ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 50/169 29.04.09

За позовом ОСОБА_1

до 1) ОСО БА_2

2) ОСОБА_3

3) товариства з обмеженою відповідальністю "Сівєріна"

третя особа товариств о з обмеженою відповідальніс тю "Фірма "Конгрес-Сервіс"

про визнання д оговорів дарування часток в статутному капіталі товарис тва удаваними та переведення прав та обов"язків покупця

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від позивача ОС ОБА_4.(дов. від 25.03.2009)

ОСОБА_5 .(дов. від 25.03.2009)

Від відповідача-1 ОС ОБА_6.(дов. від 27.03.2009)

Від відповідача-2 ОС ОБА_6.(дов. від 27.03.2009)

Від відповідача-3 Козак ова О.А.(дов. від 10.04.2009)

Від третьої особи П анова Г.О.(дов. від 06.04.2009)

Артамон ов Д.В.(директор, наказ № 6 від 01.07.2005)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до го сподарського суду м. Києва з п озовною заявою до відповідач ів про:

- визнання договору даруван ня частки в статутному капіт алі ТОВ «Фірма «Конгрес-Серв іс»у розмірі 21 003 (двадцять одн а тисяча три) гривні 50 коп., що с тановить 49,42% статутного капіт алу товариства, який був укла дений між ОСОБА_2 та товар иством з обмеженою відповіда льністю «Сівєріна», удаваним , тобто таким, що вчинений ОС ОБА_2 та Товариством з обмеж еною відповідальністю «Сівє ріна»для приховання договор у купівлі-продажу, який був вч инений вказаними особами;

- застосування для регулюва ння відносин щодо переходу п рава власності на частку в ст атутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»у розмірі 21 003 (двадцять одна тисяча три) гр ивні 50 коп., що становить 49,42% ста тутного капіталу товариства , від ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальніст ю «Сівєріна», правила догово ру купівлі-продажу;

- переведення на ОСОБА_1 п рава покупця за договором ку півлі-продажу частки в стату тному капіталі ТОВ «Фірма «К онгрес-Сервіс»у розмірі 21 003 (д вадцять одна тисяча три) грив ні 50 коп., що становить 49,42% стату тного капіталу товариства, у кладеним між ОСОБА_2 та то вариством з обмеженою відпов ідальністю «Сівєріна»;

- визнання за ОСОБА_1 прав а власності на частку в стату тному капіталі ТОВ «Фірма «К онгрес-Сервіс»у розмірі 21 003 (д вадцять одна тисяча три) грив ні 50 коп., що становить 49,42% стату тного капіталу цього товарис тва, відчужену ОСОБА_2 на к ористь товариства з обмежено ю відповідальністю «Сівєрін а»по удаваному договору дару вання, яким було приховано ві дносини купівлі-продажу;

- визнання договору даруван ня частки в статутному капіт алі ТОВ «Фірма «Конгрес-Серв іс»у розмірі 493 (чотириста дев ' яносто три) гривні 00 коп., що с тановить 1,16% статутного капіт алу цього товариства, який бу в укладений між ОСОБА_3 та товариством з обмеженою від повідальністю «Сівєріна», уд аваним, тобто таким, що вчинен ий ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальніст ю «Сівєріна»для приховання д оговору купівлі-продажу, яки й був вчинений вказаними осо бами;

- застосування для регулюва ння відносин щодо переходу п рава власності на частку в ст атутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»у розмірі 493 (чотириста дев' яносто три) г ривні 00 коп., що становить 1,16% ста тутного капіталу цього товар иства, від ОСОБА_3 до товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Сівєріна», правила д оговору купівлі-продажу;

- переведення на ОСОБА_1 п раво покупця за договором ку півлі-продажу частки в стату тному капіталі ТОВ «Фірма «К онгрес-Сервіс»у розмірі 493 (чо тириста дев' яносто три) гри вні 00 коп., що становить 1,16% стату тного капіталу цього товарис тва, укладеним між ОСОБА_3 та товариством з обмеженою в ідповідальністю «Сівєріна» ;

- визнання за ОСОБА_1 прав а власності на частку в стату тному капіталі ТОВ «Фірма «К онгрес-Сервіс»у розмірі 493 (чо тириста дев' яносто три) гри вні 00 коп., що становить 1,16% стату тного капіталу цього товарис тва, відчужену ОСОБА_3 на к ористь товариства з обмежено ю відповідальністю «Сівєрін а»по удаваному договору дару вання, яким було приховано ві дносини купівлі-продажу.

Свої позовні вимоги про виз нання договорів дарування ча сток в статутному капіталі Т ОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»уд аваними та застосування до т аких договорів правил догово ру купівлі-продажу, позивач м отивує тим, що ОСОБА_2 (відп овідач 1) та ОСОБА_3 (відпові дач 2) уклавши з ТОВ «Сівєріна» (відповідач 3) договори дарува ння часток у статутному капі талі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сер віс», фактично приховали дог овори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товар иства з метою обійти вимоги ч .3 ст.53 Закону України «Про госп одарські товариства»та ч.2 ст . 147 Цивільного кодексу Україн и, якими встановлено переваж не право учасника товариства на придбання частки у статут ному капіталі товариства, що продається іншим учасником товариства. Дана обставина, з а твердженням позивача, підт верджується тим фактом, що ні якого зв' язку між відповіда чами 1, 2 та відповідачем 3 не існ ує, відповідно, жодних логічн их та обґрунтованих підстав для безоплатної передачі від повідачем 1 та відповідачем 2 в ідповідачу 3 часток в статутн ому капіталі ТОВ «Фірма «Кон грес-Сервіс»немає, а також ти м, що в грудні місяці 2008 року О СОБА_2 в усній розмові повід омив позивача про те, що він та його мати ОСОБА_3 збирают ься продати свої частки у ста тутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»та запропон ував позивачу також продати належну йому частку в статут ному капіталі ТОВ «Фірма «Ко нгрес-Сервіс»третій особі.

Позовні вимоги про перевед ення на позивача прав та обов ' язків покупця по договорам дарування часток в статутно му капіталі товариства, до як их слід застосовувати правил а договору купівлі-продажу, п озивач мотивує тим, що при укл аданні таких договорів сторо нами вказаних договорів не б ули враховані вимоги щодо ві дчуження учасником своєї час тки в статутному капіталі ТО В «Фірма «Конгрес-Сервіс», як і встановлені ч.3 ст.53 Закону Ук раїни «Про господарські това риства»та ч.2 ст.147 Цивільного к одексу України. Так, в порушен ня вище зазначених норм відп овідач 1 та відповідач 2 здійсн или відчуження належних їм н а праві власності часток в ст атутному капіталі товариств а ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс »на користь третьої особи - товариства з обмеженою відпо відальністю «Сівєріна», яке не є учасником ТОВ «Фірма «Ко нгрес-Сервіс», без надання мо жливості позивачу реалізува ти гарантоване йому вище вка заними нормами право на пере важне придбання частки у ста тутному капіталі товариства , яка продається. За таких обст авин позивач вважає за необх ідне для реалізації свого пр ава на переважну купівлю час тки, що продається іншими уча сниками, застосувати ст.362 Цив ільного кодексу України за а налогією для переведення пра в та обов' язків покупця по в ище зазначеним договорам дар ування часток в статутному к апіталі ТОВ «Фірма «Конгрес- Сервіс», до яких застосовуют ься правила договору купівлі -продажу.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 10.03.2009 порушено пр овадження у справі №50/169 та приз начено її до розгляду на 30.03.2009.

В судове засідання 30.03.2009 приб ули представники позивача, в ідповідачів та третьої особи , подали додаткові докази і да ли пояснення по справі.

Представник відповідачів подав клопотання про відклад ення розгляду справи у зв'язк у з тим, що відповідачі не отри мували копію позовної заяви та доданих до неї документів . Суд задовольнив дане клопот ання. Розгляд справи був відк ладений на 15.04.2009.

В судове засідання 15.04.2009 приб ули представники позивача, в ідповідачів та третьої особи , подали додаткові докази і да ли пояснення по справі. Предс тавники відповідача-1 та відп овідача-3 подали клопотання п ро здійснення фіксування суд ового процесу за допомогою з вукозаписувального технічн ого запису. Суд задовольнив д ані клопотання.

Представники відповідача- 1 та відповідача-3 подали письм ові пояснення по суті спору, в яких зазначають що даний поз ов є необгрунтованим та таки м, що не підлягає задоволенню .

Суд, дослідивши матеріали с прави та вислухавши думку пр едставників сторін, прийшов до висновку про необхідність витребування додаткових док азів по справі.

Розгляд справи було відкла дено на 27.04.2009.

В судове засідання 27.04.2009 приб ули представники позивача, в ідповідачів та третьої особи , подали додаткові докази і да ли додаткові пояснення по сп раві.

Представники позивача у су довому засідання позовні вим оги підтримали, просили позо в задовольнити у повному обс язі.

Представник відповідача 1 т а відповідача 2 в судовому зас іданні проти позову заперечи в, надав письмові пояснення п о суті, в яких пояснив, що в жов тні 2008 року між позивачем та ві дповідачем 1 відбулася усна р озмова, в якій відповідач 1 пов ідомив позивача про намір пр одати відповідачами 1 та 2 свої частки в статутному капітал і товариства третій особі. Са ме таким повідомленням, на ду мку відповідачів 1 та 2, було за безпечене переважне право по зивача на купівлю спірних ча сток, проте, за їх твердженням позивач протягом місяця піс ля такої розмови не дав їм від повіді стосовно свого наміру придбати частки у статутном у капіталі товариства, а отже позивач не реалізував своє п ереважне право на придбання спірних часток. У зв' язку з ц им представник відповідачів 1 та 2 вважає, що через місяць пі сля вище зазначеної розмови відповідачі 1 та 2 вже мали пра во, а не намір, продати частки у статутному капіталі товари ства будь-якій третій особі в силу ст. 627 Цивільного кодексу України.

Крім того представник відп овідачів 1 та 2 зазначив, що дог овори дарування часток в ста тутному капіталі товариства , які оспорюються, були укладе ні між відповідачами 1 і 2 та ві дповідачем 3 відповідно до ви мог чинного законодавства Ук раїни та відповідали внутріш ньому волевиявленню сторін.

Представник відповідача 3 в судовому засіданні проти по зову заперечував, надав пись мові пояснення по суті, в яких пояснив, що позивач по даній с праві не надав суду жодного д оказу в обґрунтування своїх позовних вимог, а доказуванн я та судове рішення не може ґр унтуватися на припущеннях. Т акож представник відповідач а 3 зазначив, що відповідно до вимог ч.3 ст.53 Закону України «П ро господарські товариства» та ч.2 ст.147 Цивільного кодексу У країни відповідачі 1 та 2 мали право не тільки подарувати, а ле й продати свої частки в ста тутному капіталі товариства третім особам, оскільки пози вач не скористався своїм пер еважним правом купівлі зазна чених часток протягом встано вленого законом строку.

Представник третьої особи в судовому засіданні проти п озову не заперечував, відзив на позовну заяву не надав.

Судом була оголошена перер ва в судовому засіданні на 29.04.2 009 для оголошення повного текс ту рішення по справі.

Розглянувши подані докуме нти і матеріали, всебічно і по вно з' ясувавши фактичні обс тавини, на яких ґрунтується п озов та заперечення проти по зову, об' єктивно оцінивши д окази, які мають юридичне зна чення для розгляду справи і в ирішення спору по суті, заслу хавши пояснення представник ів позивача, відповідачів та третьої особи, господарськи й суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 (далі позивач) є засновником товариства з обм еженою відповідальністю «Фі рма «Конгрес-Сервіс»і йому н алежить на праві власності ч астка у статутному капіталі цього товариства у розмірі 21 003 (двадцять одна тисяча три) гр ивні 50 коп., що становить 49,42% ста тутного капіталу суб' єкта г осподарювання. Дана обставин а підтверджується статутом т овариства, засвідчена копія якого знаходиться в матеріал ах справи.

Також засновниками вказан ого товариства є ОСОБА_2, я кий володіє часткою у статут ному капіталі ТОВ «Фірма «Ко нгрес-Сервіс»у розмірі 21 003 (дв адцять одна тисяча три) гривн і 50 коп., що становить 49,42% статут ного капіталу товариства та ОСОБА_3, яка володіє частко ю у статутному капіталі ТОВ « Фірма «Конгрес-Сервіс»у розм ірі 493 (чотириста дев' яносто три) гривні 00 коп., що становить 1,16% статутного капіталу товар иства. Вказані обставини під тверджуються зазначеним ста тутом ТОВ «Фірма «Конгрес-Се рвіс».

З матеріалів справи вбачає ться, що в лютому місяці 2009 року позивач отримав від ТОВ «Фір ма «Конгрес-Сервіс»лист вих. № 6 від 26.01.2009, в якому повідомляло ся, що у зв' язку з відступлен ням шляхом дарування своїх ч асток в статутному фонді ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»ОС ОБА_2 та ОСОБА_3 на корист ь товариства з обмеженою від повідальністю «Сівєріна»ви никла необхідність провести збори учасників товариства. Крім того, в листі повідомлял ося про те, що збори учасників товариства призначені на 02.03.20 09 о 12 год. 00 хв. за місцезнаходжен ням товариства: м. Київ, б-р. І . Лепсе, 8, 2 поверх, з наступним порядком денним:

1. Внесення змін до Статут у Товариства.

2. Реєстрація змін згідно ви мог чинного законодавства Ук раїни.

Також до вказаного листа була додана копія Заяви ОС ОБА_3 та ОСОБА_2, засвідче на копія якої міститься в мат еріалах справи, в якій мова йд е про відступлення вказаними особами на підставі договор ів дарування своїх часток в с татутному капіталі ТОВ «Фірм а «Конгрес-Сервіс»на користь ТОВ «Сівєріна», а також копія проекту нової редакції стат уту цього товариства, яку про понували затвердити на загал ьних зборах учасників ТОВ «Ф ірма «Конгрес-Сервіс», що мал и відбутись 02.03.2009.

Крім цього, в матеріалах спр ави знаходяться копії догово рів дарування корпоративних прав від 09.01.2009. Відповідно до да них договорів ОСОБА_2(04201, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (04201, АДРЕСА_1, ідентифікацій ний номер НОМЕР_2)(дарувал ьники) передали в дар безопла тно товариству з обмеженою в ідповідальністю «Сівєріна» (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, іден тифікаційний код 34350594) належні дарувальникам корпоративні права - повністю сплачену ч астку в статутному капіталі( фонді) юридичної особи за зак онодавством України: товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Фірма «КОНГРЕС-СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридич ної особи 23744938). місцезнаходжен ня: Україна, 03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8. зареєстрованог о Солом'янською районною у мі сті Києві державною адмініст рацією від 07 грудня 1995 року за № 1 073 120 0000 003109, що складає 49,42 %(частка ОСОБА_2) та 1,16%(частка ОСОБА_ 3), Статутного капіталу (фонд у) товариства з обмеженою від повідальністю «Фірма «КОНГР ЕС-СЕРВІС».

Матеріали справи та поясне ння представників сторін сві дчать, що в грудні місяці 2008 рок у ОСОБА_2 в усній розмові п овідомив позивача про те, що в ін та його мати ОСОБА_3 зби раються продати свої частки у статутному капіталі ТОВ «Ф ірма «Конгрес-Сервіс»та запр опонував позивачу також прод ати належну йому частку в ста тутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»третій особ і. Вказаний факт також був під тверджений представниками п озивача та відповідачів 1 та 2 у судовому засіданні, але лиш е з тим уточненням, що така роз мова відбувалася у жовтні мі сяці 2008 року. Позивач від такої пропозиції відповідача 1 від мовився, наголосивши на своє му переважному праві придбат и частку в статутному капіта лі ТОВ «Фірма «Конгрес-Серві с», належну відповідачу 1 та ві дповідачу 2, в разі продажу так их часток.

Твердження відповідачів п ро те, що відповідно до вимог ч .3 ст.53 Закону України «Про госп одарські товариства»та ч.2 ст .147 Цивільного кодексу України відповідачі 1 та 2 мали право н е тільки подарувати, але й про дати свої частки в статутном у капіталі товариства третім особам, оскільки позивач не с користався своїм переважним правом купівлі зазначених ч асток протягом встановленог о законом строку, суд не прийм ає до уваги, оскільки відпові дачі не надали докази письмо вого повідомлення позивача п ро намір продати позивачу ви щезазначені частки у статутн ому капіталі ТОВ «Фірма «Кон грес-Сервіс»із зазначенням ц іни продажу.

Крім того, матеріалами спра ви підтверджуються тверджен ня позивача про те, що ніякого зв' язку між відповідачем 1, в ідповідачем 2 та відповідаче м 3 не існує, відповідно, жодни х логічних та обґрунтованих підстав для безоплатної пере дачі відповідачем 1 та відпов ідачем 2 відповідачу 3 часток в статутному капіталі ТОВ «Фі рма «Конгрес-Сервіс»немає.

Згідно зі ст. 4-3 ГПК України судочинство у господарськи х судах здійснюється на заса дах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участ ь у справі, обґрунтовують сво ї вимоги і заперечення подан ими суду доказами.

Оцінивши в сукупності поя снення сторін, письмові дока зи, суд приходить до висновку , що уклавши вищевказані дого вори дарування часток у стат утному капіталі ТОВ «Фірма « Конгрес-Сервіс», сторони так их договорів фактично прихов али договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з метою обійти ви моги ч.3 ст.53 Закону України «Пр о господарські товариства»т а ч.2 ст. 147 Цивільного кодексу У країни, якими встановлено пе реважне право учасника товар иства на придбання частки у с татутному капіталі товарист ва, що продається іншим учасн иком товариства.

Відповідно до ст. 717 Цивільно го кодексу України за догово ром дарування одна сторона (д арувальник) передає або зобо в' язується передати в майбу тньому другій стороні (обдар овуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Згідно зі ст. 655 Цивільний код екс України за договором куп івлі-продажу одна сторона (пр одавець) передає або зобов' язується передати майно (тов ар) у власність другій сторон і (покупцеві), а покупець прийм ає або зобов' язується прийн яти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За таких обставин суд прихо дить до висновку про те, що дог овір дарування частки у стат утному капіталі ТОВ «Фірма « Конгрес-Сервіс»у розмірі 21 003 ( двадцять одна тисяча три) гри вні 50 коп., що становить 49,42% стат утного капіталу цього товари ства, який був укладений між ОСОБА_2 (Дарувальник за дого вором) та товариством з обмеж еною відповідальністю «Сівє ріна»(Обдарований за договор ом), а також договір дарування частки у статутному капітал і ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс »у розмірі 493 (чотириста дев' яносто три) гривні 00 коп., що ста новить 1,16% статутного капітал у товариства, який був укладе ний між ОСОБА_3 (Дарувальн ик за договором) та товариств ом з обмеженою відповідальні стю «Сівєріна»(Обдарований з а договором), фактично є догов орами купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 235 Цивільно го кодексу України удаваним є правочин, який вчинено стор онами для приховання іншого правочину, який вони насправ ді вчинили. Якщо буде встанов лено, що правочин був вчинени й сторонами для приховання і ншого правочину, який вони на справді вчинили, відносини с торін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

Отже, зважаючи на вище викла дені обставини та враховуючи положення ст. 235 Цивільного ко дексу України, суд доходить д о висновку, що Договір дарува ння частки у статутному капі талі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сер віс»у розмірі 21 003 (двадцять од на тисяча три) гривні 50 коп., що становить 49,42% статутного капі талу товариства, який був укл адений між ОСОБА_2 (Дарува льник за договором) та товари ством з обмеженою відповідал ьністю «Сівєріна»(Обдарован ий за договором), а також догов ір дарування частки у статут ному капіталі ТОВ «Фірма «Ко нгрес-Сервіс»у розмірі 493 (чот ириста дев' яносто три) грив ні 00 коп., що становить 1,16% статут ного капіталу цього товарист ва, який був укладений між О СОБА_3 (Дарувальник за догов ором) та товариством з обмеже ною відповідальністю «Сівєр іна»(Обдарований за договоро м), вчинені для приховання вчи нених договорів купівлі-прод ажу, а отже такі договори є уда ваними. З огляду на викладене суд вбачає об' єктивні підс тави для задоволення позовни х вимог позивача про застосу вання правил договору купівл і-продажу до відносин відпов ідачів 1 і 2 та відповідача 3 щод о переходу права власності н а частку у статутному капіта лі ТОВ «Фірма «Конгрес-Серві с».

В свою чергу, при укладанні вище зазначених договорів да рування, до яких слід застосо вувати правила договору купі влі-продажу, сторонами вказа них договорів не були врахов ані вимоги щодо відчуження у часником своєї частки в стат утному капіталі ТОВ «Фірма « Конгрес-Сервіс», які встанов ленні чинним законодавством України.

Так, відповідно до ч.3 ст.53 Зак ону України «Про господарськ і товариства»та ч.2 ст.147 Цивіль ного кодексу України учасник и товариства користуються пе реважним правом купівлі част ки (її частини) учасника пропо рційно до розмірів своїх час ток, якщо статутом товариств а чи домовленістю між учасни ками не встановлений інший п орядок здійснення цього прав а.

Судом встановлено, що стату том ТОВ «Фірма «Конгрес-Серв іс», а також домовленістю між учасниками вказаного товари ства не встановлений інший п орядок здійснення переважно го права учасника на купівлю частки, а отже, при виникненні правовідносин, пов' язаних з реалізацією учасником ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»част ки у статутному капіталі цьо го товариства, слід застосов увати ч.3 ст.53 Закону України «П ро господарські товариства» та ч.2 ст.147 Цивільного кодексу У країни.

В порушення вищенаведених норм відповідач 1 та відповід ач 2 здійснили відчуження нал ежних їм на праві власності ч асток в статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма «Конгр ес-Сервіс»на користь третьої особи - товариства з обмеже ною відповідальністю «Сівер іна», яке не є учасником ТОВ «Ф ірма «Конгрес-Сервіс», без на дання можливості позивачу ре алізувати гарантоване йому ч .3 ст.53 Закону України «Про госп одарські товариства»та ч.2 ст .147 Цивільного кодексу України права на переважне придбанн я частки у статутному капіта лі товариства, яка продаєтьс я.

Відповідно до ч.7 ст.41 Констит уції України використання вл асності не може завдавати шк оди правам, свободам та гідно сті громадян, інтересам сусп ільства, погіршувати екологі чну ситуацію і природні якос ті землі. Згідно з ч.2 ст. 13 Цивіл ьного кодексу України при зд ійсненні своїх прав особа зо бов' язана утримуватися від дій, які могли б порушити прав а інших осіб, завдати шкоди до вкіллю або культурній спадщи ні.

За таких обставин суд доход ить до висновку, що внаслідок відчуження відповідачем 1 та відповідачем 2 на користь від повідача 3 часток у статутном у капіталі ТОВ «Фірма «Конгр ес-Сервіс»без дотримання пол ожень ч.3 ст.53 Закону України «П ро господарські товариства» та ч.2 ст.147 Цивільного кодексу У країни, відповідач 1 та відпов ідач 2 порушили переважне пра во позивача на придбання час тки у статутному капіталі то вариства, яка продається, що г арантоване позивачу вище вка заними нормами чинного закон одавства України, а також від повідачі допустили порушенн я ч.7 ст.41 Конституції України т а ч.2 ст.13 Цивільного кодексу Ук раїни.

Відповідач 1 та відповідач 2 своїми діями виявили намір н а відчуження належних їм час ток в статутному капіталі ТО В «Фірма «Конгрес-Сервіс»та реалізували цей намір шляхом укладення з відповідачем 3 ві дповідних договорів купівлі -продажу, які приховувалися у даваними договорами даруван ня.

В свою чергу, позивач вислов ив намір, що було підтверджен о представниками позивача у судовому засіданні, реалізув ати своє право учасника на пе реважне придбання частки, як а продається, що йому гаранто ване ч.3 ст.53 Закону України «Пр о господарські товариства»т а ч.2 ст.147 Цивільного кодексу Ук раїни, і першочергово придба ти у відповідача 1 його частку у статутному капіталі ТОВ «Ф ірма «Конгрес-Сервіс»за ціно ю 21 003 (двадцять одна тисяча три ) гривні 50 коп., що відповідає ро зміру його частки в статутно му капіталі товариства та ва ртості дарунку визначеному в договорі дарування частки, а також придбати у відповідач а 2 його частку у статутному ка піталі ТОВ «Фірма «Конгрес-С ервіс»за ціною 493 (чотириста д ев' яносто три) гривні 00 коп., щ о відповідає розміру його ча стки в статутному капіталі т овариства та вартості дарунк у, визначеної в договорі дару вання частки.

Чинним законодавством Укр аїни не передбачено механізм у реалізації учасником товар иства з обмеженою відповідал ьністю свого переважного пра ва на придбання частки в стат утному капіталі товариства у разі її відчуження іншими уч асниками цього товариства.

Відповідно до ч.1 ст.8 Цивільн ого кодексу України якщо цив ільні відносини не врегульов ані цим Кодексом, іншими акта ми цивільного законодавства або договором, вони регулюют ься тими правовими нормами ц ього Кодексу, інших актів цив ільного законодавства, що ре гулюють подібні за змістом ц ивільні відносини (аналогія закону).

Так, статтею 362 Цивільного ко дексу України врегульовані п одібні за змістом відносини по реалізації співвласником переважного права купівлі ч астки у праві спільної частк ової власності при її відчуж енні іншим співвласником.

Відповідно до ч.2 ст.362 Цивіль ного кодексу України продаве ць частки у праві спільної ча сткової власності зобов' яз аний письмово повідомити інш их співвласників про намір п родати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких ві н її продає.

Згідно з ч.4 ст.362 Цивільного к одексу України у разі продаж у частки у праві спільної час ткової власності з порушення м переважного права купівлі співвласник може пред' явит и до суду позов про переведен ня на нього прав та обов' язк ів покупця. Одночасно позива ч зобов' язаний внести на де позитний рахунок суду грошов у суму, яку за договором повин ен сплатити покупець.

На виконання вимог ст.362 Циві льного кодексу України позив ач вніс на депозитний рахуно к суду грошову суму у розмірі 21 496 (двадцять одна тисяча чоти риста дев' яносто шість) гри вень 50 коп., в яку сторони вище з азначених договорів даруван ня оцінили свої дарунки(підт верджується матеріалами спр ави).

За таких обставин суд доход ить до висновку, що для реаліз ації позивачем права на пере важну купівлю частки, що прод ається іншими учасниками, сл ід застосувати ст.362 Цивільног о кодексу України за аналогі єю для переведення прав та об ов' язків покупця по вище за значеним договорам даруванн я часток в статутному капіта лі ТОВ «Фірма «Конгрес-Серві с», до яких застосовуються пр авила договору купівлі-прода жу та задовольнити відповідн і позовні вимоги позивача.

Відповідно до ч.1 ст. 15 ЦК Укр аїни кожна особа має право на захист свого цивільного пра ва у разі його порушення, неви знання або оспорювання. Част иною 2 вказаної статті визнач ено, що кожна особа має право н а захист свого інтересу, який не суперечить загальним зас адам цивільного законодавст ва.

Згідно із ч.1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, орга нізації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), грома дяни, які здійснюють підприє мницьку діяльність без створ ення юридичної особи і в уста новленому порядку набули ста тусу суб'єкта підприємницько ї діяльності (далі - підприємс тва та організації), мають пра во звертатися до господарськ ого суду згідно з встановлен ою підвідомчістю господарсь ких справ за захистом своїх п орушених або оспорюваних пра в і охоронюваних законом інт ересів, а також для вжиття пер едбачених цим Кодексом заход ів, спрямованих на запобіган ня правопорушенням.

Статтею 2 ГПК України визнач ено, що господарський суд пор ушує справи за позовними зая вами, в т.ч. підприємств та орг анізацій, які звертаються до господарського суду за захи стом своїх прав та охоронюва них законом інтересів.

Відповідно до ч.2 ст.20 Господа рського кодексу України кожн ий суб' єкт господарювання т а споживач має право на захис т своїх прав і законних інтер есів. Одним зі способів захис ту прав та законних інтересі в є визнання наявності або ві дсутності прав.

Відповідно до ст. ст. 43, 33, 34 ГПК України судочинство у господ арських судах здійснюється н а засадах змагальності, стор они та інші особи, які беруть у часть у справі, обґрунтовуют ь свої вимоги і заперечення п оданими суду доказами. Кожна сторона повинна довести ті о бставини, на які вона посилає ться як на підставу своїх вим ог і заперечень. Господарськ ий суд приймає тільки ті дока зи, які мають значення для спр ави. Обставини справи, які від повідно до законодавства пов инні бути підтверджені певни ми засобами доказування, не м ожуть підтверджуватись інши ми засобами доказування.

Письмовими доказами є доку менти і матеріали, які містят ь дані про обставини, що мають значення для правильного ви рішення спору (ст.36 ГПК Україн и).

Оцінюючи подані докази за с воїм внутрішнім переконання м, що ґрунтується на всебічно му, повному і об'єктивному роз гляді в судовому засіданні в сіх обставин в їх сукупності , та враховуючи, що кожна сторо на повинна довести ті обстав ини, на які вона посилається, я к на підставу своїх вимог і за перечень, суд дійшов висновк у, що для захисту права власно сті позивача на придбані час тки у статутному капіталі ТО В «Фірма «Конгрес-Сервіс»слі д визнати за позивачем право власності на такі частки у ст атутному капіталі товариств а, а отже, позовні вимоги позив ача про визнання за ним права власності на вищевказані ча стки у статутному капіталі Т ОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»пі длягають задоволенню.

Витрати по сплаті державно го мита та витрати на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідн о до ст.49 Господарського проце суального кодексу України, п ідлягають стягненню з відпов ідачів в рівних частинах на к ористь позивача.

Враховуючи вищевикладен е та керуючись ст.ст. 1, 12, 49, 82-84 Госп одарського процесуального к одексу України, господарськи й суд-

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити пов ністю.

2. Визнати договір від 09.01.2009 дар ування частки в статутному к апіталі ТОВ «Фірма «Конгрес- Сервіс»(03680, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8, ідентифікаційний к од 23744938) у розмірі 21 003 (двадцять од на тисяча три) гривні 50 коп., що становить 49,42% статутного капі талу товариства, який був укл адений між ОСОБА_2 (04201, АДР ЕСА_1, ідентифікаційний ном ер НОМЕР_1) та товариством з обмеженою відповідальніст ю «Сівєріна»(01103, м. Київ, вул. Кік відзе, 18, ідентифікаційний код 34350594), удаваним, тобто таким, що в чинений ОСОБА_2 та товарис твом з обмеженою відповідаль ністю «Сівєріна»для прихова ння договору купівлі-продажу , який був вчинений вказаними особами.

2. Застосувати для регулюван ня відносин щодо переходу пр ава власності на частку в ста тутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»(03680, м. Київ, бу л. Івана Лепсе, 8, ідентифік аційний код 23744938) у розмірі 21 003 (дв адцять одна тисяча три) гривн і 50 коп., що становить 49,42% статут ного капіталу товариства, ві д ОСОБА_2 до товариства з о бмеженою відповідальністю « Сівєріна», правила договору купівлі-продажу.

3. Перевести на ОСОБА_1 (03037, АДРЕСА_2, ідентифікаційни й номер НОМЕР_3) права поку пця за договором купівлі-про дажу частки в статутному кап італі ТОВ «Фірма «Конгрес-Се рвіс»(03680, м. Київ, бул. Івана Ле псе, 8, ідентифікаційний код 23744938) у розмірі 21 003 (двадцять одна тисяча три) гривні 50 коп., що ст ановить 49,42% статутного капіта лу товариства, укладеним між ОСОБА_2 та товариством з о бмеженою відповідальністю « Сівєріна».

4. Визнати за ОСОБА_1 (03037, А ДРЕСА_2, ідентифікаційний н омер НОМЕР_3) право власно сті на частку в статутному ка піталі ТОВ «Фірма «Конгрес-С ервіс»(03680, м. Київ, бул. Івана Л епсе, 8, ідентифікаційний ко д 23744938) у розмірі 21 003 (двадцять одн а тисяча три) гривні 50 коп., що с тановить 49,42% статутного капіт алу цього товариства, відчуж ену ОСОБА_2 на користь тов ариства з обмеженою відповід альністю «Сівєріна»по удава ному договору дарування, яки м було приховано відносини к упівлі-продажу.

5. Визнати договір від 09.01.2009 дар ування частки в статутному к апіталі ТОВ «Фірма «Конгрес- Сервіс»у розмірі 493 (чотириста дев' яносто три) гривні 00 коп ., що становить 1,16% статутного к апіталу цього товариства, як ий був укладений між ОСОБА_ 3 (04201, АДРЕСА_1, ідентифікац ійний номер НОМЕР_2) та Тов ариством з обмеженою відпові дальністю «Сівєріна»(01103, м. Киї в, вул. Кіквідзе, 18, ідентифікац ійний код 34350594), удаваним, тобто таким, що вчинений ОСОБА_3 та товариством з обмеженою в ідповідальністю «Сівєріна» для приховання договору купі влі-продажу, який був вчинени й вказаними особами.

6. Застосувати для регулюван ня відносин щодо переходу пр ава власності на частку в ста тутному капіталі ТОВ «Фірма «Конгрес-Сервіс»(03680, м. Київ, бу л. Івана Лепсе, 8, ідентифік аційний код 23744938) у розмірі 493 (чот ириста дев' яносто три) грив ні 00 коп., що становить 1,16% статут ного капіталу цього товарист ва, від ОСОБА_3 до товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Сівєріна», правила дого вору купівлі-продажу.

7. Перевести на ОСОБА_1 (03037, АДРЕСА_2, ідентифікаційни й номер НОМЕР_3) право поку пця за договором купівлі-про дажу частки в статутному кап італі ТОВ «Фірма «Конгрес-Се рвіс»(03680, м. Київ, бул. Івана Ле псе, 8, ідентифікаційний код 23744938) у розмірі 493 (чотириста дев' яносто три) гривні 00 коп., що ста новить 1,16% статутного капітал у цього товариства, укладени м між ОСОБА_3 та товариств ом з обмеженою відповідальні стю «Сівєріна».

8. Визнати за ОСОБА_1 (03037, А ДРЕСА_2, ідентифікаційний н омер НОМЕР_3) право власно сті на частку в статутному ка піталі ТОВ «Фірма «Конгрес-С ервіс»(03680, м. Київ, бул. Івана Л епсе, 8, ідентифікаційний ко д 23744938) у розмірі 493 (чотириста дев ' яносто три) гривні 00 коп., що с тановить 1,16% статутного капіт алу цього товариства, відчуж ену ОСОБА_3 на користь тов ариства з обмеженою відповід альністю «Сівєріна»по удава ному договору дарування, яки м було приховано відносини к упівлі-продажу.

9. Стягнути з ОСОБА_2 (04201, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь ОСОБА_1 (03037, АДРЕСА_2, ідент ифікаційний номер НОМЕР_3 ) 71 сімдесят одну) грн. 6 7 коп. витрат по сплаті держ авного мита та 39 (тридцят ь дев' ять) грн. 33 коп. вит рат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су.

10. Стягнути з ОСОБА_3 (04201, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) на користь ОСОБА_1 (03037, АДРЕСА_2, ідент ифікаційний номер НОМЕР_3 ) 71 сімдесят одну) грн. 6 7 коп. витрат по сплаті держ авного мита та 39 (тридцят ь дев' ять) грн. 33 коп. вит рат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су.

11. Стягнути з товариства з об меженою відповідальністю «С івєріна»(01103, м. Київ, вул. Кіквід зе, 18, ідентифікаційний код 34350594 ) на користь ОСОБА_1 (03037, АД РЕСА_2, ідентифікаційний но мер НОМЕР_3) 71 сімдеся т одну) грн. 66 коп. витрат п о сплаті державного мита та 39 (тридцять дев' ять) грн. 34 коп. витрат на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу.

12. Видати наказ після набра ння рішенням законної сили.

13. Рішення може бути оскарже не у десятиденний термін в по рядку, визначеному законодав ством України.

14. Копію рішення розіслати с торонам.

Суддя Головатюк Л.Д

Дата ухвалення рішення 29.04.2009
Оприлюднено 23.11.2010

Судовий реєстр по справі 50/169

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 22.11.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.06.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 29.04.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.09.2008 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.09.2007 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/169

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону