ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.u a

_________________________________________________________________________________________ _______

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

09 червня 2009 р. Справа 12/85-09

за позовом: закритого а ціонерного товариства "Поліе мос" (з іноземними інвестиція ми) (62458 Харківська область, с.По котилівка, вул.Жихорська, 88, ід ент. код 31632688)

до: суб'єкта підприємниц ької діяльності - фізичної ос оби ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ід ент. код НОМЕР_1)

про стягнення 84 202,68 грн. забор гованості

Головуючий суддя

Cекретар судового засіданн я

Представники сторін до с уду не з'явились

ВСТАНОВИВ :

Подано позов про стягнен ня 783969,95 грн., в тому рахунку: 69948,11 гр н. заборгованості, що виникла внаслідок неналежного викон ання відповідачем договору № 18-3/2007 від 31.01.2007 року щодо повного р озрахунку за отриманий товар ; 7206,93 грн. пені; 895,11 грн. відсотків та 6152,53 грн. інфляційних збиткі в.

Ухвалою суду від 29.04.2009 року порушено провадження у спра ві та призначено її до розгля ду на 09.06.2009 року.

Сторони правом участі в роз гляді справи не скористались , про місце, день і час розгляд у справи повідомлені належни м чином, що стверджується під писами на повідомленнях пошт и про вручення останнім пошт ових відправлень (а.с.44-46).

З наданої на вимогу суду дов ідки з Єдиного державного ре єстру юридичних осіб та фізи чних осіб-підприємців вбачає ться, що 27.02.2009 р. відповідач змін ив місце проживання на АДРЕ СА_2.

Разом з тим, ухвала суду про порушення провадження у спр аві з повідомленням про час і місце розгляду справи отрим ана ним 08.05.2009 р. за адресою: АДР ЕСА_1, що стверджується пошт овим повідомленням № 202783 про вр учення рекомендованої корес понденції.

05.06.2009 року на адресу суду наді йшло клопотання позивача №354 в ід 02.06.2009 року про долучення до м атеріалів справи документів , що вимагались ухвалою суду в ід 29.04.2009 року.

На підставі положень ст.ст. 22, 33, 38 ГПК України дане клопотан ня судом задоволено.

Відповідач правом участі у судовому засіданні не скори стався (про причини неприбут тя суду не повідомив), відзиву на позовну заяву не надав.

Відсутність відповідача т а представників сторін в суд овому засіданні не перешкодж ає розгляду справи по суті.

З урахуванням наведеного, с права розглядається за наявн ими в ній матеріалами відпов ідно до положень ст.75 ГПК Укра їни.

Розглянувши матеріали спр ави, оцінивши надані докази, с уд встановив, що 31.01.2007 року між з акритим аціонерним товарист вом "Поліемос" (з іноземними ін вестиціями) (виконавець) та су б'єктом підприємницької діял ьності ОСОБА_1 (замовник) у кладено договір №18-3/2007, відпові дно до умов якого замовник до ручає, а виконавець приймає н а себе зобов'язання закупити матеріал, провести друкован і роботи та передати у власні сть замовника продукцію (ети кетку).

Пунктом 2.3 договору сторони домовились, що ціна, загальна вартість та строк поставки к ожної партії товару узгоджує ться сторонами в специфікаці ях, які є невід'ємними частина ми договору.

Відповідно до п.2.4. договору з амовник зобов'язується оплат ити кожну партію продукції п о безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок ви конавця згідно рахунка-факту ри на умовах 50% передоплати та 50% розрахунку по факту відван таження на склад замовника.

На виконання договору №18-3/2007 в ід 31.01.2007 року позивач поставив в ідповідачеві товар на загаль ну суму 75162,33 грн.

Виконуючи обов'язок за дого вором від 31.01.2007 року щодо розрах унку за отриманий товар, відп овідач перерахував на рахуно к позивача кошти в сумі 5214,22 грн ., що стверджується банківськ ою випискою про рух коштів по особовому рахунку від 22.11.2008 рок у та від 02.12.2008 року тощо.

Таким чином, станом на час п одання позову та розгляду сп рави у суді основна заборгов аність відповідача за догово ром №18-3/2007 від 31.01.2007 року складає 699 48,11 грн.

Наведене підтверджується:

- договором №18-3/2007 від 31.01.2007 року;

- специфікаціями до догово ру;

- заявками відповідача на ви готовлення етикеток;

- видатковими накладними на поставку продукції;

- довіреностями на отриманн я продукції;

- рахунками-фактурами на опл ату продукці;

- іншими матеріалами справи ;

ненаданням відповідачем з аперечень на позовну заяву.

Дослідивши і оцінивши нада ні докази, суд дійшов такого в исновку.

Статтею 193 ГК України визнач ено, що суб'єкти господарюван ня та інші учасники господар ських відносин повинні викон увати господарські зобов'яза ння належним чином відповідн о до закону, інших правових ак тів, договору, а за відсутност і конкретних вимог щодо вико нання зобов'язання - відповід но до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Також к ожна сторона повинна вжити у сіх заходів, необхідних для н алежного виконання нею зобов 'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпече ння загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'яз ання є підставою для застосу вання господарських санкцій , передбачених цим Кодексом, і ншими законами або договором .

Відповідно до ст.ст. 526, 525 ЦК Ук раїни зобов' язання має вико нуватись належним чином відп овідно до умов договору та ви мог цивільного кодексу, інши х актів цивільного законодав ства, а за відсутності таких у мов та вимог - відповідно до зв ичаїв ділового обороту або і нших вимог, що звичайно ставл яться. Одностороння відмова від зобов' язання або одност ороння зміна його умов не доп ускається.

Судом встановлено, що між ст оронами виникли правовіднос ини з підряду на виконання ро біт.

Відповідно до статті 837 (ч.ч. 1,2) за договором підряду одна сторона (підрядник ) зобов'язується на свій риз ик виконати певну роботу за з авданням другої сторони (зам овника), а замовник зобов'язу ється прийняти та оплатити в иконану роботу. Договір підр яду може укладатися на вигот овлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК Укра їни якщо у зобов'язанні вста новлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає в иконанню у цей строк (термін).

В силу ст. ст. 4-3, 33 ГПК У країни, сторони та інші особи , які беруть участь у справі, о бґрунтовують свої вимоги і з аперечення поданими суду док азами.

Відповідно до ст.43 ГПК Укр аїни господарський суд оціню є докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуєтьс я на всебічному, повному і об' єктивному розгляді в судовом у процесі всіх обставин спра ви в їх сукупності, керуючись законом і ніякі докази не маю ть для суду заздалегідь вста новленої сили.

Оскільки станом на час розг ляду справи відповідач не на дав доказів погашення заборг ованості в повному обсязі, су д дійшов висновку, що позивач ем правомірно заявлено вимог и про стягнення 69948,11 грн. боргу, а тому позов в цій частині під лягає задоволенню.

Частиною 2 ст.193 ГК України вс тановлено, що порушення зобо в'язань є підставою для засто сування господарських санкц ій, передбачених ГК України, і ншими законами або договором .

Частиною 2 ст.217 ГК України пе редбачено такі види господар ських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції, опе ративно-господарські санкці ї.

Відповідно до ч.1 ст.230 ГК Укра їни штрафними санкціями є го сподарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штр аф, пеня), яку учасник господар ських відносин зобов' язани й сплатити у разі порушення н им правил здійснення господа рської діяльності, невиконан ня або неналежного виконання господарського зобов' язан ня.

Пунктом 5.4 договору №18-3/2007 від 3 1.01.2007 року сторони визначили, що в разі порушення строків пос тавки або оплати готової про дукції винна сторона сплачує іншій пеню в розмірі 0,2% від сум и заборгованості за кожен де нь прострочки, але не більше п одвійної облікової ставки НБ У,

З урахуванням викладеного , суд дійшов висновку, що нарах ування позивачем пені за пер іод з 21.08.2008 року здійснено з ура хуванням вимог чинного закон одавства, а тому позов в части ні стягнення 7206,93 грн. пені підл ягає задоволенню в повному о бсязі.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК Укра їни боржник вважається таким , що прострочив, якщо він не пр иступив до виконання зобов'я зання або не виконав його у ст рок, встановлений договором або законом.

Оскільки відповідач не вик онав зобов'язання у строк, вст ановлений договором, він є бо ржником, що прострочив.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України бор жник, який прострочив викона ння грошового зобов'язання, н а вимогу кредитора зобов'яза ний сплатити суму боргу з ура хуванням встановленого інде ксу інфляції за весь час прос трочення, а також три процент и річних від простроченої су ми, якщо інший розмір процент ів не встановлений договором або законом.

Таким чином, суд вважає, що п озовні вимоги в частині стяг нення 895,11 грн. 3% річних та 6152,53 грн. інфляційних втрат є обгрунт ованими та законними.

З урахуванням наведеного, п озов підлягає задоволенню в сумі 69948,11 грн. основного боргу; 7 206,93 грн. пені; 895,11 грн. 3% річних та 6 152,53 грн. інфляційних втрат з ві днесенням на відповідача пон есених позивачем судових вит рат на оплату держмита та за і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу проп орційно задоволеним вимогам , відповідно до ст.49 ГПК Україн и.

Керуючись ст.ст. 4-3, 33, 43, 47, 49, 82, 84, 115, 116 ГПК України,-

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити.

Стягнути з суб'єкта підприє мницької діяльності - фізичн ої особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_ 1, ідент. код НОМЕР_1) на ко ристь закритого аціонерного товариства "Поліемос" (з інозе мними інвестиціями) (фактичн а адреса: 62458 Харківська обл., с.П окотилівка, вул.Жихорська, 88; ю ридична адреса: 61005 м.Харків, в ул.Панцерника Потьомкіна, бу д.1Б, кв.17, ідент. код 31632688) 69948,11 грн. основного боргу; 7206,93 грн. пені; 895,11 грн. 3% річних; 6152,53 грн. інфляці йних втрат; 842,03 грн. витрат на сп лату держмита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне за безпечення судового процесу .

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Суддя

Повний текст рішенн я суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.84 ГПК У країни 12 червня 2009 р.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу

3,4 - відповідачу (АДРЕСА_1 т а АДРЕСА_2).

Дата ухвалення рішення 09.06.2009
Зареєстровано 15.06.2009
Оприлюднено 07.07.2010

Судовий реєстр по справі 12/85-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.06.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.06.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 15.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 12.06.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 09.06.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 09.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.05.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.05.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 29.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 20.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/85-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону