ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 14/440 07.12.11

За позовом Атлас К опко Ейрпауер Н.В.

до Товариства з об меженою відповідальністю "Ас канія-Інжінірінг"

про стягнення 123 246,96 є вро

Суддя Мельник С.М.

Представники сторін:

від позивача: ОС ОБА_1 - представник за довіре ністю;

ОСОБА_2 - представник за довіреністю;

від відповідача: ОСОБА_3 - представник за д овіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Атлас Копко Ейрпауер Н. В. звернулось до господарськ ого суду міста Києва з позово м до Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Асканія-Інж інірінг" про стягнення 123 246,96 євро.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 10.10.11 р. пору шено провадження у справі, р озгляд справи призначено на 31.10.11 р.

Ухвалою господарського с уду міста Києва від 31.10.11 р. розг ляд справи відкладено на 23.11.11 р .

В судовому засіданні 23.11.11 р. о голошувалась перерва до 07.12.11 р .

Представник відповідача в судовому засіданні підтрима в подану 23.11.11 р. заяву про припин ення провадження у справі на підставі п. 1ст. 80 ГПК України.

Представники позивача в су довому засіданні заперечили проти припинення провадженн я у справі.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши поясн ення представників сторін, о б' єктивно оцінивши докази п о справі, суд

ВСТАНОВИВ:

Атлас Копко Ейрпауер Н. В. звернулось до господарськ ого суду міста Києва з позово м до Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Асканія-Інж інірінг" про стягнення 123 246,96 єв ро.

Як на підставу заявлених ви мог позивач посилається на н евиконання відповідачем зоб ов' язань по сплаті товару, п оставленого відповідно до до говору дистрибуції від 23.04.2001 р.

Відповідач заперечує поси лання на вказаний договір та зазначає, що 04.01.05 р. між сторона ми належним чином було уклад ено контракт по продажу № С 175, п оставки могли відбуватись ті льки по контракту 2005 року.

Відповідно до умов парагра фу 8 контракту по продажу № С 175 від 04.01.05 р., спори, які виникають з вказаного контракту, підля гають вирішенню згідно Прави л в Міжнародній Торгівельній палаті в Парижі, Франція, одни м або трьома арбітрами, які пр изначаються згідно з Правила ми. Арбітраж повинен мати міс це в Парижі, Франція та провод итись на англійській мові.

У п. 12.1 договору дистрибуції від 23.04.2001 р. теж зазначено, що буд ь-який спір, що випливає з цьог о договору, або у зв'язку з ним , який сторони не можуть виріш ити дружнім шляхом, вирішуєт ься остаточно в Парижі (Франц ія), у відповідності з Арбітра жним регламентом Міжнародно ї торгово-промислової палати . Французьке право, виключаюч и колізійні норми, застосову ватиметься, та англійська мо ва використовуватиметься, як що не погоджене інше.

Статтею 7 Закону України «Пр о міжнародний комерційний ар бітраж» визначається, що арб ітражна угода - це угода сторі н про передачу до арбітражу в сіх або певних спорів, які вин икли або можуть виникнути мі ж ними в зв'язку з будь-якими к онкретними правовідносинам и, незалежно від того, чи мають вони договірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бут и укладена у вигляді арбітра жного застереження в контрак ті або у вигляді окремої угод и. Арбітражна угода укладаєт ься в письмовій формі. Угода в важається укладеною в письмо вій формі, якщо вона міститьс я в документі, підписаному ст оронами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленн ями по телетайпу, телеграфу а бо з використанням інших зас обів електрозв'язку, що забез печують фіксацію такої угоди , або шляхом обміну позовною з аявою та відзивом на позов, в я ких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. Посиланн я в угоді на документ, що місти ть арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умов и, що угода укладена в письмов ій формі і це посилання є таки м, що робить згадане застереж ення частиною угоди.

Як передбачено ст. 8 Закону У країни «Про міжнародний коме рційний арбітраж», суд, до яко го подано позов у питанні, що є предметом арбітражної угоди , повинен, якщо будь-яка із сто рін попросить про це не пізні ше подання своєї першої заяв и щодо суті спору, припинити п ровадження у справі і направ ити сторони до арбітражу, якщ о не визнає, що ця арбітражна у года є недійсною, втратила чи нність або не може бути викон ана.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 Госп одарського процесуального к одексу України, господарськи й суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських с удах України.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу Укра їни, кожна сторона повинна до вести ті обставини, на які вон а посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст . 43 Господарського процесуаль ного кодексу України, господ арський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанн ям, що ґрунтується на всебічн ому, повному і об' єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сук упності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що позивачем у вст ановленому порядку не спрост овано доводи відповідача, су д дійшов висновку про припин ення провадження у справі у з в' язку з тим, що спір між стор онами не підлягає вирішенню в господарських судах Україн и.

У випадках припинення пров адження у справі повторне зв ернення до господарського су ду зі спору між тими ж сторона ми, про той же предмет і з тих ж е підстав не допускається. Пр о припинення провадження у с праві виноситься ухвала (ч. ч . 2, 3 ст. 80 ГПК України).

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 80 Господа рського процесуального коде ксу України, суд

УХВАЛИВ:

Припинити провадженн я у справі.

Суддя С.М. Мельник

Дата ухвалення рішення 07.12.2011
Зареєстровано 19.12.2011
Оприлюднено 19.12.2011

Судовий реєстр по справі 14/440

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.06.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 24.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 25.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.05.2009 Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.02.2009 Господарський суд Полтавської області Господарське
Судовий наказ від 29.12.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 02.12.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону