ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАК АРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м.Ужгород, вул.Коцюбин ського, 2-а

_________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

УХВАЛА

15.11.2011 Справа № 5008/505/2011

6/5008/505/2011 12261/2011

За заявою Управління Пе нсійного фонду України в Бер егівському районі, м.Берегов е та

Берегівської об”єднаної д ержавної податкової інспекц ії, м.Берегове

до Державного підпри ємства “Дослідне господарст во Закарпатського інституту агропромислового виробницт ва національної академії агр арних наук України” (Закарпа тська область, м.Берегове, вул .Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 260 00300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк Ук раїни”, МФО 312364) (поштова адреса : 90252, Берегівський район, с.В.Бак та, пр.Свободи, 4)

про банкрутство,

СУДДЯ Й.Й.Кадар

Представники:

Від ініціюючого кредитор а (УПФУ в Берегівському район і) - ОСОБА_1, довіреність № 6783/06 від 18.10.2011 року,

Від кредитора (Фонд соціаль ного страхування з тимчасово ї втрати працездатності) - ОСОБА_2 - довіреність № 07-06-899 в ід 17.11.2010 року;

Від кредитора (Відділення в иконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробн ицтві та професійних захворю вань в Берегівському районі) - ОСОБА_3, пре дставник за довіреністю № 122/01-5 від 19.04.2011р.,

Від боржника - Буря В.В. , в.о. директора;

Від прокуратури Закарпатс ької області - не з”явився,

Від кредитора (ФОП ОСОБА_5 ) - ОСОБА_5 - приватний пі дприємець;

Від кредитора (Берегівськи й міськрайонний центр зайнят ості) - ОСОБА_6, представн ик за дорученням;

Від сектору з питань банкру тства у Закарпатській област і - Кордас О.О., член коміс ії з проведення ліквідації С ектору з питань банкрутства, головний спеціаліст-юрискон сульт,

Розпорядник майна - не з”я вився,

Суть спору: вирішення питання щодо подальшого про вадження у справі № 5008 /505/2011 про банкрутство Державно го підприємства “Дослідне го сподарство Закарпатського і нституту агропромислового в иробництва національної ака демії аграрних наук України” (Закарпатська область, м.Бер егове, вул.Суворова, 33; код ЄДРП ОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощ адбанк України”, МФО 312364) (пошто ва адреса: 90252, Берегівський рай он, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) відп овідно до положень Закону Ук раїни „Про відновлення плато спроможності боржника або в изнання його банкрутом”,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарськог о суду Закарпатської області № 5008/505/2011 від 19.09.2011р. призначено суд ове засідання по вирішенню п итання щодо подальшого прова дження у справі про банкрутс тво Державного підприємства “Дослідне господарство Зака рпатського інституту агропр омислового виробництва наці ональної академії аграрних н аук України” та зобов' язано комітет кредиторів та розпо рядника майна подати суду в у становленому порядку відомо сті про результати проведенн я зборів кредиторів (протоко л засідання) відповідно до ви мог ст.16 Закону України „Про в ідновлення платоспроможнос ті боржника або визнання йог о банкрутом”.

На виконання ухвали суду го ловою комітету кредиторів по дано протокол засідання комі тету кредиторів Державного п ідприємства “Дослідне госпо дарство Закарпатського інст итуту агропромислового виро бництва національної академ ії аграрних наук України” ві д 10.11.2011р. з письмовим клопотання м до суду про продовження стр оку розпорядження майном та повноважень розпорядника ма йном арбітражного керуючого Бахтин В.В.

Присутні в судовому засіда нні представники кредиторів та боржник підтримали подан е клопотання та просили суд й ого задовільнити. Заслу хавши учасників судового зас ідання та дослідивши матеріа ли справи в сукупності, суд пр ийшов до висновку про можлив ість задоволення клопотання комітету кредиторів про про довження строку процедури ро зпорядження майна та повнова жень розпорядника майна з ог ляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, розп орядження майном боржника - с истема заходів щодо нагляду та контролю за управлінням т а розпорядженням майном борж ника з метою забезпечення зб ереження та ефективного вико ристання майнових активів бо ржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Відповідно до п.7 ст.13 Закону України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ро зпорядник майна, а відповідн о і процедура розпорядження майна боржника, призначаєтьс я на строк не більше ніж на шіс ть місяців. Цей строк може бут и продовжений або скорочени й судом за клопотанням коміт ету кредиторів чи самого роз порядника майна або власника (органу, уповноваженого упра вляти майном) боржника.

Відповідно до п.8 ст.16 Закону України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, до компетенції комітету креди торів належить прийняття рі шення про внесення пропозиц ій господарському суду щодо продовження або скорочення с троку процедур розпорядженн я майном боржника чи санації боржника, звернення до госпо дарського суду з клопотанням про відкриття процедури сан ації, визнання боржника банк рутом і відкриття ліквідацій ної процедури.

Станом на день судового роз гляду до суду надійшла пропо зиція від комітету кредиторі в про продовження процедури розпорядження майна та продо вження повноважень розпоряд ника майна. Інших клопотань, о формлених належним чином, ві д комітету кредиторів до суд у не надходило.

З огляду на викладене, керую чись ст.ст. 1, 13, 16 Закону України “Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом”, ст.ст.4-1,86 Гос подарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Продовжити процеду ру розпорядження майном та п овноваження розпорядника ма йном арбітражного керуючого Бахтин В.В. Державного пі дприємства “Дослідне господ арство Закарпатського інсти туту агропромислового вироб ництва національної академі ї аграрних наук України” до 15.03.2012р.

2. Засідання по вирішенню питання щодо подальшого пров адження у справі відкласти на 06 березня 2012 р. на 10:30 год.

3. Зобов' язати комітет кре диторів та розпорядника майн ом в установленому Законом п орядку подати суду пропозиці ї щодо подальшої процедури б анкрутства Державного підпр иємства “Дослідне господарс тво Закарпатського інститут у агропромислового виробниц тва національної академії аг рарних наук України”.

4. Визнати явку уповноважен их представників сторін та у часників провадження у спра ві у судове засідання обов' язковою.

Суддя Й.Й.Кадар

Дата ухвалення рішення 15.11.2011
Зареєстровано 18.12.2011
Оприлюднено 20.12.2011

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 15.11.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону