Рішення
від 28.09.2009 по справі 24/112
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.09 С права№ 24/112

За позовом: Прокурора Залізничного району м. Львов а в інтересах держави в особі Львівського комунального пі дприємства „Залізничнетепл оенерго”, м.Львів

До відповідача: Житлово -будівельного кооперативу „У країна-2”, м.Львів

Про стягнення 16817,52грн.

Суддя Хабіб М.І.

Секретар Савченко Ю.А.

Представники:

Від прокурора - Панасюк О.І. - пом. прокурора

Від позивача - Охрімен ко В.В. - представник

Від відповідача - Феди чканич П.С. - голова ЖБК

Суть спору: Позов заявл ено про стягнення 16 817,52грн. борг у.

Позовні вимоги обгрунтов ані тим, що 01.10.2002 року позивачем та відповідачем укладено до говір №2127 про постачання тепл ової енергії в гарячій воді, в ідповідно до умов якого пози вач зобов' язувався постача ти відповідачеві теплову ене ргію в гарячій воді, а останні й зобов' язувався її оплачув ати у встановлені договором терміни. Як зазначено у позов ній заяві, за період з 01.01.2009 року по 01.06.2009 року відповідач заборг ував позивачеві 16817,52грн., з вимо гою про стягнення якої проку рор звернувся з позовом до су ду.

Для проведення звірки взає морозрахунків в судовому зас ідання 20.08.2009року оголошено пер ерву до 29.09.2009року.

29.09.2009року розгляд справи прод овжено.

Прокурор та представник по зивача в судове засідання з' явились повідомили про частк ову сплату відповідачем забо ргованості.

Представник відповідача п овідомив, що заборгованість перед позивачем погашена в п овному обсязі на підтверджен ня чого подав суду платіжні д оручення.

Розглянувши матеріали спр ави, суд встановив наступне.

01.10.2002 року позивачем та відпо відачем укладено договір №2127 про постачання теплової енер гії у вигляді гарячої води, ві дповідно до умов якого, позив ач зобов' язується постачат и відповідачеві теплову енер гію у вигляді гарячої води, а о станній зобов' язується нал ежним чином оплачувати варті сть одержаної теплової енерг ії.

Порядок розрахунків визна чено сторонами в п.6.3 договору : оплату фактично спожитої те плової енергії покупець пров одить до 25 числа місяця, насту пного за звітним.

На виконання умов договору за період з січня по травень.2 009 року позивач поставив відпо відачеві теплову енергію у в игляді гарячої води на загал ьну суму 56025,21грн., в т.ч. поставле но за березень 2009р. на суму 14 317,09г рн., за квітень 2009р.- на суму 7510,63гр н., за травень2009р. - на суму 6 670,46г рн., що підтверджено актами р еалізації теплової енергії з а січень- травень 2009р., які підп исані обома сторонами та скр іплені їх печатками, а також р ахунками на оплату теплової енергії за вказаний період..

Крім того, як вбачається із матеріалів справи, станом на 01.01.2009року у відповідача рахува лась заборгованість перед по зивачем за теплову енергію в сумі 15792,31грн.

Отже, до 25.06.2009р. підлягала до с плати за поставлену теплову енергію, урахуванням заборг ованості, що виникла до 01.01.2009рок у, сума 71817,52грн. (56025,21 + 15792,31).

Як вбачається із матеріалі в справи, за період з 27.01.2009р. по 10. 07.2009р. відповідач оплатив тепл ову енергію в сумі 65100,00грн.

Отже, на день подання позов у (позов подано 27.07.09року) заборг ованість відповідача станов ила 6717,52грн. (71817,52 - 65100,00).

Після подання позову до суд у, відповідачем сплатив 28.07.2009р оку 6000,00грн. та 26.08.2009року сплатив 5 000,00грн.

Відтак, станом на день розгл яду справи заборгованість в сумі 6717,52грн. сплачена, предмет спору відсутній.

Дослідивши всі обставини справи, заслухавши пояснення прокурора і представників с торін, та оцінивши подані док ази, суд дійшов наступних вис новків.

Відповідно до ст.712 ЦК Україн и, за договором поставки прод авець (постачальник), який зді йснює підприємницьку діяльн ість, зобов'язується передат и у встановлений строк (строк и) товар у власність покупця д ля використання його у підпр иємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з ос обистим, сімейним, домашнім а бо іншим подібним використан ням, а покупець зобов'язуєтьс я прийняти товар і сплатити з а нього певну грошову суму.

До договору поставки засто совуються загальні положенн я про купівлю-продаж, якщо інш е не встановлено договором, з аконом або не випливає з хара ктеру відносин сторін.

За договором купівлі-прода жу одна сторона (продавець) пе редає товар у власність друг ої сторони (покупця), а покупец ь зобов' язується прийняти т а оплатити товар (ст.655 ЦК Украї ни).

Згідно із ст.692 ЦК України, по купець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття а бо прийняття товаророзпоряд чих документів на нього, якщо договором або актами цивіль ного законодавства не встано влений інший строк оплати то вару.

Відповідно до ст.ст. 526, 530 ЦК Ук раїни, зобов' язання має вик онуватися належним чином від повідно до умов договору, вим ог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства та у встановлений строк.

Зобов'язання припиня ється виконанням, проведеним належним чином (ст.599 ЦК Україн и).

Як вбачається із позовної заяви та розрахунку, доданог о до позовної заяви, фактично позов пред”явлено. про стягн ення заборгованості в сумі 16 817,52грн. за теплову енергію, пос тавлену за березень-травень 2009р., оскільки з січня по траве нь 2009р. поставлено теплову ене ргію на загальну суму 56025,21грн., в т.ч. в березні 2009р. на суму 14 317,09гр н., в квітні 2009р.- на суму 7510,63грн., в травні 2009р. - на суму 6 670,46грн.. З гідно з умовами договору від повідач зобов”язаний був опл атити поставлену в кожному м ісяці теплову енергію до 25 чис ла наступного місяця.

Відтак, з урахуванням суми боргу станом на 01.01.2009р. в сумі 15 792 ,31грн. відповідач зобов”язани й був оплатити теплову енерг ію в сумі 71817,52грн. (56025,21 + 15792,31).

Фактично за період з 27.01.2009р. п о 10.07.2009р. відповідач оплатив те плову енергію в сумі 65100,00грн.

Таким чином, на момент подан ня позову ( як зазначено вище, позов подано 27.07.2009р.) заборгован ість відповідача становила 6717,52грн. ( 71817,52- 65100,00) за теплову енерг ію, поставлену квітні- травні 2009р. , яку відповідач сплатив п ісля подання позову.

На підставі викладен ого суд вважає, що позовні вим оги в частині стягнення 6717,52грн . основного боргу провадженн я у справі належить припинит и у зв' язку з відсутністю на день прийняття рішення по сп раві справи предмета спору.

В частині стягнення ре шти суми бору в задоволенні п озову належить відмовити, ос кільки на момент подання поз ову такої суми боргу не існув ало.

З огляду на те, що спір виник з вини відповідача, судові ви трати покладаються на відпов ідача пропорційно сумі боргу станом на день подання позов у до суду.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 49, 77, п.1/1 ч.1 ст.80, ст.ст. 82-85 ГПК України, с уд

ВИРІШИВ:

1. В частині стягн ення 10 100,00 грн. боргу в задоволе нні позову відмовити.

2. В частині стя гнення 6717,52грн. боргу проваджен ня у справі припинити.

3. Стягнути з Житло во-будівельного кооперативу „Україна-2”, ідентифікаційни й код 20848637, адреса: 79054, м. Львів, вул .Яворницького,7, в доход держав ного бюджету 40,74грн. державног о мита та 41,22грн. витрат на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу.

Накази видати після на брання рішення законної сили .

Суддя

Дата ухвалення рішення28.09.2009
Оприлюднено29.06.2010

Судовий реєстр по справі —24/112

Ухвала від 23.09.2013

Господарське

Вищий господарський суд України

Іванова Л.Б.

Ухвала від 29.08.2013

Господарське

Вищий господарський суд України

Іванова Л.Б.

Постанова від 23.07.2013

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Скрипка І.М.

Ухвала від 18.03.2013

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Скрипка І.М.

Рішення від 18.02.2013

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Ухвала від 29.11.2012

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Рішення від 13.09.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шевченко В.Ю.

Постанова від 01.05.2011

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Бойко С.М.

Ухвала від 19.04.2011

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Бойко С.М.

Ухвала від 03.04.2011

Господарське

Львівський апеляційний господарський суд

Бойко С.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні