ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м. Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

Справа № 14/440 31.10.11

За позовом ОСОБА_2

до Товариства з об меженою відповідальністю "Ас канія-Інжінірінг"

про стягнення 123 246,96 є вро

Суддя Мельник С.М.

Представники сторін:

від позивача: ОС ОБА_1 - представник за довіре ністю;

від відповідача: н е з' явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_2 звернулось до го сподарського суду міста Києв а з позовом до Товариства з об меженою відповідальністю "Ас канія-Інжінірінг" про стягне ння 123 246,96 євро.

Ухвалою господарського с уду міста Києва від 10.10.11 р. пор ушено провадження у справі , розгляд справи призначено н а 31.10.11 р.

В судове засідання 31.10.11 р. пре дставник відповідача не з' я вився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги суду не в иконав, жодних заяв, клопотан ь через відділ діловодства с уду від відповідача не надхо дило.

Враховуючи те, що неявка пре дставника відповідача та нев иконання ним вимог суду пере шкоджає забезпеченню повног о та всебічного розгляду всі х обставин справи, з метою ств орення сторонам необхідних у мов для встановлення фактичн их обставин справи і правиль ного застосування законодав ства, забезпечення рівності всіх учасників судового проц есу перед законом і судом, суд вважає за необхідне відклас ти розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України,

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкл асти на 23.11.2011 о 11:45 год. Викликати для участі у судов ому засіданні представників позивача та відповідача. Явк у повноважних представників сторін у судове засідання ви знати обов' язковою. Засідан ня відбудеться в приміщенні господарського суду міста Ки єва за адресою: м. Київ, вул. Б. Х мельницького 44-В, зал судових засідань № 52.

2. Повторно зобов' яз ати сторони за ініціатив ою позивача провести та надати суду двосторонній , належним чином оформлений в заєморозрахунок заявленої д о стягнення заборгованості в ідповідача.

3. Повторно зобов' язати по зивача надати суду:

- обґрунтований розраху нок ціни позову;

- оригінали документів, копі ї яких додані до позовної зая ви, для огляду в судовому засі данні;

- оригінали для огляду та на лежним чином засвідчені копі ї статуту, свідоцтва про держ авну реєстрацію, довідку з ор гану статистики про знаходже ння в Єдиному державному реє стрі підприємств та організа цій України позивача та відп овідача станом на дату винес ення даної ухвали, довідку де ржавного реєстратора про зна ходження в Єдиному державном у реєстрі юридичних осіб та ф ізичних осіб-підприємців поз ивача та відповідача на дату винесення даної ухвали для з алучення до матеріалів справ и;

- довідку з обслуговуючого б анку про наявність відкритих рахунків.

4. Повторно зобов' язати відповідача надати суду:

- договір дистриб' юції від 23.04.2001 р. (оригінал для огляду та належним чином засвідчен у копію для залучення до мате ріалів справи);

- рахунки-фактури № 93749 від 11.06.2008 р. на суму 4 355,20 євро, № 584436 від 11.06.2008 р . на суму 79 800,00 євро, № 746965 від 12.08.2008 р. н а суму 2 449,00 євро, № 128940 від 28.08.2008 р. на суму 26 731,50 євро;

- товаро-транспортні наклад ні щодо зазначених рахунків- фактур та вантажно-митні дек ларації;

- акт звірки № 12/28-04 від 28.12.2009 р.;

- обґрунтований належним чи ном письмовий відзив на позо вну заяву з наданням доказів , що підтверджують викладені в ньому обставини, та забезпе чити надсилання його копії п озивачу в порядку, передбаче ному ст. 59 ГПК України;

- підтверджені належними до казами відомості щодо оплати відповідачем заявлених пози вачем до стягнення сум;

- оригінали для огляду та на лежним чином засвідчені копі ї статуту, свідоцтва про держ авну реєстрацію, довідку з ор гану статистики про знаходже ння в Єдиному державному реє стрі підприємств та організа цій України відповідача стан ом на дату винесення даної ух вали, довідку державного реє стратора про знаходження в Є диному державному реєстрі юр идичних осіб та фізичних осі б-підприємців відповідача на дату винесення даної ухвали для залучення до матеріалів справи;

- довідку з обслуговуючог о банку про наявність відкри тих рахунків.

5. Зобов' язати сторони:

- повідомити суд про наяв ність чи відсутність у прова дженні господарського суду а бо іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує г осподарський спір, справи зі спору між сторонами цієї спр ави, про цей же предмет і з тих же підстав;

- повідомити суд чи не виріш увався раніше такий же спір м іж сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підс тав;

- виконати вимоги ч. 2 ст. 4-3, ст.с т. 32, 33 ГПК України;

- пояснення по справі надава ти в письмовому вигляді.

6. Суд звертає увагу сторі н на наступне:

- спір між сторонами може бути врегульований шляхом у кладання мирової угоди;

- ст. 28 ГПК України визначає, щ о повноваження представникі в юридичних осіб підтверджую ться довіреністю від імені п ідприємства, організації, ус танови, а від імені громадян - нотаріально посвідченою дов іреністю. Вказана норма не передбачає надання суду (до с прави) копій таких довіренос тей;

- реалізація права відпові дача щодо подання відзиву на позовну заяву (ст. 59 ГПК Україн и) здійснюється шляхом надіс лання відзиву до господарськ ого суду (в оригіналі), позивач у, іншим відповідачам, прокур ору (в копіях), тобто до початк у судового засідання. Подача відповідачем відзиву на поз овну заяву під час судового з асідання унеможливлює реалі зацію права інших учасників спору на підготовку у повном у обсязі своїх доводів та зап еречень на відзив відповідач а, що впливає на строки розгля ду справи;

- згідно з п. 3.5.6 Інструкції з д іловодства в господарських с удах України справа формуєть ся з документів, які пройшли р еєстрацію службою діловодст ва суду;

- в силу положень ч.1 ст. 4-3, ст. 38 Г ПК України витребування судо м доказів є можливим лише за к лопотанням сторін у випадках , коли сторони з різних обґрун тованих причин не можуть под ати ті чи інші конкретні дока зи;

- строк розгляду справи обме жений процесуальним законод авством, а отже, у випадку нез' явлення у судове засідання п редставників сторін та ненад ання суду доказів, справа суд ом може бути розглянута за на явними у ній матеріалами (ст. 7 5 ГПК України).

7. Попередити позивача, що в разі неявки в судове засіда ння його представників та не подання на вимогу суду докум ентів, позовна заява буде зал ишена без розгляду на підста ві п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

8. Попередити відповідача, щ о в разі неподання відзиву на позовну заяву і витребувани х судом документів, справа бу де розглянута за наявними в н ій матеріалами.

9. Попередити сторони, що суд може, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 83 Г ПК України, стягнути з них в до ход Державного бюджету Украї ни штраф у розмірі 1700 грн. в раз і ухилення від вчинення дій, п окладених господарським суд ом на сторону, а також, виявивш и при вирішення господарсько го спору порушення законност і або недоліки в діяльності п ідприємства, установи, орган ізації, державного чи іншого органу, господарський суд ви носить окрему ухвалу.

Суддя С.М. М ельник

Дата ухвалення рішення 31.10.2011
Зареєстровано 18.11.2011
Оприлюднено 18.11.2011

Судовий реєстр по справі 14/440

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.06.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 24.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 25.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.05.2009 Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.02.2009 Господарський суд Полтавської області Господарське
Судовий наказ від 29.12.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 02.12.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 06.11.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.11.2007 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 02.04.2007 Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону