ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬН ИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майда н Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71 -81-98

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" квітня 2009 р. Справа № 21/449

За позовом 1. Навчально-в иховного комплексу №2, м. Хмель ницький

2. Управління комунальн ого майна Хмельницької міськ ої ради, м. Хмельницький до Приват ного підприємця ОСОБА_1, м . Хмельницький

про стягнення 8144,24 грн.

Суддя Огородн ік К.М.

Представники сторін:

позивачів: 1. Гевал П.А. - директор

Тимунь Л.О. - за довіреністю

2. Богачова Л.М. - за довіреністю №140 від 13.02.2009р.

відповідача: ОСОБА_5 - за довіреністю від 19.03.2009р.

Суть спору: Навчально -виховний комплекс № 2, Управлі ння комунального майна Хмель ницької міської Ради звернул ись з позовом до приватного п ідприємця ОСОБА_1 про стяг нення 8144,24 грн., з яких 3728,07 грн. заб оргованості по орендній плат і, пеня в сумі 3331,35 грн. та заборг ованість по експлуатаційним витратам в сумі 1084,82 грн. В обґру нтування позовних вимог поси лаються на неналежне виконан ня відповідачем умов договор у оренди індивідуально визна ченого (нерухомого або іншог о) майна, що належать до комуна льної власності від 04.02.2008 року.

Повноважними представника ми позивачів в судовому засі данні надано суду письмове у точнення позовних вимог, яки м просять суд стягнути з відп овідача суму 1995,92 грн. боргу по о рендній платі, суму 2399,33 грн. пен і та суму 1084,82 грн. експлуатацій них витрат, зважаючи на те, що відповідач частково погасив суму боргу. Дане уточнення су дом приймається, оскільки не суперечить вимогам ст. 22 Госп одарського процесуального к одексу України.

Повноважний представник в ідповідача у судовому засіда нні позов заперечив. Зокрема , вказав, що на адресу Управлін ня комунального майна Хмельн ицької міської ради відповід ачем надсилалась заява, якою він просив з 01.11.2008 року зменшит и кількість орендованих годи н по договору від 04.02.2008 року з 122 г один до 35 годин та дозволити о ренду виключно у вівторок та четвер або припинити дію дог овору. При цьому на заяві міст иться заперечення на зменшен ня від 10.11.2008 року. Тому вважає до говір розірваним та просить в позові відмовити повністю, оскільки заявлена до стягне ння сума не відповідає дійсн ості. Також, ним надано суду дл я огляду в судовому засіданн і оригінал платіжного доруче ння № 34 від 27.03.2009 року про перерах ування суми 1732,15 грн. боргу за ор енду приміщення за жовтень, л истопад 2008 року.

Розглядом матеріалів спра ви встановлено наступне.

На підставі рішення викон авчого комітету Хмельницько ї міської ради № 12 від 10.01.2008 року між Управлінням комунальног о майна Хмельницької міської Ради, Приватним підприємцем ОСОБА_1 та Навчально-вихо вним комплексом № 2 04.02.2008 року ук ладено договір оренди індиві дуально визначеного (нерухом ого або іншого) майна, що належ ить до комунальної власності .

Відповідно до умов даного д оговору орендодавець переда є, а орендар приймає в строков е платне користування окреме індивідуально визначене май но - нежитлове приміщення п лощею 194,7 кв.м., розміщене за адр есою: вул. І. Франка, 57, строком з 04.02.2008 року по 04.01.2011 року.

За результатами конкурсу т а відповідно до протоколу ко місії по проведенню конкурсі в по визначенню орендарів ці лісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів т а нерухомого майна, які переб увають в міській комунальній власності від 25.12.2007р. №30, орендн а плата за перший місяць орен ди (без ПДВ) - лютий 2008 року стано вить 732 грн. (без врахування інд ексу інфляції за жовтень, лис топад, грудень 2007 року та за січ ень 2008 року). Орендна плата за п ерший місяць оренди коригуєт ься на індекс інфляції з дати проведення оцінки до дати ук ладеного договору з 30.09.2007р. по 04.0 2.2008р. - 1,074. Орендна плата за перши й місяць оренди (без ПДВ) - люти й 2008 року (з врахуванням індекс у інфляції з 30.09.2007р. по 04.02.2008р.) 732,*1,74=786,1 7 грн. Сума орендної за перший місяць оренди 786,17 грн. (з врахув анням індексу інфляції за жо втень, листопад, грудень 2007 рок у без врахування індексу інф ляції за січень 2008 року). Орендн а плата за перший місяць орен ди, що підлягає сплаті коригу ється на індекс інфляції за с ічень 2008 року. Орендна плата за кожний наступний місяць виз начається шляхом коригуванн я орендної плати за попередн ій місяць на індекс інфляції за попередній місяць. Орендн а плата перераховується до 25-г о числа поточного місяця на о бумовлений в договорі рахуно к. Орендар зобов' язується с плачувати в повному обсязі о рендну плату до 25-го числа пот очного місяця.

В адресу відповідача, за № 62 в ід 26.01.2009 року надсилалась прете нзія з вимогою погасити наяв ну заборгованість по орендні й платі в сумі 3592,76 грн., з якої су ма 2227,47 грн. основного боргу та с ума 1365,29 грн. пені.

Із матеріалів справи вбача ється, що у відповідача стано м на день розгляду справи із в рахуванням прийнятого судом уточнення існує заборговані сть за оренду приміщення в су мі 1995,92 грн.

З посиланням на п. 3.5 укладено го договору, позивачем заявл ено (із врахуванням уточненн я) до стягнення суму 2399,33 грн. пен і за несвоєчасну та в повному обсязі несплату орендної пл ати за оренду нежитлового пр иміщення.

При прийнятті рішення суд к ерується нормами Господарсь кого кодексу України, оскіль ки правовідносини, які виник ли між сторонами на підставі договору оренди, за своїм хар актером являються господарс ькими, виходячи зі змісту ст.с т. 173, 174 ГК України, як такі, що вин икли з господарського догово ру, і відповідно до ст. 1 Господ арського кодексу України є п редметом його регулювання.

Згідно ст. 11 Цивільного коде ксу України, цивільні права т а обов'язки виникають із дій о сіб, що передбачені актами ци вільного законодавства, а та кож із дій осіб, що не передбач ені цими актами, але за аналог ією породжують цивільні прав а та обов'язки. Підставами вин икнення цивільних прав та об ов'язків, зокрема, є договори т а інші правочини.

Згідно ст. 174 Господарського кодексу України господарськ і зобов'язання можуть виника ти, зокрема, з господарського договору та інших угод, перед бачених законом, а також з уго д, не передбачених законом, ал е таких, які йому не суперечат ь.

У відповідності до ст. 11 та ст . 509 ЦК України однією з підстав виникнення, цивільних прав т а обов' язків сторін є уклад ення між ними договору. В силу зобов' язання боржник зобов ' язаний вчинити на користь кредитора певну дію, в тому чи слі сплатити борг, а кредитор має право вимагати від боржн ика виконання його обов' язк у, тобто сплати боргу.

Згідно ч. 1 ст. 283 ГК України пер едбачено, що за договором оре нди одна сторона (орендодаве ць) передає другій стороні (ор ендареві) за плату на певний с трок у користування майно дл я здійснення господарської д іяльності. Зокрема, об' єкто м оренди може бути нерухоме м айно (будівлі, споруди, приміщ ення).

Згідно ст. 526 ЦК України зобов ' язання повинні виконувати сь належним чином і в установ лений строк. Відповідно до ст . 193 Господарського кодексу Ук раїни одностороння відмова в ід виконання зобов' язання і одностороння зміна умов дог овору не допускається.

Відповідно до вимог ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив зобов' язання, якщо він не приступив до виконання зобов'язання аб о не виконав його у строк, вста новлений договором або закон ом.

Обов' язок учасника госпо дарських відносин сплатити н еустойку, штраф, пеню у разі по рушення ним правил здійсненн я господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зо бов'язання передбачено ст. 230 Г К України. Так, даною статтею п ередбачено, що штрафними сан кціями визнаються господарс ькі санкції у вигляді грошов ої суми (неустойка, штраф, пеня ), яку учасник господарських в ідносин зобов'язаний сплатит и у разі порушення ним правил здійснення господарської ді яльності, невиконання або не належного виконання господа рського зобов'язання.

З матеріалів справи вбачає ться, що між сторонами було ук ладено договір оренди від 04.02.20 08 року, згідно якого відповіда ч взяв на себе зобов' язання вчасно сплачувати орендні п латежі, проте в повному обсяз і не виконав взятих на себе зо бов' язань, внаслідок чого с таном на день розгляду справ и у відповідача наявна забор гованість по орендній платі в сумі 1995,92 грн. Дана заборгован ість підтверджена поданим в матеріали справи розрахунко м.

Щодо вимог про стягнення пе ні судом враховується, що ч. 2 с т. 343 ГК України визначено, що пл атник грошових коштів сплачу є на користь одержувача цих к оштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлює ться за згодою сторін, але не м оже перевищувати подвійної о блікової ставки Національно го банку України, що діяла у пе ріод, за який сплачується пен я. Відповідно до ст. 1 Закону Ук раїни „Про відповідальність за несвоєчасне виконання гр ошових зобов' язань” платни ки грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих к оштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлює ться за згодою сторін. Проте, с т. 3 вказаного Закону передбач ено що розмір пені, передбаче ний статтею 1 цього Закону, обч ислюється від суми простроче ного платежу та не може перев ищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Таким чином, нормами Закону Україн и „Про відповідальність за н есвоєчасне виконання грошов их зобов'язань” встановлено порядок обчислення пені за н есвоєчасне виконання грошов их зобов'язань та обмеження ї ї розміру, що підлягає стягне нню.

Дана позиція викладена так ож в Інформаційному листі Ви щого господарського суду Укр аїни від 07.04.2008 року № 01-8/211 „Про дея кі питання практики застосув ання норм Цивільного та Госп одарського кодексів України ”, положення, зокрема п. 49 Закон у України "Про відповідальні сть за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" не вста новлюють обмежень щодо визна чення розміру пені, а передба чають обмеження розміру пені , що підлягає стягненню”.

Враховуючи викладені норм и, судом проведено самостійн о перерахунок суми пені із вр ахуванням подвійної обліков ої ставки Національного банк у України, яка діяла за період прострочення. Таким чином, су ма пені, яку необхідно стягну ти з відповідача, становить 159 ,10 грн.

Аналізуючи наявні в матері алах справи докази щодо стяг нення суми 1084,82 грн. заборгован ості по експлуатаційним витр атам судом враховується наст упне: Відповідно до п. 5.9 укладе ного договору, відповідач зо бов'язаний укласти з Балансо утримувачем (Управління кому нального майна Хмельницької міської ради) орендованого м айна договір про відшкодуван ня витрат Балансоутримувача на утримання орендованого м айна та договори про надання комунальних послуг відповід ачу з відповідними підприємс твами - надавачами послуг. У ра зі неможливості укладення до говору з підприємствами - над авачами послуг своєчасно спл ачувати Балансоутримувачу з а комунальні послуги, згідно з виставленим рахунком.

Оскільки, відповідні догов ори з відповідачем не уклада лись, відповідні рахунки в ад ресу відповідача не виставля лись, суд приходить до виснов ку про безпідставно заявлену суму по експлуатаційним вит ратам в сумі 1084,82 грн. А тому, зва жаючи на викладене, в стягнен ні суми 1084,82 грн. по експлуатаці йним витратам позивачам слід відмовити за обставин викла дених вище.

За таких обставин, суд прийш ов до висновку, що позовні вим оги підлягають частковому за доволенню в сумі 1995,92 грн. основ ного боргу та пені в сумі 159,10 гр н.

В решті позову суд вважає за необхідне відмовити із вище викладених підстав.

Крім того, судом враховують ся норми ст.ст. 33, 34 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, згідно яких, кожна сто рона повинна довести ті обст авини, на які вона посилаєтьс я як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський с уд приймає тільки ті докази, я кі мають значення для справи .

Доводи відповідача спрост овуються обставинами, виклад еними вище та до уваги судом н е беруться.

У відповідності до ст.49 ГПК У країни витрати по оплаті дер жавного мита та на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу підлягають по кладенню на відповідача.

Керуючись ст.ст.1,12, 44, 49, ст. 82-84, ст .115, 116 Господарського процесуал ьного кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задоволити частк ово.

Стягнути з Приватного підп риємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1) на користь Хм ельницького навчально - вихо вного комплексу №2, м. Хмельниц ький, вул. І.Франка, 57, (код 21313855) сум у 1995,92 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять грн. 92 коп.) заб оргованості по орендній плат і, суму 159,10 грн. (сто п'ятдесят де в'ять грн. 10 коп.) пені, суму 102,00 гр н. (сто дві грн. 00 коп.) державног о мита, суму 118,00 грн. (сто вісімна дцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

Видати наказ.

В решті позову відмовити.

Суд дя К.М. Огороднік

віддруковано 4 примірн ики: 1 - до справи, 2,3 - позивачам, 4 - відповідачу.

Помічник судді О.С. Гуменюк

Дата ухвалення рішення 14.04.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 23.07.2010

Судовий реєстр по справі 21/449

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.04.2009 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 17.07.2008 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.05.2008 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 23.10.2007 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 15.03.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 15.03.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 14.03.2007 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 11.01.2007 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 05.12.2006 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону