ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2009 Справа № 9/ 184-09

Господарський суд Херсонс ької області у складі судді Ребристої С. В. при сек ретарі Шибінській А.Л., розгля нувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Приватно го підприємства “Підприєм ство проектно-вишукувальних робіт”Врожай Херсонщини”, м .Херсон

до Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_2, с.Подорожн є, Генічеського району Херсо нської області

про стягнення 11477 грн. 45 к оп.

за участю представників ст орін:

від позивача - Рябчуков О.А., директор;

від відповідача - не прибу в.

Позивач 02.10.2009р. звернувся до с уду з позовною заявою в якій п росить стягнути з відповідач а 11477 грн. 45 коп. заборгованості за невиконання умов договор у від 09.11.2006р. Також позивач прос ить стягнути з відповідача п онесені судові витрати по сп раві.

Свої позовні вимоги позива ч обґрунтовує посиланнями на умови угоди від 09.11.2006р.

У судовому засіданні 22.12.2009р. п редставник позивача підтрим ав позовні вимоги у повному о бсязі.

Відповідач у судові засіда ння по справі не прибув але 08.12. 2009р. надіслав до суду письмове клопотання в якому позовні в имоги позивача визнає у повн ому обсязі, наявність заборг ованості пояснює тяжким фіна нсовим станом сім”ї. Відпові дачка у поданому клопотанні пояснює, що останні два роки в она тяжко хворіє, перенесла о перацію по видаленню нирок, н е може працювати, чоловік три роки тимчасово не працює має тимчасові заробітки та догл ядає за нею і сином-інвалідом з дитинства І групи.

Всього місячний дохід сім” ї відповідачки становить 1300 г рн. 00 коп. (пенсія ОСОБА_2-540 гр н.00 коп., пенсія сина-інваліда-76 0 грн. 00 коп.).

Також відповідач пояснює, щ о їх винограднику тільки два роки, він потребує тільки мат еріальних і фізичних затрат та є збитковим. Перший врожай планується отримати через 2- 3 роки.

Посилаючись на тяжкий фіна нсовий стан відповідачка про сить суд при винесенні рішен ня розстрочити його виконанн я на 4 роки.

У судове засідання 22.12.2009р. від повідачка надіслала письмов е клопотання в якому просить суд розглянути справу без йо го присутності через неможли вість прибути в судове засід ання у зв'язку з тяжким фізичн им станом.

Позивач заперечує проти на дання відповідачу розстроч ки виконання судового рішенн я строком на 4 роки, оскільки ц е порушує його майнові інтер еси.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Матеріали справи свідчать , що 09.11.2006р. між позивачем Прив атним підприємством “Підп риємство проектно-вишукувал ьних робіт ”Врожай Херсонщин и” та відповідачем - фізичн ою особою-підприємцем ОСОБ А_2 було укладено угоду на ви готовлення проектно-коштори сної документації предметом якого було виконання проект ної документації по створенн ю багаторічних насаджень вин ограду

Відповідно до п.1.2 угоди варт ість робіт становить 23752 грн. 00 к оп.

Між сторонами виникли циві льно-правові зобов'язання на підставі ст. 11 ЦК України.

Відповідач не здійснила в повному обсязі розрахунки з позивачем, у зв'язку з чим, її з аборгованість станом на 02.11.2009р . перед позивачем становить 114 77 грн. 00 коп.

Відповідно до положень ст. 1 93 ГК України суб'єкти господар ювання та інші учасники госп одарських відносин повинні в иконувати господарські зобо в'язання належним чином, відп овідно до закону, інших право вих актів, договору, а за відсу тності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відп овідно до вимог, що у певних ум овах звичайно ставляться.

До виконання господарськи х договорів застосовуються в ідповідні положення Цивільн ого кодексу України з урахув анням особливостей, передбач ених ГК України.

Нормами ст.509 ЦК України визн ачено поняття зобов'язання т а підстави його виникнення. З обов'язанням є правовідношен ня, в якому одна сторона (боржн ик) зобов'язана вчинити на кор исть другої сторони (кредито ра) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати посл угу, сплатити гроші тощо) або у триматися від певної дії, а кр едитор має право вимагати ві д боржника виконання його об ов'язку.

Положеннями ст.ст. 525, 526 ЦК Укр аїни встановлено, що односто роння відмова від зобов'язан ня або одностороння зміна йо го умов не допускається, якщо інше не встановлено договор ом або законом.

Зобов'язання має виконуват ися належним чином відповідн о до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільн ого законодавства, а за відсу тності таких умов та вимог-ві дповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зв ичайно ставляться.

Відповідно до положень ст.53 0 ЦК України якщо у зобов'язанн і встановлений строк (термін ) його виконання, то воно підля гає виконанню у цей строк (тер мін). Якщо строк (термін) викон ання боржником обов'язку не в становлений або визначений м оментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який ча с. Боржник повинен виконати т акий обов'язок у семиденний с трок від дня пред'явлення вим оги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із дог овору або актів цивільного з аконодавства

Станом на час вирішення спо ру в суді загальна сума боргу відповідача перед позивачем за поданим позовом становит ь 11477 грн. 00 коп., доказів її сплат и відповідачем суду не надан о.

Наявність заборгованості відповідач пояснює тяжким ф інансовим станом. У клопотанні від 08.12.2009р. П П ОСОБА_2 позовні вимоги п озивача визнає у повному обс язі, наявність заборгованост і пояснює тяжким фінансовим станом сім'ї. Відповідачка у п оданому клопотанні пояснює, що останні два роки вона тяжк о хворіє, перенесла операцію по видаленню нирок, не може пр ацювати, чоловік три роки тим часово не працює має тимчасо ві заробітки та доглядає за н ею і сином-інвалідом з дитинс тва І групи.

Всього місячний дохід сім'ї відповідачки становить 1300 гр н. 00 коп. (пенсія ОСОБА_2-540 грн .00 коп., пенсія сина-інваліда-760 г рн. 00 коп.).

Також відповідач пояснює, щ о їх винограднику тільки два роки, він потребує тільки мат еріальних і фізичних затрат та є збитковим. Перший врожай планується отримати через 2- 3 роки.

Посилаючись на тяжкий фіна нсовий стан відповідачка про сить суд при винесенні рішен ня розстрочити його виконанн я на 4 роки.

Відповідно до положень ст.с т.33,34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставин и, на які вона посилається як н а підставу своїх вимог і запе речень.

Докази подаються сторонам и та іншими учасниками судов ого процесу. Господарський суд приймає т ільки ті докази, які мають зна чення для справи.

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Позовні вимоги обґрунтова ні, підтверджені належними д оказами, визнаються відповід ачем і підлягають задоволенн ю в повному обсязі в сумі - 11477 г рн. 00 коп.

Понесені позивачем витрат и зі сплати Державного мита в сумі 114 грн. 77 коп. та 236 грн. витра т на інформаційно-технічне з абезпечення судового процес у відшкодовуються йому за ра хунок відповідача, з вини яко го спір доведено до врегулюв ання в судовому порядку.

Відповідно до положень п.6 с т. 83 ГПК України суд при наявно сті обставин, що ускладнюють виконання судового рішення може розстрочити його викона ння.

Суд частково задовольняє к лопотання відповідача, з огл яду на його тяжкий фінансови й стан, та з метою збалансуван ня майнових інтересів обох с торін суд розстрочує його в иконання строком на 18 місяців .

За згодою представника у су довому засіданні оголошено в ступну та резолютивну частин и рішення та повідомлено про час виготовлення його повно го тексту .

На підставі викладеного, ст .ст. 193 ГК України, ст.ст.509, 525, 526, 530 ЦК України керуючись ст.ст.44, 49, 82, п .6 ст. 83, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1.Позовні вимоги задовольн ити повністю.

2.Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, (75547, А ДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на кор исть Приватного підприє мства “Підприємство проектн о-вишукувальних робіт”Врожа й Херсонщини” ( 73036, м.Херсон, вул .Перекопська, 168, к.17, а/с №58, р/раху нок 26000870946521 МФО 328016 Одеська ОФ АКБ “ Укрсоцбанк” м.Одеса, код 32618224) за боргованість в сумі 11477 грн. 00 ко п., 114 грн. 77 коп. Державного мита та 236 грн.00 коп. витрат з інформа ційно-технічного забезпечен ня судового процесу.

3. Розстрочити виконання ріш ення в частині стягнення 11477 гр н. 00 коп. заборгованості строк ом на 18 місяців в частинах бор гу:

1. січень 2010р- 637 грн. 63 коп.

2. лютий 2010р.-637 грн. 61 коп.

3. березень 2010р.-637 грн.61 коп

4. квітень 2010р.-637 грн. 61 коп.

5. травень 2010р.-637 грн. 61 коп.

6. червень 2010р.-637 грн. 61 коп.

7. липень 2010р.-637 грн.61 коп.

8. серпень 2010р.-637 грн. 61 коп.

9. вересень 2010р.-637 грн.61 коп.

10. жовтень 2010р.-637 грн.61коп.

11. листопад 2010р.-637 грн. 61 коп.

12. грудень 2010р.-637 грн. 61 коп.

13. січень 2011р.-637 грн.61 коп.

14. лютий 2011р.-637 грн. 61 коп.

15. березень 2011р.-637 грн.61 коп.

16. квітень 2011р.- 637 грн.61 коп.

17. травень2011р.-637 грн.61 коп.

18. червень 2011р.-637 грн.61 коп.

3.Копію рішення надіслати ст оронам по справі.

4.Наказ видати стягувачу піс ля набрання рішенням законно ї сили.

Суддя С.В. Ребриста

Дата підписання ріш ення,

оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України,

25 грудня 2009р.

Дата ухвалення рішення 22.12.2009
Оприлюднено 18.12.2010

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 22.12.2009 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 29.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 24.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону