КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2011 № 39/73

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Яковлев а М.Л.

суддів: Майданевича А .Г.

Жук Г.А.

при секретарі: Кашир ець О.І.

за участю представників ст орін: згідно протоколу судов ого засідання від 26.08.2011 року по справі № 39/73 (в матеріалах спра ви)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні апеляційн у скаргу приватного підприєм ства «Софі-Марі», м. Київ на рі шення господарського суду мі ста Києва від 06.06.2011 року (оформл еного відповідно до ст. 84 ГПК У країни 07.06.2011 року) по справі № 39/73 (суддя - Гумега О.В.)

за позовом фізичної ос оби підприємця ОСОБА_2, м. Л ьвів

до приватного підприємства «Софі-Марі», м. К иїв

про розірвання договору та стягнення 32 400,00 гр н.

ВСТАНОВИВ :

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 звернувся до госп одарського суду міста Києва з позовом до приватного підп риємства «Софі-Марі» про зоб ов' язання відповідача прий няти дизайнерський проект, в иконаний фізичною особою пі дприємцем ОСОБА_2, про роз ірвання договору № 14/04/10 на вико нання проектних робіт від 14.04.20 10 року та про стягнення з відп овідача заборгованості за на веденим договором у сумі 32 400,00 г рн.

Рішенням господарського с уду міста Києва від 06.06.2011 року (п ідписаного 07.06.2011 року) позовні вимоги задоволені повністю, вирішено зобов' язати відпо відача прийняти дизайнерськ ий проект, виконаний фізично ю особою підприємцем ОСОБА _2; розірвати договір № 14/04/10 на виконання проектних робіт ві д 14.04.2010 року, укладений між прив атним підприємством «Софі-Ма рі» та фізичною особою підпр иємцем ОСОБА_2; стягнути з відповідача на користь пози вача 32 400,00 грн. заборгованості т а судові витрати.

Не погоджуючись з рішенням місцевого суду, відповідач, п риватне підприємство «Софі-М арі», м. Київ, звернувся з апел яційною скаргою до Київськог о апеляційного господарсько го суду та просить скасувати рішення господарського суду міста Києва та прийняти нове , яким в задоволенні позову ві дмовити повністю.

Апеляційну скаргу скаржни к мотивує тим, що судом першої інстанції неправильно заст осовані норми матеріального права, неповно з' ясовано об ставини, що мають значення дл я справи та має місце невідпо відність висновків, викладен их у рішенні місцевого суду о бставинам справи. В апеляцій ній скарзі скаржник зазначає , що судом першої інстанції бе зпідставно встановлено своє часність та належне виконанн я зобов' язання за договором у вигляді дизайнерського пр оекту.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 01.07.2011 року по справі № 39/73 апеля ційну скаргу було прийнято д о провадження і призначено п ерегляд рішення на 23.08.2011 року.

Відповідно до розпоряджен ня Голови Київського апеляці йного господарського суду ві д 26.08.2011 року у зв' язку з виробн ичою необхідністю та з метою дотримання строків розгляду справи, здійснено заміну у ск ладі колегії суддів, відпові дно до якого перегляд рішенн я здійснюється головуючим су ддею - Яковлєвим М.Л., суддями - Жук Г.А., Майданевичем А.Г .

Представник позивача прот и вимог апеляційної скарги з аперечує з підстав, викладен их у відзиві на апеляційну ск аргу.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, виступ предст авників сторін, перевіривши матеріали справи, обговоривш и доводи апеляційної скарги, проаналізувавши застосуван ня судом першої інстанції но рми матеріального та процесу ального права, колегія судді в дійшла висновку, що апеляці йна скарга підлягає задоволе нню, а рішення господарськог о суду міста Києва від 06.06.2011 рок у по справі № 39/73 - підлягає ск асуванню, виходячи з наступн ого.

Згідно зі ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справ и переглядаються за правилам и розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням осо бливостей, передбачених у ро зділі ХІІ ГПК України.

Слід зазначити, що відповід но ст. 101 ГПК України, у процесі перегляду справи апеляційни й господарський суд не зв' я заний доводами апеляційної с карги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення м ісцевого господарського суд у у повному обсязі.

Згідно ст. 11 Цивільного коде ксу (далі по тексту ЦК) України , цивільні права та обов' язк и виникають із дій осіб, що пер едбачені актами цивільного з аконодавства, а також із дій о сіб, що не передбачені цими ак тами, але за аналогією породж ують цивільні права та обов' язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов' язкі в, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 ЦК Україн и договором є домовленіст ь двох або більше сторін, сп рямована на встановлення, зм іну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов' язками наділені о бидві сторони договору.

Стаття 627 ЦК України та статт я 6 цього Кодексу регламентує , що сторони є вільними в уклад енні договору, виборі контра гента та визначенні умов дог овору з урахуванням вимог ць ого Кодексу, інших актів циві льного законодавства, звичаї в ділового обороту, вимог роз умності та справедливості.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місце вим господарським судом, 14 кв ітня 2010 року між сторонами бул о укладено договір № 14/04/10 на вик онання проектних робіт, згід но п. 2.1. якого позивач, як викон авець, зобов' язався за завд анням відповідача, як замовн ика, на свій ризик виконати ро боти, а відповідач зобов' яз ався прийняти та оплатити ці ну в порядку та на умовах, визн ачених договором. При цьому, відповідно до визначення тер мінів даного договору, «робо ти» - це комплекс робіт, що вик онуються з метою зміни зовні шнього вигляду об' єкту і вк лючають в себе складання кон цепт-проекту, дизайнерського проекту з зазначеними необх ідними технологічними та кон структивними розмірами і зді йснення авторського нагляду ; «об' єкт» - приміщення 1-го, 2-г о та 3-го поверхів будинку, що з находиться за адресою: м. Київ , вул.. Воздвиженська, буд 16; «ці на» - справедлива ринкова цін а робіт, яка запропонована ви конавцем до сплати та яку зго ден сплатити замовник в поря дку та на умовах, визначених ц им договором.

Відповідно до п. 3.2.1. договору , відповідач зобов' язався п латити ціну та прийняти конц епт-проект в порядку, визначе но в договорі.

Пунктом 4.1.1. договору встанов лено, що позивач має право на с плату ціни, а пунктом 4.2.2. догов ору визначено обов' язок по зивача передати концепт-прое кт, дизайнерський проект від повідно до умов договору.

Згідно з пунктом 6.1. договору сторони досягли згоди, що цін а робіт по розробці та викона нню концепт-проекту, дизайне рського проекту, а також по зд ійсненню авторського нагляд у за проведенням будівельних робіт згідно концепт-проект у, дизайнерського проекту до повного виконання будівельн их робіт становить 129 600,00 грн.

Пунктом 6.2 договору передба чено, що упродовж 3 банківськи х днів, що слідують за днем укл адення договору, відповідач перераховує позивачу 25% від ро зміру ціни, що складає 32 400,00 грн .

На виконання п. 6.2. договору в ідповідач здійснив 15.04.2010 року о плату 32 400,00 грн., що підтверджує ться випискою банку по особо вому рахунку позивача (а.с. 86).

Відповідно до п. 6.3 договору, відповідач зобов' язався сп латити позивачу 25% від загальн ої вартості протягом 3 банків ських днів з моменту підписа ння сторонами акту прийому-п ередачі концепт-проекту, що с тановить 32 400,00 грн.

25.06.2010 року сторони підписали акт прийому-передачі концепт -проекту, виконаного згідно д оговору № 14/04/10 від 14.04.2010 року (а.с. 21).

На виконання умов п. 6.3. догов ору, відповідач здійснив 29.06.2010 р оку оплату в розмірі 32 400,00 грн., щ о підтверджується випискою б анку по особовому рахунку по зивача та було встановлено с удом першої інстанції.

За умовами договору згідно п. 5.8, після підписання сторона ми акту прийому-передачі кон цепт-проекту виконавець (поз ивач) зобов' язаний протягом 14 робочих днів передати замов нику підготовлений на основ і затвердженого концепт-прое кту дизайнерський проект із зазначеними необхідними тех нологічними та технічними ро змірами. Протягом 2 робочих дн ів з моменту одержання дизай нерського проекту замовник з обов' язаний затвердити або відхилити його. Затвердженн я дизайнерського проекту під тверджується актом прийманн я-передачі, який підписуєтьс я сторонами.

Позивач стверджує, що 01.07.2010 ро ку у відповідності до умов п. 5 .8. договору підготував та пере дав замовнику підготовлений на основі затвердженого кон цепт-проекту дизайнерський п роект із зазначеними необхід ними технологічними та техні чними розмірами та актом при йому-передачі дизайнерськог о проекту.

Однак, позивачем на підтвер дження своїх тверджень не до дано жодного доказу, що підтв ерджував би належне виконанн я останнім умов договору.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору стан овлять умови (пункти), визначе ні на розсуд сторін і погодже ні ними, та умови, які є обов' язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 34 ГПК України встан овлено, що обставини справи, я кі відповідно до законодавст ва повинні бути підтверджені певними засобами доказуванн я, не можуть підтверджуватис ь іншими засобами доказуванн я.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком мі сцевого суду, що позивачем на лежними засобами доказуванн я, які відповідали умовам дог овору, не доведено суду факт п ередачі відповідачу підгот овленого на основі затвердже ного концепт-проекту дизайне рського проекту із зазначенн ям необхідних технологічних та технічних розмірів.

Також, місцевим судом право мірно не прийнято до уваги на дані фізичними особами ОСО БА_3 та ОСОБА_4 письмові т а усні пояснення з приводу пе редачі позивачем директору в ідповідача 01.07.2010 року дизайнер ського проекту з кошторисним и розрахунками, оскільки вка зані пояснення не є достатні ми та вичерпними.

В той же час, колегія апеляц ійного суду не погоджується з позицією суду першої інста нції щодо висновку про відне сення до належного виконання позивачем умов договору від правлення дизайнерського пр оекту 24.01.2011 року.

Умовами договору, які є обов ' язковими до виконання, чіт ко встановлено термін переда чі дизайнерського проекту, а саме протягом 14 робочих днів після підписання акту прийом у-передачі концепт-проекту. Т обто це сталі дати, які можлив о визначити в календарному п орядку.

Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України, як що у зобов' язанні встановле ний строк (термін) його викона ння, то воно підлягає виконан ню у цей строк.

З моменту, коли дизайнерськ ий проект повинен бути перед аний за умовами договору від повідачу, тобто до 15.07.2011 року, пр ойшло півроку, і тільки лише дизайнерський проект був від правлений в зв' язку з напра вленням відповідачем на адре су позивача листа-повідомлен ня про розірвання договору № 14/04/10 на виконання проектних ро біт.

Крім того, не відповідає дій сності і твердження позивача , що замовником дизайнерськи й проект був переданий відпо відачу на доопрацювання, оск ільки про відхилення дизайн ерського проекту замовником повідомляється письмово з н аведенням мотивів такого від хилення (п. 5.9. договору). Однак, д оказів того, що замовником ди зайнерський проект було відх илено та передано на доопрац ювання позивачем не подано.

Відповідно до ч. 3 ст. 612 Цивіль ного кодексу України, якщо вн аслідок прострочення боржни ка виконання зобов' язання в тратило інтерес для кредитор а, він може відмовитися від пр ийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Пунктом 10.3. договору сторони узгодили, що дія даного догов ору може бути припинена дост роково за взаємною згодою ст орін. Сторона, яка є ініціатор ом дострокового припинення д ії договору, зобов' язана по передити про це іншу сторону за 30 днів до моменту припинен ня дії договору шляхом склад ання письмового повідомленн я. Інша сторона зобов' язана впродовж п' ятиденного стро ку з моменту отримання вищев казаного повідомлення надат и письмові відповіді (письмо ву згоду або відмову у достро ковому припиненні дії догово ру з наведенням відповідних аргументів щодо причин відмо ви). Якщо сторона, яка є ініціа тором дострокового припинен ня дії договору впродовж 10-ден ного строку не отримає письм ової відповіді від іншої сто рони, то письмове повідомлен ня буде вважатися таким, що ак цептовано.

Враховуючи положення ст. 612 Ц К України та умов договору, ві дповідач скористався своїм п равом та надіслав позивачу п овідомлення про розірвання договору № 14/04/10 відповідно 01.10.2010 р оку та 19.01.2011 року. Суд апеляційн ої інстанції зазначає, що лис т-повідомлення від 01.10.2010 року не може бути прийнятий судом до уваги, оскільки в матеріалах справи відсутні докази про й ого направлення, та про відсу тність таких доказів підтвер див в судовому засіданні і ві дповідач. Однак свій намір ст осовно розірвання договору, відповідач підтвердив листо м від 19.01.2011 року, докази направл ення якого є в матеріалах спр ави та не заперечуються пози вачем.

До того ж, відповідач листом від 10.02.2011 року повернув надісл аний позивачем у січні місяц і дизайнерський проект та по передній кошторис з основних видів робіт, мотивуючи повер нення тим, що за умовами догов ору дизайнерський проект пов инен був бути переданим на пр отязі 14 днів після підписання акту прийому-передач концеп т-проекту, тобто після 25.06.2010 рок у, що позивачем зроблено не бу ло, внаслідок чого, як зазначи в відповідач, несвоєчасне ви конання зобов' язання з боку позивача втратило інтерес д ля відповідача (а.с. 56).

Крім того, позивач звертаєт ься також до суду з вимогою ро зірвати договір № 14/04/1 0 на виконання проектних робі т від 14.04.2010 року, оскільки відпо відач (замовник) не виконує св ої зобов' язання, передбачен і у договорі, зокрема щодо при йняття робіт та їх оплати, чим він істотно порушує умови до говору.

З цього приводу колегія апе ляційного господарського су ду зазначає наступне.

Відповідно до п. 9.4 договору, у випадку, якщо замовник прос трочує оплату виконавцю за в иконані роботи більше ніж на 10 робочих днів, виконавець ма є право достроково розірвати даний договір.

Однак, судом апеляційної ін станції встановлено, що відп овідач не порушував умов дог овору з приводу оплати викон аних робіт у вигляді дизайне рського проекту, а відтак поз ивач безпідставно звернувся до місцевого суду з зазначен ою вимогою, оскільки у останн ього права на розірвання дог овору не виникло. Щодо розірв ання договору за взаємною зг одою сторін, та позивачем не п одано доказів звернення з по відомленням до відповідача в порядку, передбаченому п. 10.3 до говору.

Таким чином, колегія суддів апеляційного суду вважає, що судом першої інстанції без д остатніх правових підстав пр ийнято рішення про задоволен ня позовних вимог позивача я к в частині стягнення 32 400,00 грн. так і в частині розірвання до говору.

Статтею 33 ГПК України встан овлено, що кожна сторона пови нна довести ті обставини, на я кі вона посилається, як на під ставу своїх вимог та запереч ень.

Відповідно до ст. 34 ГПК Украї ни, обставини справи, які відп овідно до законодавства пови нні бути підтверджені певним и засобами доказування, не мо жуть підтверджуватися іншим и засобами доказування.

Оцінюючи подані докази за с воїм внутрішнім переконання м, що ґрунтується на всебічно му, повному і об' єктивному р озгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупност і, та враховуючи, що кожна стор она повинна довести ті обста вини, на які вона посилається , як на підставу своїх вимог і заперечень, колегія суддів а пеляційного суду дійшла висн овку, що суд першої інстанції без належних доказів та підс тав дійшов висновку про дове деність позивачем своїх вимо г.

За правилами ст. 4-7 ГПК Україн и, судове рішення приймаєтьс я колегіально за результатам и обговорення усіх обставин справи.

Як встановлено ст. 43 ГПК Укра їни, господарський суд оціню є докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуєтьс я на всебічному, повному і об' єктивному розгляді в судовом у процесі всіх обставин спра ви в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно постанови Пленуму В ерховного суду України від 18.1 2.2009 року № 14 «Про судове рішенн я у цивільній справі», рішенн я є законним тоді, коли суд, ви конавши всі вимоги цивільног о судочинства, вирішив справ у згідно з нормами матеріаль ного права, що підлягають зас тосуванню до даних правовідн осин, а також правильно витлу мачив ці норми. Обґрунтовани м визнається рішення, ухвале не на основі повно і всебічно з' ясованих обставин, на які сторони посилаються як на пі дставу своїх вимог і запереч ень, підтверджених доказами, які були досліджені в судово му засіданні і які відповіда ють вимогам закону про їх нал ежність та допустимість, або обставин, що не підлягають до казуванню, а також якщо рішен ня містить вичерпні висновки суду, що відповідають встано вленим на підставі достовірн их доказів обставинам, які ма ють значення для вирішення с прави.

Виходячи з викладеного вищ е, колегія суддів Київського апеляційного господарськог о суду дійшла висновку, що апе ляційна скарга підлягає задо воленню, а рішення господарс ького суду міста Києва від 06.06.2 011 року у справі № 39/73 - підляга є скасуванню з наступним при йняттям нового рішення.

З огляду на вищезазначене, к еруючись ст. ст. 4-7, 33, 43, 99, 101-103, 105 ГПК У країни, Київський апеляційни й господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу приват ного підприємства «Софі-Марі », м. Київ на рішення господарс ького суду міста Києва від 06.06.2 011 року у справі № 39/73 задовол ьнити.

2. Рішення господарського с уду міста Києва від 06.06.2011 року у справі № 39/73 скасува ти. Прийняти нове рішення:

В позові відмовити повніст ю.

3. Стягнути з фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (79069, АД РЕСА_1, ідентифікаційний но мер НОМЕР_1) на користь при ватного підприємства «Софі-М арі»(01021, м. Київ, вул.. Грушевсько го, 28/2, н/п № 43, ідентифікаційний код 36519586) 204,50 грн. державного мита за розгляд апеляційної скар ги.

4. Видачу наказу доручити го сподарському суду міста Києв а.

5. Матеріали справи № 39/73 пове рнути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законно ї сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інс танції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Головуючий суддя Яковлев М.Л.

Судді Майданевич А .Г.

Жу к Г.А.

30.08.11 (відправлено)

Дата ухвалення рішення 26.08.2011
Зареєстровано 01.09.2011
Оприлюднено 01.09.2011

Судовий реєстр по справі 39/73

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.02.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 18.01.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 15.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 29.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 26.08.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 24.01.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.11.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.08.2010 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 39/73

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону