РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 2а/1770/2049/2011

07 червня 2011 року 14год. 30хв. м. Рівне

Рівненський окружний ад міністративний суд у складі судді Шевчук С.М. за участю сек ретаря судового засідання Бє лкіної Д.С. та сторін і інших о сіб, які беруть участь у справ і:

позивача: представник не з "явився

відповідача: представник К омар С.Г., Хомяк Л.А.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні адміністр ативну справу за позовом

Приватне підприємство "За хід Промбудсервіс"

до Кузнецовська об'єднана дер жавна податкова інспекція

про визнання недійсними по даткових повідомлень-рішень , -

ВСТАНОВИВ :

Позивач - приватне підп риємство "Захід Промбудсерв іс" - звернувся з позовом до Ку знецовської об"єднаної держа вної податкової інспекції пр о визнання недійсними та ска сування податкових повідомл ень-рішень від 03.11.2010 року №0000482350/0 т а №0000492350/0.

В позовній заяві від 11.05.2011 рок у позивач зазначив, що підста вою для нарахування позивачу , як платнику податків, зборів , обов'язкових платежів, подат ку на прибуток та податку на додану вартість, став виснов ок в акті перевірки про те, що господарські операції відоб ражені в первинних документа х позивача та ПП «Західлісбу д» є безтоварними та фіктивн ими. Позивач з такими доводам и не погоджується, вказує, що н азвані господарські операці ї є товарними. В судовому засі данні, представник позивача позов пітримав, надав поясне ння аналогічні тим, що виклад ені в позові. Просив позов за доволити повністю. В подальш ому представником позивача п одано письмове клопотання пр о слухання даної справи за йо го відсутності.

Відповідач подав письмові заперечення проти позову. Пр едставники відповідача в суд овому засіданні надали поясн ення, які повністю співпадаю ть з позицією, що викладена в з апереченнях, а зокрема поясн или, що в ході перевірки позив ача та його контрагента - ПП «З ахідлісбуд» встановлено, що операції названих платників носили безтоварний, фіктивн ий характер та були направле ні на зменшення податкових п латежів до бюджету. Просять в ідмовити у задоволенні позов у.

Заслухавши у відкритому су довому засіданні пояснення п редставників відповідача, до слідивши подані суду письмов і докази, оцінивши їх за свої м внутрішнім переконанням, щ о ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгл яді у судовому процесі всіх о бставин справи в їх сукупнос ті, суд вважає, що в задоволен ні позову слід відмовити.

Суд виходив з такого.

З 15.09.2010 року по 20.09.2010 року та з 14.10.2010 року по 21.10.2010 року посадовими о собами відповідача була пров едена позапланова виїзна пер евірка позивача з питань пов ноти декларування, нарахуван ня та своєчасності плати в бю джет податків і обов"язкових платежів по взаємовідносина х з приватним підприємством «Західлісбуд» за період 01.09.2007 р оку по 01.09.2010 року, про що складен о акт №455/23-35193635 від 25.10.2010 року (а.с.8-35).

Перевіркою встановлено по рушення:

- п.5.1, пп. 5.2.1 п.5.2, п.п.5.3.9 п. 5.3 ст.5 Закон у України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1 997 року, а зокрема включено до с кладу валових витрат витрати , не підтверджені відповідни ми розрахунковими та іншими платіжними документами на за гальну суму 77916 гривень 70 копій ок, внаслідок чого занижено п одаток на прибуток в сумі 19479 гр ивень 18 копійок;

- пп.7.4.1 п.7.4., пп.7.4.4 п.7.4., пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про пода ток на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997 року, яке полягає у зав ищенні позивачем податково го кредиту на загальну суму 155 83 гривень 53 копійки за жовтень 2008 року.

Суть обумовлених порушень полягає, в тому, що в ході назв аної перевірки ревізорами вс тановлено обставини щодо: бе зтоварності господарських о перацій, відображених позив ачем з ПП «Західлісбуд» у пер винних документах щодо поста вки будівельних матеріалів в жовтні 2008 року; відсутності у п озивача товаро -транспортни х накладних, які можуть підтв ердити обставини щодо фактич ного переміщення (доставку) б удівельних матеріалів для по зивача; відсутності трудових ресурсів та виробничих поту жностей у ПП «Західлісбуд» з а рахунок яких могли б постав лятися будівельні матеріали . Також в ході перевірки прийн ято до уваги вирок Рівненськ ого міського суду у кримінал ьній справі №1-386/10 від 25-26 травня 2 010 року, відповідно до якого ОСОБА_3 - директора ПП "Західл ісбуд" засуджено за ч.3 ст.28, ч.2 ст .205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та вс тановлено обставини, щодо фі ктивної підприємницької дія льності даного підприємства .

За результатами перевірки податковим органом прийнято податкові повідомлення-ріше ння (а.с.37) від 03.11.2010 року №0000482350/0 про в изначення податкового зобов ' язання з податку на прибут ок в сумі 29219 грн., з якої 19479 грн. - основний платіж та 9740 грн.- фін ансова санкція) та №0000492350/0 (про ви значення податкового зобов' язання з податку на додану ва ртість на суму 23376 грн., з якої 15584 грн. - основний платіж та 7792 г рн.- фінансова санкція).

Судом встановлено, що в підт вердження обставин щодо прав омірності формування позив ачем валових витрат та сум по даткового кредиту в періоді, що охоплений перевіркою поз ивачем надано:

- договір №05/10/08 від 05.10.2008 року про поставку позивачу - ПП «Захід Промбудсервіс» будівельних матеріалів ПП «Західлісбуд» . В якому визначено, що поставк а обумовленого товару здійс нюється транспортом продав ця - ПП «Західлісбуд» (а.с.84-85);

- видаткові накладні №15 від 27.10.2008року та №16 від 28.10.2008року, відп овідно до яких ПП «Західлісб уд» поставив позивачу будів ельних матеріалів на загальн у суму 93500 грн. , з якої ПДВ 15583 грн. ( а.с.86);

- податкові накладні виписа ні ПП «Західлісбуд» №16 від 28.10.2 008року та №15 від 27.10.2008 року (а.с.87-88);

- платіжні доручення №2 від 17. 10.2010 року та №3 від 27.10.2010 року (а.с.89).

У відомостях про особу, яка підписала обумовлений вище договір та склала податкові накладні від імені ПП «Захід лісбуд» значиться директор ОСОБА_3

Відповідно до пояснень пре дставників сторін та даних а кту перевірки, витрати на при дбання будівельних матеріал ів в сумі 77916,67 грн. віднесено до складу валових витрат в ІV кв. 2008 року. Податок на додану варт ість з названої господарськ ої операції в розмірі 15583, 53 грн. в свою чергу віднесено позив ачем до податкового кредиту у жовтні 2008 року. Зазначені об ставини підтверджуються дек ларацією з податку на додану вартість за жовтень 2008 року та декларацією з податку на при буток підприємства позивача (а.с.99-104).

Згідно платіжних доручень (а.с.89) позивачем на рахунок ПП «Західлісбуд» перераховані грошові кошти в розмірі 93500 грн ., в якості оплати за поставлен ий товар - будівельні матер іали. Підтвердженням вказани х обставин також є пояснення представника позивача та ві домості, відображені в матер іалах справи (а.с.30-31).

Згідно акту №80/23/36179868 від 14.07.2010 рок у (а.с.128-129), складеного Костопіль ською МДПІ у Рівненській обл асті, встановлено: ПП «Західл ісбуд» зареєстровано Костоп ільською районною державною адміністрацією Рівненської області 22.09.2008 року, код ЄДРПОУ 361 79868; свідоцтво платника ПДВ ПП « Західлісбуд» видано 29.09.2008 року за №100141782; керівником та головни м бухгалтером ПП «Західлісбу д» є ОСОБА_3; за юридичною а дресою ПП "ЗАХІДЛІСБУД" не пе ребуває

25-26.05.2010 року Рівненським міськ им судом винесено вирок у кри мінальній справі №1-386/10 відпові дно до якого встановлено:

-"...у вересні 2008 року, діючи як к ерівник створеної та очолено ї спільно із ОСОБА_4 орган ізованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_ 5, Особа-1, ОСОБА_6, ОСОБА_ 7, переслідуючи спільну зло чинну мету щодо отримання не законних доходів на постійні й основі, шляхом створення фі ктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльн ості по конвертації безготів кових коштів у готівку та мін імізації податкових зобов"яз ань для різних суб"єктів підп риємницької діяльності, залу чив до злочинної групи як вик онавця ОСОБА_3, якому дору чив зареєструвати та виконув ати функції директора суб"єк та підприємницької діяльнос ті - юридичної особи приватно го підприємства "Західлісбуд ". При цьому, переслідуючи спіл ьну злочинну мету, ОСОБА_6 , не повідомляючи про незакон ність дій, залучив до підгото вки необхідних документів дл я державної реєстрації юриди чної особи свою знайому ОСО БА_8 Після цього, ОСОБА_9, в м.Рівне, під контролем ОСОБ А_6, підготувала від імені ОСОБА_3 рішення №1 від 22.09.2008 рок у про створення ПП "Західлісб уд", затвердження його на поса ду директора та статут підпр иємства. Того ж дня, ОСОБА_3 , переслідуючи спільну злочи нну мету, підписав вищевказа ні документи та посвідчив сп равжність підпису в статуті у приватного нотаріуса Косто пільського районного нотарі ального округу Рівненської о бласті ОСОБА_10 ОСОБА_3 разом із ОСОБА_9 надав вка зані документи та реєстрацій ну картку форми №1 державному реєстратору Костопільської районної державної адмініст рації Рівненської області, д е 22.09.2008 року за номером запису 1598 1020000000672 проведено державну реєс трацію юридичної особи - прив атного підприємства "Західлі сбуд" код ЄДРПОУ 36179868, за адресою реєстрації ОСОБА_3 в АДР ЕСА_1, директором якого був п ризначений ОСОБА_3 (а.с.162-163)... "

-"...В подальшому, ПП "Західліс буд" будь-якою господарською діяльністю не займалося, за ю ридичною адресою не знаходил ося, а відповідно печатка та д окументи використовувалися для проведення безтоварних операцій..." (а.с.163)

-"...За період часу з 02.10.2008 року по 30.03.2009 року на розрахункові раху нки ПП "ЗАХІДЛІСБУД", з метою к онвертації у готівку незакон но надійшли від різних суб"єк тів підприємницької діяльно сті, грошові кошти в сумі 9648165,11 г рн., яким надавася легальний в игляд як оплата наче б то за то варно-матеріальні цінності, надані послуги, виконані роб оти (а.с.163)..."

-"...Членами організованої зл очинної групи в складі ОСОБ А_5, Особа-1, ОСОБА_6, ОСОБ А_7, ОСОБА_3, під керівницт вом ОСОБА_11 та ОСОБА_4, в результаті злочинної діяльн ості, пов"язаної з конвертаці єю коштів та мінімізації под аткових зобов"язань для інши х суб"єктів підприємницької діяльності за період часу з 02. 10.2008 року по 30.03.2009 року ПП "Західлі сбуд" створено податковий кр едит з податку на додану варт ість в сумі 1605370 грн. 52 коп., тобто спричинили ненадходження до бюджету обов"язкових податк ових платежів, чим завдали де ржавним інтересам шкоди у ве ликому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоп одаткований мінімум доходів громадян..." (а.с.163-164).

-"...Особа-1, під контролем ОС ОБА_11, маючи досвід бухгалте рської роботи, на підставі фі ктивних договорів, товарних та податкових накладних, які оформлялися з жовтня 2008 року п о березень 2009 року для ПП "Захід лісбуд", створюючи вигляд лег альної фінансово-господарсь кої діяльності та маскування безтоварних операцій. При ць ому за вказаний період, Особа -1 внесла завідомо неправдиві відомості стосовно податков их зобов"язань до податкових декларацій з податку на дода ну вартість та додатків 5 до вк азаних декларацій ПП "Західл ісбуд" за жовтень 2008 року від 17.11 .2008 року. Також, у вказаний пері од, Особа-1 з метою маскування безтоварних операцій, склала неправдиві бухгалтерські до кументи про проведення госпо дарських операцій ПП "Західл ісбуд" по поставці товарно-ма теріальних цінностей, викона нню робіт, наданню послуг, які завірила печаткою ПП "Західл ісбуд", а зокрема податкові та видаткові накладні №15 від 27.10.200 8 року та №16 від 28.10.2008 року про пос тавку товарно-матеріальних ц інностей ПП "Захід Промбудсе рвіс". Складені фіктивні бухг алтерські документи були над ані заначеному суб"єкту підп риємницької діяльності ..."(а.с .168).

З названого вироку також вб ачається, що директор ПП "Захі длісбуд" ОСОБА_3 в ході роз гляду кримінальної справи су ду пояснив: "... що подавав у райо нну адміністрацію документи й отримав свідоцтво про реєс трацію ПП "ЗАХІДЛІСБУД" на вка зану фірму також замовляв та отримував печатку, яку перед ав невідомій особі, окрім тог о, відкрив рахунки ПП "Західлі сбуд" в "Укрпромбанку" і "Сведб анку". Чим займалася фірма "Зах ідлісбуд" не знає, лише підпис ав бланки чисті на початку, як йому було сказано для роботи . Був призначений директором , але як директор не займався д іяльністю фірми. З якими фірм ами працювала фірма "Західлі сбуд" не знає. Як директор ПП "З ахідлісбуд" на роботу на фірм у "Західлісбуд" нікого не прий мав, договорів не заключав, ні яких робіт не виконував, посл уг не надавав, товарів не пост авляв, лише підписував подат кові декларації ПП "Західліс буд", які перший раз сам здав в податкову інспекцію..."(а.с.169) .

Предметом дослідження у на званій кримінальній справі, як слідує з стооінки 34 обумовл еного вироку (а.с.189) з були госп одарські операції позивача і з ПП "ЗАХІДЛІСБУД".

З врахуванням викладених у вироку обставин, Рівненськи м міським судом встановлено, що діяльність ПП «Західлісб уд» носила фіктивний характе р. В результаті задекларован их господарських операцій на досудовому слідстві та в суд і не було встановлено наявні сть розумних економічних або інших причин (ділової мети) ви робничої або господарської д іяльності необхідності сист ематичного придбання та прод ажу товарів. Встановлено так ож неможливість реального ви конання зобов' язань з ураху ванням часу, значного обсягу робіт, що часто виконувались одночасно протягом одного к алендарного місяця, тобто ві дсутність необхідних умов дл я досягнення відповідних рез ультатів економічної діяльн ості в силу відсутності найм аних працівників, основних з асобів, складських приміщень та транспортних засобів, що с відчить про відсутність у вк азаного суб' єкта господар ських можливостей на викона ння господарських зобов' яз ань. Поряд з тим, судом встанов лено, що члени організованої злочинної групи мали розроб лений план, переслідували сп ільну злочинну мету щодо отр имання незаконних доходів на постійній основі шляхом ств орення фіктивних підприємст в, а саме ПП "ЗАХІДЛІСБУД", з мет ою прикриття незаконної діял ьності по конвертації безгот івкових коштів у готівку та м інімізації податкових зобов ' язань для різних суб' єкті в підприємницької діяльнос ті (а.с.205-206).

Відповідно до ч.4 ст.72 КАС Укр аїни, вирок суду в кримінальн ій справі, що набрав законної сили є обов"язковим для адмін істративного суду.

Відповідно до п.п. 7.4.1. п. 7.4 ст. 7 З акону України «Про податок н а додану вартість» податкови й кредит звітного періоду ск ладає із сум податків, нарахо ваних (сплачених) платником п одатку за ставкою, встановле ною пунктом 6.1 статті 6 та статт ею 81 цього Закону, протягом та кого звітного періоду у зв'яз ку з придбанням або виготовл енням товарів (у тому числі пр и їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяль ності платника податку. Тако ж п.п. 7.4.4. п. 7.4 названого Закону вс тановлено у разі, коли платни к податку придбаває (виготов ляє) матеріальні та нематері альні активи (послуги), які не призначаються для їх викорис тання в господарській діяльн ості такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовл енням), не включається до скла ду податкового кредиту

Відповідно до п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 ць ого ж Закону не підлягають вк люченню до складу податковог о кредиту суми сплаченого (на рахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг ), не підтверджені податковим и накладними чи митними декл араціями (іншими подібними д окументами згідно з підпункт ом 7.2.6 цього пункту).

Зважаючи на встановлені ви роком суду обставини щодо бе зтоварності та фіктивності г осподарських операцій ПП «За хідлісбуд» із позивачем, пол оження п.п. 7.4.1., п.п.7.4.4., п.п.7.4.5. п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» обумовл ені вище податкові та видатк ові накладні, складені ПП "Зах ідлісбуд" не можуть бути підс тавою для формування позивач ем валових витрат та податко вого кредиту за такими безто варними та фіктивними операц іями.

Відповідно до ст. ст. 215, 228 ЦК Ук раїни правочин позивача від ображений у перелічених вище видаткових накладних та дог оворі є нікчемним, оскільки є направленим на порушення п ублічного порядку та на неза конне заволодіння майном дер жави, шляхом безпідставного зменшення податкових плате жів до державного бюджету.

За таких обставин, відпові дачем правомірно зменшено по зивачу валові витрати та под атковий кредит по операціям, відображеним з ПП «Західліс буд». Отже, наявними матеріал ами справи підтверджується п равомірність винесення від повідачем спірних рішень.

Відтак, в задоволенні позов у позивачеві слід відмовити повністю.

Керуючись статтями 160-163 Коде ксу адміністративного судоч инства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити Приватному пі дприємству "Захід Промбудсер віс" повністю в задоволенні п озову.

Постанова суду першої інст анції набирає законної сили після закінчення строку пода ння апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не с касовано, набирає законної с или після повернення апеляці йної скарги, відмови у відкри тті апеляційного провадженн я або набрання законної сили рішенням за наслідками апел яційного провадження.

Апеляційна скарга подаєть ся до Житомирського апеляцій ного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасн о надсилається особою, яка її подає, до Житомирського апел яційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на поста нову суду першої інстанції п одається протягом десяти дні в з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні ап еляційна скарга подається пр отягом десяти днів з дня отри мання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повно важень у випадках та порядку , передбачених частиною четв ертою статті 167 КАС України, бу ло повідомлено про можливіст ь отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеля ційне оскарження постанови с уду обчислюється з наступног о дня після закінчення п'ятид енного строку з моменту отри мання суб'єктом владних повн оважень повідомлення про мож ливість отримання копії пост анови суду.

Суддя Шевчук С.М.

Постанова складена в по вному обсязі 10.06.11р.

Дата ухвалення рішення 07.06.2011
Оприлюднено 29.06.2011

Судовий реєстр по справі 2а/1770/2049/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.05.2012 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2011 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2011 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/1770/2049/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону