ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.u a

_________________________________________________________________________________________ ________

У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

"31" липня 2009 р. Спра ва № 9/184-09

Суддя господарсь кого суду , розглянувши матеріали

за позовом:Барським гум анітарно-педагогічним колед жем імені Михайла Грушевсь кого, код ЄДРПОУ 02904160 (23000, Вінни цька область, м.Бар. вул. Дзерж инського, 9 )

до:Фізичної особи - підпр иємця ОСОБА_2, Ідентифікац ійний номер НОМЕР_1 (23000, АД РЕСА_2)

про стягнення 9341,14 грн.

визнав подані матеріали достатніми для прийняття по зовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 64, 65, 86 Господ арського процесуального код ексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити проваджен ня у справі і прийняти позовн у заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на "23" в ересня 2009 р. о 11:30 в примі щенні господарського суду в кімн. № 1109 .

3. Зобов' язати позивача , відповідача, забезпечити яв ку в засідання представників сторін з доказами про повнов аження, визначеними ст.28 ГПК У країни з документами, що посв ідчують особу.

4. Зобов' язати сторони надати суду необхідні для ви рішення спору докази (в належ но оформлених копіях через к анцелярію суду з супровідним листом за три робочих дні до с удового засідання, в оригіна лах - в судове засідання для о гляду), в тому рахунку :

Позивачу : Оригінали документів наданих в обґру нтування позовних вимог ( для огляду в суді). Докази в підтв ердження сплати суми боргу, я кщо таке матиме місце станом на день розгляду справи в су ді (первинні бухгалтерські д окументи). Будь-які інші доказ и в підтвердження позовних в имог.

Відповідачу: Відзив на позовну заяву з нормативно-д окументальними обґрунтуван нями заперечень проти позов у з доказами направлення коп ії відзиву з додатками позив ачу. Докази виконання зобов'я зань по договору на оренду пр иміщення, що належить до обла сної комунальної власності в ід 20.03.08р. Докази в підтвердженн я сплати суми боргу, якщо таке матиме місце станом на день розгляду справи в суді (перви нні бухгалтерські документи ). Будь-які інші докази в спрос тування предмета позовних ви мог.

5. Ухвалу надіслати сторонам рекомендованим ли стом з повідомленням про вру чення поштового відправленн я.

У випадку невиконанн я сторонами будь-яких вимог д аної ухвали - надати письмо ві пояснення з обґрунтування м причин її невиконання.

Невиконання вимог ухв али сторонами тягне за собою застосування штрафу до 1700 грн . відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК Укра їни, а в разі неподання позива чем без поважних причин витр ебуваних судом матеріалів аб о неявки представників пози вача у судове засідання, позо в може бути залишено без розг ляду (п.5 ст. 81 ГПК України).

Суддя

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (23000, Вінницька обл асть, м.Бар. вул. Дзержинського , 9 )

3 - відповідачу (23000, АДРЕСА_2 )

Дата ухвалення рішення 31.07.2009
Оприлюднено 02.02.2011

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону