ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

30.09.09р. Справа № 39/74-09

За заявою Товариства з обмеженою відповідальніс тю "Підприємство гаражного і технічного обслуговування"

про перегляд ухвали гос подарського суду Дніпропетр овської області від 27.04.2009р. про забезпечення позову у справі № 39/74-09 за нововиявленими обста винами

У справі

За позовом Всеукраїнс ької громадської організаці ї "Всеукраїнська спілка авто мобілістів", (04050, м. Київ, вул. Дег тярівська, 8-а, код ЄДРПОУ 00023857)

до Товариства з обм еженою відповідальністю "Під приємство гаражного і техніч ного обслуговування" (49000, м. Дні пропетровськ, пр. К. Маркса, 60-Ж, код ЄДРПОУ 25013475) Третя особа: Дн іпропетровська обласна орга нізація Всеукраїнської спіл ки автомобілістів, (49000, м. Дніпр опетровськ, вул. Ширшова, 7, код ЄДРПОУ 05508482)

про визнання права влас ності та витребування майна із чужого незаконного володі ння

Суддя Ліпинський О.В.

Представники: без уча сті сторін

СУТЬ СПОРУ:

Всеукраїнська спілка ав томобілістів звернулася до г осподарського суду з позовом до Товариства з обмежено ю відповідальністю “Підприє мство гаражного і технічного обслуговування”, третя особ а Дніпропетровська обласна о рганізація Всеукраїнської с пілки автомобілістів, про ви знання права власності на ма йно і витребування майна з чу жого незаконного володіння. Позовні вимоги, обґрунтовані невизнанням відповідачем пр ава власності позивача на ни зку об' єктів нерухомого май на, що являють собою комплекс и автостоянок, та інше нерухо ме майно, посиланнями на вибу ття спірного майна з володін ня позивача поза його волею т а на факт володіння відповід ачем спірним майном без дост атніх правових підстав.

Ухвалою господарського су ду Дніпропетровської област і від 27.04.2009р. вжито заходи забез печення позову.

29.04.2009р. Позивач подав касацій ну скаргу на ухвалу господар ського суду Дніпропетровськ ої області від 27.04.2009р. про забез печення позову.

Ухвалою господарського су ду від 29.04.2009р. провадження у спр аві зупинено. Супровідним ли стом від 29.04.2009р. справу № 39/74-09 напр авлено до Вищого господарськ ого суду України, для розгляд у касаційної скарги.

02.06.2009р. від відповідача Това риства з обмеженою відпові дальністю "Підприємство гара жного і технічного обслугову вання" надійшла заява про пер егляд ухвали господарського суду Дніпропетровської обла сті від 27.04.2009р. про забезпечення позову у справі № 39/74-09 за новови явленими обставинами, в якій відповідач просить: скасува ти ухвалу господарського суд у Дніпропетровської області від 27.04.2009р. про забезпечення по зову та винести нову ухвалу, в ідповідно до якої відмовити в задоволенні заяви Позивача про забезпечення позову. Дан а заява обґрунтована тим, що п о-перше, Дніпропетровська об ласна організація Всеукраїн ської спілки автомобілістів є самостійною юридичною осо бою та не підпорядковується Всеукраїнській громадській організації “Всеукраїнська спілка автомобілістів”, є но сієм цивільних прав і обов'яз ків, володіє відокремленим м айном. Підтвердженням чого є Свідоцтво про державну реєс трацію юридичної особи Дніпр опетровської обласної орган ізації Всеукраїнської спілк и автомобілістів, що також бу ло визначено у Рішенні Індус тріального районного суду мі ста Дніпропетровська від 22.09.200 8року. Даний факт було з'ясован о Відповідачем лише 20.05.2009року. П о-друге, при розгляді апеляці йної скарги по справі №2а-13424/08 за позовом дніпропетровської о бласної організації Всеукра їнської спілки автомобіліст ів до Головного управління ю стиції у Дніпропетровській о бласті, третя особа Всеукраї нська спілка автомобілістів , Дніпропетровським апеляцій ним адміністративним судом в становлено, що Дніпропетровс ька обласна організація Всеу країнської спілки автомобіл істів є громадською організа цією, що на добровільних заса дах об'єднує громадян - власни ків особистих автомобілів і мотоциклів, самодільних конс трукторів і реставраторів ст аровинних транспортних засо бів, інших громадян - любителі в автомототехніки, є самості йною юридичною особою, має са мостійний баланс, рахунок, бл анки із своїм найменуванням, у своїй діяльності керуєтьс я своїм Статутом, який затвер джено та зареєстровано у вст ановленому порядку. По-третє , частина майна, на яке відпові дно до ухвали від 27.04.2009р. наклад ено арешт, не є власністю Відп овідача.

02.06.2009р. господарським судом Д ніпропетровської області ви несено ухвалу, якою відкладе но вирішення питання про при йняття заяви Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Підприємство гаражного і т ехнічного обслуговування" пр о перегляд ухвали господарсь кого суду Дніпропетровської області від 27.04.2009р. про забезпе чення позову у справі № 39/74-09 за н ововиявленими обставинами д о повернення матеріалів спра ви з суду касаційної інстанц ії.

Постановою Вищого господа рського суду від 09.07.2009р. касацій ну скаргу Позивача - залишено без змін.

Ухвалою Верховного суду Ук раїни від 13.08.2009р. задоволено зая ву Позивача про відкликання касаційної скарги на постано ву Вищого господарського суд у України від 09.07.2009р.

Ухвалою господарського су ду від 30.09.2009р. провадження у спр аві поновлено.

29.09.2009р. Позивач подав заяву пр о відмову від позову, в якій пр осить суд провадження у спра ві припинити та скасувати за ходи забезпечення позову.

Ухвалою суду від 30.09.2009р. прийн ято відмову від позову, прова дження у справі припинено та скасовано заходи забезпечен ня позову вжиті ухвалою від 27. 04.2009р.

Таким чином підстави щодо п ерегляду ухвали господарськ ого суду Дніпропетровської о бласті від 27.04.2009р. про забезпече ння позову у справі № 39/74-09 за нов овиявленими обставинами - ві дсутні.

Враховуючи викладене, госп одарський суд залишає без ро згляду заяву Відповідача про перегляд ухвали господарськ ого суду Дніпропетровської о бласті від 27.04.2009р. про забезпече ння позову у справі № 39/74-09 за нов овиявленими обставинами.

Керуючись, ст. ст. 81, 86, 112 Господ арського процесуального код ексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ

Заяву Товариства з о бмеженою відповідальністю "П ідприємство гаражного і техн ічного обслуговування" про п ерегляд ухвали господарсько го суду Дніпропетровської об ласті від 27.04.2009р. про забезпечен ня позову у справі № 39/74-09 за ново виявленими обставинами - зал ишити без розгляду.

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення 30.09.2009
Зареєстровано 08.10.2009
Оприлюднено 23.07.2010

Судовий реєстр по справі 39/74-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 09.07.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.06.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 02.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону