ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинн а, 4/6

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

16.12.2008 р. № 6/295

Окружний адміністративни й суд міста Києва у складі гол овуючого судді Добрянської Я.І. при секретарі судового за сідання Зубко Л.П. вирішив ад міністративну справу

ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Н афтогаз України"

до Державна податкова інспе кція у Шевченківському район і м.Києва

про скасування податкового п овідомлення-рішення

Представники:

від позивача Левін Г.М . (довіреність від 30.04.2008 р. №113/08);

від відповідача Семілє това Ю.В. (довіреність від 15.02.2007 р . № 502/9/10-214), Данільченко Р.М. (довіре ність від 05.09.2008р. №3817/9/10-113)

Відповідно до п. 3 ст. 160 Код ексу адміністративного судо чинства України у судовому з асіданні 16.12.2008 р. оголошено всту пну та резолютивну частину п останови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство «Нафтогазбезпека»Націонал ьної акціонерної компанії «Н афтогаз України»звернулось до Окружного адміністративн ого суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспек ції у Шевченківському районі м. Києва про скасування пода ткового повідомлення-рішенн я від 16.03.2007 р. № 0001592309/0 та визнання п ротиправними дій.

В ході судового розгляду п озивач подав заяву від 13.10.2008 р. № 53-5/2-859 та просив:

1) визнати протиправними дії ДПІ у Шевченківському район і м. Києва з нарахування Дочір ньому підприємству «Нафтога збезпека»НАК «Нафтогаз Укра їни»2 180 529,00 грн. податку на додан у вартість згідно з податков ими повідомленнями - рішенн ями від 16.03.2007 р. № 0001592309/0, від 30.05.2007 р. № 0 001592309/1, від 15.08.2007 р. № 0001592309/2;

2) визнати протиправними дії ДПІ у Шевченківському район і м. Києва з нарахування Дочір ньому підприємству «Нафтога збезпека»НАК «Нафтогаз Укра їни»2 180 529,00 грн. штрафних санкці й податку на додану вартість згідно з податковими повідо мленнями - рішеннями від 16.03.2 007 р. № 0001592309/0, від 30.05.2007 р. № 0001592309/1, від 15.08.200 7 р. № 0001592309/2;

3) скасувати податкові пові домлення - рішення ДПІ у Шев ченківському районі м. Києва від 16.03.2007 р. № 0001592309/0, від 30.05.2007 р. № 0001592309/1, в ід 15.08.2007 р. № 0001592309/2 про нарахування ПДВ 2 180 529,00 грн. та штрафних санк цій в сумі 1 090 265,00 грн., разом 3 270 794,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається н а те, що відповідач дійшов пом илкового висновку про поруше ння позивачем пп.7.4.1. п.п.7.4.5. п.7.4.5. ст .7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/98-ВР, в частині заниження су ми зобов' язання по податку на додану вартість на загаль ну суму 3270794,00 грн. Також, вказує н а те, що податковим органом бу ла здійснена перевірка в пер іод дії мораторію, оскільки в ідносно позивача порушено пр овадження у справі про визна ння ДП «Нафтогазбезпека»НАК «Нафтогаз України»банкруто м, а тому донарахування зобов ' язань та застосування штра фних санкцій суперечить чинн ому законодавству України. О крім того, позивач стверджує , що ДПА України несвоєчасно направила відповідь про рез ультати розгляду скарги ДП « Нафтогазбезпека»НАК «Нафто газ України», отже, скарга під приємства є задоволеною відп овідно до п.п. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашен ня зобов' язань платників по датків перед бюджетами та де ржавними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.

Відповідач позов не визнає , в заперечення на позовну зая ву зазначає, що ДП«Нафтогазб езпека»НАК «Нафтогаз Україн и»в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5 п. 7 .4 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість»від 03.0 4.1997 р. № 168/97-ВР включило до податк ового кредиту суми податку н а додану вартість за господа рськими операціями з ПП «Оме га - Центр»та ПП «Фінансова пр одуктивність», установчі док ументи яких визнані недійсни ми. Окрім того, відповідачем п равомірно здійснена перевір ка та проведено донарахуванн я податкових зобов' язань з податку на додану вартість т а застосовані штрафні (фінан сові) санкції в період морато рію, оскільки з порушенням пр овадження у справі про банкр утство не пов' язується заве ршення підприємницької діял ьності боржника, він має прав о укладати угоди, у нього можу ть виникати нові зобов' язан ня. А тому, оскаржуване пові домлення-рішення прийнято ни м у повній відповідності до ч инного законодавства Україн и, а тому позовні вимоги пози вача є необґрунтованими та т акими, що не підлягають задов оленню.

Розглянувши подані сторо нами документи і матеріали, з аслухавши пояснення їх предс тавників, всебічно і повно з' ясувавши всі фактичні обстав ини, на яких ґрунтуються позо в, об' єктивно оцінивши дока зи, які мають юридичне значен ня для розгляду справи і вирі шення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києв а, -

ВСТАНОВИВ:

Державною податковою і нспекцією у Шевченківському районі м. Києва (надалі - відпо відач) була проведена невиїз на документальна перевірка Д очірнє підприємство «Нафтог азбезпека»Національної акц іонерної компанії «Нафтогаз України»(надалі - позивач) з п итань взаємовідносин з Прива тним підприємством «Омега-Це нтр»та з Приватним підприємс твом «Фінансова продуктивні сть»за період з 30.08.2004р. по 30.06.2006р. З а результатами перевірки від повідачем було складено Акт № 486/23-9/32253350 від 28.02.2007 р. (надалі - Акт пе ревірки).

На підставі Акту перевірк и відповідачем було встановл ено порушення позивачем пп. 7.4 .1 п.п.7.4.5. п. 7.4 ст. 7 Закону України « Про податок на додану вартіс ть»від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, та прийнят о податкові повідомлення-ріш ення № 0001592309 (від 16.03.2007 р. №0001592309/0, від 30.05 .2007 р. №0001572309/1, від 15.08.2007 р. №0001592309/2) на сум у 3 270 794,00 грн., з яких 2 180 529,00 грн. - ос новний платіж та 1 090 265,00 грн. - шт рафні (фінансові) санкції.

Не погоджуючись з діями від повідача позивач оскаржив по даткове повідомлення-рішенн я. Рішенням ДПІ у Шевченківсь кому районі м. Києва від 30.05.2007 р. з а №3115/10/25-007 та Державної податков ої адміністрації у м. Києві ві д 09.08.2007 р. №2852/10/25-114 первинна та повто рна скарги позивача від 22.03.2007р. №53-5/2-1554 та від 11.06.2007р. №53-5/2-1770 залишені без задоволення, податкові п овідомлення - рішення без зм ін.

Проаналізувавши обста вини справи, пояснення предс тавників сторін, ознайомивши сь з доказами, які наявні у ма теріалах справи, суд приходи ть до висновку, про відмову у з адоволенні позовних вимог з огляду на наступне.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів спр ави, позивач уклав договір ПП «Фінансова продуктивність» (код ЄДРПОУ 32718755), що підтверджує ться наступними документам и:

договір про організацію по слуг з патрулювання об'єктів від 31.08.2004 р. № 64 між позивачем та П П «Фінансова продуктивність »,

додаток № 1 (розрахунок вар тості надання послуг) до дого вору про організацію послуг з патрулювання об'єктів від 31. 08.2004 р. № 64 між позивачем та ПП «Фі нансова продуктивність»;

додаткова угода № 1 від 20.10.2004 р. до договору про організацію послуг з патрулювання об'єкт ів від 31.08.2004 р. ПП «Фінансова про дуктивність»;

додаткова угода № 2 від 13.12.2004 р. до договору про організацію послуг з патрулювання об'єкт ів від 31.08.2004 р. № 64 між позивачем т а ПП «Фінансова продуктивніс ть»;

акт прийому-передачі надан их послуг до договору № 64 від 31. 08.2004 р. про організацію послуг з патрулювання об'єктів від 30.09.2 004 р. на суму 2509544,00 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг до договору № 64 від 31. 08.2004 р. про організацію послуг з патрулювання об'єктів від 29.10.2 004 р. на суму 2509544,00 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг до договору № 64 від 31. 08.2004 р. про організацію послуг з патрулювання об'єктів від 30.11.2 004 р. на суму 2509544,00 грн.;

податкова накладна від 30.09.2004 р. № 176 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Фінансова п родуктивність»та особи (плат ника податку)- позивача на сум у 2 509 544,00 грн. ;

податкову накладну від 29.10.2004 р. № 407 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Фінансова п родуктивність»та особи (плат ника податку)- позивача на сум у 2 509 544,00 грн.;

податкову накладну від 30.11.2004 р. № 507 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Фінансова п родуктивність»та особи (плат ника податку)- позивача на су му 2509 544,00 грн. ;

акт прийому-передачі вексе лів від 15.12.2004 р. до додаткової уг оди № 2 від 15.12.2004 р. до договору № 64 про організацію послуг з пат рулювання об'єктів від 31.08.2004 р. (в сього 28 векселів на загальну с уму 7 528 632,00 грн.); , а також простий в ексель № 321637 10825 від 14.12.2004 р. на суму 5 00 000,00 грн.; простий вексель № 321637 10826 від 14.12.2004 р. на суму 500 000,00 грн.; прост ий вексель № 321637 10827 від 14.12.2004 р. на су му 500 000,00 грн.; простий вексель № 32 1637 10828 від 14.12.2004 р. на суму 500 000,00 грн., пр остий вексель № 321637 10829 від 14.12.2004 р. н а суму 500 000,00 грн., простий вексел ь № 321637 10830 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн .; простий вексель №321637 10831 від 14.12.200 4 р. на суму 300 000,00 грн.; простий век сель №321637 10832 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн.; простий вексель № 321637 10833 ві д 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн.; простий вексель № 321637 10834 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн.; простий вексель № 321637 108 35 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн.; прос тий вексель № 321637 10837 від 14.12.2004 р. на с уму 250 000,00 грн., простий вексель № 321637 10838 від 14.12.2004 р. на суму 250 000,00 грн.; п ростий вексель № 321637 10839 від 14.12.2004 р . на суму 250 000,00 грн., простий вексе ль № 321637 10840 від 14.12.2004 р. на суму 250 000,00 гр н.; простий вексель № 321637 10841 від 14.1 2.2004 р. на суму 250 000,00 грн.; простий ве ксель № 321637 10842 від 14.12.2004 р. на суму 250 0 00,00 грн.; простий вексель № 321637 10843 в ід 14.12.2004 р. на суму 200 000,00 грн.

Щодо господарських взаємо відносин позивача з Приватни м підприємством «Омега-Центр »:

договір від 30.08.2004 р. № 28-8 між поз ивачем та ПП «Омега-Центр»;

додаткова угода № 1 від 11.10.2004 р. до договору від 30.08.2004 р. № 28-8 між п озивачем та ПП «Омега-Центр» .;

договір найму обладнання в ід 30.08.2004 р. № 29-8 між позивачем та ПП «Омега-Центр»;

договір про організацію по слуг по охороні, попередженн ю та недопущенню правопоруше нь на лінійній частині магіс трального продуктопроводу в ід 31.08.2004 р. № 30-8 між позивачем та ПП «Омега-Центр»;

додаток № 1 (Розрахунок варт ості надання послуг) до догов ору про організацію послуг п о охороні, попередженню та не допущенню правопорушень на л інійній частині магістральн ого продуктопроводу від 31.08.2004 р . № 30-8 між позивачем та ПП «Омег а-Центр»;

додаткова угода № 1 від 11.10.2004 р. до договору про організацію послуг по охороні, попередже нню та недопущенню правопору шень на лінійній частині маг істрального продуктопровод у від 31.08.2004 р. № 30-8 між позивачем та ПП «Омега-Центр»;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.09.2004 р. до договор у від 30.08.2004 р. № 28-8 на суму 368 368,00 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.09.2004 р. до договор у від 30.08.2004 р. № 29-8 на суму 377 930,40 грн.

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.09.2004 р. до договор у від 30.08.2004

р. № 29-8 на суму 60 468,00 гр н.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.09.2004 р. до договор у від 31.08.2004

р. № 30-8 на суму 208 532,03 гр н.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.09.2004 р. до договор у від 31.08.2004

• р- № 30-8 на суму 1 251 192. 19 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 29.10.2004 р. до договор у від 30.08.2004 р. № 29-8 на суму 60 468,00 грн. ;

акт прийому-передачі надан их послуг від 29.10.2004 р. до договор у від 31.08.2004 р. № 30-8 на суму 1 251 192,19 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.11.2004 р. до договор у від 31.08.2004 р. № 30-8 на суму 1 251 192,19 грн.;

акт прийому-передачі надан их послуг від 30.12.2004 р. до договор у від 31.08.2004 р. № 30-8 на суму 1 251 192,19 грн.;

договір про проведення роз рахунків векселями від 13.12.2004 р., № 42-12 між позивачем та ПП «Омег а-Центр» (16 векселів на загаль ну суму 4 303 348,57 грн.);

акт прийому-передачі вексе лів від 14.12.2004 р. до договору № 42-12 в ід

13.12.2004 р. (16 векселів на загал ьну суму 4 303 348,57 грн.).; також, прост ий вексель № 321637 10854 від 14.12.2004 р. на су му 500 000,00 грн.; простий вексель № 32 1637 10855 від 14.12.2004 р. на суму 500 000,00 грн.; пр остий вексель № 321637 10856 від 14.12.2004 р. н а суму 300 000,00 грн.; простий вексел ь № 321637 10857 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 грн .; простий вексель № 321637 10858 від 14.12.20 04 р. на суму 300 000,00 грн.; простий век сель № 321637 10859 від 14.12.2004 р. на суму 250 000,0 0 грн.; простий вексель № 321637 10860 ві д 14.12.2004 р. на суму 250 000,00 грн.; простий вексель № 321637 10861 від 14.12.2004 р. на суму 250 000,00 грн.; простий вексель № 321637 108 62 від 14.12.2004 р. на суму 200 000,00 грн.; прос тий вексель № 321637 10863 від 14.12.2004 р. на с уму 200 000,00 грн., простий вексель № 321637 10864 від 14.12.2004 р. на суму 200 000,00 грн.; п ростий вексель № 321637 10865 від 14.12.2004 р . на суму 200 000,00 грн.; простий вексе ль № 321637 10866 від 14.12.2004 р. на суму 300 000,00 гр н.; простий вексель № 321637 10867 від 14.1 2.2004 р. на суму 218 368,00 грн.; простий ве ксель № 321637 10868 від 14.12.2004 р. на суму 153 5 76,57 грн.; простий вексель № 321637 10869 в ід 14.12.2004 р. на суму 181 404,00 грн. на 1 арк .

податкова накладна від 30.09.2004 р. № 290 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 60 468,00 грн.;

податкова накладна від 30.09.2004 р. № 291 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 1 251 192,19 грн.;

податкова накладна від 30.09.2004 р. № 292 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 368 368,00 грн.;

податкова накладна від 29.10.2004 р. № 343 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП "Омега-Центр» та особи (платника податку)- по зивача на суму 60 468,00 грн.;

податкова накладна від 29.10.2004 р. № 344 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 1 251 192,19 грн.;

податкова накладна від 30.11.2004 р. № 488 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 60 468,00 грн.;

податкова накладна від 30.11.2004 р. № 486 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 1 251 192,19 грн.;

податкова накладна від 30.12.2004 р. № 536 щодо особи (платника пода тку)- продавця ПП «Омега-Центр »та особи (платника податку)- п озивача на суму 1 251 192,19 грн.;

Кіровським районним су дом м. Кіровограда, була розгл янута справа за позовом прок урора Кіровського району м. К іровограда до ПП «Омега-Цент р»ухвалив рішення від 10.10.2006 р. п о справі № 2-2547/06 про визнання нед ійсними установчих документ ів, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ПП «Омега-Центр »з моменту реєстрації, тобто з 25.12.2003 р., а також визнано фіктив ним правочин, який вчинено бе з наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Також, Ленінським районн ий суд м. Кіровограда розглян увши справу за позовом ДПА у К іровоградській області до ОСОБА_1., ухвалив рішення від 10.10.2006 р. по справі № 2-2547/06, згідно з я ким визнано фіктивним правоч ин, здійснений гр. ОСОБА_1 п ри переоформлені установчих документів ПП «Фінансова пр одуктивність», визнано недій сними зміни до установчих до кументів з моменту їх внесен ня, тобто з 25.04.2004 р., визнано недій сним свідоцтво платника ПДВ ПП «Фінансова продуктивніст ь».

Як вбачається з матеріалів справи Постановою Ленінсько го районного суду м. Кіровогр ада від 20.04.2006 р. по справі № 1-142/2006, г р. ОСОБА_2. засновник ПП «Ом ега - Центр», був визнаний винн им у скоєнні злочину передба ченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України та звільнен ий від кримінальної відповід альності на підставі п. «в»ст .. 1 Закону України «Про амніст ію»від 31.05.2005 р.

Відповідно до ч.4 ст.72 Кодексу адміністративного судочинс тва України, вирок суду в крим інальній справі або постанов а суду у справі про адміністр ативний проступок, які набра ли законної сили, є обов'язков ими для адміністративного су ду, що розглядає справу про пр авові наслідки дій чи бездія льності особи, щодо якої ухва лений вирок або постанова су ду, лише в питаннях, чи мало мі сце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Відповідно до п.п. 7.2.4 п.7.2 ст.7 За кону № 168/97-ВР, право на нарахува ння податку та складання под аткових накладних надається виключно особам, зареєстров аним як платник податку у пор ядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.

При цьому слід зазначити , що ст.9 Закону № 168/97-ВР встановл ює загальні правила видачі т а анулювання свідоцтва платн ика ПДВ, однак саме поняття пл атника податку на додану вар тість надається у ст.2 Закону № 168/97-ВР, відповідно до якої плат ником податку є будь-яка особ а, яка:

а) здійснює або планує здійс нювати господарську діяльні сть та реєструється за своїм добровільним рішенням як пл атник цього податку;

б) підлягає обов'язковій реє страції як платник цього под атку;

в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підляга ють оподаткуванню цим податк ом згідно з нормами цієї стат ті.

Тобто, якщо особа підпадає під визначення надане ст.2 Зак ону № 168/97-ВР вона є платником по датку та повинна його сплачу вати незалежно від того, чи от римала вона свідоцтво платни ка ПДВ, однак враховуючи зміс т п.п.7.2.4 п.7.2 ст.7 Закону № 168/97-ВР можн а дійти висновку, що особа буд учи платником ПДВ виписувати податкові накладні права не має, оскільки вона не зареєст рована у встановленому закон ом порядку.

Аналогічна ситуація вини кає при визначені моменту, з я кого особа перестає бути пла тником ПДВ та з якого вона втр ачає право видавати податков і накладні.

Відповідно до п.9.8 ст.9 Закону №168/97-ВР реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбуваєт ься у випадках Пунктом 9.8 ст.9 За кону України № 168/97-ВР визначено , що реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках, якщо:

а) платник податку, який до м ісяця, в якому подається заяв а про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з по ложеннями підпункту 2.3.1 пункт у 2.3 статті 2 цього Закону більш е двадцяти чотирьох календар них місяців, включаючи місяц ь реєстрації, та має за останн і дванадцять поточних календ арних місяців обсяги оподатк овуваних операцій, менші за в изначені зазначеним підпунк том;

б) ліквідаційна комісія пла тника податку, оголошеного б анкрутом, закінчує роботу аб о платник податку ліквідуєть ся за власним бажанням чи за р ішенням суду (фізична особа п озбувається статусу суб'єкта господарювання);

в) особа, зареєстрована як п латник податку, реєструється як платник єдиного податку а бо стає суб'єктом інших спрощ ених систем оподаткування, я кі визначають особливий поря док нарахування чи сплати по датку на додану вартість, від мінний від тих, що встановлен і цим Законом, чи звільняють т аку особу від сплати цього по датку за рішенням суду або з б удь-яких інших причин;

г) зареєстрована як платник податку особа обирає відпов ідно до цього Закону спеціал ьний режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначе ні у статті 6 та статті 81 цього З акону;

ґ) особа, зареєстрована як п латник податку, не надає пода тковому органу декларації з цього податку протягом двана дцяти послідовних податкови х місяців або подає таку декл арацію (податковий розрахуно к), яка (який) свідчить про відс утність оподатковуваних пос тавок протягом такого період у, а також у випадках, визначен их законодавством стосовно п орядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Анулювання реєстрації на п ідставах, визначених у підпу нкті "а" цього пункту, здійснює ться за заявою платника пода тку.

Анулювання реєстрації на п ідставах, визначених у підпу нктах "б" - "ґ" цього пункту, здій снюється за ініціативою відп овідного податкового органу або такої особи.

У разі анулювання реєстрац ії платник податку позбавляє ться права на нарахування по даткового кредиту та отриман ня бюджетного відшкодування , але у строки, визначені закон ом, є зобов'язаним погасити су му податкових зобов'язань аб о податкового боргу з цього п одатку, що виникли до такого а нулювання, за їх наявності, не залежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстров аною як платник цього податк у на дату сплати такої суми по датку, чи ні.

У разі якщо за наслідками ос таннього податкового період у особа має право на отриманн я бюджетного відшкодування, таке відшкодування надаєтьс я протягом строків, визначен их цим Законом, незалежно від того, чи буде така особа залиш атися зареєстрованою як плат ник цього податку на дату отр имання такого бюджетного від шкодування, чи ні. Це правило н е поширюється на осіб, зазнач ених у підпункті "в" цього пунк ту.

Податковий орган не може ві дмовити в анулюванні реєстра ції у разі існування підстав , визначених у підпунктах "а" - "б " цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації н а підставах, визначених у під пунктах "в" - "г" цього пункту.

Рішення про анулювання реє страції за заявою платника п одатку приймається у строки, визначені цією статтею для п одаткової реєстрації.

Платник податку зобов'язан ий повернути податковому орг ану реєстраційне свідоцтво:

якщо анулювання реєстраці ї здійснюється за ініціативо ю платника податку, - разом із наданням заяви про таке анул ювання;

якщо анулювання реєстраці ї здійснюється за ініціативо ю податкового органу, - протяг ом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення пр о анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні таког о свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податков ої звітності з цього податку .

При анулюванні реєстрації останнім податковим періодо м вважається період, який роз починається від дня, наступн ого за останнім днем поперед нього податкового періоду, т а закінчується днем такого а нулювання.

Платник податку, в обліку як ого на день анулювання реєст рації знаходяться товарні за лишки або основні фонди, стос овно яких був нарахований по датковий кредит у минулих аб о поточному податкових періо дах, зобов'язаний визнати умо вний продаж таких товарів за звичайними цінами та відпов ідно збільшити суму своїх по даткових зобов'язань за насл ідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

Зокрема, визначених підста в в абзаці «б»п.9.8 ст. 9 цього Зак ону, у разі анулювання реєстр ації платник податку позбавл яється права на нарахування податкового кредиту. Абзацом четвертим пункту 25.2 «Положен ня про Реєстр платників пода тку на додану вартість», затв ердженого наказом ДПА Україн и від 01.03.2000 р. № 79 (далі-Положення № 79), що виключення платника ПДВ з Реєстру та анулювання Свід оцтва здійснюється зокрема н а підставі прийняття рішення судом про визнання недійсно ю реєстрації суб'єкта підпри ємницької діяльності та його установчих документів.

Згідно п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону № 168 /97-ВР, податковий кредит звітн ого періоду складається із с ум податків, сплачених (нарах ованих) платником податку у з вітному періоді у зв'язку з пр идбанням товарів (робіт, посл уг), вартість яких відноситьс я до складу валових витрат ви робництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних ак тивів, що підлягають амортиз ації та відповідно до абзацу 1 п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону № 168/97-ВР не до зволяється включення до пода ткового кредиту будь-яких ви трат по сплаті податку, що не п ідтверджені податковими нак ладними чи митними деклараці ями, а в абзаці 2 цього ж підпун кту зазначається, що у разі ко ли на момент перевірки платн ика податку органом державно ї податкової служби суми под атку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтверджени ми зазначеними цим підпункто м документами, платник подат ку несе відповідальність у в игляді фінансових санкцій, в становлених законодавством , нарахованих на суму податко вого кредиту, не підтверджен у зазначеними цим підпунктом документами.

Відповідно до п.6.2 «Поряд ок заповнення податкової нак ладної»затвердженого наказ ом Державної податкової адмі ністрації України від 30.05.1997 р. № 165 та зареєстрованого в Мініс терстві юстиції України 23.06.1997 р . № 233/2037, податкова накладна дає право, зареєстрованому як пл атник податку, на включення д о податкового кредиту витрат и по сплаті податку на додану вартість. Але в абзаці 1 п.5 цьог о Порядку зазначається, що по даткова накладна вважається недійсною у разі її заповнен ня особою іншою, ніж вказаною у п.2 даного Порядку. Відповід но п.2 Порядку, податкову накла дну складає особа, яка зареєс трована як платник податку в податковому органі і якій пр исвоєно індивідуальний пода тковий номер платника ПДВ.

Таким чином ДП «Нафтогазб езпека»порушено п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7 .4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 р. № 168/97/ВР «Про податок на додану в артість»внаслідок чого зани жено податкові зобов'язання з ПДВ на суму 2 180 529,00 грн.

Суд вважає, що посилання поз ивача на незаконність дій з д онарахування зобов'язань зі сплати податків та штрафних санкцій у зв'язку з процедуро ю банкрутства є безпідставни м з огляду на наступне.

Ухвалою Господарського с уду м. Києва від 26.09.2006 р. № 23/465-б пору шено провадження у справі пр о банкрутство позивача та на підставі ст.12 Закону України «Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом»введено мор аторій на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до статей 1 та 12 Закону України "Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом", мораторій на задоволен ня вимог кредиторів - це зупин ення виконання боржником гро шових зобов'язань і зобов'яза нь щодо сплати податків і збо рів (обов'язкових платежів), те рмін виконання яких настав д о дня введення мораторію, а та кож припинення заходів, спря мованих на забезпечення вико нання цих зобов'язань та зобо в'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платеж ів), застосованих до прийнятт я рішення про введення морат орію. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредит орів не нараховуються неусто йка (штраф, пеня), не застосову ються інші санкції за невико нання чи неналежне виконання грошових зобов'язань та зобо в'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платеж ів).

Наведені норми регулюють п равовідносини, які виникли м іж боржником і кредиторами у зв'язку з неспроможністю бор жника виконати після настанн я встановленого строку існую чі зобов'язання, і спрямовані на відновлення платоспромож ності боржника або його лікв ідації з метою здійснення за ходів щодо задоволення визна них судом вимог кредиторів.

З порушенням провадження у справі про банкрутство не по в'язується завершення підпри ємницької діяльності боржни ка, він має право укладати уго ди, у нього можуть виникати но ві зобов'язання.

З огляду на наведене можна з робити висновок про те, що дія мораторію поширюється лише на задоволення вимог конкурс них кредиторів.

Що стосується зобов'язань поточних кредиторів, то за ци ми зобов'язаннями, згідно із з агальними правилами, нарахов уються неустойка (штраф, пеня ), застосовуються інші санкці ї за невиконання чи неналежн е виконання грошових зобов'я зань та зобов'язань щодо спла ти податків і зборів (обов'язк ових платежів).

За своєю правовою природою фінансові та економічні сан кції є додатковими зобов'яза ннями, які забезпечують нале жне виконання основного зобо в'язання, і є похідними від осн овного зобов'язання.

З огляду на наведене, оскіль ки мораторій не зупиняє вико нання боржником грошових зоб ов'язань і зобов'язань щодо сп лати податків і зборів (обов'я зкових платежів), які виникли після введення мораторію, а о тже, і не припиняє заходів, спр ямованих на їх забезпечення.

На час розгляду справи в Окр ужному адміністративному су ді м. Києва позивач не надав до казів визнання його банкруто м.

Що стосується позовної вимоги про визнання неправо мірними висновків акту №486/23-9/3225 3350 від 28.02.2007 року „Про результати невиїзної документальної пе ревірки ДП «Нафтогазбезпека »НАК «Нафтогаз України»з пит ань взаємовідносин з ПП «Оме га - Центр»та з ПП «Фінансова п родуктивність»за період з 30.08 .2004 по 30.06.2006 р.р.” Державної податк ової інспекції у Шевченківсь кому районі м. Києва, суд зазна чає наступне.

Відповідно до п. 1 ч инного роз' яснення Президі ї Вищого арбітражного суду У країни „Про деякі питання пр актики вирішення спорів, пов ' язаних з визнанням недійсн ими актів державних чи інших органів” № 02-5/35 від 26.01.2000 року (із з мінами та доповненнями) акт д ержавного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний пис ьмовий документ, який породж ує певні правові наслідки, сп рямований на регулювання тих чи інших суспільних відноси н і має обов' язковий характ ер для суб' єктів цих віднос ин.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст.17 КА С України компетенція адміні стративних судів поширюєтьс я на спори фізичних чи юридич них осіб із суб' єктом владн их повноважень щодо оскаржен ня його рішень (нормативно - правових актів чи правових а ктів індивідуальної дії).

Оскільки акт перев ірки Державної податкової ін спекції у Шевченківському ра йоні м. Києва не має обов' язк ового характеру, обов' язок щодо сплати штрафних санкцій у позивача виник на підставі спірних рішень про нарахува ння штрафних санкцій та дона рахування зобов' язань з под атку на додану вартість, тому за таких обставин суд приход ить до висновку про необґрун тованість позовних вимог в ч астині визнання неправомірн ими положень акта перевірки та вважає його таким, що задов оленню не підлягає.

Крім того, згідно ст . 11-2 Закону України «Про держав ну податкову службу в Україн і», посадові особи органу дер жавної податкової служби впр аві приступити до проведення планової або позапланової в иїзної перевірки за наявност і підстав для їх проведення, в изначених цим та іншими зако нами України, та за умови нада ння платнику податків під ро зписку:

направлення на перевірку , в якому зазначаються дата йо го видачі, назва органу держа вної податкової служби, мета , вид (планова або позапланова ), підстави, дата початку та да та закінчення перевірки, пос ади, звання та прізвища посад ових осіб органу державної п одаткової служби, які провод итимуть перевірку. Направлен ня на перевірку є дійсним за у мови наявності підпису керів ника органу державної податк ової служби, скріпленого печ аткою органу державної подат кової служби.

Тобто, для проведення плано вої перевірки працівники маю ть право приступити до неї пр и наявності належним чином о формленого направлення на пе ревірку.

Згідно ч. 2 ст. 11-2 Закону Укра їни «Про державну податкову службу в Україні», ненадання цих документів (направлення на перевірку при проведенні планової перевірки) платник у податків або їх надання з по рушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті , є підставою для недопущення посадових осіб органу держа вної податкової служби до пр оведення планової або позапл анової виїзної перевірки.

Отже, суд вважає, що при пр оведенні перевірки порушень чинного законодавства Украї ни співробітниками податков ого органу не встановлено.

Суд також бере до уваги, що згідно ч.3 ст. 2 КАС України у сп равах щодо оскарження рішень , дій чи бездіяльності суб' є ктів владних повноважень адм іністративні суди перевіряю ть, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що пе редбачені Конституцією та за конами України;

2) з використанням повнов аження з метою, з якою це повно важення надано;

3) обґрунтовано, тоб то з урахуванням усіх обстав ин, що мають значення для прий няття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неуперед жено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запо бігаючи несправедливій диск римінації;

8) пропорційно, зокрема з д отриманням необхідного бала нсу між будь-якими несприятл ивими наслідками для прав, св обод та інтересів особи і ціл ями, на досягнення яких спрям оване це рішення (дія);

9) з урахуванням права ос оби на участь у процесі прийн яття рішення;

10) своєчасно, тобто протяг ом розумного строку.

Відповідно до ст. 162 Кодекс у адміністративного судочин ства України при вирішенні с прави по суті суд може задово льнити адміністративний поз ов повністю або частково чи в ідмовити в його задоволенні повністю або частково, у разі задоволення адміністративн ого позову суд може прийняти постанову про визнання прот иправними рішення суб'єкта в ладних повноважень чи окреми х його положень, дій чи бездія льності і про скасування або визнання нечинним рішення ч и окремих його положень, про п оворот виконання цього рішен ня чи окремих його положень і з зазначенням способу його з дійснення.

Суд може прийняти іншу пост анову, яка б гарантувала дотр имання і захист прав, свобод, і нтересів людини і громадянин а, інших суб'єктів у сфері публ ічно-правових відносин від п орушень з боку суб'єктів влад них повноважень.

Враховуючи вищенаведене, с уд прийшов до висновку про ві дмову в задоволенні позовни х вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Коде ксу адміністративного судоч инства України, кожна сторон а повинна довести ті обстави ни, на яких ґрунтуються її вим оги та заперечення, крім випа дків, встановлених статтею 72 ц ього Кодексу, позивач не нада в суду належних доказів щодо не правомірності прийнятого податковим органом податков ого повідомлення - рішення.

Враховуючи вищенаведене т а керуючись ст.ст. 71, 94, 97, 158-163 КАС Ук раїни, Окружний адміністрати вний суд м. Києва, -

П О С Т А Н О В И В:

В позові відмовити.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністра тивного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання з аяви про апеляційне оскаржен ня, встановленого цим Кодекс ом, якщо таку заяву не було под ано.

Постанова суду може бути ос каржено до суду апеляційної інстанції шляхом подання зая ви про апеляційне оскарження постанови суду та апеляційн ої скарги. Заява про апеляцій не оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня ск ладення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається пр отягом двадцяти днів після п одання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляц ійне оскарження та апеляційн а скарга подаються Київськом у апеляційному адміністрати вному суду через Окружний ад міністративний суд міста Киє ва.

Суддя Добрянська Я .І.

Дата ухвалення рішення 16.12.2008
Зареєстровано 05.01.2009
Оприлюднено 13.11.2009

Судовий реєстр по справі 6/295

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 22.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 16.12.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 08.12.2008 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 25.11.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 13.10.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.08.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 30.07.2008 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.02.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.02.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 12.02.2008 Вищий господарський суд України Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону