ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4/307 22.09.09

За позовом Закритого акціонерного то вариства «Геркулес»

До 1.Спільного підприємства «Б арс»

2. Акціонерного страхового т овариства «Вексель»

Третя особа ОСОБА_1

Про Стягнення 7174,70 грн.

С уддя Борисенко І.І.

Представники:

Від позивача не з' яв ились

Від відповідача 1. Ка рпук І.Л. - дов.

2. не з' яви лись

Від третьої особи не з ' явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суд у з позовом про стягнення з ві дповідачів 6624,70 грн. матеріальн ої шкоди та вартість експерт них робіт у розмірі 550 грн.

Відповідач-1 позовні вимоги визнає частково, свої запере чення виклав у письмовому ві дзиві на позовну заяву від 15.05.2 009р.

Відповідач-2 ухвали суду не виконав. Письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог не над ав.

Відповідач-2 належним чино м повідомлений про призначен ня справи до розгляду, про ча с і місце його проведення.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноваж ного представника відповіда ча суд не повідомлений. Клопо тань про відкладення розгляд у справи від відповідача не надходило

Таким чином, відповідно до с т. 75 ГПК України суд розглядає спір за наявними матеріалам и у справі

Розглянувши надані учасни ками судового процесу докуме нти і матеріали, заслухавши п ояснення представників стор ін, з' ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні ви моги і заперечення проти поз ову, об' єктивно оцінивши в с укупності докази, які мають з начення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Гос подарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2008р. приблизно о 10 год. 15 хв . Набережне шосе у м. Києві ста лася дорожньо-транспортна пр игода за участю автомобілів: «JAK», держ. № НОМЕР_1, водій ОСОБА_1, що належить СП „Барс "; «VOLVO», держ. НОМЕР_2, водій ОСОБА_3., що належить ЗАТ «Ге ркулес».

Як свідчить Постанова № 3-7/2009 в ід 08 січня 2009 p., винесена Печерсь ким районним судом м. Києва, да не ДТП відбулося з вини ОСО БА_1. Керуючи автомобілем «JAK », держ. № НОМЕР_1, водій ОС ОБА_1 не дотримався безпечн ого інтервалу, в наслідок чог о скоїв зіткнення з автомобі лем марки «VOLVO», держ. НОМЕР_2 , чим порушив п.п. 10.1., 13.1. ПДР Украї ни.

У результаті ДТП автомобі ль «VOLVO», державний номер НОМ ЕР_2 одержав механічні ушко дження, вартість яких згідно висновку експертного атотов арознавчого дослідження № 231/0 9-01 від 26.12.2008 р. склала 6 624,70 грн.

Витрати Позивача на провед ення автотоварознавчого дос лідження склали 550 грн., що підт верджується платіжним доруч енням № 901 від 10.02.2008 р.

ОСОБА_1 керував трансп ортним засобом, який належит ь Відповідачу-1.

Автотоварознавче дослідж ення (акт № 231/09-01 від 26.12.2008 р.) провод илось відповідно до норматив них актів законодавства експ ертами. Для проведення дослі дження було поставлено питан ня: "Яка вартість матеріально го збитку, спричиненого воло дільцю автомобіля Volvo FH12 420, держа вний номер НОМЕР_2?".

Відповідно до положень ак ту, вартість матеріального з битку - з технічної точки зору , вартісне значення реальних витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розуко мплектування ДТЗ з урахуванн ям фізичного зносу (п.2.7 Методи ки товарознавчої експертизи і оцінки дорожніх транспорт них засобів, затвердженої на казом Міністерства юстиції У країни та Фонду державного м айна України № 145/5/2092 від 24.11.2003 p., над алі - Методика, абз.1 стор.4. Акту ).

В дослідній частині Акту в изначено:

- коефіцієнт фізич ного зносу 69% (ч.4 стор.6 Акту);

- зниження вартост і вузлів та деталей з урахува нням 69% зносу - 4 071,76 гривень;

Відповідно до абз. З ч. З сто р. 6 Акту, вартість відновлювал ьного ремонту (розмір матері ального збитку), з урахування м пониження вартості деталей , вузлів та агрегатів, що підля гають заміні, на коефіцієнт ф ізичного зносу (69%), пошкоджени х в результаті ДТП, становить 2 552,94 гривень.

Отже пряма дійсна шкода, яка заподіяна транспортному зас обу в результаті його пошкод ження в ДТП, яка підтверджена п.2 висновку в Акті автотоваро знавчого дослідження як варт ість матеріального збитку ст ановить 2 552,94 гривень, в тому чис лі ПДВ.

Статтею 7 Закону України "Пр о страхування" від 07.03.1996 року № 85/ 86-ВР, із змінами і доповненням и, визначено види обов'язково го страхування, які здійснюю ться в Україні. Зокрема пункт ом 9 цієї статті визначено так ий вид обов'язкового страхув ання, як "страхування цивільн о-правової відповідальності власників наземних транспор тних засобів".

Обов'язкове страхування ци вільно-правової відповідаль ності власників наземних тра нспортних засобів зокрема ре гулюється Законом України "П ро обов'язкове страхування ц ивільно-правової відповідал ьності власників наземних тр анспортних засобів" від 01.07.2004р. № 1961-IV, із змінами і доповненням и.

На виконання вимог законод авства України при здійсненн і господарської діяльності, Відповідачем було укладено д оговір обов'язкового страхув ання цивільно-правової відпо відальності власників назем них транспортних засобів із Акціонерним страховим товар иством "ВЕКСЕЛЬ", що підтвердж ується полісом № ВВ/3460269 від 14.12.2007р .

Страховий платіж за цим дог овором сплачений 14.12.2007р., догові р набув чинності з 17.12.2007р. Відпо відачем при укладені договор у страхування виконані всі в имоги зазначених вище законі в щодо страхування, а отже від повідно до договору, обов'язо к по відшкодуванню шкоди, зап одіяної майну Позивача покла дається на страхову компанію .

У зв'язку із скоєнням 11.12.2008 рок у ДТП, страхову компанію було повідомлено про подію, яка ст алася.

Оцінюючи наявні в матеріал ах справи документи та дослі джуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вв ажає позовні вимоги обґрунто ваними та такими, що підлягаю ть задоволенню з наступних п ідстав:

Відповідно до статті 1166 ЦК Ук раїни шкода, завдана майну фі зичної або юридичної особи, в ідшкодовується в повному обс язі особою, яка її завдала.

Згідно з статтею 1192 ЦК Україн и з урахуванням обставин спр ави суд за вибором потерпіло го може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкод увати її в натурі (передати рі ч того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ т ощо) або відшкодувати завдан і збитки у повному обсязі. Роз мір збитків, що підлягають ві дшкодуванню потерпілому, виз начається відповідно до реал ьної вартості втраченого май на на момент розгляду справи або виконання робіт, необхід них для відновлення пошкодже ної речі.

Згідно з п. 1 ст. 1191 Цивільного кодексу України особа, яка ві дшкодувала шкоду, завдану ін шою особою, має право зворотн ої вимоги (регресу) до винної о соби у розмірі виплаченого в ідшкодування, якщо інший роз мір не встановлено законом.

Згідно з пунктом 37.1 статті 37 в казаного Закону виплата стра хового відшкодування здійсн юється протягом одного місяц я з дня отримання страховико м визначених у статті 35 цього Закону документів.

Відповідно до ст. 1187 ЦК Украї ни шкода, завдана джерелом пі двищеної небезпеки, відшкодо вується особою, яка на відпов ідній правовій підставі воло діє транспортним засобом.

Таким чином, фактичні витра ти позивача пов' язані з дан им випадком, які підлягають в ідшкодуванню винною особою, складають 3102грн.94коп., а саме з с уми фактично заподіяної шкод и транспортному засобу 2552,94грн . та 550,00грн.вартості експертних робіт.

Відповідно до ч. 1 п.12.1., ст.. 12 Зак ону України «Про обов' язков е страхування цивільно-право вої відповідальності власни ків наземних транспортних за собів»розмір франшизи при ві дшкодуванні шкоди, заподіяно ї майну потерпілих, встановл юється при укладенні договор у обов' язкового страхуванн я цивільно-правової відповід альності і не може перевищув ати 2% від ліміту відповідальн ості страховика, а межах яког о відшкодовується збиток, за подіяних майну потерпілих.

Таким чином, з відповідача - 2 підлягає стягненню 3102,94 грн.

Розмір франшизи складає 510 г рн. та підлягає стягненню з Ві дповідача-1.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни, кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господар ського процесуального кодек су України, Господарський су д приймає тільки ті докази, як і мають значення для справи. О бставини справи, які відпові дно до законодавства повинні бути підтверджені певними з асобами доказування, не можу ть підтверджуватись іншими з асобами доказування.

Виходячи з вищенаведених н орм закону, допустимими дока зами, які знаходяться в матер іалах справи позивач довів, щ о його вимоги в частині стягн ення 3612,94 грн. є обґрунтованим и та підлягають задоволенню, в решті частині позову слід в ідмовити з підстав зазначени х вище.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового проце су згідно ст. 49 ГПК України пок ладаються на сторони пропорц ійно розміру задоволених вим ог.

При вирішенні питання про с тягнення судових витрат, суд ом встановлено, що позивачем при подачі позовної заяви не в повному обсязі сплачене де ржавне мито, тому суд стягує з позивача в Державний бюджет України державне мито в розм ірі 30 грн. 26 коп.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК Укра їни, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити част ково.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю «Сп ільне українсько-французьке підприємство з іноземними і нвестиціями «Bars Co, Ltd»(04080, м. Київ., в ул.. Межигірська, 82-А, код ЄДРПОУ 20039139) на користь Закритого акці онерного товариства «Геркул ес»(83062, м. Донецьк, вул.. Клінічна , 8, код ЄДРПОУ 25117467) 510 грн. фрашшизи , 7,25 грн. державного мита та 8,38 гр н. витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

Стягнути з Акціонерного ст рахового товариства «Вексел ь»(01034, м. Київ, вул.. Ярославів Ва л, 7, код ЄДРПОУ 20031391) на користь За критого акціонерного товари ства «Геркулес»(83062, м. Донецьк, вул.. Клінічна, 8, код ЄДРПОУ 25117467) 3102,94 грн. відшкодування в поряд ку регресу, 44 грн. 11 коп. державн ого мита та 51,03 грн. витрат на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу.

Стягнути з Закритого акціо нерного товариства «Геркуле с»(83062, м. Донецьк, вул.. Клінічна, 8, код ЄДРПОУ 25117467) в дохід держав ного бюджету України 30 грн. 26 ко п. державного мита.

Накази видати відповідно д о ст. 116 ГПК України.

В решті частині позову відм овити.

Рішення може бути оскаржен о в апеляційному порядку про тягом 10 днів з дня його прийня ття.

Суддя І.І.Борисенко

Дата ухвалення рішення 22.09.2009
Оприлюднено 23.11.2010

Судовий реєстр по справі 4/307

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 21.08.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 06.08.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 30.05.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 14.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Рішення від 03.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 21.09.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 08.09.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 31.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Судовий наказ від 22.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 21.04.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 01.04.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 11.02.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 04.12.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 14.10.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 02.09.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 06.11.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 01.03.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/307

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону