ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 4-84/12

П О С Т А Н О В А

16 березня 2012 року Печерс ький районний суд м. Києва

у складі:

головуючий - су ддя Новак Р.В. ,

при секретарі - Микитин О. В.,

з участю прокурора - Бойк о Н.О.

розглянувши скаргу ОСОБА _1 на протиправні дії Генера льного прокурора України та зобов' язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулась д о Печерського районного суду м. Києва із скаргою на протипр авні дії Генерального прокур ора України щодо неприйняття рішення в порядку ст. 97 КПК Укр аїни за її заявою від 26.11.2011 про в чинення злочинів передбачен их ст.ст. 364, 366 КК України, зобов' язати Генерального прокурор а прийняти рішення передбаче не ст. 97 КПК України та винести окрему постанову, якою повід омити Президента України про незаконні дії Генерального прокурора України.

Скаржник в судове засіданн я не з' явилась, про час та міс це розгляду справи була пові домлена належним чином, прос ила розглянути справу у її ві дсутність, за таких обставин , судом визнано можливим розг лядати справу у відсутність скаржника.

В судовому засіданні проку рор заперечувала щодо задово лення скарги, посилаючись на її безпідставність, оскільк и заяву скаржника було напра влено за належністю.

Суд, вивчивши матеріали спр ави, приходить до наступного висновку.

З матеріалів скарги вбачає ться, що ОСОБА_1 звернулас я до Генерального прокурора України в порядку ст. 97 КПК Укр аїни з заявою від 26.11.2011 про вчин ення головою Донецького окру жного адміністративного суд у ОСОБА_2 злочинів передба чених ст.ст. 364, 366 КК України та с уддею Донецького окружного а дміністративного суду ОСО БА_3 злочину передбаченого ст. 366 КК України.

Генеральною прокуратурою України, заяву ОСОБА_1 від 26.11.2011, було направлено листом в ід 08.12.2011 до прокуратури Донецьк ої області за належністю (а.с. 26)

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 97 КП К України, прокурор, слідчий, о рган дізнання або суддя зобо в' язані приймати заяви і по відомлення про вчинені або п ідготовлювані злочини, в том у числі і в справах, які не під лягають їх віданню. По заяві а бо повідомленню про злочин п рокурор, слідчий, орган дізна ння або суддя зобов' язані н е пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень : порушити кримінальну справ у; відмовити в порушенні крим інальної справи; направити з аяву або повідомлення за нал ежністю.

З огляду на те, що заяву ОС ОБА_1 від 26.11.2011 про вчинення го ловою Донецького окружного а дміністративного суду ОСО БА_2 злочинів передбачених ст.ст. 364, 366 КК України та суддею Донецького окружного адміні стративного суду ОСОБА_3 з лочину передбаченого ст. 366 КК України направлено за належ ністю, що підтверджується ві дповідною копією листа (а.с. 26) с уд вважає, що скарга ОСОБА_1 не є обґрунтованою та заявле ні вимоги задоволенню не під лягають.

Крім того, з урахуванням мат еріалів справи, суд не вважає за необхідне виносити окрем у постанову.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 97, 236 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу ОСОБА_1 на п ротиправні дії Генерального прокурора України та зобов' язання вчинити дії - залишити без задоволення

На постанову може бути пода на апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Печерськи й районний суд м. Києва протяг ом п' ятнадцяти діб з дня її в инесення.

Суддя Новак Р.В.

Дата ухвалення рішення 16.03.2012
Зареєстровано 20.03.2012
Оприлюднено 27.06.2012

Судовий реєстр по справі 4-84/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2012 Ленінський районний суд м. Луганськ Кримінальне
Постанова від 19.12.2012 Первомайський міський суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 05.10.2012 Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області Кримінальне
Постанова від 23.08.2012 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Постанова від 19.06.2012 Хотинський районний суд Чернівецької області Кримінальне
Постанова від 01.06.2012 Кам’янобрідський районний суд м. Луганська Кримінальне
Постанова від 17.04.2012 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Кримінальне
Ухвала від 11.04.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 16.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 15.03.2012 Оболонський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 08.02.2012 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.01.2012 Корольовський районний суд м. Житомира Кримінальне
Постанова від 17.01.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-84/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону