ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

10.01.12 р. Сп рава № 33/186

Господарський суд Донець кої області у складі судді Си ч Ю.В.

при секретарі судового зас ідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому суд овому засіданні матеріали сп рави

за позовом Товариства з обм еженою відповідальністю „Бу дівельна компанія „Строітел ь”, м.Донецьк (код ЄДРПОУ 33454486)

до відповідача1 Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Технополіс”, м.Харків (код Є ДРПОУ 31501396)

відповідача2 Товариства з о бмеженою відповідальністю „ Терралінк”, м.Донецьк (код ЄДР ПОУ 36167339)

відповідача3 Товариства з о бмеженою відповідальністю „ Інстройтех”, м.Донецьк (код ЄД РПОУ 36511849)

про стягнення з відповідач а3 заборгованості у сумі 497310грн .72коп., інфляції в сумі 151182грн.46ко п., 3% річних у розмірі 44594грн.47коп ., пені у розмірі 28266грн.96коп.

за участю представників :

від позивача: ОСОБА_1 за д овіреністю б/н від 01.03.2011р.,

від відповідача1: не з' явив ся,

від відповідача2: не з' явив ся,

від відповідача3: не з' явив ся.

В судовому засіданні 28.11.2011р.

огол ошено перерву до 30.11.2011р.

на пі дставі ст. 77 Господарського

проц есуального кодексу України.

Позивач, Товариство з об меженою відповідальністю „Б удівельна компанія „Строіте ль”, м.Донецьк звернувся до го сподарського суду Донецької області з позовом до відпові дача1, Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопол іс”, м.Харків відповідача2, Тов ариства з обмеженою відповід альністю „Терралінк”, м.Доне цьк про стягнення солідарно з відповідача1 та відповідач а2 заборгованості у сумі 497310грн .72коп., пені у розмірі 59447грн.67коп ., інфляції в сумі 130792грн.72коп., 3% р ічних у розмірі 33803грн.50коп.

Ухвалою від 26.10.2011р. зазначену позовну заяву прийнято до ро згляду та порушено проваджен ня у справі №33/186, сторони зобов ' язані надати документи та виконати певні дії.

Ухвалою від 16.11.2011р. господарс ький суд Донецької області з алучив до участі у справі №33/186 на підставі ч.1 ст. 24 Господарсь кого процесуального кодексу України відповідача3 - Това риство з обмеженою відповіда льністю „Інстройтех”.

В обґрунтування позовних в имог позивач посилається на неналежне виконання відпові дачем1 умов договору будівел ьного підряду №21/08-08П від 21.07.2008р. в частині оплати виконаних ро біт, та не виконання відповід ачем2 як поручителя за викона ння зобов' язань відповідач ем1, внаслідок чого утворилас ь заборгованість у розмірі 4973 10грн.72коп. та підстави для нара хування пені у розмірі 59447грн.67 коп., інфляції в сумі 130792грн.72коп ., 3% річних у розмірі 33803грн.50коп.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копі ї договору будівельного підр яду №21/08-08П від 21.07.2008р., додатку №1 до договору, актів приймання ви конаних підрядних робіт за с ерпень 2008р., за листопад 2007р., дов ідки про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2008 р., за листопад 2007р., платіжних д оручень №1318 від 22.07.2008р., №1336 від 29.07.2008 р., №1425 від 22.08.2008р., №1461 від 04.09.2008р., №1475 ві д 09.09.2008р., №1544 від 10.10.2008р., листів №4п в ід 09.10.2009р., б/н від 20.10.2009р., б/н від 16.09.2010р .

Нормативно свої вимоги поз ивач обґрунтовує ст.ст. 15, 16, 207, 253, 5 26, 547, 553, 612, 625, 837 Цивільного кодексу У країни, ст. 1, 12, 15, 34, 54, 61, 64, 82, 84 Господар ського процесуального кодек су України, ст.ст. 20, 55, 173, 181, 193, 216, 218, 230, 232 Господарського кодексу Укра їни.

28.11.2011р. представником відпові дача3 надана заява про застос ування спеціальних строків п озовної давності щодо стягне ння пені у розмірі 59447грн.67коп т а застосування загальних стр оків позовної давності щодо стягнення суми заборгованос ті у розмірі 497310грн.72коп.

Також представником відпо відача3 28.11.2011р. надане пояснення щодо застосування заходів п о забезпеченню позову, в яком у заперечує проти заходів за безпечення позову, оскільки спірна кредиторська заборго ваність перейшла до ТОВ „Інс тройтех”.

Крім того, 28.11.2011р. представник ом відповідача3 надане поясн ення щодо публікації про рео рганізацію ТОВ „Технополіс” , за яким зазначає, що кредитор ська заборгованість ТОВ „Тех нополіс” перед ТОВ „Будівель на компанія „Строітель” по д оговору будівельного підряд у №21/08-08П від 21.07.2008р. в сумі 497310грн.72ко п. була передана ТОВ „Технопо ліс” згідно з розподільчим б алансом та розподільчим акто м від 15.04.2009р.

29.11.2011р. представником позивач а надані письмові пояснення щодо дати підписання акту пр ийняття виконаних підрядних робіт від 28.11.2008р. і довідками пр о вартість виконаних підрядн их робіт від 28.11.2008р., відповідно до яких позивач зазначає, що а кт приймання виконаних підря дних робіт на суму 897310грн.72коп. т а довідка про вартість викон аних підрядних робіт на суму 897310грн.72коп. датуються саме 28.11.2008 р., як це вказано в кінці самих акта і довідки. При цьому, поз начення у назві акту і довідк и „за листопад 2007 року” є резул ьтатом описки: замість вірно го 2008 року помилково вказано 200 7 рік, а тому вказані позначенн я не повинні враховуватися с удом під час розгляду справи №33/186.

28.11.2011р. представником відпові дача2 надані письмові поясне ння, за якими останній зазнач ає, що між ТОВ „Терралінк” та Т ОВ „БК „Строітель” за боргом ТОВ „Технополіс” ніяких дог оворів поруки не укладалось, про що свідчить надане позив ачем листування, у зв' язку і з чим просить відмовити у зад оволенні позовних вимог відн осно ТОВ „Терралінк”.

Представник позивача 29.11.2011р. надав в порядку ст. 22 Господар ського процесуального кодек су України заяву про збільше ння розміру позовних вимог в частині стягнення інфляційн их і річних, зменшення розмір у позовних вимог в частині ст ягнення пені та відмову від п озову в частині вимог до Това риства з обмеженою відповіда льністю „Терралінк”, за якою просив стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „Інстройтех” заборговані сть у розмірі 497310грн.72коп., пеню у розмірі 28266грн.96коп., інфляцій ні втрати у розмірі 151182грн.46коп . та три проценти річних у розм ірі 44594грн.47коп.

Враховуючи викладене в под альшому суд здійснює розгляд справи з урахуванням вищевк азаної заяви.

19.12.2011р. представником позивач а надані письмові пояснення щодо позовної давності, за як ими останній заперечує проти застосування судом строків позовної давності, посилаючи сь на той факт, що оплата підря дних робіт за умовами догово ру будівельного підряду №21/08-08П від 21.07.2008р. мала бути здійснена не пізніше 03.12.2008р., та саме з 04.12.2008р . має відраховуватись триріч ний строк позовної давності за правилами ст.ст. 253, 261 Цивільн ого кодексу України. Та врахо вуючи, що позов подано 24.10.2011р. у з адоволенні заяви відповідач а3 про застосування строку по зовної давності має бути від мовлено.

Розгляд справи здійснював ся без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Го сподарського процесуальног о кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господар ського процесуального кодек су України судочинство в гос подарських судах здійснюєть ся на засадах змагальності.

Розгляд справи відкладавс я на підставі ст. 77 Господарсь кого процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду с прави представників сторін б уло ознайомлено з правами та обов' язками у відповідност і із ст. 22 Господарського проц есуального кодексу України.

Дослідивши матеріали спра ви, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанн ям та заслухавши представник ів сторін, суд встановив:

21.07.2008р. між Товариством з обме женою відповідальністю „Тех нополіс” (замовник) та Товари ством з обмеженою відповідал ьністю „Будівельна компанія „Строітель” (підрядник) укла дено договір будівельного пі дряду №21/08-08П (далі - Договір), з а умовами якого замовник дор учає, а підрядник зобов' язу ється у відповідності з прое ктною документацією та умова ми цього договору, на свій риз ик та власними силами, викона ти благоустрій території баг атоповерхового житлового бу динку за адресою: Україна, м.До нецьк, Калінінський район, ву л.Ходаковьского, а замовник п ісля виконання підрядником в зятих на себе зобов' язань, з обов' язується прийняти фак тично належним чином виконан і роботи та оплатити їх (п.1.1. До говору).

Доказів визнання в судовом у порядку вказаного вище Дог овору недійсним сторонами не представлено.

На момент розгляду справи д о матеріалів справи не надан о а ні змін, ні доповнень щодо виконання умов договору, крі м тих, що додані до позовної за яви.

Із матеріалів справи вбача ється, що сторонами погоджен о вартість робіт та порядок ї х оплати за договором.

Договір набирає сили з моме нту його підписання обома ст оронами та діє до його повног о виконання сторонами. Повни м виконанням сторонами цього договору вважається належне та своєчасне виконання стор онами своїх зобов' язань за цим договором (п.15.2. Договору).

За п.1.2. Договору об' єкт робі т: багатоповерховий житловий будинок за адресою: Україна, м .Донецьк, Калінінський район , вул.Ходаковського.

Склад та обсяги робіт, які д оручаються до виконання підр яднику, визначені проектною документацією, яка є невід' ємною частиною цього договор у (п.1.3. Договору).

За п.2.1. Договору договірна ці на за роботи за цим договором визначається на підставі ро зцінок та актів виконаних ро біт, які є невід' ємною части ною цього договору. У випадку виконання робіт не включени х в перелік розцінок, необхід но додатково узгодити розцін ки з замовником на даний вид р обіт.

Сума договору складає оріє нтовно 600000грн.00коп. з матеріала ми та є динамічною, перегляда ється сторонами виключно при наступних умовах: зміна обся гів та видів робіт, зміна та до повнення до ДБН 1.1.-1-2000 (правила в изначення вартості в будівни цтві) (п.2.2. Договору).

Відповідно до п.2.3. Договору з амовник виплачує передплату у розмірі 100000,00грн. - на машини та 100000грн. - на матеріали.

За п.2.8. Договору поточні та к інцеві розрахунки за даним д оговором здійснюється замов ником за фактично виконані р оботи, протягом трьох банків ських днів з моменту підписа ння форм КБ-2в, КБ-3 за фактичним и витратами з оригіналом док ументів, що підтверджують ці витрати на поточний рахунок підрядника.

У відповідності до п.2.9. Догов ору форми КБ-2в та КБ-3 підрядни к передає замовнику в строк н е пізніше першого числа міся ця, наступного за звітним, а за мовник протягом трьох днів п еревіряє реальність форм та зобов' язаний підписати йог о в частині фактично виконан их належним чином робіт.

Так, сторонами 31.08.2008р. та 28.11.2008р. п ідписані акти приймання вико наних робіт з обох сторін, під писи скріплені відбитками пе чаток підприємств. Отже, суд р обить висновок, що роботи зам овником прийняті без запереч ень.

Вартість виконаних робі за вказаними актами складає 965064г рн.05коп.

Замовником відповідно до н аданих позивачем копій платі жних доручень сплачено за ви конані роботи на користь під рядника 467753грн.33коп.

Отже, враховуючи умови Дого вору, кінцевий строк оплати в иконаних робіт становить 03.12.200 8р. Однак, замовником виконані роботи оплачені не були, внас лідок чого у останнього пере д підрядником станом на 04.12.2008р. виникла заборгованість у роз мірі 497310грн.72коп.

Проаналізувавши вищезазна чений договір, судом встанов лено, що останній за своєю пра вовою природою є договором п ідряду та підпадає під регул ювання статей 837-864 Цивільного к одексу України.

За статтею 837 Цивільного код ексу України за договором пі дряду одна сторона (підрядни к) зобов'язується на свій ризи к виконати певну роботу за за вданням другої сторони (замо вника), а замовник зобов'язуєт ься прийняти та оплатити вик онану роботу. Договір підряд у може укладатися на виготов лення, обробку, переробку, рем онт речі або на виконання інш ої роботи з переданням її рез ультату замовникові.

Згідно зі статтею 193 Господа рського кодексу України суб' єкти господарювання та інші учасники господарських відн осин повинні виконувати госп одарські зобов' язання нале жним чином відповідно до зак ону, інших правових актів, дог овору, а за відсутністю конкр етних вимог щодо виконання з обов' язання - відповідно д о вимог, що у певних умовах зви чайно ставляться.

Статтею 509 Цивільного кодек су України закріплено, що зоб ов' язанням є правовідношен ня, в якому одна сторона (боржн ик) зобов' язана вчинити на к ористь другої сторони (креди тора) певну дію (передати майн о, сплатити гроші тощо), а кред итор має право вимагати від б оржника виконання його обов' язку.

Відповідно до ст. 526 Цивільно го кодексу України зобов' яз ання має виконуватися належн им чином відповідно до умов д оговору, цього Кодексу та інш их актів цивільного законода вства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно д о звичаїв ділового обороту а бо інших вимог, що звичайно ст авляться.

Відповідно до ст.11 Цивільно го кодексу України, цивільні права і обов' язки виникают ь із дій осіб, що передбачені а ктами цивільного законодавс тва, а також з дій осіб, що не пе редбачені актами цивільного законодавства, але за аналог ією породжують цивільні прав а і обов' язки.

Частиною 2 ст.11 Цивільного ко дексу України встановлено, щ о підставами виникнення циві льних прав та обов' язків, зо крема, є договори та інші прав очини.

У відповідності з ч.1 ст. 530 Цив ільного кодексу України якщо у зобов' язані встановлений строк (термін) його виконання , то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно до наданого відпові дачем1 розподільчого балансу на 06.03.2009р. та розподільчого акт у від 15.04.2009р. Товариство з обмеж еною відповідальністю „Техн ополіс” передає Товариству з обмеженою відповідальністю „Інстройтех” кредиторську з аборгованість перед Товарис твом з обмеженою відповідаль ністю „Будівельна компанія „ Строітель” у розмірі 497310грн.72к оп. у зв' язку із виділенням з ТОВ „Технополіс” нової юрид ичної особи ТОВ „Інстройтех” відповідно до протоколів №2/08 -2008 від 11.08.2008р. загальних зборів у часників ТОВ „Технополіс” та №1 від 06.03.2009р. загальних зборів у часників ТОВ „Інстройтех”.

У зв' язку із чим, враховуюч и приписи статті 25 Господарсь кого процесуального кодексу України ТОВ „Інстройтех” є п равонаступником ТОВ „Техноп оліс” щодо кредиторської заб оргованості перед ТОВ „БК „С троітель” у розмірі 497310грн.72ко п.

Доказів погашення вищезаз наченої заборгованості стор онами суду не представлено.

Заява відповідача3 щодо зас тосування загальних строків позовної давності щодо стяг нення суми заборгованості у розмірі 497310грн.72коп. не підляга є задоволенню з огляду на нас тупне.

За ст. 257 Цивільного кодексу У країни, загальна позовна дав ність встановлюється тривал істю у три роки. Відповідно до ч.5 ст. 261 Цивільного кодексу Ук раїни за зобов' язаннями з в изначеним строком виконання перебіг позовної давності п очинається зі спливом строку виконання.

Як сторони встановили у п.2.8. Договору поточні та кінцеві розрахунки за даним договоро м здійснюються замовником за фактично виконані роботи пр отягом 3(трьох) банківських дн ів з моменту підписання форм КБ-2в, КБ-3.

Оскільки замовником варті сть робіт у розмірі 497310грн.72коп ., кінцевий строк оплати яких н астав 03.12.2008р., не були оплачені в часно, з 04.12.2008р. зобов' язання щ одо оплати виконаних робіт в важається порушеним.

Та враховуючи, що загальний строк позовної давності в да ному випадку спливає 04.12.2011р., а п озивач звернувся з позовом д осуду 24.10.2011р., підстави для задо волення заяви про застосуван ня загальних строків позовно ї давності щодо стягнення су ми заборгованості у розмірі 497310грн.72коп. відсутні.

Таким чином, вищевказана за ява щодо застосування строкі в позовної давності відповід ача3 не підлягає задоволенню .

Враховуючи викладене, суд д ійшов висновку, що позовні ви моги щодо стягнення заборгов аності у розмірі 497310грн.72коп. є о бґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задово ленню.

Також позивач просить стяг нути з відповідача3 3% річних у розмірі 44594грн.47коп., інфляційн і витрати у розмірі 151182грн.46коп .

Згідно до ч.1 ст.612 Цивільного кодексу України, боржник вва жається таким, що прострочив , якщо він не приступив до вико нання зобов'язання або не вик онав його у строк, встановлен ий договором або законом.

Відповідно до ст.610 ЦК Україн и порушенням зобов'язання є й ого невиконання або виконанн я з порушенням умов, визначен их змістом зобов'язання (нена лежне виконання). У разі поруш ення зобов'язання настають п равові наслідки встановлені договором або законом.

Отже, порушення боржником п рийнятих на себе зобов'язань тягне за собою відповідні пр авові наслідки, які полягают ь у можливості застосування кредитором до боржника встан овленої законом або договоро м відповідальності.

У відповідності до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який простр очив виконання грошового зоб ов'язання, на вимогу кредитор а зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встанов леного індексу інфляції за в есь час прострочення, а також три проценти річних від прос троченої суми, якщо інший роз мір процентів не встановлени й договором або законом.

Перевіривши розрахунок 3% рі чних та інфляційних витрат с уд дійшов висновку, що визнач ені позивачем періоди нараху вання та суми здійснених нар ахувань відповідають припис ам чинного законодавства.

Відповідно до чого, позовні вимоги щодо стягнення 3% річни х у розмірі 44594грн.47коп., інфляці йні витрати у розмірі 151182грн.46к оп. підлягають задоволенню.

Крім того, позивачем заявле ні вимоги щодо стягнення пен і у розмірі 28266грн.96коп.

Ч.3 ст.549 Цивільного кодексу У країни передбачено, що пенею є неустойка що обчислюється у відсотках від суми несвоєч асно виконаного грошового зо бов' язання за кожен день пр острочення виконання.

За приписами ст. 256 Цивільног о кодексу України позовна да вність - це строк, у межах яко го особа може звернутися до с уду з вимогою про захист свог о цивільного права або інтер есу.

Статтею 258 встановлено, що дл я вимог про стягнення пені за стосовується спеціальна поз овна давність в один рік.

Відповідно до ч.1 ст. 261 Цивіль ного кодексу України перебіг позовної давності починаєть ся від дня, коли особа довідал ася або могла довідатися про порушення свого права або пр о особу, яка його порушила.

Як вбачається з матеріалів справи, перебіг позовної дав ності щодо стягнення пені за невиконане грошове зобов' я зання у розмірі 94 589грн.20коп. поч инається з 04.06.2009р. та закінчуєть ся 04.06.2010р.

Згідно ч.3 ст. 267 Цивільного ко дексу України позовна давніс ть застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зро бленою ним до винесення ріше ння.

З огляду на вищевикладене, в раховуючи нормативні припис и та заяву відповідача3, суд ді йшов висновку про необхідніс ть застосування спеціальног о строку позовної давності щ одо стягнення пені, відповід но до чого, позовні вимоги щод о стягнення пені у розмірі 28266г рн.96коп. не підлягають задовол енню.

Як зазначалось вище, позива ч надав заяву про відмову від позовних вимог щодо Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Терралінк”.

Зазначена відмова від позо ву не порушує прав та охороню ваних законом інтересів інши х осіб та не суперечить закон одавству. Відповідачами запе речень на відмову позивача в ід позову до суду не надано. Су д прийняв заяву про відмову в ід позову відповідно до стат ей 22, 78 Господарського процесу ального кодексу України.

Відповідно до пункту 4 части ни 1 статті 80 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни господарський суд припиня є провадження у справі, якщо позивач відмовився від поз ову і відмову прийнято гос подарським судом. Про припин ення провадження у справі ви носиться ухвала.

Враховуючи викладене, госп одарський суд дійшов висновк у, що провадження по справі в ч астині позовних вимог до Тов ариства з обмеженою відповід альністю „Терралінк” підляг ає припиненню на підставі ч.4 с т. 80 Господарського процесуал ьного кодексу України у зв' язку із відмовою позивача ві д позовних вимог в цій частин і та прийняттям судом такої в ідмови.

Також, позивач відповідно д о наданої заяви про вжиття за ходів забезпечення позову пр осить вжити заходи забезпече ння позову шляхом накладення арешту в межах ціни позову:

Вказана заява задоволенню не підлягає, оскільки права т а законні інтереси позивача відповідачем1 та відповідаче м2 не можуть бути порушені, так як в частинні вимог до відпов ідача2 позивач відмовився ві д позовних вимог, судом прийн ято вказану відмову та припи нено провадження в цій части ні, в частині вимог до відпові дача2 судом було встановлено правонаступництво в частині передачі кредиторської забо ргованості.

З огляду на наведене, заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову слід зал ишити без задоволення.

Судові витрати по сплаті де ржавного мита та витрат на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу підля гають стягненню з відповідач а3 пропорційно розміру задов олених позовних вимог у відп овідності до ст.49 Господарськ ого процесуального кодексу У країни.

На підставі вищенаведеног о, керуючись ст.ст. 11, 256, 258, 261, 267, 509, 526, ч .1 ст. 530, ст.ст. 610, 612, 625, 837 Цивільного к одексу України, ст. 193 Господар ського кодексу України, ст.ст . 4-2, 4-3, 22, 43, 44, 49, п.4 ст. 80, ст.ст. 82-85, 115, 116 Госп одарського процесуального к одексу України, господарськи й суд, -

ВИРІШИВ:

Припинити провадження у сп раві в частині вимог до Товар иства з обмеженою відповідал ьністю „Терралінк” у зв' язк у із відмовою позивача в цій ч астині позовних вимог та при йняттям судом такої відмови.

Позов Товариства з обмежен ою відповідальністю „Будіве льна компанія „Строітель”, м .Донецьк до відповідача1, Това риства з обмеженою відповіда льністю „Технополіс”, м.Харк ів відповідача2, Товариства з обмеженою відповідальністю „Терралінк”, м.Донецьк відпо відача3, Товариства з обмежен ою відповідальністю „Інстро йтех”, м.Донецьк про стягненн я з відповідача3 заборговано сті у сумі 497310грн.72коп., інфляції в сумі 151182грн.46коп., 3% річних у ро змірі 44594грн.47коп., пені у розмір і 28266грн.96коп. задовольнити час тково.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю „Ін стройтех” (83003, м.Донецьк, вул.Ан типова, будинок 7А, код ЄДРПОУ 36511849) на користь Товариства з об меженою відповідальністю „Б удівельна компанія „Строіте ль” (83062, м.Донецьк, вул.Батумськ а, б.25, кв.2, код ЄДРПОУ 33454486, п/р 26000198009921 в ДФ ВАТ „Кредитпромбанк”, м.Д онецьк, МФО 335593) суму основної з аборгованості у розмірі 497310гр н.72коп., інфляції в сумі 151182грн.46к оп., 3% річних у розмірі 44594грн.47ко п., державне мито в розмірі 6930гр н.88коп. та витрати на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу в сумі 226грн.75к оп.

В іншій частині позовних ви мог відмовити.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

У судовому засіданні 10.01.2012р. о голошено вступну та резолюти вну частини рішення.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо ап еляційну скаргу не було пода но. У разі подання апеляційн ої скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає закон ної сили після розгляду спра ви апеляційним господарськи м судом.

Повний текст рішення склад ено та підписано 16.01.2012р.

Суддя Сич Ю.В.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 10.01.2012
Зареєстровано 04.02.2012
Оприлюднено 06.02.2012

Судовий реєстр по справі 33/186

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.08.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 05.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 06.07.2009 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону