КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2012 № 14/440

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Ільєно к Т.В.

суддів: Шипка В.В.

Борисенко І.В.

при секретарі

судового засідання: Заг рунній Л.І.

за участі представників

сторін:

позивача: О СОБА_1 - дов. № 844 від 22.06.2011 р.;

О СОБА_2 - дов. № 884 від 22.06.2011 р.;

О СОБА_3 - дов. № 2066 від 21.11.2011 р.;

відповідача: ОСОБА_4 - дов. б/ н від 24.11.2011 р.;

розглянувши матеріали

апеляційної скарги Атлас К опко Ейрпауер Н.В.

на ухвалу Господарськог о суду м. Києва від 07.12.2011 р.

прийняту в поря дку п.1 ч. 1 ст. 80 ГПК України

у справі № 14/440 (суддя Мельник С.М.)

за позовом: Атлас Копко Ейр пауер Н.В.

до відповідача: Товариство з обмеженою відповідальніст ю „Асканія-Інжінірінг”

про: стягнення боргу 123 246,96 євро

ВСТАНОВИВ:

Атлас Копко Ейрпауер Н.В. (по зивач) звернулося до Господа рського суду м. Києва з позовн ою заявою до ТОВ „Асканія-Інж інірінг” (відповідач) про стя гнення боргу 123 246,96 євро.

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем с воїх зобов' язань по сплаті товару, поставленого відпові дно до Договору дистрибуції від 23.04.2001 р., укладеного між стор онами.

Ухвалою Господарського су ду м. Києва від 07.12.2011 р. № 14/440 було пр ипинено провадження по даній справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 Г ПК України, оскільки даний сп ір не підлягає вирішенню в го сподарських судах України. П ідставою прийняття названо ї Ухвали, став п. 12.1 Договору ди стрибуції від 23.04.2001 р. та парагр аф 8 Контракту від 04.01.2005 р. № С175, зг ідно яких сторони погодили, щ о будь-який спір, який виплива є з цих Договорів, або у зв'язк у з ними вирішується остаточ но в Парижі (Франція), у відпов ідності з Арбітражним реглам ентом Міжнародної торгово-пр омислової палати. Французьке право, виключаючи колізійні норми, застосовуватиметься, та англійська мова використ овуватиметься, якщо не погод жене інше.

Не погоджуючись із вищевка заною Ухвалою, Атлас Копко Ей рпауер Н.В. (позивач) звернулос я до КАГС з апеляційною скарг ою в якій просить скасувати У хвалу Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 р. № 14/440 та передат и дану справу на розгляд Госп одарському суду м. Києва.

Апеляційна скарга мотивов ана на тому, що судом першої ін станції при винесенні оскарж уваного Рішення було допущен о порушення норм матеріально го та процесуального права т а неповно з' ясовано обстави ни, що мають значення для спра ви.

Ухвалою КАГС від 26.12.2011 р. у скла ді колегії суддів: головуючи й суддя - Ільєнок Т.В., суддів Верховець А.А., Пантелієнко В. О. прийнято до провадження ап еляційну скаргу Атлас Копко Ейрпауер Н.В. на Ухвалу Господ арського суду м. Києва від 07.12.2011 р. № 14/440, розгляд справи признач ено на 24.01.2012 р.

У зв' язку з виробничою нео бхідністю, а саме зайнятістю судді Верховця А.А. та Пантелі єнко В.О. в судовому розгляді у складі іншої колегії Розпор ядженням Секретаря судової п алати КАГС від 23.01.2012 р. № 01-23/3/4 було змінено склад колегії, що роз глядав дану справу на колегі ю у складі: головуючий суддя - Ільєнок Т.В; судді Борисен ко І.В., Шипко В.В.

Наданими у судовому засіда нні від 24.01.2012 р. поясненнями, пре дставники позивача підтрима ли вимоги своєї апеляційної скарги та просили колегію су ддів задовольнити її.

Представник відповідача з аперечив проти доводів апеля ційної скарги та просив коле гію суддів відмовити у її зад оволенні, оскаржену Ухвалу Г осподарського суду м. Києва в ід 07.12.2011 р. № 14/440 залишити в силі.

Колегія суддів, розглянувш и матеріали справи, обговори вши доводи апеляційної скарг и, перевіривши юридичну оцін ку обставин справи та повнот у їх встановлення, дослідивш и правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуаль ного права, заслухавши поясн ення представників сторін, д ійшла висновку про необхідні сть задоволення апеляційної скарги Атлас Копко Ейрпауер Н.В., Ухвалу Господарського су ду м. м. Києва від 07.12.2011 р. № 14/440 скас увати, дану справу передати н а розгляд Господарському суд у м. Києва.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач - є нерезиде нтом України, юридичною особ ою Королівства Бельгія, прав овий статус якого посвідчуєт ься повним витягом даних про підприємство від 30.05.2011 р. (арк. с. 14).

Відповідач був офіційним д истриб' ютором в Україні ком пресорної техніки виробницт ва позивача, що підтверджуєт ься Договором дистриб' юції від 23.04.2001 р. (арк. с. 59).

Факт того, що ТОВ „Асканія-І нжінірінг” є офіційним дистр иб' ютором в Україні компрес орної техніки виробництва Ат лас Копко Ейрпауер Н.В. та Atlas Copco C ompressor Interational n. v. (далі - Atlas Copco) підтверджу ється саме Договором дистриб ' юції від 23.04.2001 р., що встановле но за Постановою Господарськ ого суду м. Києва від 26.03.2007р. у спр аві № 23/324А-45/25А (арк. с. 19).

Тому, позивач у даній справі - Atlas Copco наполегливо стверджує, щ о його правовідносини з відп овідачем - ТОВ „Асканія-Інжін ірінг” повинні оцінюватися н а Договорі дистриб' юції від 23.04.2001 р..

Посилання відповідача на н аявність Контракту з продажу від 04.01.2005 р. № С175 позивач запереч ує, оскільки за його ствердже ннями, такого Контракту не мо гло бути укладено між сторон ами. Наданий відповідачем Ко нтракт від 04.01.2005 р. № С175 підписан о з боку позивача начебто дир ектором Антуаном Сантьяго, а ле, стверджує позивач, підпис ання Контракту вказаною особ ою є неможливим, оскільки на д ень підписання цього Контрак ту Антуан Сантьяго не був а ні працівником, а ні уповноваже ним представником компанії A tlas Copco Compressor Interational n. v..

Як вбачається з матеріалів справи, суд першої інстанції застосував арбітражне засте реження визначене у Контракт і від 04.01.2005 р. № С175, який був надани й відповідачем суду першої і нстанції у копії, неналежним чином завіреної. Документ, що надається суду у вигляді нен алежним чином завіреній копі ї не може слугувати доказом у справі.

Окрім того, колегія суддів в важає за необхідне зауважити і на тому, що Контракт від 04.01.2005 р . № С175 є міжнародним договором , який підлягає державній реє страції.

Згідно ст. 210 ЦК України право чин підлягає державній реєст рації лише у випадках, встано влених законом. Такий правоч ин є вчиненим з моменту його д ержавної реєстрації.

ТОВ „Асканія-Інжінірінг” н е надало суду першої інстанц ії доказів реєстрації Контра кту від 04.01.2005 р. № С175, що в свою чер гу підтверджує заперечення п озивача щодо його укладання та існування.

Повертаючись до оцінки пра вовідносин за Договором дист риб' юції від 23.04.2001 р. та обумов леного ним арбітражного заст ереження (арк. с. 62), колегія суд дів вважає, що відповідно до п . 12.2. (розділ Арбітраж) Договору дистриб' юції від 23.04.2001 р. пози вач має право звернення до го сподарського суду України, о скільки за цим пунктом чітко визначено:

„Незважаючи на вищенаведе не (а саме п. 12.1) Atlas Copco зберігає за с обою право використовувати с уди та інші можливості в Тери торії або будь-де для стягнен ня виставлених платежів, які підлягають до сплати.”

Виходячи з наведеного пунк ту Договору дистриб' юції ві д 23.04.2001 р. можна дійти висновку, щ о даний спір підлягає розгля ду в господарських судах Укр аїни.

З огляду на неправильне зас тосування норм матеріальног о та процесуального права су дом першої інстанції, колегі я суддів вважає за необхідне скасувати Ухвалу Господарсь кого суду м. Києва від 07.12.2011 р. № 14/4 40 та направити справу до Госпо дарського суду м. Києва для ро згляду.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 85, 99, 101-106 Гос подарського процесуального кодексу України, Київський а пеляційний господарський су д,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу А тлас Копко Ейрпауер Н.В. задов ольнити.

Ухвалу Господарсько го суду від 07.12.2011 р. № 14/440 скасуват и.

Справу передати до Господа рського суду м. Києва для розг ляду.

Постанова Київського апел яційного господарського суд у від 24.01.2012 р.

№ 14/440 набирає зак онної сили з дня її прийняття .

Постанова Київського апел яційного господарського суд у від 24.01.2012 р.

№ 14/440 може бути ос каржена у касаційному порядк у до Вищого господарського с уду України у 20-денний термін .

Матеріали справи № 14/440 повер нути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя Ільєнок Т.В.

Судді Шипко В.В.

Бори сенко І.В.

Дата ухвалення рішення 24.01.2012
Зареєстровано 15.02.2012
Оприлюднено 15.02.2012

Судовий реєстр по справі 14/440

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.06.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 24.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 25.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.05.2009 Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.02.2009 Господарський суд Полтавської області Господарське
Судовий наказ від 29.12.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону