцією Ук раїни.

Відповідно до ст.12 Земельно го кодексу України до повнов ажень міських рад у галузі зе мельних відносин на територі ї міст належить: здійснення к онтролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земе льного та екологічного закон одавства.

Згідно п.12 Перехідних полож ень Земельного кодексу Украї ни до розмежування земель де ржавної і комунальної власно сті повноваження щодо розпор ядження землями в межах насе лених пунктів, крім земель, пе реданих у приватну власність , здійснюють відповідні сіль ські, селищні, міські ради, а з а межами населених пунктів - в ідповідні органи виконавчої влади.

Одже земельна ділянка за ад ресою: м. Харків, вул. Пушкінсь ка, 31, площею 0,0754 га, належить тер иторіальній громаді міста Ха ркова в особі Харківської мі ської ради на праві власност і.

Відповідно до ст. 189 Земельно го кодексу України самоврядн ий контроль за використанням та охороною земель здійснює ться сільськими, селищними, м іськими, районними та обласн ими радами.

Згідно п.1.4. рішення 14 сесії Ха рківської міської ради 5 скли кання від 04.07.2007 р. № 146/07 “Про внесе ння змін до рішення 22 сесії Ха рківської міської ради 4 скли кання від 23.06.2004р. № 87/04 “Про затвер дження Положення про самовря дний контроль за використанн ям та охороною земель у м. Харк ові” основними завданнями са моврядного контролю за викор истанням та охороною земель є запобігання порушенням зак онодавства України у сфері в икористання та охорони земел ь, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповід них заходів щодо їх усунення .

Відповідно до розділу 3 Поло ження про самоврядний контро ль за використанням та охоро ною земель у м. Харкові, затвер дженого рішенням 22 сесії Харк івської міської ради 4 склика ння від 23.06.2004р. № 87/04 посадові особ и відділу самоврядного контр олю за використанням та охор оною земель мають право обст ежувати земельні ділянки, пе редбачені пунктом 1.2. цього По ложення, щодо дотримання умо в їх використання та охорони відповідно до чинного закон одавства України та укладени х договорів оренди (тимчасов ого користування, тимчасовог о користування на умовах оре нди). Складати Акти обстеженн я стану та дотримання умов ви користання земельних діляно к та за фактом виявлення пору шень законодавства подавати матеріали до відповідних де ржавних органів для вжиття н еобхідних заходів та притягн ення винних осіб до відповід альності відповідно до закон у.

Загальні умови укладення д оговорів визначені статтею 1 79 Господарського кодексу Укр аїни, частиною 3 якої, зокрема, передбачено, що укладення го сподарського договору є обов ' язковим для сторін, у випад ку, якщо існує пряма вказівка закону щодо обов' язковості укладання договору для певн их категорій суб' єктів госп одарювання.

Згідно ст. 792 Цивільного коде ксу України за договором най му (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений дог овором строк у володіння та к ористування за плату. Віднос ини щодо найму (оренди) земель ної ділянки регулюються зако ном.

Статтею 93 Земельного кодекс у України передбачено, що пра во оренди земельної ділянки - це засноване на договорі с трокове платне володіння і к ористування земельною ділян кою, необхідною орендареві д ля провадження підприємниць кої та іншої діяльності.

У відповідності до ст. 125 Земе льного кодексу України право на оренду земельної ділянки виникає після укладення дог овору оренди і його державно ї реєстрації. Приступати до в икористання земельної ділян ки до встановлення її меж у на турі (на місцевості), одержанн я документа, що посвідчує пра во на неї, та державної реєстр ації забороняється. Згідно ч . 2 ст. 126 Земельного кодексу Укр аїни право оренди землі офор мляється договором, який реє струється відповідно до зако ну.

З урахуванням наведених по ложень чинного законодавств а України суд приходить до ви сновку про те, що взаємовідно сини між позивачем та відпов ідачем щодо оренди землі вре гульовані відповідним госпо дарським договором - догово ром оренди, зареєстрованим в державному реєстрі. При цьом у, укладення цього договору є обов' язковим у разі викори стання відповідачем земельн ої ділянки за адресою: м. Харкі в, вул. Пушкінська, 31, в силу нав едених вище приписів чинного законодавства.

Згідно ст. 187 ГК України спор и, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або д оговорів, укладення яких є об ов'язковим на підставі закон у та в інших випадках, встанов лених законом, розглядаються судом.

У відповідності до ст. 649 ЦК У країни розбіжності, що виник ли між сторонами при укладен ні договору на підставі прав ового акта органу державної влади, органу влади Автономн ої Республіки Крим, органу мі сцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.

З урахуванням викладеного , на підставі матеріалів спра ви суд приходить до висновку про те, що укладення договору оренди землі може відбувати ся в судовому порядку (оскіль ки укладення договору наразі є обов' язковим в силу припи сів чинного законодавства Ук раїни). При цьому вбачається, щ о позивачем додержаний встан овлений досудовий порядок ук ладання договорів, запропоно вана додаткова угода до дого вору відповідає вимогам чинн ого законодавства та не пору шує прав та охоронюваних зак оном інтересів сторін.

Всупереч вимог ст. 4-3 та ст. 33 Г ПК України (судочинство у гос подарських судах здійснюєть ся на засадах змагальності; с торони та інші особи, які беру ть участь у справі, обґрунтов ують свої вимоги і заперечен ня поданими суду доказами; ко жна сторона повинна довести ті обставини, на які вона поси лається як на підставу своїх вимог і заперечень) відповід ач доказів на спростування в икладених обставин не надав. У зв' язку з цим суд приходит ь до висновку про наявність у справі достатніх правових п ідстав для задоволення позов них вимог у повному обсязі, ви ходячи з наступного.

Відповідно до ст. 651 Цивільно го кодексу України та ст.188 Гос подарського кодексу України зміна та розірвання господа рських договорів в односторо нньому порядку не допускають ся, якщо інше не передбачено з аконом або договором.

Згідно ст. 30 Закону України “ Про оренду землі” у разі недо сягнення згоди щодо зміни ум ов договору оренди землі спі р вирішується в судовому пор ядку.

Вказані норми щодо умов змі ни договору оренди землі зна йшли своє відображення у пун кті 36 Договору.

Відповідно до ст. 2 Закону Ук раїни “Про плату за землю” ви користання землі в Україні є платним. Плата за землю справ ляється у вигляді земельного податку або орендної плати, щ о визначається залежно від г рошової оцінки земель.

Згідно ст. 15 Закону України “ Про оренду землі”, ст. 284 Господ арського кодексу України одн ією із істотних умов договор у оренди землі є орендна плат а із зазначенням її розміру, і ндексації, форм платежу, стро ків, порядку її внесення і пер егляду та відповідальності з а її несплату.

Відповідно до ст. 654 Цивільно го кодексу України зміна або розірвання договору вчиняєт ься в такій самій формі, що й д оговір, що змінюється або роз ривається, якщо інше не встан овлено договором або законом чи не випливає із звичаїв діл ового обороту.

Ст. 13 Закону України “Про оці нку земель” передбачено, що н ормативна грошова оцінка зем ельних ділянок проводиться у разі визначення розміру оре ндної плати за земельні діля нки державної та комунальної власності.

Згідно із ст. 15 цього Закону п ідставою для проведення оцін ки земель (бонітування ґрунт ів, економічної оцінки земел ь та нормативної грошової оц інки земельних ділянок) є ріш ення органу виконавчої влади або органу місцевого самовр ядування.

Відповідно до ст. 18 вказаног о Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок роз ташованих у межах населених пунктів незалежно від їх ціл ьового призначення проводит ься не рідше ніж один раз на 5-7 р оків.

Так, Рішенням Харківської м іської ради “Про затвердженн я “Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007р.” від 25.12.2007р. № 335/07 затверд жено базову вартість одного квадратного метра земель міс та Харкова у сумі 253,30 грн., яка от римана на підставі витрат на освоєння і облаштування тер иторії міста станом на 01.01.2007р. т а підлягає в подальшому інде ксації в порядку, встановлен ому законодавством України.

Крім того, встановлено, що п лата за землю на підставі дан их “Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007р.” вводиться в дію з 1 бе резня 2008 року.

Згідно з Рішення 19 сесії 5 скл икання із змінами та доповне ннями, внесеними рішеннями Х арківської міської ради 31 сес ія 5 скликання від 25.02.2009 р. № 31/09, 41 се сія 5 скликання від 24.02.2010 р. № 27/10 ві д 27.02.2008 р. №42/08 м. Харків Про затвер дження "Положення про впрова дження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007 р." з метою удоско налення порядку визначення г рошової оцінки земельних діл янок у місті Харкові для розр ахунку розмірів орендної пла ти при укладанні договорів о ренди земельних ділянок, оре ндодавцем яких, згідно із зем ельним законодавством, висту пає Харківська міська рада т а збільшення надходжень до б юджету від орендної плати за землю та земельного податку , згідно рішення 17 сесії Харкі вської міської ради 5 скликан ня № 335/07 від 25.12.2007р. "Про затвердже ння технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007р.", на підставі Земельно го кодексу України, законів У країни "Про плату за землю", "Пр о оренду землі", та керуючись с т.ст.26,59 Закону України "Про міс цеве самоврядування в Україн і" Харківська міська рада вир ішила та затвердила "Положен ня про впровадження норматив ної грошової оцінки земель м іста Харкова станом на 01.01.2007р.".

Відповідно до п. 1.1. Положення регламентує надання підприє мствам, установам та організ аціям міста, фізичним особам інформації про нормативну г рошову оцінку земельних діля нок для обчислення земельног о податку, орендної плати за з емельні ділянки державної та комунальної власності та зд ійснення цивільно-правових у год із земельними ділянками.

Пунктом 2 встановлюються об ов'язки суб'єктів процесу вст ановлення плати за землю.

Юридичні особи - землекорис тувачі та власники земельних ділянок - на підставі даних де ржавного земельного кадастр у щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок сам остійно обчислюють земельни й податок за встановленою фо рмою та надають її до відпові дної податкової інспекції ра зом з податковою декларацією на поточний рік, сплачують зе мельний податок згідно з вст ановленими строками.

Відповідно до п. 3.1. Положення замовник (землекористувач):

- підготовляє копії докумен тів на право власності чи кор истування земельною ділянко ю або проекту землеустрою що до відведення земельної діля нки або технічної документац ії із землеустрою щодо встан овлення меж земельної ділянк и в натурі (на місцевості);

- подає заяву на виконання р обіт з підготовки вихідних д аних для нормативної грошово ї оцінки окремої земельної д ілянки та виготовлення інфор маційного файлу земельної ді лянки у встановленому формат і до Підприємства - оцінювача ;

- подає заяву, підготовлені вихідні дані для нормативної грошової оцінки окремої зем ельної ділянки та інформацій ний файл земельної ділянки у встановленому форматі до Уп равління Держкомзему у місті Харків для надання інформац ії про нормативну грошову оц інку земельної ділянки у фор мі Витягу з технічної докуме нтації про нормативну грошов у оцінку земельної ділянки.

Згідно ст. 21 Закону України “ Про інформацію” інформація д ержавних органів та органів місцевого самоврядування - ц е офіційна документована інф ормація, яка створюється в пр оцесі поточної діяльності за конодавчої, виконавчої та су дової влади, органів місцево го та регіонального самовряд ування. Основними джерелами інформації органів місцевог о і регіонального самоврядув ання є акти органів місцевог о та регіонального самовряду вання.

Інформація органів місцев ого самоврядування доводить ся до відома заінтересованих осіб шляхом опублікування ї ї в офіційних друкованих вид аннях, опублікування її в інш их засобах масової інформаці ї або публічного оголошення через аудіо та аудіовізуальн і засоби масової інформації.

Згідно вимог ст. 21 Закону Укр аїни “Про інформацію” рішенн я Харківської міської ради т а її органів розміщуються на офіційному сайті Харківсько ї міської ради, публікуються в газеті “Харьковские извес тия”, Бюлетенях міської ради .

За таких умов, вищевказані р ішення Харківської міської р ади опубліковані та вважають ся такими, що доведені до відо ма зацікавлених осіб.

Згідно ст. 144 Конституції Укр аїни та ст. 73 Закону України “П ро місцеве самоврядування в Україні” рішення Харківськ ої міської ради є обов'язкови ми для виконання на територі ї міста Харкова.

В матеріалах справи наявні листи управління земельних відносин від 19.04.2010р. №3999/0/84-10, від 19.04.2 008р. № 3860, якими відповідача було повідомлено про обов`язкові сть укладення додаткової уго ди щодо приведення у відпові дність розміру орендної плат и.

Крім того, суд зазначає, що в матеріалах справи наявний В итяг № 2676/08 з технічної докумен тації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; ро зрахунок розміру орендної пл ати за земельну ділянку держ авної або комунальної власно сті, грошова оцінка яких пров едена станом на 01.01.2007р. № 994/10, відп овідно до якого розмір оренд ної плати в місяць за оренду з емельної ділянки площею 754 кв. м. за адресою: вул. Пушкінська, 31, м. Харків складає 12 570,52 грн., а та кож заява відповідача від 13.08.20 08р., відповідно до якої він про сить привести у відповідніст ь до чинного законодавства р озмір орендної плати, визнач ений у договорі оренди землі від 14.04.2006р. відповідно до Витяг у № 2676/08.

За таких підстав, відповіда чу було відомо про необхідні сть укладення додаткової уго ди щодо приведення у відпові дність розміру орендної плат и.

Відповідно до ст. 651 ЦК Україн и зміна або розірвання догов ору допускається лише за зго дою сторін, якщо інше не встан овлено договором або законом . Договір може бути змінено аб о розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у р азі істотного порушення дого вору другою стороною та в інш их випадках, встановлених до говором або законом; а також у разі істотної зміни обстави н, якими сторони керувалися п ри укладенні договору (ст. 652 ЦК України).

Згідно ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випад ках, встановлених законом, за стосовуються ціни (тарифи, ст авки тощо), які встановлюютьс я або регулюються уповноваже ними органами державної влад и або органами місцевого сам оврядування.

Законом України "Про внесен ня змін до деяких законодавч их актів України" від 03.06.2008р. №309-VІ внесено зміни до ч. 4, 5 ст. 21 Зако ну України "Про оренду землі", відповідно до яких річна оре ндна плата за земельні ділян ки, які перебувають у державн ій або комунальній власності , надходить до відповідних бю джетів, розподіляється і вик ористовується відповідно до закону і не може бути меншою д ля інших категорії земель - тр икратного розміру земельног о податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю". Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебу вають у державній або комуна льній власності, не може пере вищувати 12 відсотків їх норма тивної грошової оцінки.

Статтею 30 Закону України "Пр о оренду землі" передбачено, щ о зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаєм ною згодою сторін. У разі недо сягнення згоди щодо зміни ум ов договору оренди землі спі р вирішується в судовому пор ядку.

Отже, нормами чинного закон одавства передбачено можлив ість зміни умов договору за р ішенням суду на вимогу одніє ї із сторін у випадках встано влених договором або законом .

Оскільки сторонами в догов орі оренди передбачена можли вість збільшення розміру оре ндної плати, а орендна плата з а земельні ділянки державної та комунальної власності є р егульованою ціною, тому зако нодавча зміна граничного роз міру цієї плати є підставою д ля перегляду розміру орендно ї плати, встановленої умовам и договору (Постанова Верхов ного Суду України від 06.12.2010 р. по справі № 2-1/10068-2008).

Крім цього, згідно зі ст. 144 Ко нституції України органи міс цевого самоврядування в межа х повноважень визначених зак оном, приймають рішення які є обов' язковими до виконання на відповідній території, а т ому в разі прийняття відпові дним органом рішення про вне сення змін щодо ставок оренд ної плати за земельні ділянк и, ці обставини можуть бути не взяті судом до уваги лише у ра зі скасування такого рішення органу місцевого самоврядув ання у встановленому законом порядку.

Таким чином, у разі прийнятт я відповідним органом рішенн я про внесення змін щодо став ок орендної плати за земельн і ділянки, такі обставини мож уть бути не взяті судом до ува ги лише у разі скасування так ого рішення органу місцевого самоврядування в установлен ому законом порядку.

Доказів скасування зазнач ених вище рішень Харківської міської ради, якими внесені з міни щодо ставок орендної пл ати за земельні ділянки кому нальної власності, матеріали справи не містять.

Згідно з ч. 3 ст. 653 ЦК України я кщо договір змінюється або р озривається у судовому поряд ку, зобов'язання змінюється а бо припиняється з моменту на брання рішенням суду про змі ну або розірвання договору з аконної сили.

За таких обставин суд прихо дить до висновку про наявніс ть у справі достатніх правов их підстав для визнання позо вних вимог законними, обґрун тованими і такими, що підляга ють задоволенню.

Заперечення відповідача с тосовно того, що прокурором н е обгрунтовано порушення пра ва і охоронюваного законом і нтересу держави, прокурор не має права подавати позовну з аяву в інтересах територіаль ної громади, Харківська місь ка рада не уповноважувала пр окурора на представництво в суді, крім того, розмір орендн ої плати збільшено в 4 рази, ні ж встановлено договором без правових та економічних обгр унтувань судом відхиляються з наступних підстав.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 121 Конс титуції України прокуратура України становить єдину сис тему, на яку покладаються пр едставництво інтересів гром адянина або держави в суді у випадках, визначених законо м.

Згідно ч.1 ст. 36-1 Закону Україн и "Про прокуратуру" представн ицтво прокуратурою інтересі в громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держ ави процесуальних та інших д ій, спрямованих на захист у су ді інтересів громадянина аб о держави у випадках, передба чених законом.

Частиною 3 статті 2 Господар ського процесуального кодек су України передбачено, що пр окурор, який звертається до господарського суду в і нтересах держави, в позовні й заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інт ересів держави, та обгрунтов ує необхідність їх захисту , а також вказує орган, упо вноважений державою здійсн ювати відповідні функції у с пірних відносинах.

В рішенні Конституційного суду України від 08.04.1999р. №3-рп/99 "У справі за конституційними по даннями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо оф іційного тлумачення положен ь статті 2 Арбітражного проце суального кодексу України (с права про представництво про куратурою України інтересів держави в арбітражному суді )" встановлено, що під поняттям "орган, уповноважений держав ою здійснювати відповідні фу нкції у спірних відносинах", з азначеним у частині другій с татті 2 Арбітражного процесу ального кодексу України, пот рібно розуміти орган державн ої влади чи орган місцевого с амоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади. Під предст авництвом прокуратурою Укра їни інтересів держави в арбі тражному суді за змістом пун кту 2 статті 121 Конституції Укр аїни та статей 2 і 29 Арбітражно го процесуального кодексу Ук раїни треба розуміти правові дносини, в яких прокурор, реал ізуючи визначені Конституці єю України та законами Украї ни повноваження, вчиняє в суд і процесуальні дії з метою за хисту інтересів держави.

Згідно ч.1 ст. 29 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни прокурор бере участь у розгляді справ за його позов ами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу , порушену за позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представниц тва інтересів громадянина аб о держави.

Згідно п.2 ч.1 ст. 5 Закону Украї ни "Про прокуратуру" прокурат ура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цьог о Закону покладаються такі ф ункції - представництво інте ресів громадянина або держав и в суді у випадках, визначени х законом.

Згідно ч.1 ст. 14 Конституції У країни та ч.1 ст. 1 Земельного ко дексу України земля є основн им національним багатством, що перебуває під особливою о хороною держави.

Частиною 1 статті 18 Земельно го кодексу України встановле но, що до земель України належ ать усі землі в межах її терит орії, в тому числі острови та з емлі, зайняті водними об'єкта ми, які за основним цільовим п ризначенням поділяються на к атегорії.

Згідно п.12 Перехідних полож ень Земельного кодексу Украї ни до розмежування земель де ржавної та комунальної власн ості повноваження щодо розпо рядження землями (крім земел ь, переданих у приватну власн ість, та земель, зазначених в а бзаці другому цього пункту) в межах населених пунктів зді йснюють відповідні сільські , селищні, міські ради з урахув анням вимог абзацу третього цього пункту, а за межами насе лених пунктів - відповідні ор гани виконавчої влади.

Посилання відповідача на з більшення орендної плати без економічного та правового о бгрунтування судом не прийма ється до уваги, з огляду на те, що сторонами у п.13 Договору ор енди землі від 14.04.2006 р. було пере дбачено зміну розміру орендн ої плати у разі зміни умов гос подарювання, передбачених до говором, зміни розмірів земе льного податку, підвищення ц ін, тарифів, внаслідок інфляц ії, погіршення стану орендов аної земельної ділянки не з в ини орендаря, що підтверджен о документами та в інших випа дках, передбачених законом.

Статтею 13 Закону України "Пр о оцінку земель" передбачено , що нормативна грошова оцінк а земельних ділянок проводит ься у разі визначення розмір у орендної плати за земельні ділянки державної та комуна льної власності (п.2).

Частиною 1 статті 15 Закону Ук раїни "Про оцінку земель" вста новлено, що підставою для про ведення оцінки земель (боніт ування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних д ілянок) є рішення органу вико навчої влади або органу місц евого самоврядування.

Згідно ч.2 ст. 18 Закону Україн и "Про оцінку земель" норматив на грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межа х населених пунктів незалежн о від їх цільового призначен ня проводиться не рідше ніж о дин раз на 5 - 7 років.

З огляду на те, що розмір оре ндної плати було розраховано на підставі грошової оцінки земель, станом на 01.01.1999р., Харків ською міською радою було при йнято рішення "Про затвердже ння "Технічної документації з нормативної грошової оцінк и земель міста Харкова стано м на 01.01.2007р." від 25.12.2007р. №335/07, якою зат верджено базову вартість одн ого квадратного метра земель міста Харкова в сумі 253,30 грн., як а отримана на підстав витрат на освоєння і облаштування т ериторії міста станом на 01.01.2007р . та підлягає в подальшому інд ексації в порядку, встановле ному законодавством України .

Також даним рішенням встан овлено, що плата за землю ввод иться в дію з 01 березня 2008 року.

Відповідним рішенням Харк івської міської ради від 27.02.2008р . №42/08 було затверджено Положен ня про впровадження норматив ної грошової оцінки земель м іста Харкова станом на 01.01.2007р.

Вищезазначені рішення Хар ківської міської ради не ска совані, а тому в силу ст. 144 Конс титуції України та ст. 73 Закон у України “Про місцеве самов рядування в Україні” рішенн я Харківської міської ради є обов'язковими для виконання на території міста Харкова.

З огляду на вищевикладене с уд вважає заперечення відпов ідача безпідставними.

Вирішуючи питання розподі лу судових витрат суд керуєт ься ст. 49 ГПК України. У спорах, що виникають при виконанні д оговорів та з інших підстав д ержавне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Суми, які підлягають сплаті з а проведення судової експерт изи, послуги перекладача, адв оката, витрати на інформацій но-технічне забезпечення суд ового процесу та інші витрат и, пов'язані з розглядом справ и, покладаються: при задоволе нні позову - на відповідача; пр и відмові в позові - на позивач а; при частковому задоволенн і позову - на обидві сторони пр опорційно розміру задоволен их позовних вимог. Таким чино м судові витрати у даній спра ві покладаються на відповіда ча.

На підставі викладеного, на підставі ст.ст. 13, 144 Конституці ї України, ст.ст. 12, 93, 125, 126, 189 Земель ного кодексу України, п. 12 Пере хідних положень Земельного к одексу України, ст.ст. 179, 187, 284 Гос подарського кодексу України , ст.ст. 649, 651, 653, 654, 792 Цивільного коде ксу України, ст.ст. 15, 30 Закону Ук раїни "Про оренду землі", ст.ст . 13, 15, 18 Закону України "Про оцінк у землі", ст. 2 Закону України "Пр о плату за землю", ст. 73 Закону У країни "Про місцеве самовряд ування в Україні", керуючись с т.ст. 1, 4, 4-3, 12, 33, 43, 47, 49, 75, 82-85 ГПК України, с уд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити по вністю.

Внести зміни до договору ор енди землі, який зареєстрова но у Харківській регіональні й філії Державного підприємс тва “Центр державного земель ного кадастру при Державному реєстрі земель від 14.04.2006 р. № 3406671000 66 шляхом визнання додаткової угоди до вказаного договору оренди землі укладеною у нас тупній редакції:

ДОДА ТКОВА УГОДА

до дого вору оренди землі

зареєстрованого "14" кв ітня 2006 р. за № 340667100066

у Харківській регіон альній філії Державного підп риємства

"Центр державног о земельного кадастру при

Державному коміте ті України по земельних ресу рсах".

" " 2010 р.

Харківська міська рада Хар ківської області в особі сек ретаря міської ради Кернеса Геннадія Адольфовича з одног о боку та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМС ТВО "ПУШКА" в особі директора М ихайловського Руслана Волод имировича з другого боку, дом овились про нижченаведене:

І. Відповідно до Законів Укр аїни "Про плату за землю" та "Пр о оренду землі", постанови Каб інету Міністрів України від 12.05.2000р. №783 "Про проведення індекс ації грошової оцінки земель" , рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25 .12.2007 р. № 335/07 "Про затвердження "Тех нічної документації з нормат ивної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007 р .", рішень 19 сесії Харківської м іської ради 5 скликання від 27.02. 2008р. № 42/08 "Про затвердження "Поло ження про впровадження норма тивної грошової оцінки земел ь міста Харкова станом на 01.01.2007 р." та № 41/08 "Про затвердження "Пол оження про порядок визначенн я розмірів орендної плати пр и укладанні договорів оренди землі в м. Харкові", рішення 25 с есії Харківської міської рад и 5 скликання від 10.09.2008 р. № 242 /08, ріш ення 29 сесії Харківської місь кої" ради 5 скликання від 24.12.2008р. № 363/08 „Про внесення змін до рішен ня 19 сесії Харківської місько ї ради 5 скликання від 27.02.2008 р. №41/08 „Про затвердження „Положенн я про порядок визначення роз мірів орендної плати при укл аданні договорів оренди земл і в м. Харкові", листа Державно го комітету України із земел ьних ресурсів від 11.01.2010р. №641/22/6-10 зм інити та викласти у такій ред акції пункти 5. та 9. договору ор енди землі, зареєстрованого "14" квітня 2006 р. за № 340667100066:

«5. Нормативна грошова оцінк а земельної ділянки відповід но до витягу технічної докум ентації № 2676/08 від 31.07.2008р. становит ь 2575926 гривень (два мільйона п`ят сот сімдесят п`ять тисяч дев`я тсот двадцять шість гривень) , а з урахуванням коефіцієнту індексації за 2008р. та 2009р. склад ає 3142630 гривень (три мільйони ст о сорок дві тисячі шістсот тр идцять гривень).

При змінах в нормативній гр ошовій оцінці земель за ріше нням міської ради Орендар за свій рахунок виконує розрах унок оновленої грошової оцін ки земельної ділянки і напра вляє один екземпляр відповід ному органу державної податк ової служби за місцем знаход ження земельної ділянки.

9. Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі н а рахунок Державного казначе йства у Харківській області. Інформація щодо реквізитів отримується у відповідному о ргані державної податкової с лужби за місцезнаходження зе мельної ділянки.

Розмір орендної плати за зе мельну ділянку згідно з розр ахунком №994/10 від 12.05.2010р. на рік ста новить 4,8% від її нормативної г рошової оцінки і складає 150846,23 гривень (сто п`ятдесят тисяч в ісімсот сорок шість гривень двадцять три копійки), або в мі сяць - 12570,52 гривень (дванадцять т исяч п`ятсот сімдесят гривен ь п`ятдесят дві копійки)."

2. Ця додаткова угода є невід 'ємною частиною договору оре нди землі, зареєстрованого "14" квітня 2006 р. за № 340667100066 у Харківсь кій регіональній філії Держа вного підприємства "Центр де ржавного земельного кадастр у при Державному комітеті Ук раїни по земельних ресурсах" і складена та підписана в трь ох примірниках, один з яких за лишається у Харківській регі ональній філії Державного пі дприємства „Центр державног о земельного кадастру", а два і нших видаються сторонам по д оговору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

Харківська міська рада Приватне під приємство

Харківської області

м. Харків, м-н Конституції, 7 “ПУШКА"

код 04059243

61057, м. Харків, вул . Пушкінська, 31

кв. 6

р/рах 26006014857

ХАК "ЗемБанк"

МФО 351652 код 32440099

В особі секретаря міської р ади В особі Директ ора

__________________Г.А. Кернес _________________ Р.В. Михайловський

/ підпис/ /під пис/

Заступник директора Депар таменту

містобудування, архітекту ри та

земельних відносин -

начальник управління земе льних відносин _______________Б.І. Баро нін

(підпи с)

Цю додаткову угоду зареєст ровано у Харківській регіона льній філії Державного підпр иємства „Центр державного зе мельного кадастру" Державно му реєстрі земель

від________________________року за № __________________________ _

Факт державної реєстрації засвідчую

Державний реєстратор ___________________

(П.І.Б.)".

Погоджено: Директор Юридич ного департаменту В.В. Коваленко

Стягнути з Приватного підп риємства "ПУШКА" (61002, м. Харків, в ул. Пушкінська, буд.31, к. 6, іденти фікаційний код 32440099) на користь Державного бюджету України (одержувач - Управління Держа вного Казначейства у м. Харко ві, код одержувача - 24134490, банк од ержувача - Головне Управлінн я Державного Казначейства Ук раїни у Харківській обл., МФО банку одержувача - 851011, номер ра хунку - 31110095700002, код бюджетної кла сифікації - 22090200, символ звітнос ті банку - 095) 85,00 грн. державного м ита.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного підп риємства "ПУШКА" (61002, м. Харків, в ул. Пушкінська, 31, к. 6, ідентифік аційний код 32440099) на користь Де ржавного бюджету України (од ержувач - Управління Державн ого Казначейства у м. Харкові , код одержувача - 24134490, банк одер жувача - Головне Управління Д ержавного Казначейства Укра їни у Харківській обл., МФО ба нку одержувача - 851011, номер раху нку - 31219264700002, код бюджетної класи фікації - 22050003) 236,00 грн. витрат за і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

< Дата >

Суддя (п ідпис< Текст > Чистякова І.О.

Повний текст рішення по с праві №60/287-10 підписано 28 жовтня 2011 року.

Дата ухвалення рішення 24.10.2011
Зареєстровано 17.11.2011
Оприлюднено 17.11.2011

Судовий реєстр по справі 60/287-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.03.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 21.12.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.12.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.12.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.11.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 01.11.2010 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 60/287-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону