ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.04.09р. Справа № 39/74-09

За позовом Всеукраїнс ької громадської організаці ї "Всеукраїнська спілка авто мобілістів", (04050, м. Київ, вул. Дег тярівська, 8-а, код ЄДРПОУ 00023857)

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Підприє мство гаражного і технічного обслуговування" (49000, м. Дніпроп етровськ, пр. К. Маркса, 60-Ж, код Є ДРПОУ 25013475)

Третя особа: Дніпропетровс ька обласна організація Всеу країнської спілки автомобіл істів, (49000, м. Дніпропетровськ, в ул. Ширшова, 7, код ЄДРПОУ 05508482)

про визнання права влас ності та витребування майна із чужого незаконного володі ння

Суддя Ліпинський О.В.

СУТЬ СПОРУ:

Всеукраїнська спілка ав томобілістів звернулася до г осподарського суду з позовом до Товариства з обмеженою ві дповідальністю “Підприємст во гаражного і технічного об слуговування”, третя особа Д ніпропетровська обласна орг анізація Всеукраїнської спі лки автомобілістів, про визн ання права власності на майн о і витребування майна з чужо го незаконного володіння. По зовні вимоги, обґрунтовані н евизнанням відповідачем пра ва власності позивача на низ ку об' єктів нерухомого майн а, що являють собою комплекси автостоянок, та інше нерухом е майно, посиланнями на вибут тя спірного майна з володінн я позивача поза його волею та на факт володіння відповіда чем спірним майном без доста тніх правових підстав.

Одночасно із позовом до суд у надійшла заява про забезпе чення позову, у якій позивач п росить заборонити відчуженн я в будь-який спосіб та наклас ти арешт на спірне майно, забо ронити органам БТІ проводити реєстраційні дії щодо спірн ого майна, заборонити Дніпро петровській міській раді, Дн іпродзержинській міській ра ді ДП „Центр державного земе льного кадастру при Державно му комітеті України по земел ьних ресурсах” вчиняти дії щ одо передачі в користування чи власність земельних ділян ок, на яких розташовані спірн і об' єкти.

В обґрунтування заяви пози вач вказує на те, що невжиття з аходів забезпечення позову м оже призвести до унеможливле ння або значного утруднення виконання рішення суду, оскі льки спірне майно може вибут и з власності і володіння від повідача.

Відповідно до ст. 66 ГПК Украї ни господарський суд за заяв ою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов , або з своєї ініціативи має пр аво вжити заходів до забезпе чення позову. Забезпечення п озову допускається в будь-як ій стадії провадження у спра ві, якщо невжиття таких заход ів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішенн я господарського суду.

Згідно до ст. 67 ГПК України по зов забезпечується накладен ням арешту на майно або грошо ві суми, що належать відповід ачеві, забороною відповідаче ві вчиняти певні дії, заборон ою іншим особам вчиняти дії, щ о стосуються предмета спору. Про забезпечення позову вин оситься ухвала.

У вирішенні питання про заб езпечення позову господарсь кий суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів зая вника щодо необхідності вжит тя відповідних заходів з ура хуванням такого:

розумності, обґрунтованос ті і адекватності вимог заяв ника щодо забезпечення позов у;

забезпечення збалансовано сті інтересів сторін, а також інших учасників судового пр оцесу;

наявності зв' язку між кон кретним заходом до забезпече ння позову і предметом позов ної вимоги, зокрема, чи спромо жний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення п озову;

імовірності утруднення ви конання або невиконання ріше ння господарського суду в ра зі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв 'язку із вжиттям таких заході в прав та охоронюваних закон ом інтересів осіб, що не є учас никами даного судового проце су.

Відповідно до роз' ясненн я Вищого арбітражного суду У країни від 23.08.94р. №02-5/611 “Про деякі питання практики застосуван ня заходів до забезпечення п озову” забезпечення позову є засобом запобігання можливи м порушенням майнових прав ч и охоронюваних законом інтер есів юридичної або фізичної особи і може застосовуватись на будь-якій стадії процесу. У мовою застосування заходів д о забезпечення позову є дост атньо обґрунтоване припущен ня, що майно (в тому числі грош ові суми, цінні папери тощо), я ке є у відповідача на момент п ред' явлення позову до нього , може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись з а якістю на момент виконання рішення. Отже найдоцільніше вирішувати питання забезпеч ення позову на стадії попере дньої підготовки справи до р озгляду (ст. 65 ГПК).

Оцінюючи доводи позивача щ одо необхідності вжиття захо дів забезпечення позову, суд враховує, що позовні вимоги п озивача стосуються визнання його права власності на спір не майно та витребування цьо го майна з незаконного, на дум ку позивача, володіння відпо відача. В умовах вільного вол одіння відповідачем спірним майном він має достатні можл ивості для вільного розпоряд ження ним, в тому числі шляхом укладення правочинів щодо с пірного майна. Вказане може п ризвести до вибуття майна з в ласності чи володіння відпов ідача як з його власної ініці ативи, так і з ініціативи трет іх осіб, або ж до обтяження спі рного майна правами інших ос іб.

Також суд враховує доводи п озивача про те, що протягом ос таннього року без згоди та ві дома позивача двічі відбувал ася зміна титульного власник а спірного майна, хоча позива ч вважає, що воно належить йом у. За твердженнями позивача, т акі дії були спрямовані на фа ктичне привласнення певними особами спірного майна поза волею позивача, що може свідч ити про ймовірне подальше ух илення відповідача від викон ання можливого рішення суду.

Окрім того, суд приймає до у ваги те, що здійснення переда чі в користування або у власн ість, та оформлення такого пр ава щодо земельних ділянок, н а яких безпосередньо розташо вані спірні об' єкти нерухом ості також, може ускладнити в иконання рішення у даній спр аві.

Приймаючи до уваги викладе не, суд вважає, що заява позива ча про забезпечення позову п ідлягає частковому задоволе нню, оскільки невжиття заход ів забезпечення позову може утруднити чи унеможливити ви конання рішення суду. В части ні вимог щодо заборони будь-я кім іншим особам, окрім позив ача, вчиняти дії щодо розпоря дження спірним майном слід в ідмовити, оскільки такий спо сіб забезпечення позову не в ідповідає принципу забезпеч ення збалансованості інтере сів сторін, а також інших учас ників судового процесу.

Керуючись ст.ст. 66, 67, 86 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Всеукраїнської сп ілки автомобілістів про забе зпечення позову задовольнит и частково.

Заборонити відчуження в бу дь-який спосіб та накласти ар ешт на наступне майно, а саме н а:

- будівлі, споруди, приміщен ня та інше майно, яке входить д о складу майнових комплексів автостоянок і розташоване з а адресами: м. Дніпропетровсь к, пров. Універсальний, 10-г; м. Дн іпропетровськ, вул. Панікахи , 11-г; м. Дніпропетровськ, вул. Ма линовського, 4-б; м. Дніпропетр овськ, вул. Набережна Перемог и, 152; м. Дніпропетровськ, вул. Па нікахи, 31-г; м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Заводська, 45; м . Дніпропетровськ, вул. Шолох ова, 9-г; м. Дніпропетровськ, вул . Бердянська, 65; м. Дніпропетро вськ, вул. Набережна Леніна, 5-д ; м. Дніпропетровськ, вул. Осін ня, 2-б; м. Дніпропетровськ, пр. П равди, 31-г; м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 32; м. Дніпропетр овськ, вул. Артельна, 12; м. Дніпр опетровськ, вул. Героїв Грома дянської війни, 12-б; м. Дніпропе тровськ, вул. Войцеховича, 140-а; м. Дніпропетровськ, вул. Даль ня, б/н; м. Дніпродзержинськ, Єл ізаветівське шосе, 4; м. Дніпро дзержинськ, вул. Харківська, 1 1; м. Дніпродзержинськ, вул. Шир ока, б/н; м. Дніпродзержинськ, б ульв. Героїв, 20;

- нежитлові приміщення, що р озташовані за адресами: м. Дні пропетровськ, вул. Артельна, 1 2; м. Дніпропетровськ, вул. Запо різьке шосе, 1-Л; м. Дніпропетро вськ, пр. Карла Маркса, 60-Ж;

- квартири №№ 1, 2, 3, розташован і за адресою м. Дніпропетровс ьк, вул. Центральна, 6.

Заборонити Комунальному п ідприємству “Дніпропетровс ьке міжміське бюро технічної інвентаризації” (49000, м. Дніпро петровськ, вул. Леніна, буд. 9, к од ЄДРПОУ 03341776) та Обласному ком унальному підприємству “Дні продзержинське бюро технічн ої інвентаризації” (51925, Дніпро петровська область, м. Дніпро дзержинськ, вул. Кірова, буд. 9) , їх посадовим особам проводи ти державну реєстрацію (пере реєстрацію) права власності, інших речових прав та їх обме жень, видавати витяги про реє страцію права власності та в итяги з реєстру прав власнос ті на нерухоме майно щодо нас тупного майна:

- будівлі, споруди, приміщен ня та інше майно, яке входить д о складу майнових комплексів автостоянок і розташоване з а адресами: м. Дніпропетровсь к, пров. Універсальний, 10-г; м. Дн іпропетровськ, вул. Панікахи , 11-г; м. Дніпропетровськ, вул. Ма линовського, 4-б; м. Дніпропетр овськ, вул. Набережна Перемог и, 152; м. Дніпропетровськ, вул. Па нікахи, 31-г; м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Заводська, 45; м . Дніпропетровськ, вул. Шолох ова, 9-г; м. Дніпропетровськ, вул . Бердянська, 65; м. Дніпропетро вськ, вул. Набережна Леніна , 5-д ; м. Дніпропетровськ, вул. Осін ня, 2-б; м. Дніпропетровськ, пр. П равди, 31-г; м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 32; м. Дніпропетр овськ, вул. Артельна, 12; м. Дніпр опетровськ, вул. Героїв Грома дянської війни, 12-б; м. Дніпропе тровськ, вул. Войцеховича, 140-а; м. Дніпропетровськ, вул. Даль ня, б/н; м. Дніпродзержинськ, Єл ізаветівське шосе, 4; м. Дніпро дзержинськ, вул. Харківська, 1 1; м. Дніпродзержинськ, вул. Шир ока, б/н; м. Дніпродзержинськ, б ульв. Героїв, 20;

- нежитлові приміщення, що р озташовані за адресами: м. Дні пропетровськ, вул. Артельна, 1 2; м. Дніпропетровськ, вул. Запо різьке шосе, 1-Л; м. Дніпропетро вськ, пр. Карла Маркса, 60-Ж;

- квартири №№ 1, 2, 3, розташован і за адресою м. Дніпропетровс ьк, вул. Центральна, 6.

Заборонити Дніпропетровсь кій міській раді (49000 м. Дніпроп етровськ, пр. Карла Маркса, бу д. 75), Дніпродзержинській місь кій раді (51925, м. Дніпродзержинс ьк вул. Дзержинського, буд. 2), ї х органам, структурним підро зділам та посадовим особам п ередавати у користування чи власність шляхом прийняття в ідповідних рішень (про погод ження місцезнаходження об' єктів, вибір земельних ділян ок, вилучення земельних діля нок (крім вилучення для суспі льних потреб), погодження (зат вердження) містобудівного об ґрунтування, передачі у пост ійне користування, передачі в оренду земельних ділянок, п ередачі в постійне користува ння та/або оренду земельних д ілянок по фактичному розміще нню об' єктів, продовження с троку дії договорів оренди, щ одо укладання договорів супе рфіцію, передачі земельних д ілянок в суборенду, передачі земельних ділянок у власніс ть, припинення права користу вання тощо) або укладання від повідних договорів чи вчинен ня будь-яких інших дій, а Держа вному підприємству “Центр де ржавного земельного кадастр у при Державному комітеті Ук раїни по земельних ресурсах” (03151, м. Київ, вул. Народного опол чення, 3, код ЄДРПОУ 21616582), його Дні пропетровській регіональні й філії Державного підприємс тва “Центр державного земель ного кадастру при Державному комітеті України по земельн их ресурсах” (49004, м. Дніпропетр овськ, пр. Кірова, буд. 2, кім. 319, к од ЄДРПОУ 26372035), її Дніпропетров ському та Дніпродзержинсько му міським відділам та іншим структурним підрозділам про водити державну реєстрацію д оговорів оренди, суборенди, д окументів про набуття права власності та/або права пості йного користування чи припин ення права власності, оренди , користування щодо земельни х ділянок чи їх частин, на яких знаходяться будівлі, споруд и, приміщення та інше майно, як е входить до складу майнових комплексів автостоянок і ро зташоване за адресами: м. Дніп ропетровськ, пров. Універсал ьний, 10-г; м. Дніпропетровськ, в ул. Панікахи, 11-г; м. Дніпропетр овськ, вул. Малиновського, 4-б; м . Дніпропетровськ, вул. Набер ежна Перемоги, 152; м. Дніпропетр овськ, вул. Панікахи, 31-г; м. Дніп ропетровськ, вул. Набережна З аводська, 45; м. Дніпропетровсь к, вул. Шолохова, 9-г; м. Дніпропе тровськ, вул. Бердянська, 65; м. Д ніпропетровськ, вул. Набереж на Леніна , 5-д; м. Дніпропетровс ьк, вул. Осіння, 2-б; м. Дніпропет ровськ, пр. Правди, 31-г; м. Дніпро петровськ, вул. Космічна, 32; м. Д ніпропетровськ, вул. Артельн а, 12; м. Дніпропетровськ, вул. Ге роїв Громадянської війни, 12-б; м. Дніпропетровськ, вул. Войц еховича, 140-а; м. Дніпропетровсь к, вул. Дальня, б/н; м. Дніпродзе ржинськ, Єлізаветівське шосе , 4; м. Дніпродзержинськ, вул. Ха рківська, 11; м. Дніпродзержинс ьк, вул. Широка, б/н; м. Дніпродз ержинськ, бульв. Героїв, 20.

В іншій частині клопотанн я про забезпечення позову ві дмовити.

Ухвала вступає в законну си лу з моменту її прийняття та м оже бути оскаржена до Дніпро петровського апеляційного г осподарського суду через гос подарський суд Дніпропетров ської області протягом десят и днів з дня, наступного за дне м прийняття.

Ухвала як виконавчий докум ент може бути пред' явлена д о виконання протягом трьох р оків з дня її прийняття.

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення 27.04.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 03.02.2011

Судовий реєстр по справі 39/74-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 09.07.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.06.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 02.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону