ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 6/295 22.09.11

За позовом Пр окурора Мурованокуриловець кого району Вінницької облас ті в інтересах держави в особ і Мурованокуриловецької рай онної державної адміністрац ії Вінницької області та Дол инянської сільської ради Мур ованокуриловецького району

До Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Біоленд Вінниця"

Про стягне ння заборгованості з орендно ї плати у розмірі 3088,10 грн. та роз ірвання договору оренди земе льної ділянки кадастровий но мер № 040882500075

Суддя Ковтун С.А.

Представники сторін :

від прокуратури міста К иєва Стретович М.О. - за посвід.

від інших учасників процес у не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суд у міста Києва звернувся з поз овом прокурор Мурованокурил овецького району Вінницької області в інтересах держави в особі Мурованокуриловецьк ої районної державної адміні страції Вінницької області т а Долинянської сільської рад и Мурованокуриловецького ра йону до товариства з обмежен ою відповідальністю «Біолен д Вінниця» про стягнення заб оргованості по орендній плат і у розмірі 3088,10 грн. та розірван ня договору оренди земельної ділянки кадастровим номер № 040882500075.

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем с вого обов'язку щодо своєчасн ої плати за оренду земельної ділянки.

Ухвалою від 12.07.2011 р. порушено п ровадження у справі № 6/295, розгл яд останньої призначено на 12.0 9.2011 р..

Представником прокуратури подано клопотання про продо вження строку вирішення спор у на п'ятнадцять днів. Клопота ння судом задоволено.

Представники позивачів та відповідача у судове засіда ння не з'явились, про причини н еявки суд не повідомили, вимо ги ухвали від 15.07.2011 р. про поруше ння провадження у справі не в иконали. Розгляд справи було відкладено на 22.09.2011 р. та продов жено строк вирішення спору н а п'ятнадцять днів.

Відповідач відзиву на позо в не надав. Представники стор ін у судове засідання не з`яви лися, про день та час проведен ня судового засідання відпов ідача було повідомлено належ ним чином.

За таких обставин, суд вважа є за можливе розглянути спра ву за наявними матеріалами н а підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши надані доку менти і матеріали, всебічно т а повно з' ясувавши обставин и, на яких ґрунтуються позовн і вимоги, об' єктивно оцінив ши в сукупності докази, які ма ють значення для розгляду сп рави і вирішення спору по сут і, суд встановив:

27.12.2007 р. розпорядженням гол ови Мурованокуриловецької р айонної державної адміністр ації № 567 «Про надання земель р езервного фонду для ведення товарного сільськогосподар ського виробництва на умовах оренди»приватному підприєм ству «Ланцет»надано в оренду земельну ділянку загальною площею 27,6 га, в тому числі ріллі 27,6 га із земель резервного фон ду розташованих на території Долинянської сільської ради строком на 10 років для веденн я товарного сільськогоспода рського виробництва.

28.12.2007 р. між приватним підприє мством «Ланцет»(правонаступ ник товариство з обмеженою в ідповідальністю (ТОВ) «Біоле нд Вінниця») (орендарем) та Мур ованокуриловецькою райдерж адміністрацією (орендодавце м) було укладено договір орен ди вказаної земельної ділянк и (далі - Договір). Договір зар еєстрований в Вінницькій філ ії центру державного земельн ого кадастру 09.04.2008 р. №040882500075.

Згідно з п.п. 1, 2 Договору орен додавець надає, а орендар при ймає в строкове платне корис тування земельну ділянку сіл ьськогосподарського призна чення на підставі розпорядже ння Мурованокуриловецької р айдержадміністрації від 27 гр удня 2007 року № 567, яка знаходитьс я на території Долинянської сільської ради із земель рез ервного фонду загальною площ ею 27,6 га, у тому числі ріллі - 27,6 га .

Відповідно до п.п. 9-11 Договор у, орендна плата вноситься ор ендарем у грошовій формі в су мі 2346 грн. на рік. Орендна плата вноситься щомісячно протяго м 30 календарних днів, наступни х за останнім календарним дн ем звітного місяця у розмірі 1/12 частини річної орендної пл ати на рахунок 33218812700361 Долинянсь кої сільської ради. Розмір ор ендної плати переглядається щорічно.

Згідно п. 5. Договору нормати вна грошова оцінка земельної ділянки становить 227247,28 грн. з у рахуванням коефіцієнта 2,623.

Відповідно до п. 38 Договору), його дія припиняється шляхом розірвання, зокрема, за рішен ням суду на вимогу однієї із с торін внаслідок невиконання другою стороною обов' язків , передбачених договором.

28.12.2007 р. сторонами було підпис ано акт прийому-передачі зем ельної ділянки, що розташова на на території Долинянської сільської ради за межами нас елених пунктів та передаєтьс я в оренду терміном на 10 років для ведення товарного сільс ькогосподарського виробниц тва ПП «Ланцет».

Орендар неналежним чином в иконував зобов' язання з вне сення орендної плати, внаслі док чого його заборгованість становить за 2010 рік 6751,43 грн., що в становлено постановою Окруж ного адміністративного суду м. Києва від 03.03.2011 р., за січень - тр авень 2011 року станом на 16.06.2011 р. 3088,1 0 грн.

Станом на день подання позо ву заборгованість в розмірі 3088,10 грн. відповідачем не сплач ена.

Статтями 11, 509 Цивільного код ексу України передбачено, що договір є підставою виникне ння цивільних прав і обов'язк ів (зобов'язань), які мають вик онуватися належним чином і в установлений строк відповід но до вказівок закону, догово ру.

Стаття 526 Цивільного кодекс у України передбачає, що зобо в' язання має виконуватися н алежним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільн ого законодавства тощо. Одно стороння відмова від зобов' язання або одностороння змін а його умов не допускається, щ о передбачено ст. 525 Цивільног о кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу Укра їни, якщо у зобов' язанні вст ановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає в иконанню у цей строк (термін).

Згідно з п. 5 ст. 762 Цивільного к одексу України плата за кори стування майном вноситься що місячно, якщо інше не встанов лено договором.

Відповідно до ст. 13 Закону Ук раїни «Про оренду землі»дого вір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'я заний за плату передати орен дареві земельну ділянку у во лодіння і користування на пе вний строк, а орендар зобов'яз аний використовувати земель ну ділянку відповідно до умо в договору та вимог земельно го законодавства.

Орендна плата за землю, згід но з ст. 21 Закону України «Про о ренду землі», - це платіж, який орендар вносить орендодавце ві за користування земельною ділянкою. Розмір та форма і ст роки внесення орендної плати за землю встановлюється за з годою сторін у договорі орен ди. Річна орендна плата за зем ельні ділянки, які перебуваю ть у державній або комунальн ій власності, надходить до ві дповідних бюджетів, розподіл яється і використовується ві дповідно до закону.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про плату за землю»викорис тання землі в Україні є платн им.

Істотною умовою договору о ренди землі, відповідно до ст . 15 Закону України «Про оренду землі», є орендна плата із заз наченням її розміру, індекса ції, форм платежу, строків, пор ядку її внесення і перегляду та відповідальність за її не сплату.

Факт наявності боргу у відп овідача перед позивачем в су мі 3088,10 грн. належним чином дове дений, документально підтвер джений та відповідачем не сп ростований, а тому вимоги про стягнення заборгованості пі длягають задоволенню.

Згідно з ст. 4 Закону України «Про оренду землі»орендодав цями земельних ділянок, що пе ребувають у комунальній влас ності, є сільські, селищні, міс ькі ради в межах повноважень , визначених законом.

В силу ч. 1 ст. 651 Цивільного код ексу України зміна або розір вання договору допускається за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або з аконом.

Відповідно до ст. 24 Закону Ук раїни «Про оренду землі»орен додавець має право вимагати від орендаря своєчасного вне сення орендної плати, а ст. 96 Зе мельного кодексу України вст ановлено, що землекористувач і зобов' язані своєчасно спл ачувати земельний податок аб о орендну плату.

Згідно з п. 1 ст. 783 Цивільного к одексу України, наймодавець має право вимагати розірванн я договору найму, якщо наймач користується річчю всупереч договору.

Відповідно до ст. 141 Земельно го кодексу України системати чні несплата земельного пода тку або орендної плати є підс тавою припинення праві корис тування земельною ділянкою.

Статтею 32 Закону України «П ро оренду землі»встановлено , що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бу ти достроково розірваний за рішенням суду в разі невикон ання сторонами обов'язків, пе редбачених статтями 24 і 25 цьог о Закону та умовами договору , в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренд и, яке істотно перешкоджає пе редбаченому договором викор истанню земельної ділянки, а також на підставах, визначен их Земельним кодексом Україн и та іншими законами України .

За таких обставин, враховую чи, що законом та Договором пе редбачено право орендодавця на дострокове розірвання до говору у разі порушення дого вірних зобов' язань орендар ем, позовні вимоги про достро кове розірвання Договору за рішенням суду підлягають зад оволенню.

Частиною 2 статті 653 Цивільно го кодексу України передбаче но, що у разі розірвання догов ору зобов' язання сторін при пиняється.

Обов' язок орендаря у разі припинення або розірвання д оговору оренди землі поверну ти орендодавцеві земельну ді лянку на умовах, визначених д оговором, встановлений ст. 34 З акону України «Про оренду зе млі».

Відповідно до ст. 32 Господар ського процесуального кодек су України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на п ідставі яких господарський с уд у визначеному законом пор ядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яки х ґрунтуються вимоги чи запе речення сторін, а також інші о бставини, які мають значення для правильного вирішення г осподарського спору.

Згідно зі ст. 33 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які в она посилається як на підста ву своїх вимог і заперечень.

Приймаючи рішення, суд зобо в' язаний керуватись надани ми сторонами доказами.

Обставини, на які посилаєть ся прокурор як на підставу св оїх вимог, належним чином дов едені і відповідачем не спро стовані, а тому позовні вимог и до останнього підлягають з адоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК Укра їни судові витрати покладают ься на відповідача.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України , суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити по вністю.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю «Бі оленд Вінниця»(01103, м. Київ, вул. К іквідзе, буд. 13, код 32981794) на корис ть Долинянської сільської ра ди Мурованокуриловецького р айону Вінницької області (23415, В інницька область, Мурованоку риловецький район, с. Долинян и, вул. Леніна, 63, код 04326939; отримув ач: Долинянська сільська рад а, на рахунок 33218812700361 Долинянсько ї сільської ради, місцевий бю джет, одержувач 13050200 бані ГУДКу у Вінницькій області, МФО 802015, О КПО 34701185, код 04326939) 3088,10 грн. орендної плати.

Розірвати договір оренди з емельної ділянки від 28.12.2007 р. № 040 882500075, укладений між приватним п ідприємством «Ланцет»(право наступник товариство з обмеж еною відповідальністю «Біол енд Вінниця»(01103, м. Київ, вул. Кік відзе, буд. 13, код 32981794))та Мурован окуриловецькою райдержадмі ністрацією (23400, Вінницька обл., Мурованокуриловецький райо н, смт. Муровані Курилівці, вул . Леніна, 74, код 04051069).

Зобов'язати товариство з об меженою відповідальністю «Б іоленд Вінниця»(01103, м. Київ, вул . Кіквідзе, буд. 13, код 32981794) п ередати Долинянській сільсь кій раді Мурованокуриловець кого району Вінницької облас ті (23415, Вінницька область, Муро ванокуриловецький район, с. Д олиняни, вул. Леніна, 63, код 04326939) з емельну ділянку загальною пл ощею 27,6 га із земель резервног о фонду нормативною грошовою оцінкою 227247,28 грн. у первинн ому стані.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю «Бі оленд Вінниця»(01103, м. Київ, вул. К іквідзе, буд. 13, код 32981794) в доход Д ержавного бюджету України 187 г рн. державного мита та 236 грн. ви трат на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу.

Суддя С. А. Ковтун

Рішення підписано 02.11.2011 р .

Дата ухвалення рішення 22.09.2011
Зареєстровано 20.11.2011
Оприлюднено 21.11.2011

Судовий реєстр по справі 6/295

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 22.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.10.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 25.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону