ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

53/89

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  53/89

16.02.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Ізраїльське підприємство «ЯМ Сервіс Україна»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум»

про стягнення 1 337,75 грн.

                                                                                Суддя   Грєхова О. А.

Представники:

Від позивача Решетняк Д.П.- представник по довіреності від 03.10.2008р.

Від відповідача не з'явились

СУТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум»1 337,75 грн. основного боргу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2009р. порушено провадження у справі № 53/89, розгляд справи призначено на 30.01.2009р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2009р. у зв'язку з нез'явленням представника відповідача, розгляд справи було відкладено на 16.02.2009р.  

Представник позивача в судовому засіданні 16.02.2009р. підтримав позовні вимоги в повному обсязі, вважає їх обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню.

Незважаючи на належне повідомлення про час і місце засідання у справі відповідач в жодне судове засідання не з'явився, письмових доказів, пояснень по суті спору не надав, вимоги ухвал суду не виконав.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду її судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.07.1997р. № 02-5/289 із змінами «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»).

Відомості про місцезнаходження відповідача є правомірними, оскільки підтверджені Витягом з Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві № 21-10/457-3  від 27.01.2009р., наданим позивачем по справі.

За таких обставин, господарський суд вважає, що відповідач не скористався своїм правом на участь представника у судовому засіданні.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

На виконання вимог ст. 81-1 ГПК України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

У судовому засіданні 13.02.2009р. за згодою представника позивача, в порядку ст. 85 ГПК України, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

          Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ч. 2 ст. 509 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки (ч. 1 ст. 11 ЦК України).

Як встановлено в ч. 2 ст. 11 ЦК України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, є договори та інші правочини.

У відповідності до ч. 1 ст. 206 ЦК України усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

На підставі усної домовленості між сторонами у справі про поставку Товару (витратні матеріали для поліграфії) позивач поставив виставив відповідачу рахунок-фактуру № 003949 від 18.12.2006р.належним чином завірена копія якого знаходяться в матеріалах справи, оригінал оглянутий в судовому засіданні.

Факт поставки Товару позивачем на загальну суму 1 337,75 грн. підтверджується видатковою накладною № 003716 від 19.12.2006р., належним чином завірена копія якого знаходяться в матеріалах справи, оригінал оглянутий в судовому засіданні.  

Факт отримання Товару відповідачем підтверджується наявною в матеріалах справи належним чином завіреною копією довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (оригінал оглянутий в судовому засіданні) ЯММ № 739872 від 19.12.2006р. Крім того факт отримання Товару відповідачем також підтверджується підписом уповноваженої особи на отримання товару на вищевказаній видатковій накладній.

Матеріали справи також свідчать, що позивач по справі надсилав на адресу відповідача вимогу про погашення заборгованості. На доказ отримання вимоги відповідачем до матеріалів справи додана належним чином завірена копія повідомлення про вручення  поштового відправлення з відміткою про отримання 14.09.2007р.

            Відповідач відповіді на вищевказану вимогу не надавав та взяті на себе зобов'язання не виконав.

На дату прийняття рішення заборгованість відповідача становить 1 337,75 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи довідкою № 7 від 29.01.2009р. за підписами В.о. генерального директора та головного бухгалтера позивача.

Стаття 509 ЦК України встановлює, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу (ст. 193 Господарського кодексу України).

Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.          

Згідно зі ст. 614 ЦК України особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання.

Відповідач жодного доказу того, що він  вживав всіх необхідних заходів щодо виконання свого зобов'язання по оплаті отриманого згідно накладних товару, суду не надав.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем в сумі 1 337,75 грн. належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований, а тому вимоги позивача про стягнення з відповідача основного боргу в сумі 1 337,75 грн. визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно ст. 33 ГПК України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Позивачем належним чином доведено порушення його прав та охоронюваних законом інтересів з боку відповідача.

 Відповідно до положень статті 49 ГПК України судові витрати позивача підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В :

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-П/П-С-1, ідентифікаційний код 31451419, з будь–якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Ізраїльське підприємство «ЯМ Сервіс Україна»(01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 10, ідентифікаційний код 31243294) основний борг у сумі 1 337 (одна тисяча триста тридцять сім) грн. 75 коп., витрати на сплату державного мита в сумі 102 (сто дві) грн. 00 коп. та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на оплату інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

Суддя                                                                                                      Грєхова О.А.

Дата ухвалення рішення15.02.2009
Оприлюднено18.03.2009

Судовий реєстр по справі —53/89

Ухвала від 31.08.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Прохоров С.А.

Ухвала від 31.08.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Прохоров С.А.

Ухвала від 31.08.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Прохоров С.А.

Ухвала від 31.08.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Прохоров С.А.

Рішення від 11.04.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Грєхова О.А.

Ухвала від 01.04.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Грєхова О.А.

Ухвала від 22.02.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Грєхова О.А.

Рішення від 29.06.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Прохоров С.А.

Рішення від 16.03.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Грєхова О.А.

Рішення від 16.03.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Грєхова О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні