ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.03.10р. Справа № 9/99-10

За позовом Фізичної ос оби - підприємець ОСОБА_1 , м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Фізичн ої особи - підприємець ОСО БА_2, м. Дніпропетровськ

до відповідача-2: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Южавтотранс", м. Харків

про стягнення 69256 грн. 21 коп .

Суддя Подобєд І.М.

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської обла сті від 01.03.10р. порушено провадж ення у справі № 9/99-10 за позовом Фізичної особи - підприємец ь ОСОБА_1, м. Дніпропетровс ьк до відповідача-1: Фізи чної особи - підприємець О СОБА_2, м. Дніпропетровськ, до відповідача-2: Товариства з о бмеженою відповідальністю "Южавтотранс", м. Харків про ст ягнення 69256 грн. 21 коп. та признач ено її розгляд у судовому зас іданні на 30.03.10р. о 11-30 год.

22.03.10р. від ТОВ "Южавтотранс" до господарського суду Дніпроп етровської області надійшла апеляційна скарга, у якій ця о соба просить Дніпропетровсь кий апеляційний господарськ ий суд скасувати ухвалу госп одарського суду Дніпропетро вської області від 01.03.10р. у спр аві № 9/99-10 на підставі порушенн я територіальної підсудност і, оскільки місцезнаходження м ТОВ "Южавтотранс" (відповід ача-2) є м. Харків. Вказує, що укл адений між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 та фі зичною особою - підприємцем ОСОБА_2 договір поруки ві д 22.06.09р. не створює ніяких прав т а обов' язків для ТОВ "Южавто транс", про існування якого ТО В "Южавтотранс" не знало взага лі. До того ж вважає, що суд пов инен був повернути дану позо вну заяву на підставі ст. 58 та п . 5 ст. 63 Господарського процес уального кодексу України, ос кільки позивач фактично об' єднав в одній позовній заяві вимоги, які не є однорідними. Просить направити справу на новий розгляд до господарськ ого суду Харківської області .

Розглянувши матеріали спр ави, господарський суд вважа є, що у прийнятті апеляційної скарги ТОВ "Южавтотранс" слід відмовити з наступних підст ав.

Згідно з ч. 1 ст. 106 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, ухвали місцевого гос подарського суду можуть бути оскаржені у випадках, передб ачених цим Кодексом та Закон ом України "Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом".

Статтею 20 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и, яка визначає підстави для п орушення провадження у справ і та призначення її до розгля ду у засіданні - не передбачен о можливість оскарження ухва л суду, винесених з розгляду ц их питань.

З урахуванням викладеного у прийнятті зазначеної апел яційної скарги ТОВ "Южавтотр анс" слід відмовити, як такої, що подана на ухвалу, випадки о скарження якої не передбачен і Господарським процесуальн им кодексом України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 86, ч.1 106 Господа рського процесуального коде ксу України, господарський с уд -

УХВАЛИВ:

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальніс тю "Южавтотранс" у прийнятті а пеляційної скарги від 22.03.10 на у хвалу господарського суду Дн іпропетровської області від 01.03.10р. у справі №9/99-10.

Додаток: апеляційна скарга вих. №14 від 19.03.10р. із доданими док ументами на 5 аркушах.

Суддя І.М. Подобєд

Дата ухвалення рішення 23.03.2010
Оприлюднено 25.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону