ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2009 р. № 4/45

Вищий господарський суд України у складі колегії су ддів:

Т.Б. Дроботової - головуюч ого,

Н.О. Волковицької, Л.І. Рогач

за участю представників:

позивача ОСОБА_2 дор. від 03.07.08р.

відповідача

третьої особи не з'явився (про час та місц е судового засідання повідом лені належно)

не з'явився (про час та місц е судового засідання повідом лені належно)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні касаційну скаргу Фізичної особи підприємц я ОСОБА_1

на постанову Київського апеляційног о господарського суду від 07.09.20 09 року

у справі № 4/45 Господарського суду міста Києва

за позовом Фізичної особи підприєм ця ОСОБА_1

до Севастопольської місько ї ради

третя особа Комунальне підприємств о "Благоустрій"

про спонукання до укладення договору оренди земельної д ілянки

ВСТАНОВИВ:

15.12.2008р. позивач звернув ся до господарського суду з п озовом про зобовязання Севас топольської міської ради про тягом одного місяця ухвалити рішення про передачу позива чу земельної ділянки площею 0,100га в Нахімовському районі м . Севастополя на пляжі "Учкуів ка" для будівництва та обслуг овування кафе-чебуречної "Бі стро" строком на 25 років та укл асти з позивачем довгостроко вий договір оренди даної зем ельної ділянки, керуючись пр иписами статей 93, 120, 124, 125, 126 Земель ного кодексу України.

Позивач зазначав про наявн ість у нього переважного пра ва на переукладання на новий строк попереднього договору оренди, що закінчився 27.10.2006р., пр о намір скористатися яким ві н повідомив відповідача своє часно; однак новий договір ор енди сторонами не укладено, і нформація про результати роз гляду поданих позивачем доку ментів відсутня. Також на тер иторії даної земельної ділян ки знаходяться набуті позива чем у власність об'єкти нерух омості - капітальні будови кафе-чебуречної "Бістро"; внас лідок бездіяльності ради (ві дсутності рішення за наслідк ами звернення позивача) пору шується право розпорядження цими об'єктами за відсутност і правовстановлюючих докуме нтів на земельну ділянку, пра во користування якою перейшл о до позивача за приписами ст атті 120 Земельного кодексу Ук раїни.

01.04.2009р. позивач уточнив позов ні вимоги та просив суд визна ти за ним право користування земельною ділянкою площею 0,10 0га, розташованою в Нахімовсь кому районі м. Севастополя на пляжі "Учкуевка" для будівниц тва та обслуговування кафе-ч ебуречної "Бістро" строком на 25 років; поставити за обов'язо к Севастопольській міській р аді розглянути на найближчій сесії питання укладення з по зивачем довгострокового дог овору оренди земельної ділян ки площею 0,100га, розташованої в Нахімовському районі м. Сева стополя на пляжі "Учкуевка" дл я будівництва та обслуговува ння кафе-чебуречної "Бістро" с троком на 25 років, вважаючи ви кладені ним підстави такими, що доводять наявність відпо відного права позивача, яке п орушується бездіяльністю ві дповідача (т.1, а.с.60-61).

Відповідач відхилив позов ні вимоги, вказуючи, що за поло женнями статті 125 Земельного к одексу України у позивача ві дсутнє право користування зе мельною ділянкою, що підляга ло б захисту в судовому поряд ку; у позивача відсутнє право власності на будь-які об'єкти нерухомого майна, що знаходи лися б на відповідній земель ній ділянці, а придбання пози вачем у власність рухомого о б'єкту не породжує речових пр ав на земельну ділянку; земел ьна ділянка знаходиться на з емлях рекреаційного признач ення, що унеможливлює будівн ицтво на даній території кап італьних споруд.

Рішенням Господарського с уду міста Києва від 19.05.2009р. (судд я Борисенко І.І.) в задоволенні позовних вимог відмовлено п овністю.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 07.09.2009р. (судді: Рєпіна Л.О.- г оловуючий, Дикунська С.Я., Євгр афова Є.П.) рішення місцевого г осподарського суду залишено без змін з огляду на його зако нність, відповідність обстав инам та матеріалам справи.

Не погоджуючись з висновка ми судів попередніх інстанці й, позивач звернувся до Вищог о господарського суду Україн и з касаційною скаргою, в якій просить рішення та постанов у в даній справі скасувати та постановити нове рішення пр о задоволення позову.

Касаційну скаргу вмотивов ано доводами про порушення т а неправильне застосування г осподарськими судами норм ма теріального та процесуально го права; скаржник зазначає п ро порушення апеляційним гос подарським судом приписів ст атті 105 Господарського процес уального кодексу України, ос кільки суд апеляційної інста нції обмежився лише констата цією доводів та заперечень с торін, а також мотивів суду пе ршої інстанції, не навівши пі дстав, за якими відхилено дов оди апеляційної скарги; вказ аним порушено принцип рівнос ті сторін у судовому процесі ; судами порушено вимоги стат ті 34 Господарського процесуа льного кодексу України, оскі льки встановлено істотні обс тавини справи за відсутності у матеріалах справи відпові дних доказів; судами невірно застосовано статтю 777 Цивільн ого кодексу України та статт ю 33 Закону України "Про оренду землі", не застосовано статтю 120 Земельного кодексу України та зроблено невірний виснов ок, що вказане позивачем прав о не може бути предметом захи сту.

Інші учасники спору н е подали відзив на касаційну скаргу; не скористалися прав ом на участь представників с торін у судовому засіданні.

Заслухавши доповідь с удді - доповідача, пояснення представника позивача, прис утнього в судовому засіданні , перевіривши наявні матеріа ли справи на предмет правиль ності юридичної оцінки обста вин справи та повноти їх вста новлення в судовому рішенні, колегія суддів вважає, що кас аційна скарга не підлягає за доволенню з таких підстав.

Відповідно до частин 1 та 2 с татті 1117 Господарського проц есуального кодексу України, переглядаючи у касаційному п орядку судові рішення, касац ійна інстанція на підставі ф актичних встановлених обста вин справи перевіряє застосу вання судом першої чи апеляц ійної інстанції норм матеріа льного і процесуального прав а.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вва жати доведеними обставини, щ о не були встановлені у рішен ні або постанові господарськ ого суду чи відхилені ним, вир ішувати питання про достовір ність того чи іншого доказу, п ро перевагу одних доказів на д іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти до кази.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено госпо дарськими судами попередніх інстанцій на підставі рішен ня VIII сесії Севастопольської міської ради ХХІV скликання № 673 від 05.03.2003р. між фізичною особо ю - підприємцем ОСОБА_1 та Севастопольською міською ра дою 03.07.2003р. був укладений догові р оренди земельної ділянки, р озташованої в Нахімовському районі м. Севастополя в район і пляжу "Учкуівка" площею 0,0601га для обслуговування павільйо ну кафе-чебуречна "Бістро" стр оком на 3 роки з моменту держав ної реєстрації договору; тер мін дії договору до 27.10.2006р.

За пунктом 1.5 договору оренд ар має переважне право на пер еукладення договору оренди н а новий строк за умови повідо млення про намір скористатис я переважним правом не пізні ше, ніж за два місяці до закінч ення терміну дії договору; пу нктом 6.1 договору передбачено переважне право орендаря, що виконував належним чином об ов'язки за договором, на понов лення договору оренди при ін ших рівних умовах.

Позивач звернувся до проек тної організації для розробк и робочого проекту реконстру кції ІІ черги кафе-бістро на п ляжі "Учкуівка"; роботи з проек тування кафе-бістро не викон увалися до затвердження місь кою радою генерального плану забудови.

Також судами попередніх ін станцій встановлено, що 10.07.2006р. позивач звернувся зі заявою про продовження строку догов ору оренди земельної ділянки на пляжі "Учкуівка" на 25 років; на сьогоднішній день питання про поновлення договору оре нди земельної ділянки не вир ішено, договір оренди на нови й строк з Севастопольською м іською радою не укладався.

Судами попередніх інстанц ій було встановлено, що позив ач за договором купівлі-прод ажу від 18.09.2001р. придбав у власні сть об'єкт кафе-чебуречна "Біс тро", склад якого визначений п унктом 1.1 договору; згідно дог овору визначено правовий ста тус даного об'єкта як тимчасо вої споруди.

Розглянувши наведені пози вачем обставини, місцевий го сподарський суд дійшов таких висновків:

- в силу припинення договор у оренди з 27.10.2006р. та згідно прип исів частини 2 статті 125 Земель ного кодексу України (в редак ції, чинній на момент виникне ння спірних правовідносин), у позивача відсутнє право оре ндного користування земельн ою ділянкою, а він лише бажає й ого набути за результатами с удового рішення; відсутнє пр аво позивача не може бути зах ищено в судовому порядку за с таттею 16 Цивільного кодексу У країни;

- володіння рухомим об'єктом не породжує у позивача прав н а земельну ділянку, в тому чис лі на підставі статті 120 Земел ьного кодексу України; позив ач не навів обставин у підтве рдження переходу до нього по передньо існуючих прав на зе мельну ділянку в порядку, пер едбаченому статтею 120 Земельн ого кодексу України;

- позивач заявляє вимогу не про продовження правовіднос ин, що існували за попереднім договором оренди, а про уклад ення договору, що містить нов ий предмет та умови;

- вимога позивача про спонук ання міської ради розглянути питання про укладення догов ору суперечить встановленом у статтями 123 та 124 Земельного к одексу України порядку перед ачі земельної ділянки в орен ду;

- земельна ділянка має стату с земель рекреаційного призн ачення, що не передбачає можл ивості спорудження приватни х капітальних споруд.

Переглядаючи справу за п риписами статті 101 Господарсь кого процесуального кодексу України, апеляційний господ арський суд розглянув доводи апеляційної скарги та вказа в, що вони не ґрунтуються на пі дставах, передбачених законо давством.

Судова колегія Вищого гос подарського суду України при ймає до уваги таке.

За статтею 2 Земельного коде ксу України земельними відно синами є суспільні відносини щодо володіння, користуванн я і розпорядження землею, суб 'єктами в яких виступають гро мадяни, юридичні особи, орган и місцевого самоврядування т а органи державної влади, а об 'єктами - землі в межах терит орії України, земельні ділян ки та права на них, у тому числ і на земельні паї (частки).

Відповідно до статті 3 Земел ьного кодексу України земель ні відносини регулюються Кон ституцією України, цим Кодек сом, а також прийнятими відпо відно до них нормативно-прав овими актами.

Відповідно до частини 1 стат ті 13 Конституції України земл я, її надра, атмосферне повітр я, водні та інші природні ресу рси, які знаходяться в межах т ериторії України, природні р есурси її континентального ш ельфу, виключної (морської) ек ономічної зони є об'єктами пр ава власності Українського н ароду. Від імені Українськог о народу права власника здій снюють органи державної влад и та органи місцевого самовр ядування в межах, визначених цією Конституцією.

Частиною 2 статті 19 Конститу ції України передбачено, що о ргани державної влади та міс цевого самоврядування, їх по садові особи зобов'язані дія ти лише на підставі, в межах по вноважень та у спосіб, що пере дбачені Конституцією та зако нами України; за статтями 142-144 К онституції України до матері альної основи органів місцев ого самоврядування, крім інш их об'єктів, належить земля, уп равління якою здійснюють тер иторіальні громади через орг ани місцевого самоврядуванн я в межах їх повноважень шлях ом прийняття рішень.

За статтею 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов'язані з орендою землі, рег улюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законам и України, іншими нормативно -правовими актами, прийнятим и відповідно до них, а також до говором оренди землі.

За статтею 9 Земельного коде ксу України до повноважень С евастопольської міської рад и у галузі земельних відноси н на їх території належить, зо крема, надання земельних діл янок у користування із земел ь комунальної власності відп овідно до цього Кодексу; підс тавою для набуття права кори стування земельною ділянкою (в тому числі на умовах оренди ) є відповідне рішення уповно важеного органу (стаття 116 Зем ельного кодексу України).

Розділ ІІІ Земельного код ексу України містить перелік прав на землю; такими правами , зокрема, є право власності на землю, право користування зе млею (в тому числі право на оре нду земельної ділянки).

Статтею 152 Земельного кодек су України передбачено спосо би захисту прав на земельні д ілянки, зміст яких (прав) визна чається з врахуванням розділ у ІІІ Земельного кодексу Укр аїни.

За статтею 125 Земельного код ексу України (в редакції на мо мент виникнення спірних прав овідносин) право на оренду зе мельної ділянки виникає післ я укладення договору оренди та його державної реєстрації .

Також статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи як на захи ст свого цивільного права, та к і на захист свого інтересу, я кий не суперечить загальним засадам цивільного законода вства.

Статтею 11 Цивільного кодекс у України визначено підстави виникнення цивільних прав т а обов'язків; слід визнати, що за тих самих підстав цивільн і права та обов'язки змінюють ся та припиняються.

За загальним правилом (вихо дячи з аналізу статей 15, 16, част ин 1, 2, 5 статті 11 Цивільного коде ксу України, статті 1 Господар ського процесуального кодек су України), особа звертаєтьс я до господарського суду за з ахистом уже існуючого в неї п рава, що захищається та понов люється, а не виникає в силу пр ийняття відповідного судово го рішення (адже цивільні пра ва та обов'язки можуть виника ти з рішення суду тільки у вип адках, прямо встановлених ак тами цивільного законодавст ва).

Цивільні права включають в себе широкий комплекс право вих можливостей, що охоплюют ься поняттями право-та дієзд атності юридичної особи, від носяться до абсолютних та ві дносних суб'єктивних прав.

Статтею 16 Цивільного кодекс у передбачено, що визнання пр ава є способом захисту особо ю в судовому порядку свого по рушеного, невизнаного чи осп орюваного особистого немайн ового або майнового права та інтересу.

Враховуючи викладене слі д визнати законними та обґру нтованими висновки судів поп ередніх інстанцій, що на моме нт звернення до господарсько го суду у позивача відсутнє п раво оренди земельної ділянк и, за захистом якого він зверн увся.

Доводи касаційної скарги є помилковим та засновані на п омилковому тлумаченні норм з аконодавства та посиланнях н а матеріали справи, що не дово дять обставини, про які зазна чає скаржник.

Так, всупереч помилкових тв ерджень скаржника, предметом даного спору не було визнанн я за позивачем переважного п рава на оренду земельної діл янки; за змістом переважного права на поновлення договор у (відповідно до приписів зак онодавства та умов попереднь ого договору) це право не є тот ожнім праву оренди, а надає по зивачу перевагу серед інших претендентів на укладення до говору оренди за інших рівни х умов.

Доводи касаційної скарги п ро порушення принципу рівнос ті сторін є помилковими, поза як матеріали справи не містя ть належних та допустимих до казів, що позивач (підприємец ь фізична особа ОСОБА_1) зд ійснив законне будівництво о б'єкта нерухомості на спірні й земельній ділянці, наданій позивачу (підприємцю фізичн ій особі ОСОБА_1) у користу вання, чи набув законно збудо ваний об'єкт нерухомості у вл асність від іншої особи, якій надавалася у користування с пірна земельна ділянка.

Судова колегія погоджуєть ся з доводами позивача про не обхідність здійснення волев иявлення Севастопольської м іської ради за наданими пози вачем документами у законній формі, однак звертає увагу по зивача, що оскарження бездія льності органу місцевого сам оврядування не є тотожнім сп ору про право та не може розгл ядатися в порядку господарсь кого судочинства шляхом визн ання неіснуючого права оренд и чи спонукання до укладення договору оренди за відсутно сті волевиявлення ради всупе реч виключних повноважень ор гану місцевого самоврядуван ня, про що правомірно вказано судами у рішенні та постанов і.

Таким чином, перевіривши у в ідповідності до частини 2 ста тті 111 5 Господарського процес уального кодексу України юри дичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого та постан ові апеляційного господарсь кого суду, колегія суддів дій шла висновків про те, що госпо дарські суди в порядку стате й 43, 99, 101 Господарського процесу ального кодексу України роз глядаючи справу, з' ясували у судовому процесі всебічно, повно та об' єктивно всі обс тавини справи в їх сукупност і; дослідили подані сторонам и в обґрунтування своїх вимо г та заперечень докази; належ ним чином проаналізували пра вовідносини, що виникли та іс нували між сторонами, вірно з астосував норми матеріально го права, що регулюють спірні правовідносини, відтак їх ви сновок за наслідками розгляд у позову та апеляційної скар ги є законним та обґрунтован им.

Відповідно до роз' яснень , що викладені в постанові Пле нуму Верховного Суду України від 29.12.1976 р. № 11 "Про судове рішенн я" зі змінами та доповненнями , рішення є законним тоді, кол и суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавст ва і всебічно перевіривши об ставини, вирішив справу у від повідності з нормами матеріа льного права, що підлягають з астосуванню до даних правові дносин. Обґрунтованим визнає ться рішення, в якому повно ві дображені обставини, які маю ть значення для даної справи , висновки суду про встановле ні обставини і правові насл ідки є вичерпними, відповіда ють дійсності і підтверджуют ься достовірними доказами, д ослідженими в судовому засід анні.

Оскаржені судові рішення в ідповідають вказаним вище ви могам, підстав для їх скасува ння не вбачається; доводи кас аційної скарги не спростовую ть висновків судів попередні х інстанцій.

Керуючись статтями 43, 1117, пунктом 1 статті 1119, статтям и 11110, 11111 Господарського процес уального кодексу України, Ви щий господарський суд Украї ни

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Фізи чної особи підприємця ОСОБ А_1 залишити без задоволенн я.

Постанову Київського апе ляційного господарського су ду від 07.09.2009р. у справі № 4/45 Господ арського суду міста Києва та рішення Господарського суд у міста Києва від 19.05.2009 року зал ишити без змін.

Головуючий Т. Дроботова

Судді: Н. Волковиц ька

Л. Рогач

Дата ухвалення рішення 01.12.2009
Зареєстровано 19.12.2009
Оприлюднено 23.12.2009

Судовий реєстр по справі 4/45

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.09.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.08.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 21.05.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Постанова від 01.12.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 29.10.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.10.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.09.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 19.06.2009 Господарський суд Волинської області Господарське
Постанова від 09.06.2009 Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.05.2009 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.04.2009 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 30.03.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 31.10.2007 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/45

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону