ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

09.07.09 Справа №15/140-09.

за позовом Товариства з об меженою відповідальність “Л ебединський м' ясокомбінат ”, м. Лебедин

до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , м. Лебедин

про стягнення 8961 грн. 15 коп.

СУДДЯ Резніченк о О.Ю.

За участю представників:

від позивача : Демченко А.І ., довіреність б/н від 11.06.2009р.

від відповідача : ОСОБА_2

Суть спору: Позивач прос ить стягнути з відповідача 8961 грн. 15 коп. боргу відповідно до договору купівлі-продажу №4/01 від 17 січня 2008р., в тому числі 6565 г рн. 42 коп. основного боргу, 1938 грн . 77 коп. пені, 207 грн. 47 коп. 3 % річних , 249 грн. 49 коп. інфляційних збитк ів.

В судове засідання 24.06.2009р . позивач подав заяву про збіл ьшення позовних вимог, в якій просить стягнути з відповід ача 6565 грн. 42 коп. основної забор гованості по договору купівл і-продажу №4/01 від 17 січня 2008р., 739 гр н. 93 коп. пені, 207 грн. 75 коп. - 3% річни х, 1628 грн. 23 коп. інфляційних витр ат. Відповідно до ст. 22 ГПК Укра їни заява про збільшення поз овних вимог прийнята судом д о розгляду.

Відповідач в судовому засіданні усно пояснив, що су му боргу визнає частково.

Позивачем на виконанн я ухвали суду від 24.06.2009р., в дане с удове засідання подано доказ и направлення заяви про збіл ьшення позовних вимог відпов ідачу (поштову квитанцію та п оштове повідомлення), а також довідку державного реєстрат ора станом на 25.06.2009р. щодо відпо відача, відповідно до якої зг ідно запису №3 від 12.02.2009р. держав ним реєстратором було внесен о реєстраційну дію - внесен ня рішення фізичної особи пр о припинення підприємницько ї діяльності.

Розглянувши матеріал и справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача, в ідповідно до ст. 69 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, заявив клопотання пр о продовження строку розгляд у справи, яке погоджене з відп овідачем.

Тому, суд вважає за можл иве задовольнити клопотання про продовження строку розг ляду справи, оскільки воно по годжено між позивачем та від повідачем, і відповідно до ст . 69 Господарського процесуаль ного кодексу України продовж ує строк розгляду справи та р озгляд справи відкладає на п ідставі ст. 77 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни для з' ясування всіх обст авин справи і витребування д одаткових документів.

На підставі викладеног о, керуючись ст. ст. 69, 77, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк розгляду справи №15/140-09.

Відкласти розгляд справи н а 23.07.2009 р. на 10 год. 15 хв. Засідання в ідбудеться у приміщенні госп одарського суду за адресою: м . Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/ 1, кім. 214.

Зобов' язати відповідача подати суду письмовий відзив на заяву про збільшення позо вних вимог з обґрунтуванням своєї позиції по справі.

Повідомити сторони про те, щ о у разі їх нез' явлення у зас ідання суду справа може бути розглянута без їх участі.

Зобов' язати представникі в сторін мати належні повнов аження для участі в засіданн і суду або документ що посвід чує особу.

СУДДЯ О.Ю.РЕЗНІЧЕНКО

Дата ухвалення рішення 09.07.2009
Оприлюднено 26.07.2010

Судовий реєстр по справі 15/140-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.01.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 14.01.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.09.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.09.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.05.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/140-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону