ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.u a

_________________________________________________________________________________________ ________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

29 вересня 2009 р. Справ а 9/184-09

за позовом:Барського гу манітарно-педагогічного кол еджу імені Михайла Грушевськ ого (23000, Вінницька область, м.Ба р. вул. Дзержинського, 9 )

до:Фізичної особи - підпр иємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)

про стягнення 9341,14 грн.

Головуючий суддя

Cекретар судового засіданн я

Представники

позивача : Краєвс ька А.В. - представник за довір еністю

Гервасій Н.А.-представн ик за довіреністю

відповідача : не з"яви вся

ВСТАНОВИВ :

Подано позов про стя гнення з відповідача 9341,14 грн. з аборгованостіз орендної пла ти та відшкодування коштів з а комунальні послуги.

Відповідач відзиву на позо в не надав, свого представник а в судове засідання не напра вив, тому справу розглянуто з а наявними матеріалами в пор ядку ст. 75 ГПК України.

Розгляд справи відкладавс я у зв"язку з неявкою представ ника відповідача та повернен ням до суду поштового відпра влення, зокрема, ухвали суду в ід 31.08.2009 р. з відміткою "на даний ч ас по даному адресу не прожив ає , виїхала".

До повноважень господарсь ких судів не віднесено з'ясув ання фактичного місцезнаход ження юридичних осіб або міс ця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших п роцесуальних дій. Тому відпо відні процесуальні документ и надсилаються господарськи м судом згідно з поштовими ре квізитами учасників судовог о процесу, наявними в матеріа лах справи. Про що Вищим госпо дарським судом України зазна чалося і в інформаційних лис тах від 02.06.2006 N 01-8/1228 "Про деякі пита ння практики застосування но рм Господарського процесуал ьного кодексу України, поруш ені у доповідних записках пр о роботу господарських судів у 2005 році" (пункт 4), від 14.08.2007 N 01-8/675 "Про деякі питання практики заст осування норм Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, порушені у доповідних з аписках про роботу господарс ьких судів у першому піврічч і 2007 року" (пункт 15), від 18.03.2008 N 01-8/164 "Про деякі питання практики заст осування норм Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, порушені у доповідних з аписках про роботу господарс ьких судів у 2007 році" (пункт 23).

У першому з названих листів викладено й правову позицію , згідно з якою примірники пов ідомлень про вручення рекоме ндованої кореспонденції, пов ернуті органами зв'язку з поз начками "адресат вибув", "адрес ат відсутній" і т. п., з урахуван ням конкретних обставин спра ви можуть вважатися належним и доказами виконання господа рським судом обов'язку щодо п овідомлення учасників судов ого процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши представни ків позивача суд дійшов висн овку про задоволення позову з огляду на наступне: 20.03.2008 року між Барським гуманітарно-пе дагогічним коледжем ім. М. Гру шевського (далі - позивач, коле дж, орендодавець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА _2 (далі - відповідач, орендар ) було укладено договір оренд и нерухомого майна, що являє с обою нежитлове приміщення пл ощею 25,5 м.

Укладаючи договір, сторони погодили,,що орендна плата за 25,5 м становитиме 355,13 грн. (пунк т 3.1 договору). Строк дії догово ру сторони визначили в один р ік.

Орендна плата з урахування м індексації незалежної оцін ки та застосуванням коефіціє нту коригування на дату підп исання договору складає 470,46 гр н. Зазначений розмір орендно ї плати визначено відповідно до Постанови Кабінету Мініс трів України від 27 грудня 2006 ро ку № 1846 «Про внесення змін до Ме тодики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна».

У зв'язку з цим, на підставі п оложень пункту 3.3 договору роз мір орендної плати було пере глянуто, про що орендар був по відомлений шляхом виставлен ня відповідного рахунку №05 ві д 31.05.2008р. Свою згоду на зміну роз міру орендної плати орендар підтвердив шляхом оплати вка заного рахунку.

Таким чином, зміна розміру о рендної плати між сторонами була погоджена.

Згідно п. 7.1 договору, орендод авець зобов'язується передат и орендарю майно в користува ння по акту приймання-переда чі. Взяте на себе зобов'язання орендарем було виконано. Док азом цього є акт приймання-пе редачі від 20.03.2008 року.

Згідно п. 5.2 договору, перерах ування орендної плати та від шкодування комунальних витр ат повинно здійснюватись оре ндарем своєчасно.

Однак, взяте на себе орендар ем зобов'язання неодноразово порушувалось.

Так, на перерахування оренд ної плати та відшкодування п лати за комунальні послуги п озивачу було виставлено ряд рахунків:

№ 06 від 27.06.2008р., на суму 783,97 грн., у т ому числі 642,26 грн. орендної пла ти за червень 2008р. та 141,71 грн. від шкодування комунальних витр ат;

З яких у квітні 2009 р. по прибут ковому касовому ордеру № 690154 ві д 22.04.2009р. внесено 4500,0 грн., в тому чи слі за червень 2008 р. 445,09 грн., борг залишився 338,88 грн., в тому числі орендна плата 197,17 грн. та відшк одування плати за комунальні послуги 141,71 грн.

№ 07 від 30.09.2008р., на суму 2076,32 грн., у т ому числі 1915,87 грн. орендної пла ти за липень, серпень, вересен ь 2008р. та 160,45 грн. відшкодування к омунальних витрат;

№ 08 від 29.12.2008 р., на суму 2780,90 грн., у т ому числі 1995,92 грн. орендної пла ти за вересень, жовтень, листо пад, грудень 2008р. та 784,98 грн. відшк одування комунальних витрат ;

№ 01 від 30.01.2009 р., на суму 1078,42 грн., у т ому числі 713,96 грн. орендної пла ти за грудень 2008р. та січень 2009р. та 364,46 грн. відшкодування кому нальних витрат;

№02 від 28.02.2009 р., на суму 1149,23 грн., у т ому числі 710,47 грн. орендної пла ти за лютий 2009р. та 438,76 грн. відш кодування комунальних витра т;

№03 від 31.03.2009 р., на суму 1105,27 грн., у т ому числі 710,47 грн. орендної пла ти за березень 2009р. та 394,80 грн. від шкодування комунальних витр ат;

№04 від 30.04.2009 р., на суму 990,32 грн., у т ому числі 738,28 грн. орендної пл ати за березень, квітень 2009р. та 252,04 грн. відшкодува ння комунальних витрат;

№05 від 31.05.2009 р., на суму 404,89 грн., у т ому числі 332,88 грн. орендної пла ти за травень 2009р. та 72,01 грн. від шкодування комунальних витр ат. У червні 2009р. бухгалтерією к оледжу було зроблено перерах унок орендної плати та зменш ено плату на 583,09 грн. Проте, в пор ушення умов договору, зазнач ені вище рахунки відповідаче м оплачені не були.

Таким чином, станом на момен т подання позову за відповід ачем рахується заборгованіс ть в розмірі 9341,14 грн., що ствердж ується відповідним розрахун ком.

Дія договору припинилась 20. 03.2009 року. Додатковою угодою пр одовжено дію договору до 01.06.2009 р оку. Однак, майно відповідаче м не повернуто, відповідний а кт не підписано.

Відповідно до положень час тини 1, 2 статті 193 Господарськог о кодексу України, суб'єкти го сподарювання та інші учасник и господарських відносин пов инні виконувати господарськ і зобов'язання належним чино м відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимо г щодо виконання зобов'язанн я - відповідно до вимог, що у пе вних умовах зазвичай ставлят ься.

Кожна сторона має вжити усі х заходів, необхідних для нал ежного виконання нею зобов'я зання, враховуючи інтереси д ругої сторони та забезпеченн я загальногосподарського ін тересу.

Відповідно до статті 526 Циві льного кодексу України, зобо в'язання має виконуватися на лежним чином відповідного до умов договору та вимог Цивіл ьного кодексу України, інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ум ов та вимог - відповідно до зви чаїв ділового обігу або інши х вимог, що зазвичай ставлять ся.

Враховуюче викладене, позо в підлягає задоволенню з пок ладанням на відповідача судо вих витрат.

Керуючись ст. ст. 49, 82 - 85, 11 5 ГПК України, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити .

Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 АДРЕ СА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Барськ ого гуманітарно - педагогічн ого коледжу ім. М. Грушевськог о 23000 Вінницька область м. Бар, в ул. Дзержинського, 9 (р/р 35415001002392 в У ДК у Вінницькій області МФО 802 015 9341,14 грн. боргу, 102 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 г рн. за інформаційно - технічне забезпечення судового проце су.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Суддя

Повний текст р ішення суду оформлено і підп исано відповідно до вимог ст .84 ГПК України 30 вере сня 2009 р.

віддрук. 3 прим.:

1 - до справи

2 - позивачу 23000 Вінницька обла сть м. Бар вул. Дзержинського, 9

3 - відповідачу АДРЕСА_1

Дата ухвалення рішення 29.09.2009
Оприлюднено 15.07.2010

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 29.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 24.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону