ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2012 р. Справа № 60/287-10

Вищий господарський суд України у складі колегії су ддів:

Т. Дроботової - головуючого

Т. Гоголь

Л. Рогач

за участю представників:

прокуратури Ступак Д.В. - прокурор відд ілу Генеральної прокуратури України

позивача ОСОБА_1. - довіреність ві д 04.01.2012р.

відповідача ОСОБА_2. довіреність від 03 .01.2012р.

третьої особи не з' явилися (про час і міс це судового засідання повідо млено належно)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні касаційну скаргу Приватного підприємства " Пушка"

на постанову від 14.12.2011 р. Харківського апе ляційного господарського с уду

у справі № 60/287-10 господарського суду Харківської області

за позовом Прокурора Київського райо ну м. Харкова в інтересах держ ави в особі Харківської місь кої ради

до Приватного підприємства " Пушка"

третя особа Департамент містобудува ння, архітектури та земельни х відносин Харківської міськ ої ради

про внесення змін до договору

Ухвалою від 20.02.2012 р. колегі єю суддів Вищого господарськ ого суду у складі: головуючий - Дроботова Т.Б., судді Волков ицької Н.О., Рогач Л.І. касаційн а скарга Приватного підприєм ства "Пушка" була прийнята до п ровадження та призначена до розгляду на 13.03.2012 р.

У зв'язку з хворобою судді В олковицької Н.О. у судовому за сіданні 13.03.2012 р. справа розгляда лась по суті колегією суддів Вищого господарського суду України у складі: головуючий - Дроботова Т.Б., судді Гоголь Т.Г., Рогач Л.І., утвореному розп орядженням Секретаря другої судової палати Вищого госпо дарського суду України від 12.0 3.2012 р., про що представників сто рін було повідомлено на поча тку судового засідання. Відв одів складу колегії суддів н е заявлено.

В С Т А Н О В И В :

Прокуратура Київськ ого району м. Харкова звернул ась до господарського суду Х арківської області з позовом в інтересах держави в особі Х арківської міської ради до П риватного підприємства "Пушк а" про внесення змін до догово ру оренди землі, зареєстрова ного 14.04.2006р. за № 340667100066 шляхом визн ання додаткової угоди до вка заного договору оренди землі укладеною в редакції, виклад еній у позовній заяві (т.1 а.с. 11-12 ).

Позовні вимоги з посилання м, зокрема, на приписи статті 6 51 Цивільного кодексу України та статті 21, 30 Закону України "П ро оренду землі" обґрунтован і тим, що у зв' язку із змінами в законодавстві в частині ви значення розміру орендної пл ати за земельні ділянки, що пе ребувають у комунальній влас ності, відповідача було пові домлено про необхідність змі н умов укладеного між сторон ами договору оренди землі з м етою приведення його у відпо відність до положень законод авства, яка залишена відпові дачем без відповіді, що стало підставою для звернення до с уду.

Харківська міська рада у по ясненнях на позову заяву про сила її задовольнити, вказую чи на наявність законодавчо встановлених підстав для змі ни орендної плати.

ПП "Пушка" заперечувало прот и задоволення позову, просил о припинити провадження у сп раві посилаючись на відсутні сть спору між сторонами, вказ уючи на те, що всупереч припис ам Законів України "Про плату за землю" та "Про порядок пога шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондам и" та "Про державну податкову с лужбу в Україні" визначено ро змір орендної плати більш ні ж в 4 рази вищий ніж вже встано влений за угодою сторін у дог оворі оренди між орендодавце м (власником) і орендарем, який віднесений бюджетним та под атковим законодавством до по даткового зобов'язання платн ика - землекористувача стор они договору оренди землі.

Рішенням господарського с уду Харківської області від 24.10.2011р. (суддя Чистякова І.О.) позо вні вимоги задоволені, внесе ні зміни до договору оренди з емлі, який зареєстровано у Ха рківській регіональній філі ї Державного підприємства "Ц ентр державного земельного к адастру при Державному коміт еті України по земельних рес урсах" в Державному реєстрі з емель № 340667100066 від 14.04.2006р. шляхом ви знання додаткової угоди до в казаного договору оренди зем лі укладеною, у редакції, викл аденій у резолютивній частин і рішення (т.2 а.с. 40-41).

Мотивуючи рішення суд перш ої інстанції дійшов висновку щодо доведеності та обґрунт ованості позовних вимог, зок рема, зазначивши, що чинним за конодавством передбачено мо жливість збільшення розміру орендної плати, а орендна пла та за земельні ділянки держа вної та комунальної власност і є регульованою ціною, тому з аконодавча зміна граничного розміру цієї плати є підстав ою для перегляду розміру оре ндної плати, встановленої ум овами договору.

За апеляційною скаргою ПП "П ушка", Харківський апеляційн ий господарський суд (судді: С іверін В.І., Терещенко О.І., Меду ниця О.Є.) переглянувши рішенн я господарського суду Харків ської області від 24.10.2011 р. в апел яційному порядку, постановою від 14.12.2011р. залишив його без змі н з тих же підстав.

ПП "Пушка" подало до Вищого г осподарського суду України к асаційну скаргу, в якій проси ть рішення та постанову у дан ій справі скасувати, а справу направити на новий розгляд д о господарського суду Харків ської області, обґрунтовуючи доводи касаційної скарги не відповідністю висновків суд ів нормам матеріального та п роцесуального права, не пого джуючись із судовими рішення ми щодо наявності підстав дл я внесення змін до договору о ренди землі, а також вказуючи , що редакція додаткової угод и до договору оренди землі мі стить пункти, які взагалі не в ідносяться до предмету і під став спору щодо змін нормати вної грошової оцінки земельн ої ділянки.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення прису тнього у судовому засіданні прокурора та представників с торін, перевіривши наявні ма теріали справи на предмет пр авильності застосування суд ами першої та апеляційної ін станції норм матеріального т а процесуального права, коле гія суддів вважає, що касацій на скарга не підлягає задово ленню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судам и першої та апеляційної інст анції, 14.04.2006р. між Харківською м іською радою (орендодавець) т а ПП "Пушка" (орендар) укладено договір оренди землі, який за реєстровано у Харківській ре гіональній філії Державного підприємства "Центр державн ого земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" в Держ авному реєстрі земель від 14.04.20 06 р. за № 340667100066.

Відповідно до пункту 1.1 орен додавець на підставі рішення 35 сесії Харківської міської р ади 4 скликання від 27.04.2005р. №78/05 "Пр о надання юридичним та фізич ним особам земельних ділянок для будівництва (реконструк ції) та подальшої експлуатац ії об' єктів" надав, а орендар прийняв в строкове платне ко ристування земельну ділянку несільськогосподарського п ризначення - землі житлової та громадської забудови, яка знаходиться в АДРЕСА_1 за гальною площею 0,0754 га (пункт 2 до говору.)

Відповідно до пункту 5 догов ору, нормативна грошова оцін ка земельної ділянки станови ть: на період будівництва згі дно з довідкою №1674/06 від 21.03.2006 р. 358952, 00 грн., на період експлуатації згідно з довідкою №1675/06 від 21.03.2006 р. 1794 759,00 грн.

Договір укладено строком: н а період будівництва до 01.06.2007 р. (але не пізніше прийняття об' єкту до експлуатації), на пері од експлуатації до 01.12.2054р. (пунк т 8 договору оренди землі від 1 4.04.2006 р.).

Згідно з пунктом 9 договору розмір орендної плати за зем ельну ділянку в місяць стано вить: на період будівництва 200 6 рік - 1125,61 грн., з 2007 року - 2123,80 грн.; на період експлуатації з 01.06.2007р. - 38 88,64 грн.

Обчислення розміру орендн ої плати за землю здійснюєть ся з урахуванням індексів ін фляції (пункт 10 договору).

Пунктом 11 договору сторонам и визначено, що орендна плата за земельну ділянку вносить ся орендарем (відповідачем) р івними частками щомісячно пр отягом 30 календарних днів, нас тупних за останнім календарн им днем звітного (податковог о) місяця.

Згідно з пунктом 13 договору оренди землі від 14.04.2006 р. розмір орендної плати переглядаєть ся у разі: а) зміни умов господ арювання, передбачених догов ором; б) зміни розмірів земель ного податку, підвищення цін , тарифів; в) внаслідок інфляці ї - щорічно; г) погіршення ста ну орендованої земельної діл янки не з вини орендаря, що під тверджено документами; д) в ін ших випадках передбачених за коном.

25.12.2007 р. Харківською міською р адою прийнято рішення № №335/07 "П ро затвердження "Технічної д окументації з нормативної гр ошової оцінки земель міста Х аркова станом на 01.01.2007р.", яким за тверджено базову вартість од ного квадратного метра земел ь міста Харкова у сумі 253,30 грн., я ка отримана на підставі витр ат на освоєння і облаштуванн я території міста станом на 01. 01.2007 р. та підлягає в подальшому індексації в порядку, встано вленому законодавством Укра їни.

Пунктом 2 даного рішення вст ановлено, що плата за землю на підставі даних "Технічної до кументації з нормативної гро шової оцінки земель м. Харков а станом на 01.01.2007"вводиться в ді ю з 01.03.2008 р. (т. 1 а.с. 55)

Рішенням Харківської місь кої ради від 27.02.2008 р. №42/08 (зі зміна ми та доповненнями, внесеним и рішенням Харківської міськ ої ради від 25.02.2009 р. №31/09) затвердже но Положення про впровадженн я нормативної грошової оцінк и земель міста Харкова стано м на 01.01.2007 р.

Пункт 1.1. Положення про впров адження нормативної грошово ї оцінки земель міста Харков а станом на 01.01.2007р. регламентує надання підприємствам, устан овам та організаціям міста, ф ізичним особам інформації пр о нормативну грошову оцінку земельних ділянок для обчисл ення земельного податку, оре ндної плати за земельні діля нки державної та комунальної власності та здійснення цив ільно-правових угод із земел ьними ділянками.

Пунктом 2 встановлюються об ов'язки суб'єктів процесу вст ановлення плати за землю.

15.04.2008 р. Управління земельних відносин листом №3860 повідоми ло відповідача, що в зв' язку із зміною нормативної грошо вої оцінки земель, необхідно привести розмір орендної пл ати за укладеними договорами оренди у відповідність до чи нного законодавства та необх ідно отримати для цього витя г з технічної документації п ро визначення нормативно гро шової оцінки орендованої зем ельної ділянки. Також відпов ідачеві було наведено перелі к документів, необхідних для укладання додаткової угоди про приведення розміру оренд ної плати за укладеними дого ворами оренди у відповідніст ь до чинного законодавства.

13.08.2008р. відповідач звернувся до Управління земельних відн осин Харківської міської рад и із заявою, в якій просить ост аннього привести у відповідн ість до чинного законодавств а розмір орендної плати, визн ачений у договорі оренди зем лі №340667100066 від 14.04.2006р., відповідно д о витягу із технічної докуме нтації про визначення нормат ивної грошової оцінки №2676/08 від 31.07.2008р., що свідчить отримання в ідповідачем листа Управлінн я земельних відносин Харківс ької міської ради № 3860 від 15.04.2008 р .

На підставі рішення Харків ської міської ради "Про затве рдження "Технічної документа ції з нормативної грошової о цінки земель міста Харкова с таном на 01.01.2007р." від 25.12.2007р. №335/07, Ріш ення Харківської міської рад и від 27.02.08р. №42/08 (зі змінами та доп овненнями, внесеними рішення м Харківської міської ради в ід 25.02.09р. №31/09), звернення відпові дача, позивачем було підгото влено проект відповідної дод аткової угоди до вказаного д оговору.

19.04.2010 р. Управлінням земельни х відносин Харківської міськ ої ради надіслано відповідач еві попередження №3999/0/84-10, в яком у Управління повідомляло, пр о проведення перерахунку роз міру орендної плати та підго товку проекту додаткової уго ди до договору оренди землі в ід 14.04.2006 р. за № 340667100066, яке залишено відповідачем без відповіді.

Відповідно до пункту 36 дого вору оренди землі від 14.04.2006р., зм іна умов договору здійснюєть ся у письмовій формі за взаєм ною згодою сторін. У разі недо сягнення згоди щодо зміни ум ов договору спір розв' язуєт ься у судовому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору у дан ій справі є вимога Прокурора Київського району м. Харкова в інтересах держави в особі Х арківської міської ради про внесення змін до договору ор енди землі, який зареєстрова но у Харківській регіональні й філії, Державного підприєм ства "Центр державного земел ьного кадастру при Державном у комітеті України по земель них ресурсах" в Державному ре єстрі земель № 340667100066 від 14.04.2006р.шл яхом визнання додаткової уго ди до договору оренди землі у кладеною.

Законом України "Про внесен ня змін до деяких законодавч их актів України" № 309-VI від 03.06.08р. внесені зміни до частин 4 , 5 статті 21 Закону України "Про оренду землі", згідно з якими р ічна орендна плата за земель ні ділянки, які перебувають у державній або комунальній в ласності, надходить до відпо відних бюджетів, розподіляєт ься і використовується відпо відно до закону і не може бути меншою:

- для земель сільськогоспод арського призначення - розм іру земельного податку, що вс тановлюється Законом Україн и "Про плату за землю";

- для інших категорій земель - трикратного розміру земел ьного податку, що встановлює ться цим законом.

Річна орендна плата за зем ельні ділянки, які перебуваю ть у державній або комунальн ій власності, не може перевищ увати 12 відсотків їх норматив ної грошової оцінки. При цьом у у разі визначення орендаря на конкурентних засадах мож е бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж за значений у цій частині. Вказа ний закон набрав чинності з м оменту опублікування 04.06.08р.

У зв'язку з введенням в дію П одаткового кодексу України з 01.01.11р. Закон України "Про плату за землю" втратив чинність, а п итання сплати податку на зем лю та оплати орендної плати з а користування земельною діл янкою регулюється виключно ц им Кодексом.

Згідно статті 288 Податковог о кодексу України розмір та у мови внесення орендної плати встановлюються у договорі о ренди між орендодавцем (влас ником) і орендарем. Розмір оре ндної плати встановлюється у договорі оренди, але річна су ма платежу не може бути меншо ю: - для земель сільськогоспод арського призначення - розм іру земельного податку, що вс тановлюється цим розділом; - д ля інших категорій земель - трикратного розміру земельн ого податку, що встановлюєть ся цим розділом.

Мінімальний розмір річної орендної плати за земельні д ілянки, які перебувають у дер жавній або комунальній власн ості, передбачений Податкови м кодексом України, що діє на ч ас вирішення спору, повністю відповідає мінімальному роз міру річної орендної плати, я кий передбачала стаття 21 Зако ну України "Про оренду землі", в редакції, що діяв до 01.01.2011 р.

Відповідно до статей 651, 652 Цив ільного кодексу України змін а або розірвання договору до пускається лише за згодою ст орін, якщо інше не встановлен о договором або законом. Зокр ема, договір може бути змінен о або розірвано за рішенням с уду на вимогу однієї із сторі н у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлен их договором або законом; а та кож у разі істотної зміни обс тавин, якими сторони керувал ися при укладенні договору.

Статтею 632 Цивільного кодек су України передбачено засто сування у встановлених закон ом випадках цін (тарифів, став ок тощо), які встановлюються а бо регулюються уповноважени ми органами державної влади або органами місцевого самов рядування. При цьому зміна ці ни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених дог овором або законом.

Орендна плата за землю визн ачена у частині 1 статті 21 Зако ну України "Про оренду землі" я к платіж, який орендар вносит ь орендодавцеві за користува ння земельною ділянкою. Стат тею 30 Закону України "Про орен ду землі" передбачено, що змін а умов договору оренди землі здійснюється за взаємною зг одою сторін.

Оскільки відповідно до час тини першої статті 188 Господар ського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, вне сення змін до договору оренд и землі у разі зміни ставок ор ендної плати за землю та затв ердження нових коефіцієнтів уповноваженим органом повин но здійснюватися з дотриманн ям порядку, визначеного вказ аною нормою зазначеного Коде ксу.

У разі не досягнення згоди щ одо зміни умов договору орен ди землі спір вирішується в с удовому порядку.

Здійснюючи судовий розгля д справи судами було встанов лено, що нормами чинного зако нодавства передбачено можли вість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу одні єї із сторін у випадках, встан овлених договором або законо м, і оскільки укладений між ст оронами договір передбачає м ожливість зміни розміру орен дної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є р егульованою ціною, тому зако нодавча зміна граничного роз міру цієї плати є підставою д ля перегляду розміру орендно ї плати, встановленого умова ми договору.

Враховуючи викладене та вс тановлені судами обставини с прави, колегія суддів вважає правомірним висновок судів першої та апеляційної інстан ції щодо задоволення позовни х вимог та наявність у позива ча права вимагати від оренда ря приведення договору оренд и землі у відповідність до ви мог законодавства шляхом вне сення відповідних змін з мет ою усунення порушення сторон ами договору вимог законодав ства, обов'язкового для позив ача і відповідача.

Відповідно до статті 1117 Госп одарського процесуального к одексу України переглядаючи у касаційному порядку судов і рішення, касаційна інстанц ія на підставі встановлених фактичних обставин справи пе ревіряє застосування судом п ершої чи апеляційної інстанц ії норм матеріального і проц есуального права. Касаційна інстанція не має права встан овлювати або вважати доведен ими обставини, що не були вста новлені у рішенні або постан ові господарського суду чи в ідхилені ним, вирішувати пит ання про достовірність того чи іншого доказу, про переваг у одних доказів над іншими, зб ирати нові докази або додатк ово перевіряти докази.

Беручи до уваги встановлен і судами першої та апеляційн ої інстанції під час здійсне ння судового провадження обс тавини справи, судова колегі я вважає прийняті у справі рі шення та постанову такими, що відповідають нормам матеріа льного та процесуального пра ва, підстав для їх зміни чи ска сування не вбачається.

Викладені у касаційній ска рзі доводи скаржника судова колегія вважає непереконлив ими, такими, що зводяться до пе реоцінки доказів у справі, а т акож такими, що не відповідаю ть приписам чинного законода вства, спростовуються матері алами справи та встановленим и судами першої та апеляційн ої інстанції обставинами.

Керуючись пунктом 1 статті 1 119, статтями 1115, 11110, 11111 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В :

Постанову Харківськог о апеляційного господарсько го суду від 14.12.2011 р. у справі № 60/287-10 та рішення господарського с уду Харківської області від 24.10.2011 р. залишити без змін, а каса ційну скаргу - без задоволен ня.

Головуючий суддя Т. Дроботова

Судді: Т. Гоголь

Л. Рогач

Дата ухвалення рішення 13.03.2012
Зареєстровано 19.03.2012
Оприлюднено 19.03.2012

Судовий реєстр по справі 60/287-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.03.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 21.12.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.12.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.12.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.11.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 01.11.2010 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 60/287-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону