ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.05.10р. Справа № 9/99-10

За позовом Фізичної ос оби - підприємець ОСОБА_1 ,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Фізичн ої особи - підприємець ОСО БА_2,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-2: Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Южавтотранс", м. Харків

про стягнення 69256 грн. 21 коп .

Суддя Подобєд І.М.

При секретарі судового зас ідання - спеціаліст Бобир Ю .В.

Представники:

Від позивача - ОСОБА_4 , адвокат, довіреність ВМР № 9792 19 від 21.04.10р.

- ОСОБА_5 , представник, довіреність ВМ М № 051446 від 03.12.09р.

Від відповідача - 1 - пред ставник не з'явився

Від відповідача - 2 - Чайкі н І.Б., представник, довірені сть від 10.04.10р.

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа - підприє мець ОСОБА_1 звернувся у л ютому 2010 року із позовом (згідн о уточнень від 21.04.10р.) до Фізично ї особи - підприємець ОСОБ А_2 та Товариства з обмежено ю відповідальністю "Южавтот ранс", в якому просить господа рський суд стягнути з відпов ідачів на свою користь грошо ві кошти у сумі 69 256 грн. 21 коп. заб оргованості. Обґрунтовує сво ї вимоги наявністю невиконан их відповідачем зобов' язан ь за договором № ЮЖ-0002067 від 22.06.09р. та додатковою угодою від 24.06.09р . до договору № ЮЖ-0002067.

Товариство з обмеженою від повідальністю "Южавтотранс" позов не визнає. У відзиві на п озов вказує, що оскільки дану справу було прийнято до пров адження господарським судом Дніпропетровської області з порушенням правил територіа льної підсудності, ухвала го сподарського суду Дніпропет ровської області від 01.03.10р. у сп раві № 9/99-10 підлягає скасуванню , а справа - передачі на розгля д до господарського суду Хар ківської області. Заявив про застосування позовної давно сті до спірних правовідносин та просить повністю відмови ти в позові.

21.04.10р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Южавтотра нс" надало доповнення до відз иву на позовну заяву, в якому в казує, що у господарського су ду Дніпропетровської област і не має правових підстав для задоволення позовних вимог Позивача, оскільки, сплинули строки позовної давності дл я стягнення заборгованості з а перевезення та позивачем н е було надано належних доказ ів, які б свідчили про порушен ня умов договору.

21.04.10р. Позивач подав позовну з аяву, у якій виклав свої позо вні вимоги в новій редакції т а просить стягнути з Відпові дача-1 суму 346,28 грн. основного бо ргу та стягнути з Відповідач а-2 суму 60305,72 грн. основного борг у, 5494,31 грн. пені 805, 12 грн. три проце нти річних, 2304,78 грн. встановлен ого індексу інфляції за весь час прострочення, а також суд ові витрати у справі.

Враховуючи, що:

- для повного та об' єктивно го вирішення спору необхідно витребувати додаткові доказ и та пояснення сторін;

- сторонами подано спільн е клопотання про продовження строку вирішення спору до 04.06.1 0р., згідно ст. 69 Господарського процесуального України;

- розгляд справи під лягає відкладенню.

Керуючись ст. ст. 69, 77, 86 Господ арського процесуального код ексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Продовжити стр ок вирішення спору до 04.06.10р.

Відкласти розгляд справи на 04.06.10р. о 10 год. 30 хв.

Судове засідання відб удеться в приміщенні господа рського суду Дніпропетровсь кої області в каб. № 46 за адресо ю: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ку йбишева, 1-а.

Сторонам надати додатков і докази з урахуванням довод ів і заперечень іншої сторон и, забезпечити явку уповнова жених представників у судове засідання.

Суддя І.М. Подобєд

Дата ухвалення рішення 12.05.2010
Оприлюднено 22.12.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 12.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону