ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27.12.11 р. Сп рава № 6/295

Господарський суд Донець кої області у складі головую чого судді _Подколзіної Л.Д.

При секретарі Котенко Т.І.

розглянув у відкритому суд овому засіданні справу

за позовом: Закритого акціо нерного товариства „Медфарк ом - центр” м.Київ

до відповідача: Фізичної ос оби - підприємця ОСОБА_1 м.Є накієве, Донецької області

про стягнення 1 102грн. 75коп.

за участю

представників сторін:

від позивача - не з' явивс я

від відповідача - не з' я вився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Закрите акціо нерне товариство „Медфарком - центр” м.Київ, звернувся до г осподарського суду з позовом про стягнення з Фізичної осо би - підприємця ОСОБА_1 м.Єн акієве, Донецької області ос новного боргу у розмірі 920грн. 45коп., пені у розмірі 71грн. 53коп. , 3% річних у розмірі 32грн. 26коп., і нфляційних у розмірі 78грн. 51ко п. (Усього 1 102грн. 75коп.)

В обґрунтування своїх в имог позивач посилається на неналежне виконання відпові дачем умов договору купівлі- продажу №6-Р від 01.03.2010р. в частині розрахунків за поставлений товар, внаслідок чого утвори лась заборгованість.

У процесі слухання справи, п озивач звернувся до суду з за явою про зменшення розміру п озовних вимог в порядку ст.22 Г ПК України, в якій пояснив, що вже після подання позивачем позову до відповідача, остан ній погасив основний борг, пе рерахувавши 27.10.2011р. 920грн. 45коп. Кр ім цього позивач провів коре гування розрахунку ціни позо ву щодо стягнення пені та про центів. Тому просить суд стяг нути з відповідача пеню у роз мірі 101грн. 50коп., інфляційні у с умі 78грн. 51коп., 3% річних у розмір і 33грн. 87коп. (Усього 213грн. 88коп.) С уд приймає до уваги дану заяв у та розглядає справу по суті .

Позивач у засідання суд у не з”явився, але у вищезазна ченій заяві просить суд розг лядати справу без його участ і, у зв”язку з неможливістю за безпечення явки представник а в судове засідання. Суд задо вольняє дане прохання.

27.12.2011р. відповідач у засід ання суду не з”явився, відзив на позовну заяву не надав. Ухв ала про порушення справи від 01.11.2011р. була направлена відпові дачу 03.11.2011р. рекомендованим лис том з повідомленням, ухвала п ро відкладення слухання спра ви від 30.11.2011р. була направлена 01.1 2.2011р. Повідомлення про врученн я рекомендованого листа було повернуто з поштового відді лення з відміткою про його вр учення відповідачу. Суд вваж ає, що відповідач був повідом лений про розгляд справи від повідно діючого законодавст ва.

Враховуючи вищевиклад ене справа розглядається від повідно до ст.75 ГПК України бе з явки сторін за наявними в ні й матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, суд -

в с т а н о в и в :

1 березня 2010р. між Закрити м акціонерним товариством „М едфарком - центр” м.Київ та Фіз ичною особою - підприємцем ОСОБА_1 м.Єнакієве, Донецько ї області був укладений дого вір купівлі-продажу №6-Р, згідн о умов якого позивач (далі по т ексту-продавець) взяв на себе зобов”язання продати та дос тавити власними силами (в меж ах України) покупцю товари в а сортименті та кількості, вка заній в додатках, які є невід' ємною частиною даного догово ру, а відповідач (далі по текст у-Покупець) зобов”язався при йняти вказаний товар та опла ти його вартість.

Позивач посилається на вик онання своїх договірних зобо в' язань, де він у виконання у мов укладеного договору за т оварними накладними №007442-91 від 23.03.2010р., №007437-91 від 23.03.2010р. здійснив по ставку товару у адресу відпо відача на загальну суму 2 325грн . 38коп., який прийнято відповід ачем.

Факт поставки товару відпо відачу підтверджується това рними накладними.

Надавши правову кваліф ікацію правовідносинам стор ін, суд дійшов висновку, що за своєю правовою природою між сторонами укладено договір к упівлі-продажу і сторони дос ягли істотних його умов щодо предмету, ціни, строку його д ії, тому в розумінні вимог ст . 638 ЦК України, та вимог ст.ст. 180, 1 81 ГК України він вважається ук ладеним, а саме, подія та прагн ення сторін на його укладенн я відбулося.

Укладений договір є під ставою для виникнення у його сторін господарських зобов' язань, а саме майново-господа рських зобов' язань згідно з і статтями 173, 174, 175 ГК України (ста ттями 11, 202, 509 ЦК України) і відпов ідно до ст. 629 ЦК України є обов' язковим для виконання сторон ами.

Особливості регулюван ня майнових відносин у сфері господарювання визначаютьс я Господарським кодексом Укр аїни, а майнові зобов' язанн я, які виникають між учасника ми господарських відносин, р егулюються Цивільним кодекс ом України.

Згідно ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продаж у одна сторона (продавець) пер едає або зобов' язується пер едати майно (товар) у власніст ь другої сторони (покупцеві), а покупець приймає або зобов' язується прийняти майно (тов ар) і сплатити за нього певну г рошову суму.

За приписами ст. 526 ЦК Ук раїни та ст.ст. 55, 193 ГК України су б' єкти господарювання та ін ші учасники господарських ві дносин повинні виконувати го сподарські зобов' язання на лежним чином відповідно до з акону, інших правових актів, д оговору, а за відсутності кон кретних вимог щодо виконання зобов' язання - відповідно до вимог, що у певних умовах з вичайно ставляться. У відпов ідності з ст. 599 ЦК України та ст .ст. 202, 203 ГК України, господарськ е зобов' язання припиняєтьс я виконанням, проведеним нал ежним чином.

Відповідно до ст.ст. 4-2, 4-3 ГПК У країни правосуддя у господар ських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасни ків судового процесу перед з аконом і судом. Судочинство у господарських судах здійсню ється на засадах змагальност і.

Згідно ст.ст. 33-34 ГПК України к ожна сторона з допомогою нал ежних та допустимих доказів повинна довести ті обставини , на які вона посилається як на підставу своїх вимог і запер ечень.

До звернення позивача до су ду відповідач частково сплат ив поставлений товар у сумі 1 4 04грн. 93коп.

У процесі розгляду справи п озивач повідомив суд про те, щ о на даний час основний борг у сумі 920грн. 45коп. відповідачем сплачений у повному обсязі.

Враховуючи те, що зобов'язан ня щодо сплати поставленого товару відповідачем перед по зивачем виконані і це підтве рджується матеріалами справ и, суд вважає, що у цій частині позову провадження по справ і слід припинити, в зв'язку з в ідсутністю предмету спору.

Матеріалами справи доведе но, що строки виконання грошо вого зобов' язання відповід ачем порушені, так як до пред' явлення позивачем позову щод о стягнення інфляційних та 3% р ічних фактично залишилось не виконаним грошове зобов' яз ання відповідача перед креди тором.

Стаття 625 Цивільного кодекс у України не звільняє боржни ка від відповідальності за н еможливість виконання ним гр ошового зобов' язання. Боржн ик, що прострочив виконання г рошового зобов' язання, за в имогою кредитора зобов' яза ний сплатити суму боргу з ура хуванням встановленого інде ксу інфляції за весь період п рострочення, а також три відс отки річних від простроченої суми, якщо інший розмір не вст ановлений договором або зако ном.

Таким чином, відповідно до ч астини 1 статті 625 Цивільного к одексу України боржник не зв ільняється від відповідальн ості за неможливість виконан ня ним грошового зобов' язан ня.

Положення цієї статті заст осовуються до боржника у раз і порушення ним грошового зо бов' язання в не залежності від наявності вини в його дія х.

Відтак, встановлені статте ю 625 ЦК України відсотки річни х підлягають нарахуванню до моменту фактичного виконанн я грошового зобов' язання.

Суд, перевіривши наданий по зивачем розрахунок інфляцій них у сумі 78грн. 51коп. та 3% річних у розмірі 33грн. 87коп. від прост роченої суми, задовольняє да ні вимоги позивача в повному обсязі, так як позивачем дове дений факт прострочення відп овідачем строків оплати та н аданий обґрунтований розрах унок сум, який не суперечить д іючому законодавству.

Порушення відповідачем ст років оплати отриманого това ру явилось підставою для нар ахування позивачем 101грн. 50коп . пені, яка нарахована за прост рочення оплати товару відпов ідно до п. 5.2 договору.

Господарський суд врахову є, що матеріалами справи дове дений факт порушення відпові дачем строків виконання зобо в' язання по оплаті товару, т ак як до пред' явлення позив ачем позову щодо стягнення ш трафних санкцій фактично зал ишилось невиконаним в повном у обсязі зобов' язання відпо відача перед кредитором.

У відповідності зі ст. 546 Циві льного кодексу України викон ання зобов' язання може забе зпечуватись неустойкою.

Стаття 549 Цивільного кодекс у визначає, що неустойкою (штр афом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повин ен передати кредиторові у ра зі порушення боржником зобов 'язання.

Оскільки, відповідачем не б ули виконанні належним чином зобов' язання щодо оплати т овару, це стало підставою для застосування господарських санкцій, передбачених п. 6.1 дог овору.

Відповідальність за прост рочку платежу у вигляді пені може встановлюватися у дого ворі платниками та одержувач ами коштів - підприємствами , установами та організаціям и незалежно від форм власнос ті та господарювання, а також фізичними особами - суб' єк тами підприємницької діяльн ості згідно зі статтями 1,3,4 За кону України “Про відповідал ьність за несвоєчасне викона ння грошових зобов' язань”.

Оскільки сторонами догово ром передбачені: а) встановле ний строк виконання грошовог о зобов' язання (п.5.1 договору ); б) вид відповідальності за п рострочення грошового зобов ' язання; в) розмір пені (п.6.1 до говору), а також доведено факт прострочки виконання боржни ком грошового зобов' язання , господарський суд задоволь няє вимоги позивача в частин і стягнення 101грн. 50коп. пені в п овному обсязі, оскільки вона розрахована в розмірі, що не с уперечить вимогам Закону Укр аїни “Про відповідальність з а несвоєчасне виконання грош ового зобов' язання”, тобто з урахуванням шестимісячног о терміну та розміру обліков ої ставки НБУ.

Судові витрати відповідно до ст. 49 ГПК України підлягают ь віднесенню на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.546, 549, 625 ЦК Укра їни, ст.193 ГК України, ст.ст. 22, 33, 43, 44, 49, 75, п.1.1 ст.80, ст.ст.82, 84, 85 ГПК України , суд -

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги Закритого а кціонерного товариства „Мед фарком - центр” м.Київ до Фізич ної особи - підприємця ОСОБ А_1 м.Єнакієве, Донецької обл асті про стягнення 213грн. 88коп. задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (86412 АД РЕСА_1, п/НОМЕР_2 в Донецьк ому РУ КБ „Приватбанк”, МФО 335496 , іден.номер НОМЕР_1) на кори сть Закритого акціонерного т овариства „Медфарком - центр ” (03680 м.Київ, вул.Кржижановсько го,4, п/р2600431441801 в філії АБ „Південн ий” м.Київ, МФО 320917, ЄДРПОУ 33239630) пе ню у розмірі 101грн. 50коп., інфляц ійні у сумі 78грн. 51коп., 3% річних у розмірі 33грн. 87коп., витрати п о сплаті держмита у сумі 102грн . та витрати за інформаційно-т ехнічне забезпечення судово го процесу у сумі 236грн.

Провадження у справі за поз овом Закритого акціонерного товариства „Медфарком - цент р” м.Київ до Фізичної особи - п ідприємця ОСОБА_1 м.Єнакіє ве, Донецької області про стя гнення основного боргу у роз мірі 920грн. 45коп. припинити, в зв 'язку з відсутністю предмету спору.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Рішення набирає законної с или після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не бу ло подано, а у разі подання апе ляційної скарги - після розгл яду справи апеляційним госпо дарським судом, якщо рішення не буде скасовано.

У судовому засіданні 27.12.2011р. п роголошено та підписано всту пну, та резолютивну частину р ішення.

Повний текст рішення склад ено та підписано 28.12.2011р.

Суддя Подколзіна Л.Д .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 27.12.2011
Зареєстровано 31.12.2011
Оприлюднено 04.01.2012

Судовий реєстр по справі 6/295

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 22.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.10.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону