ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.u a

_________________________________________________________________________________________ ________

У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

"29" квітня 2009 р. Спр ава № 12/85-09

Суддя господарсь кого суду Кожухар М.С. , р озглянувши матеріали

за позовом: закритого а ціонерного товариства "Поліе мос" (з іноземними інвестиція ми), с.Покотилівка Харківсько ї області

до: суб'єкта підприємниц ької діяльності - фізичної ос оби ОСОБА_1, м.Ладижин Трос тянецького району Вінницько ї області

про стягнення 84 202,68 грн. забор гованості, що виникла внаслі док неналежного виконання до говору

визнав подані матеріа ли достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 64, 65, 86 Господ арського процесуального код ексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити проваджен ня у справі і прийняти позовн у заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на "09" ч ервня 2009 р. о 10:00 в приміщ енні господарського суду в к імн. № 1106 .

3. Зобов' язати сторони надати суду необхідні для ви рішення спору докази (в належ но оформлених копіях через к анцелярію суду з супровідним листом за три робочих дні до с удового засідання, в оригіна лах - в судове засідання для о гляду), в тому рахунку :

Позивачу :

Оригінали документів на пі дтвердження позовних вимог д ля огляду в судовому засідан ні.

Правовстановлюючі докумен ти - свідоцтво, статут, довідку з ЄДРПОУ (оригінали - для огля ду в судовому засіданні, копі ї - до справи).

Заявки відповідача на виго товлення продукції з доказам и їх затвердження та затверд ження дизайну продукції (п.1.3 д оговору).

Документи щодо виконання у сіх умов договору №18-3/2007 від 31.01.2007 року.

Рахунки з доказами надісла ння (передачі) їх відповідачу .

Документи щодо оплати відп овідачем продукції з докумен тами, що зазначені в якості пі дстави такої оплати.

Акт звірки взаєморозрахун ків із зазначенням первинних документів, для складання як ого

з'явитись до відповідача

Документально підтверджен е письмове пояснення причин в разі ненадання будь-якого з витребуваних доказів.

Відповідачу:

Відзив на позовну заяву з но рмативно-документальним обґ рунтуванням та підтвердженн ям.

Правовстановлюючі докумен ти - свідоцтво СПД.

Документи щодо виконання у сіх умов договору №18-3/2007 від 31.01.2007 року.

Отримані від позивача раху нки на оплату продукції.

Документи щодо оплати відп овідачем продукції з докумен тами, що зазначені в якості пі дстави такої оплати.

Акт звірки взаєморозрахун ків із зазначенням первинних документів.

Документально підтверджен е письмове пояснення причин в разі ненадання будь-якого з витребуваних доказів.

На підставі ст.38 ГПК Украї ни зобов'язати державного ре єстратора (24300, Вінницька обл., с мт Тростянець, вул.Леніна, 37) до 05.06.09р. надати суду довідку щодо перебування на обліку в Єдин ому державному реєстрі суб'єкта підприємницької ді яльності - фізичної особи О СОБА_1 (АДРЕСА_1, ідент.код НОМЕР_1).

4. Ухвалу надіслати сторонам рекомендованим ли стом з повідомленням про вру чення поштового відправленн я.

5. Докази того, що в п ровадженні господарського с уду або іншого органу, який в м ежах своєї компетенції виріш ує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сто ронами, про той же предмет із т их же підстав.

У випадку невикона ння сторонами будь-яких вимо г даної ухвали - надати пись мові пояснення з обґрунтуван ням причин її невиконання.

Невиконання вимог ухв али сторонами тягне за собою застосування штрафу до 1700 грн . відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК Укра їни, а в разі неподання позива чем без поважних причин витр ебуваних судом матеріалів аб о неявки представників пози вача у судове засідання, позо в може бути залишено без розг ляду (п.5 ст. 81 ГПК України).

Суддя Кожу хар М.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2,3 - позивачу (за адресами: 62458 Ха рківська обл., с.Покотилівка, в ул.Жихорська, 88 та 61005 м.Харків , вул.Панцерника Потьомкіна, б уд.1Б, кв.17);

4 - відповідачу (АДРЕСА_1);

5 - державному реєстратору (243 00, Вінницька обл., смт Тростяне ць, вул.Леніна, 37)

Дата ухвалення рішення 29.04.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 04.02.2011

Судовий реєстр по справі 12/85-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.06.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.06.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 15.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 12.06.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 09.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 09.06.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 25.05.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 20.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/85-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону