ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.07.10 Справа № 9/99-10.

за позовом: Спільного у країнсько-білоруського підп риємства «Укртехносинтез» в формі товариства з обмежено ю відповідальністю, м. Суми

до відповідача: Суб' єкта п ідприємницької діяльності ф ізичної особи ОСОБА_1, м. Су ми

про стягнення 6672 грн. 31 коп.

За участю представників ст орін:

від позивача: Циганюк Т.М.

від відповідача: не з' яви вся

Суддя Лущик М.С.

при секретарі с/з Сидорук А.І.

Суть спору: позивач просит ь суд стягнути з відповідача заборгованість по сплаті ор ендної плати (Договір оренди від 22.09.2009 р. № 117-2009/ТЦ) у сумі 6471,00 грн. , пені в розмірі 175,61 грн. та 3 % річн их в розмірі 25,70 грн., 102 грн. держа вного мита та 236 грн. витрат на І ТЗ судового процесу.

Відповідач в судове засіда ння не з' явився, про час та мі сце судового засідання був п опереджений належним чином, відзив на позовну заяву не по дав.

Згідно ст. 75 ГПК України спра ва розглядається за наявними в ній матеріалами. Розглянув ши матеріали справи, заслуха вши повноважного представни ка позивача, оцінивши надані докази, суд встановив:

Між Позивачем та Відповіда чем було укладено Договір ор енди від 22.09.2009 року № 117-2009/ТЦ.

Відповідно до умов Договор у Орендодавець передав, а Оре ндар прийняв у строкове плат не користування приміщення р озташоване на 5-му поверсі в ТЦ «Універмаг «Київ», що знаход иться за адресою: м. Суми, вул. К ооперативна, 1. Загальна площа орендованого приміщення 18,6 к в.м., що підтверджується Акт ом приймання-здачі від 01.11.2009 р оку.

Відповідно до пункту 2.1. Дого вору приміщення надається в оренду до 30.09.2010 р.

Згідно пункту 7.2. Договору, до говірможе бути достроково ро зірваний Орендодавцем в разі порушення вимог підпункту 7.2. 5, а саме у випадку не сплати ор ендної плати протягом 30 днів з дати настання чергового тер міну платежу.

Як зазначає позивач, Оренда р порушив відповідну вимогу і оплату орендної плати здій снював несвоєчасно.

Пунктом 3.1. Договору встанов лено, що орендна плата за кори стування приміщенням за міся ць складає 2046,00 грн.

Відповідно до п. 3.2. Договору оплата здійснюється з 1-го по 5 -те число місяця в якому здійс нюється оренда приміщення.

Згідно п. 6.3. Договору приміще ння вважається фактично пере дане Орендодавцю з дати підп исання акту здачі-приймання.

Відповідно п. 6.4. Договору спл ата орендної плати Орендарем здійснюється по день фактич ного звільнення приміщення.

Претензією № 02/09-2354 від 01.03.2010 р. Ві дповідачу було нагадано про заборгованість по орендній п латі та повідомлено про дост рокове розірвання Договору о ренди від 22.09.2009 року № 117-2009/ТЦ. Прот е, як зазначає Позивач, відпов іді від Відповідача він не от римав.

Як вбачається з матеріалв с прави, 05 квітня 2010 року було скл адено комісійний Акт зда чі приміщення у присутності директора ТЦ «Універмаг «Киї в» Авруцької Т.І., начальн ика служби експлуатації Ко валенко А.П., юристконсульт а Циганюк Т.І.

За період з 01.11.2009 року по 05.04.2010 ро ку за Орендарем залишилася з аборгованість по орендній пл аті , строк сплати якої наступ ив, у розмірі 6471,00 грн.

Відповідно до ст. 526 Цивільно го кодексу України зобов' яз ання повинні виконуватись на лежним чином і відповідно до умов договору.

Відповідно до п. 1 ст. 193 Господ арського кодексу України суб 'єкти господарювання та інші учасники господарських відн осин повинні виконувати госп одарські зобов'язання на леж ним чином відповідно до зако ну, інших правових актів, дого вору, а за відсутно сті конкре тних вимог щодо виконання зо бов'язання - відповідно до вим ог, що у певних умовах звичайн о ставляться.

Суд дійшов висновку, що забо ргованість відповідача по сп латі орендної плати в розмір і 6471 грн. 00 коп. підтверджується матеріалами справи, відпові дач доказів сплати боргу не п одак, а також не подав аргумен тованих заперечень на позовн у заяву, тому вимоги позивача суд вважає правомірними, обґ рунтованими та такими, що під лягають задоволенню.

Крім основної сплати боргу на підставі Договору, ст. 611 Цив ільного кодексу України та п оложень Закону України «Про відповідальність за несвоєч асне виконання грошових зобо в' язань» за несвоєчасну спл ату передбачених Договором п латежів Відповідачу нарахов ана пеня в розмірі 175,61 грн.

Суд, розглянувши вимогу про стягнення пені, вважає її обг рунтованою, правомірною та т акою що підлягає задоволенню .

Також Відповідачу нарахов ано 3% річних від простроченої суми в розмірі 25 грн. 70 коп.

Статтею 625 Цивільного кодек су України передбачено, що бо ржник, який прострочив викон ання грошового зобов' язанн я, на вимоги кредитора зобов' язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого і ндексу інфляції за весь час п рострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо і нший розмір процентів не вст ановлено договором або закон ом.

Суд визнав симогу щодо стяг нення 3% річних правомірною, об грунтованою та такою, що підл ягає задоволенню.

Згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита та на інформаційно-техн ічне забезпечення судового п роцесу понесені позивачем по кладаються на відповідача .

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 526, 611, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193 Госпо дарського кодексу України, с т.1, 12, 44, 49, 58, 82, 84, 85 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з суб' єкта підприємницької діяльноті ф ізичної особи ОСОБА_1 (АД РЕСА_1, код НОМЕР_1) на кори сть спільного українсько-біл оруського підприємства «Укр техносинтез» в формі товарис тва з обмеженою відповідальн істю (пр. Курський, 6, м. Суми, 40020, к од 21127532) заборгованість по спла ті боргу у сумі 6471,00 грн., пеню в р озмірі 175,61 грн., 3% річних в розмі рі 25,70 грн., 102 грн. державного мит а, 236 грн. витрат на інформаційн о-технічне забезпечення судо вого процесу.

3. Видати наказ п ісля набрання рішенням закон ної сили.

СУДДЯ М.С. ЛУЩИК

Суддя

Дата ухвалення рішення 29.07.2010
Оприлюднено 16.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.06.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону