ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 6/295 14.05.09

За позовом Відкритого акціонерного товариства по газопостачанн ю та газифікації «Харківмісь кгаз»

До відповідача Дочірньої компанії «Газ У країни»Національної акціон ерної компанії «Нафтогаз Укр аїни»

Про

Та за зустрічним позовом

До відповідача

Треті особи

Про cпонукання до виконання у мов договорів

Дочірньої компанії «Газ Ук раїни»Національної акціоне рної компанії «Нафтогаз Укра їни»

Відкритого акціонерного т овариства по газопостачанню та газифікації «Харківміськ газ»

1) на стороні позивача за зус трічним позовом, яка не заявл яє самостійних вимог на пред мет спору, Урядовий орган дер жавного управління Державна комісія з енергозбереження

2) на стороні відповідача за зустрічним позовом, яка не за являє самостійних вимог на п редмет спору, закрите акціон ерне товариство «Теплоелект роцентраль-3»

спонукання до виконання ум ов договору

Суддя Ковтун С.А .

Представники учасників процесу:

Від позивача за первісним позовом Самойленко К.В. (за дов.)

Від інших учасників процес у не з' явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом відкрите акціонерн е товариство по газопостачан ню та газифікації «Харківміс ькгаз»(далі - ВАТ «Харківміс ькгаз») до дочірньої компані ї «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафто газ України»(далі - ДК «Газ У країни»НАК «Нафтогаз Україн и») про спонукання виконати у мови договорів шляхом виділе ння в установленому порядку закритому акціонерному това риству «Теплоелектроцентра ль-3»планових обсягів (ліміті в) природного газу, а саме:

- № 06/08-198 від 25.03.2008 р. поста вки природного газу для забе зпечення потреб бюджетних ус танов;

- № 06/08-247 від 25.03.2008 р. на по стачання природного газу для виробничо-технологічних вит рат;

- № 06/08-292 від 25.03.2008 р. на поста чання природного газу для но рмованих втрат;

- № 15/1-06/07-2769 від 29.12.2007 р. на пост ачання природного газу для з абезпечення потреб населенн я.

Ухвалою суду від 17.06.2008 р. бул о порушено провадження у спр аві № 6/295.

Відповідач звернувся до су ду з зустрічним позовом про с понукання відкритого акціон ерного товариства по газопос тачанню та газифікації «Харк івміськгаз»виконати вимоги договору № 05/08-689-72/4 від 22.05.2008 р., а сам е: здійснити відключення від газопостачання закритого ак ціонерного товариства «Тепл оелектроцентраль-3»(далі - З АТ «Теплоелектроцентраль-3») та опломбування газових при строїв вказаного товариства .

Оскільки зустрічний позов є пов' язаним з первісним, су д прийняв його до розгляду в п орядку ст. 60 ГПК України, поруш ивши провадження за ним, а так ож залучив до участі у справі на підставі ст. 27 ГПК України я к третіх осіб, які не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору, Урядовий орган держ авного управління Державну к омісію з енергозбереження (н а стороні позивача за зустрі чним позовом) та закрите акці онерне товариство «Теплоеле ктроцентраль-3»(на стороні ві дповідача за зустрічним позо вом).

Одночасно з поданням зустр ічного позову ДК «Газ Україн и»НАК «Нафтогаз України»зве рнулася до суду з заявою про в життя заходів забезпечення з устрічного позову.

Ухвалою від 18.06.2008 р. заяву до чірньої компанії «Газ Україн и»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» про вжиття заходів забезпече ння позову було задоволено н а підставі ст.ст. 66, 67 ГПК Україн и.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 30.07.2008 р. ухвалу господарс ького суду міста Києва від 18.06.2 008 р. було скасовано.

Постановою Вищого господа рського суду України від 25.11.2008 р . вказану постанову було зали шено без змін.

Ухвалою Верховного Суду Ук раїни від 12.02.2009 р. було відмовле но у порушенні касаційного п ровадження з перегляду поста нови Вищого господарського с уду України від 25.11.2008 р..

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 23.03.2009 р. розгл яд справи було призначено на 14.05.2009 р..

Представники дочірньої ко мпанії «Газ України»Націона льної акціонерної компанії « Нафтогаз України», Державної комісія з енергозбереження та закритого акціонерного то вариства «Теплоелектроцент раль-3»на виклик суду не з' яв ились, про причини неявки суд не повідомили.

Представником відк ритого акціонерного товарис тва по газопостачанню та газ ифікації «Харківміськгаз»б уло подано клопотання про пр ипинення провадження у справ і, яке мотивоване наступним.

Представником заявника клопотання зазначено, що від повідачем за первісним позов ом виконано взяті на себе зоб ов' язання в частині постача ння природного газу за спірн ими договорами в повному обс язі.

Стосовно вимог зустрічної позовної заяви зазначено, що відповідно до акту на відклю чення від газопостачання та опломбування вхідної засувн ої арматури від 22.04.2009 р. закрите акціонерне товариство «Тепл оелектроцентраль-3»було відк лючена від газопостачання, а газові пристрої були опломб овані.

Відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Г ПК України Господарський суд припиняє провадження у спра ві, якщо відсутній предмет сп ору.

Оскільки дочірньою комп анією «Газ України»Націонал ьної акціонерної компанії «Н афтогаз України»було викона но взяті на себе зобов' язан ня в частині постачання прир одного газу за спірними дого ворами в повному обсязі, а від критим акціонерним товарист вом «Харківміськгаз»викона но умови договору № 05/08-689-72/4 від 22.0 5.2008 р. щодо відключення закрито го акціонерного товариства « Теплоелектроцентраль-3»від г азопостачання, суд вважає за необхідне припинити провадж ення у справі на підставі п. 1-1 ч . 1 ст. 80 ГПК України.

Судові витрати покладають ся на позивачів за кожним з по зовів.

На підставі виклад еного, керуючись п. 1-1 ч. ст. 80 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

Припинити проваджен ня у справі.

Суддя С.А. Ковтун

Ухвалу підписано 19.06.2009 р.

Дата ухвалення рішення 14.05.2009
Зареєстровано 30.06.2009
Оприлюднено 23.11.2010

Судовий реєстр по справі 6/295

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 22.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Постанова від 16.12.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 08.12.2008 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 25.11.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 13.10.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.08.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 30.07.2008 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.02.2008 Вищий господарський суд України Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону