ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2011 р. Справа № 50/621-б

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого Удовиченка О.С.,

суддів Заріцької А.О.,

Поліщука В.Ю.

розглянувши касаційну ска ргу публічного акціонерног о товариства "АБС-УКР" в особі керуючого санацією Шнипка Максима Миколайовича

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12 жов тня 2011 року (за результатами ро згляду ухвали від 16.08.11 про затв ердження плану санації)

у справі

господарського суду № 50/621-б

міста Києва

за заявою

до товариства з обмеженою ві дповідальністю "Шиндлер"

публічного акціонерного т овариства "АБС-УКР"

про

розпорядник майна

керуючий санацією визнання банкрутом

Кудель М.О.

Шнипко М.М.

за участю представників: ТОВ "Виробничий вектор" Г ури Р.А., ТОВ "Ситон" Чуріков ої Т.Ю., уповноваженої особи акціонерів ПАТ "АБС-УКР" Луц енка Г.В., ТОВ "МГ-Капітал" Г орєлова О.Л., ПАТ "Інтеграл-Ба нк" Ящук О.О.,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою господарсько го суду міста Києва від 16 серп ня 2011 року у справі № 50/621-б затвер джено план санації ПАТ “АБС-У КР”.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 12 жовтня 2011 ро ку (колегія суддів: Федорчук Р .В. - головуючий, Тка ченко Б.О., Лобань О.І.) ухв алу господарського суду міст а Києва від 16 серпня 2011 року ска совано.

Керуючий санацією Шнипко М.М. звернувся до Вищого гос подарського суду України із касаційною скаргою, в якій пр осить скасувати постанову Ки ївського апеляційного госпо дарського суду від 12 жовтня 2011 року, ухвалу господа рського суду міста Києва від 16 серпня 2011 року залишити в сил і, при цьому посилається на по рушення судом апеляційної ін станції норм матеріального п рава.

У судовому засіданні 10 лист опада 2011 року колегією суддів було оголошено перерву до 16 г одини цього ж дня.

Колегія суддів перевіривш и матеріали справи та доводи касаційної скарги, проаналі зувавши правильність застос ування судом апеляційної інс танції норм матеріального та процесуального права, дійшл а висновку про задоволення к асаційної скарги виходячи з наступного.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 29 квітня 2011 р оку у справі № 50/621-б відкрито пр оцедуру санації ПАТ “АБС-УКР ”, призначено керуючим санац ією Шнипка М.М., якого зобо в' язано подати до місцевого господарського суду, схвале ний комітетом кредиторів пла н санації боржника (т.8 а.с. 45-51). 21 л ипня 2011 року керуючий санаціє ю подав до господарського су ду міста Києва клопотання пр о затвердження плану санації ПАТ “АБС-УКР” разом із самим планом санації та протокол з асідання комітету кредиторі в боржника від 20 липня 2011 року, н а якому було схвалено зазнач ений план (т. 8 а.с. 72-91, 118-125).

Місцевим господарським с удом встановлено, що керуючи й санацією 4 липня 2011 рок у надіслав всім членам коміт ету кредиторів боржника пов ідомлення про проведення зас ідання комітету кредиторів, до порядку денного якого вкл ючено питання про схвалення плану санації боржника. На ви конання вимог Закону план са нації був наявний на підприє мстві для ознайомлення із вк азаної дати, однак попереднь о ознайомитись виявив бажанн я лише представник ТОВ "Вироб ничий Вектор". Крім цього, поба чивши безініціативність інш их кредиторів в ознайомленні з планом санації арбітражни й керуючий розіслав план сан ації представникам кредитор ів, що брали участь у попередн іх засіданнях кредиторів. Пл ан санації передбачає зведен ня торгово-офісного центру з а адресою Глибочицька 13, у зв'я зку з чим відновлення платос проможності боржника не зале жить від добудови ЖК "Покровс ький посад".

Представник ТОВ "Виробнич ий Вектор" надав суду пояснен ня про те, що ЖК "Покровський п осад" буде добудовано у визна чені договірними зобов' яза ннями строки. Всі зобов' яза ння перед власниками облігац ій будуть виконані належним чином в належні строки. Забез печення погашення вимог кред иторів за рахунок ЖК "Покровс ький посад" ТОВ "Виробничий Ве ктор" вважає прямим порушенн ям прав юридичних та фізични х осіб, які придбали облігаці ї ТОВ "Виробничий Вектор", тому ТОВ "Виробничий Вектор" не доп устить дій спрямованих на пр одаж третім особам квартир т а нежилих приміщень ЖК "Покро вський посад".

Згідно із ч. 4 ст. 18 Закону план санації вважається схвалени м, якщо за нього на засіданні к омітету кредиторів таке ріше ння було підтримано більш як половиною голосів кредиторі в - членів комітету кредиторі в.

Місцевим господарським су дом встановлено, що в засідан ні комітету кредиторів з роз гляду плану санації боржника прийняли участь представник и членів комітету кредиторів .

Таким чином, керуючим санац ією та комітетом кредиторів 20 липня 2011 року, в межах передба ченого Законом строку, було п огоджено план санації та под ано його на затвердження гос подарського суду.

Господарським судом також встановлено, що представник и членів комітету кредиторів були наділені відповідними повноваженнями згідно довір еностей на участь в роботі ко мітету кредиторів. Рішення п ро схвалення плану санації п рийнято членами комітету кре диторів більшістю голосів ("з а"- 353 644 голоси).

Місцевим господарським су дом також встановлено, що всі члени комітету кредиторів б оржника були повідомленні пр о наявність плану санації, од нак представники ТОВ "Ситон", Т ОВ "МГ - Капітал", ПАТ "Інтеграл - банк" та представник акціоне рів боржника не надали суду д оказів того, що вони будь-яким чином звертались до арбітра жного керуючого з проханням надати можливість попереднь о ознайомитись із планом сан ації та із власними пропозиц іями стосовно плану санації.

На підставі наведеного, гос подарський суд першої інстан ції дійшов висновку про те, що вказані кредитори не скорис тались своїм правом та не озн айомились із планом санації, який був підготовлений керу ючим санацією станом на 4 липн я 2011 року, і не надали власних п ропозицій до нього.

Свої письмові зауваження д о плану санації до місцевого господарського суду подало ТОВ “Ситон”, в яких просило су д відмовити в затвердженні п лану санації ПАТ “АБС-УКР” з о гляду на невідповідність йог о змісту вимогам законодавст ва України (т. 8 а.с. 137-139).

Судом встановлено, що план с анації ПАТ "АБС - УКР" включає в себе 3 основних етапи:

- отримати дозвільну докуме нтацію для будівництва торго во-офісного комплексу в визн аченому законодавством обся гу з дати затвердження судом плану санації до першого ква рталу 2012 року;

- організувати залучення ін вестицій безпосередньо в буд івництво торгівельно-офісно го Центру за адресою Глибочи цька 13, після отримання дозвол у на виконання будівельних р обіт;

- здійснити розрахунок з кре диторами скориставшись грош овими коштами, що будуть залу чені як інвестиції у будівни цтво, одномоментно до 29 квітня 2012 року.

Грошові кошти залучені від інвесторів у будівництво пе редбачено використовувати в иключно на будівництво та на погашення вимог кредиторів.

Враховуючи специфіку дого ворів, а саме те, що частина їх буде підпадати під визначен ня "значні угоди", планом санац ії передбачено право керуючо го санацією укладати значні угоди без отримання згоди ко мітету кредиторів.

Вибір форми санації визнач ено параметрами товариства: рівнем технологічного та тех нічного розвитку, фінансово- економічним становищем, ступ енем стійкості ринків збуту, значимістю та ефективністю реалізованих інвестиційних проектів, ступенем готовнос ті до інвестицій, а також суку пністю сформованих сприятли вих і несприятливих чинників реалізації інвестиційного п лану.

Планом санації передбачен о гнучкий спосіб залучення і нвестицій відповідно до Зако ну України "Про інвестиційну діяльність", а саме укладення інвестиційних договорів, пе редбачено інвестиції залуча ти виключно у грошовій формі .

У плані санації визначено, щ о площа новозбудованого торг івельно-офісного центру, від повідно до проектних розраху нків, буде складати 149 593 м2. З них корисна площа - 109 772 м2 . Собівартість корисної площ і, відповідно до проектних ро зрахунків, складатиме 10 489 грн. за м2. Відповідно до проектних розрахунків, собівартість б удівництва складе 1 151 389 939 грн. Прогнозований прибут ок - 1 860 419 000 грн.

Отже, згідно палану санації , після проведення процедури санації, платоспроможність товариства не тільки віднови ться, а й буде отриманий відпо відний прибуток, необхідний для належного функціонуванн я товариства в майбутньому.

Строк відновлення платосп роможності боржника, відпові дно до плану санації складає дев'ять місяців, та закінчуєт ься 29 квітня 2012 року.

Розрахунки з кредиторами б удуть здійснені одномоментн о після надходження інвестиц ій.

Господарським судом першо ї інстанції також встановлен о, що серед переваг плану сана ції можна визначити:

- План санації дозволяє в ме жах строків санації повністю розрахуватись з кредиторами .

- План санації передбачає ви користання вже витрачених ко штів, сума яких є значною.

- Вдале розміщення торгово -офісного центру у історичні й частині міста сприятиме шв идкому залученню інвестицій .

- В процесі виконання плану санації розвивається інфрас труктура міста, створюються додаткові робочі місця для г ромадян.

- Після завершення плану сан ації товариство не лише відн овить платоспроможність, а й отримає значний прибуток.

Негативною ознакою плану санації вказано залежність в ід цін на ринку нерухомості.

Оскільки за поданий план са нації проголосували члени ко мітету кредиторів, які мають більш як половину голосів кр едиторів - членів комітету кр едиторів та план санації пер едбачає заходи відновлення п латоспроможності боржника і виконання ним своїх грошови х зобов'язань перед кредитор ами у строки, передбачені Зак оном України "Про відновленн я платоспроможності боржник а або визнання його банкруто м", місцевий господарський су д дійшов достатньо обгрунтов аного висновку про наявність підстав для затвердження пл ану санації.

Судом апеляційної інстанц ії встановлено, що план санац ії містить три пункти - отрима ти дозвільну документацію дл я будівництва торгово-офісно го комплексу в визначеному з аконодавством обсягу з дати затвердження судом плану сан ації до першого кварталу 2012 ро ку, організувати залучення і нвестицій безпосередньо в бу дівництво торгівельно-офісн ого центру за адресою Глибоч ицька 13, після отримання дозво лу на виконання будівельних робіт; здійснити розрахунок з кредиторами скориставшись грошовими коштами, що будуть залучені як інвестиції у буд івництво, до 29 квітня 2012 року.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що аналіз по ложень плану санації свідчит ь про те, що зазначені у ньому заходи і можливість їх реалі зації ставляться в залежніст ь від певних обставин (органі зувати залучення інвестицій після отримання дозволу на в иконання будівельних робіт, здійснити розрахунок коштам и в разі їх залучення), чого не передбачено Законом України “Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом”, в тому числ і і ст. 18 Закону, яка стосується плану санації боржника. Вказ ані положення плану санації свідчать про його неконкретн ість і абстрактність, деклар ативний характер, що не сприя тиме реальному здійсненню са нації, чого не було враховано судом першої інстанції.

Крім того, суд апеляційної і нстанції вказав, що в матеріа лах справи відсутні докази н а підтвердження викладених у плані санації заходів, в тому числі і щодо наявності реаль ної можливості залучення інв естицій. Господарський суд а пеляційної інстанції дійшов також висновку про те, що місц евий господарський суд затве рдив план санації без належн ого дослідження наявних в ма теріалах справи доказів і вс іх істотних умов плану санац ії.

Проте, скасовуючи ухвалу пр о затвердження плану санації суд апеляційної інстанції о бмежився наведенням характе ризуючих ознак плану і як суд , який відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України повторно розглядає справу, не обгрунтував своїх висновків про неспроможніст ь планових заходів, не спрост овував показників наведених у плані санації як шляхи забе зпечення відновлення платос проможності боржника та пога шення вимог кредиторів.

Крім того, суд апеляційної і нстанції приймаючи оскаржув ане рішення не врахував, що пл ан санації було схвалено біл ьшістю голосів членів коміте ту кредиторів боржника, що пі дтверджується протоколом зб орів комітету кредиторів від 20 липня 2011 року № 3.

Оскільки постанова Київсь кого апеляційного господарс ького суду від 12 жов тня 2011 року прийнята з порушен ня норм матеріального права, що врегульовують правовідно сини в процедурі санації бор жника, та норм процесуальног о права, вона підлягає скасув анню із залишенням в силі ухв али місцевого господарськог о суду від 16 серпня 2011 року.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11 111, 11113 Господарського процесуа льного кодексу України, Вищи й господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В :

Касаційну скаргу публ ічного акціонерного товарис тва "АБС-УКР" в особі керуючого санацією Шнипка Максима Ми колайовича задовольнити.

Постанову Київського апел яційного господарського суд у від 12 жовтня 2011 року у справі № 50/621-б скасувати.

Ухвалу господарського суд у міста Києва від 16 серпня 2011 ро ку у справі № 50/621-б залишити в си лі.

Головуючий О. Удовиченко

Судді А. Заріцька

В. Поліщук

Дата ухвалення рішення 10.11.2011
Оприлюднено 18.11.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 10.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 10.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 07.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону