СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 4-84/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇ НИ

08.02.2012 року Солом' янський р айонний суд м. Києва

В складі: головуючого - с удді Москалюка В.М.,

при секретарі Ахметовій Л.Е.

з участю прокурора Вітер Т.А.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду скаргу ОСОБА_1 на пост анову оперуповноваженого ВД СБЕЗ Солом' янського РУ ГУ М ВС України в м. Києві Негода В.В. від 28.12.2011 р. про відмову в п орушенні кримінальної справ и відносно посадових осіб КП «Залізничне»за ст. 190 КК Украї ни, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до Сол ом' янського районного суду м. Києва зі скаргою і просить скасувати постанову оперупо вноваженого ВДСБЕЗ Солом' я нського РУ ГУ МВС України в м. Києві Негода В.В. від 28.12.2011 р. про відмову в порушенні крим інальної справи відносно пос адових осіб КП «Залізничне»з а ст. 190 КК України і направити м атеріали на нову перевірку. У скарзі зазначає, що винесена постанова про відмову в пору шенні кримінальної справи є безпідставною.

В судовому засіданні ОСО БА_1 підтримав викладені в с карзі вимоги та послався на т е, що посадові особи КП «Заліз ничне»безпідставно нарахов ують йому та вимагають з ньог о сплати комунальних платежі в по завищеним тарифам, погро жують йому. В зв' язку з чим ві н звернувся до Солом' янсько го РУ ГУ і просив притягнути з азначених посадових осіб до кримінальної відповідально сті за ст.ст. 182, 189, 256, 355 КК України.

Однак, зазначеною постанов ою від 28.12.2011 р. безпідставно від мовлено в порушенні кримінал ьної справи, оскільки не врах овані його доводи, перевірка була проведена не повно. Тому просить вказану постанову с касувати та матеріали направ ити на додаткову перевірку.

Вислухавши скаржника, думк у прокурора, який вважає, що пі дстави для задоволення скарг и відсутні, дослідивши матер іали перевірки та скарги, суд вважає, що в задоволенні скар ги необхідно відмовити виход ячи з наступного.

Із матеріалів перевірки за яви ОСОБА_1 вбачається, що заявник не погоджується з та рифами, за якими КП «Залізнич не»проводиться розрахунок т а нараховуються комунальні п латежі за місцем його прожив ання. Матеріали перевірки мі стять достатні дані про меха нізм та підстави нарахування , і що з цього приводу заявник звертався до суду з позовом і ці питання були предметом ро згляду суду цивільного судоч инства. Таким чином, зазначен і питання, на які посилається скаржник носять цивільно-пр авовий характер і вирішуютьс я у встановленому порядку, то му органами Солом' янського РУ ГУ МВС України в м. Києві об ґрунтовано відмовлено в пору шенні кримінальної справи.

Щодо нарахування платежів на підставі діючих тарифів К П «ГІОЦ», то матеріали стосов но працівників КП «ГІОЦ»виді лені та направлені на переві рку до Дніпровського РУ ГУ МВ С України в м. Києві за місцем знаходженням цього підприєм ства.

Таким чином, враховуючи заз начені обставини, суд приход ить до висновку, що перевірка по заяві ОСОБА_1 органами Солом' янського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві проведена пов но, всебічно та об' єктивно і судом не вбачається підстав для скасування зазначеної п останови.

Керуючись ст.ст. 236-1, 236-2 КПК Укр аїни, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Залишити без задоволенн я скаргу ОСОБА_1 на постан ову оперуповноваженого ВДСБ ЕЗ Солом' янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Негода В.В . від 28.12.2011 р. про відмову в пору шенні кримінальної справи ві дносно посадових осіб КП «За лізничне»за ст. 190 КК України.

На постанову може бути пода на апеляція до Апеляційного суду м. Києва через районний с уд протягом 7 діб з дня її вине сення.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 08.02.2012
Оприлюднено 01.03.2012

Судовий реєстр по справі 4-84/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2012 Ленінський районний суд м. Луганськ Кримінальне
Постанова від 19.12.2012 Первомайський міський суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 05.10.2012 Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області Кримінальне
Постанова від 23.08.2012 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Постанова від 19.06.2012 Хотинський районний суд Чернівецької області Кримінальне
Постанова від 01.06.2012 Кам’янобрідський районний суд м. Луганська Кримінальне
Постанова від 17.04.2012 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Кримінальне
Ухвала від 11.04.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 16.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 15.03.2012 Оболонський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 08.02.2012 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.01.2012 Корольовський районний суд м. Житомира Кримінальне
Постанова від 17.01.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-84/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону