ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

08.06.10р. Справа № 9/99-10

За позовом Фізичної ос оби - підприємець ОСОБА_1 ,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Фізичн ої особи - підприємець ОСО БА_2,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-2: Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Южавтотранс", м. Харків

про стягнення 69256 грн. 21 коп .

Суддя Подобєд І.М.

При секретарі судового за сідання - спеціаліст Бобир Ю.В.

Представники:

Від позивача - ОСОБА_4 , представник, довіреність ВМ М №051446 від 03.12.09р.

- ОСОБА_5 - представник, довіреність №02 від 26.03.10р.

Від відповідача - 1 - пред ставник не з' явився

Від відповідача - 2 - пред ставник не з' явився

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа - підприє мець ОСОБА_1 звернувся у л ютому 2010 року із позовом до Фіз ичної особи - підприємець ОСОБА_2 та ТОВ "Южавтотранс", в якому просить господарськ ий суд стягнути з відповідач ів солідарно на свою користь грошові кошти у сумі 69256,21 грн. з аборгованості, у тому числі: 60 652,00 грн. - основного боргу за над ані послуги з транспортно-ек спедиційного обслуговуванн я автомобільним транспортом протягом періоду з 22.06.09р. по 27.08.09р ., 5494,31 грн. - пені, 805,12 грн. - 3 % річних, 23 04,78 грн. - індексу інфляції. Обґр унтовує свої вимоги наявніст ю невиконаних відповідачем з обов' язань за договором № Ю Ж-0002067 від 22.06.09р. та додатковою уго дою від 24.06.09р. до договору № ЮЖ-00 02067.

ТОВ "Южавтотранс" позов не в изнає. У відзиві на позов вказ ує, що оскільки дану справу бу ло прийнято до провадження г осподарським судом Дніпропе тровської області з порушенн ям правил територіальної під судності, ухвала господарськ ого суду Дніпропетровської о бласті від 01.03.10р. у справі № 9/99-10 пі длягає скасуванню, а справа - п ередачі на розгляд до господ арського суду Харківської об ласті. Заявив про застосуван ня спеціальної позовної давн ості (шестимісячний строк) до спірних правовідносин та пр осить повністю відмовити в п озові.

21.04.10р. ТОВ "Южавтотранс" надал о доповнення до відзиву на по зовну заяву, в якому вказує, що у господарського суду Дніпр опетровської області не має правових підстав для задовол ення позовних вимог Позивача , оскільки позивачем не було н адано належних доказів, які б свідчили про порушення умов договору. Зазначає, також, що усталена практика відносин м іж Позивачем і Відповідачем- 2 свідчить про відносини з пер евезення вантажу, а не його ек спедирування. Подав заяву пр о застосування строків позов ної давності, згідно ч.ч.3, 4 ст. 267 Цивільного кодексу України, та положень ч. 5 ст. 315 Господарс ького кодексу України про сп лив позовної давності.

21.04.10р. Позивач подав уточнену позовну заяву, у якій виклав с вої позовні вимоги в новій ре дакції та просить стягнути з Відповідача-1 суму 346,28 грн. осно вного боргу та стягнути з Від повідача-2 суму 60305,72 грн. основно го боргу, 5494,31 грн. пені, 805,12 грн. 3 % р ічних та 2304,78 грн. встановленог о індексу інфляції за весь ча с прострочення, а також судов і витрати у справі.

Ухвалою від 23.03.10р. господарсь ким судом Дніпропетровської області відмовлено у прийня тті апеляційної скарги ТОВ "Ю жавтотранс" на ухвалу господ арського суду Дніпропетровс ької області від 01.03.10р. у справі №9/99-10 про порушення провадженн я у даній справі.

У судовому засіданні огол ошувалася перерва з 04.06.10р. до 08.06. 10р., для підготовки повного те ксту судового рішення, згідн о ст. 77 Господарського процесу ального України.

В судовому засіданні 08.06.10р. оголошено повний текст судов ого рішення, згідно с т. 85 Господарського процесуал ьного кодексу України.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення пр едставників позивача та досл ідивши надані докази, господ арський суд -

встановив:

Між Фізичною особою - під приємцем ОСОБА_1 (надалі і менується ПОЗИВАЧ) та Товари ством з обмеженою відповідал ьністю «Южавтотранс»(надалі іменується «Відповідач-2») бу в укладений договір № ЮЖ - 0002067 ві д 22.06.2009 року із відповідною дода тковою угодою до цього догов ору від 24.06.2009 року.

Згідно умов укладеного до говору на транспортно експед иційне обслуговування №ЮЖ- 0002 067 від 22.06.2009 року Позивач взяв на себе зобов'язання доставити автомобільним транспортом д овірений йому Відповідачем в антаж - щебінь, відсів, бут (згі дно із транспортною накладно ю), з місця відправлення до пун кту призначення за замовленн ям Відповідача-2.

Виконуючи умови договору, П озивач у період з 22.06.2009 р. по 27.08.2009 р . надав Відповідачу-2 послуги п еревезення на загальну суму 203023,90 грн., що підтверджується ак тами приймання - передачі вик онаних робіт (послуг) №№ 000062, 000063, 00 0066, 000067, 000068, 000069, 000073, 000074, 000075, 000079, 000080, 000081, 000082, 000083, 000084 , 000085, 000086, 000095, 000093, які підписані обом а сторонами та знаходяться в матеріалах справи.

У пункті 4.1 договору № ЮЖ - 0002067 в ід 22.06.2009 р., сторони цього догово ру встановили, що розрахунки між Перевізником і Замовник ом здійснюються шляхом перек азу грошових коштів на поточ ний рахунок Перевізника.

Згідно пункту 5.2 додаткової угоди від 24.06.2009 року до договор у № ЮЖ - 0002067 від 22.06.2009 р., сторони вст ановили, що оплата за транспо ртні послуги здійснюється За мовником - Експедитором на пр отязі 5 банківських днів, шлях ом перерахування грошових ко штів на розрахунковий рахуно к Перевізника на підставі ви ставлених рахунків.

В період з 22.06.2009 р. по 27.08.2009 р. Пози вачем були виставлені на опл ату Відповідачу-2 рахунки на з агальну суму 203023,90 грн., які були оплачені Відповідачем-2 част ково у сумі 142371,90 грн.

Таким чином, станом на 01.02.2010 ро ку основний борг Відповідача -2 перед Позивачем становить 60 652,00 грн.

Актом звірки взаємних розр ахунків від 27.08.2009 року Відповід ач-2, за підписом своєї уповнов аженої особи та печаткою, під твердив наявність зазначено ї вище заборгованості у сумі 60652,00 грн.

Відповідно до статті 193 Госп одарського кодексу України, суб'єкти господарювання та і нші учасники господарських в ідносин повинні виконувати г осподарські зобов'язання нал ежним чином відповідно до за кону, інших правових актів, до говору.

До виконання господарськи х договорів застосовуються в ідповідні положення Цивільн ого кодексу України з урахув анням особливостей, передбач ених цим Кодексом.

Як вбачається із встановле них вище обставин, Відповіда ч-2, згідно умов договір №ЮЖ - 000206 7 від 22.06.2009 року та додаткової уг оди від 24.06.2009 року до цього дого вору, своїх зобов' язань з оп лати наданих послуг перевезе ння у повному обсязі не викон ав.

З метою досудового врегулю вання спору Позивач звернувс я до Відповідача-2 з претензіє ю вих. № 001 від 01.09.2009 року (опис, чек про відправку 09.09.2009 року та пов ідомлення про вручення додан і до матеріалів справи), проте Відповідач-2 залишив цю прете нзію без відповіді та без зад оволення.

Згідно ч.1 ст. 612 Цивільного к одексу України, боржник вваж ається таким, що прострочив, я кщо він не приступив до викон ання зобов'язання або не вико нав його строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 5.3 додатково ї угоди до договору №ЮЖ - 0002067 від 22.06.2009 року сторони цього догово ру встановили, що в разі поруш ення строку оплати, передбач еного в п. 4.4 Замовник - Експед итор сплачує Перевізнику пен ю в розмірі подвійної обліко вої ставки НБУ від простроче ної суми за кожний день прост рочки.

На підставі цих умов догово ру Позивач нарахував та вима гає примусово стягнути з Від повідача-2 суму 5494,31 грн. пені за період з 30.07.2009р. по 01.02.2010р., розмір я кої підтверджується відпові дним розрахунком до позовної заяви.

Також, у зв' язку із простр оченням Відповідачем-2 своїх грошових зобов' язань перед Позивачем, останній, на підст аві положень ст. 625 Цивільного кодексу України, відповідно до якої боржник, який простро чив виконання грошового зобо в' язання, на вимогу кредито ра зобов' язаний сплатити су му боргу з урахуванням встан овленого індексу інфляції за весь час прострочення, а тако ж три проценти річних від про строченої суми, якщо інший ро змір процентів не встановлен ий договором або законом, нар ахував Відповідачу додатков о до основного боргу суму 2304,78 г рн. збитків від інфляції за пе ріод з вересня 2009 року по груде нь 2009 року та 805,12 грн. три процент и річних за період з 30.07.09р. по 01.02.10 р. (станом на 01.02.10р.).

Таким чином, загальний розм ір заборгованості Відповіда ча-2 перед Позивачем що склала сь за станом на 01.02.10р. та підтвер джується на час розгляду ціє ї справи судом, становить сум у 69256,21 грн.

Щодо доводів Відповідача -2, що Акти приймання-передачі не містять посилання на вказ аний договір №Юж-0002067 від 22.06.2009 рок у, який є предметом спор у у цій справі і за таких обста вин, не можна вести мову про до пустимість цих документів, я к доказів за даним предметом спору, то ці заперечення Відп овідача-2 відхиляються судом з тих підстав, що сукупність у сіх складених Позивачем і Ві дповідачем документів, копії яких містяться в матеріалах цієї судової справи, як от: ак тів приймання - передачі вико наних робіт (послуг), рахунків -фактур, платіжних документі в та податкових накладних, св ідчать про замовлення Відпов ідачем-2 у Позивача, як перевіз ника, конкретних перевезень саме за цим договором.

До того ж, між Фізичною осо бою - підприємцем ОСОБА_1 т а Фізичною особою - підприємц ем ОСОБА_2 (надалі іменуєт ься Відповідач-1) був укладени й договір поруки від 22.06.2009 р. із д одатковою угодою від 22.06.2009р., ві дповідно до умов якого Відпо відач-1 взяв на себе зобов'язан ня по гарантуванню належного виконання Відповідачем-2 сво їх зобов'язань за договором, з окрема: у випадку неналежног о або повного невиконання об ов'язків Поручителя перед Кр едитором за договором Поруки від 22.06.2009 року Поручитель зобов 'язаний нести відповідальніс ть перед Кредитором у сумі 0,5 % в ід суми можливої заборговано сті ТОВ «Южавтотранс»перед Ф ізичною особою - підприємцем ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст. 553 Цивіль ного кодексу України, за дого вором поруки поручитель пору чається перед кредитором бор жника за виконання ним свого обов' язку. Поручитель відп овідає перед кредитором за п орушення зобов' язання борж ником.

Відповідно до ч.2 ст. 553 Цивіль ного кодексу України, поруко ю може забезпечуватися викон ання зобов' язання частково або у повному обсязі.

Частиною 1 та 2 ст. 554 Цивільног о кодексу України встановлен о, що у разі порушення боржник ом зобов' язання, забезпечен ого порукою, боржник і поручи тель відповідають перед кред итором як солідарні боржники , якщо договором поруки не вст ановлено додаткову (субсидіа рну) відповідальність поручи теля. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обс язі, що і боржник, включаючи сп лату основного боргу, процен тів, неустойки, відшкодуванн я збитків, якщо інше не встано влено договором поруки.

Отже, оскільки по теперішн ій час існує заборгованість Відповідача-2 перед Позиваче м у сумі 69256,21 грн., відповідно до умов вказаного вище договор у поруки у Відповідача-1 також виникли грошові зобов' язан ня перед Позивачем зі сплати суми 346,28 грн. сумі (69 256,21 грн. х 0,5 % = 346, 28 грн.).

Згідно до ст. 15 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, спори за участю двох в ідповідачів розглядаються з а місцем знаходження одного з відповідачів, право вибору належить позивачеві.

У зв'язку з тим, що один Відпо відач-1 знаходиться у місті Дн іпропетровськ, а Відповідач- 2 у місті Харків, Позивач мав п рав для пред' явлення позову , що розглядається у цій справ і до господарського суду Дні пропетровської області.

При цьому доводи Відповід ача-2 про те, що вказаний догов ір поруки, не створює ніяких п рав та обов'язків для Відпові дача-2, оскільки Відповідач-2 н е був повідомлений про існув ання цього договору та не є ст ороною цього договору, відхи ляються судом з тих підстав, щ о такі обставини не є підстав ою для визнання цього догово ру поруки нікчемним, а відтак відповідно до умов цього дог овору та положень чинного ци вільного та господарського з аконодавства між Позивачем, Відповідачем-1 та Відповідач ем-2, виникли певні зобов' яза ння, зокрема зобов' язання В ідповідачів солідарно відпо відати перед Позивачем за не виконання умов вказаного дог овору на транспортно-експеди ційне обслуговування.

За таких обставин, судом від хиляються доводи Відповідач а-2 про те, що Позивач фактично поєднав в позовній заяві вим оги які не є однорідними (не по в'язані між собою підставою в иникнення або поданими доказ ами), чим порушує приписи ст. 58 Г осподарського процесуально го кодексу України, а тому суд повинен був повернути таку п озовну заяву без розгляду, зг ідно до приписів п. 5 ст. 63 Госпо дарського процесуального ко дексу України.

Відповідно до ст. 316 Господ арського кодексу України, за договором транспортного екс педирування одна сторона (ек спедитор) зобов'язується за п лату і за рахунок другої стор они (клієнта) виконати або орг анізувати виконання визначе них договором послуг, пов'яза них з перевезенням вантажу. А налогічні положення містять ся і у статті 929 Цивільного код ексу України.

Однак, згідно з умовами сп ірного договору Позивач є Пе ревізником, який був зобов'яз аний здійснювати перевезенн я довірених йому Відправнико м вантажів, на умовах, що визна чались у Заявці на перевезен ня, яка є невід'ємною частиною спірного договору, з визначе них місця відправлення і до п ункту призначення.

Тобто предмет вказаного д оговору експедирування спів падає з предметом договору п еревезення, які, у свою чергу, визначенні ст. 307 Господарсько го кодексу України і ст. 909 Циві льного кодексу України.

Отже, як вбачається із з місту умов вказаного договор у на транспортно-експедиційн е обслуговування - це є зміш аний договір, який включає та кож умови, які регулюють пере везення вантажів, тому спірн і правовідносини сторін вини кли саме внаслідок порушення Відповідачем-2 (Експедитор) св оїх зобов' язань перед Позив ачем (Перевізник) щодо оплати послуг замовленого Відповід ачем-2 у Позивача перевезення вантажу.

Звертаючи увагу на характе р спірних правовідносин, як т аких, що регулюють перевезен ня вантажів, Позивач подав су ду заяву про застосування до правовідносин сторін спеціа льну позовну давність.

Відповідно до ст. 256 Цивільно го кодексу України, позовна д авність - це строк, у межах яко го особа може звернутися до с уду з вимогою про захист свог о цивільного права або інтер есу.

Стаття 258 Цивільного кодекс у України передбачає, що для о кремих видів вимог законом м оже встановлюватися спеціал ьна позовна давність: скороч ена або більш тривала порівн яно із загальною позовною да вністю.

Пунктом 5 ст. 315 Господарськог о кодексу України встановлен о, що для пред'явлення перевіз ником до вантажовідправника та вантажоодержувачів позов ів, що випливають з перевезен ня, встановлюється шестиміся чний строк.

Відповідно до частини друг ої статті 9 Цивільного кодекс у України встановлено, що зак оном можуть бути передбачені особливості регулювання май нових відносин у сфері госпо дарювання. Це стосується і по ложень про позовну давність.

Частиною 1 ст. 223 Господарсько го кодексу України передбаче но, що при реалізації в судово му порядку відповідальності за правопорушення у сфері го сподарювання застосовуютьс я загальний та скорочені стр оки позовної давності, перед бачені Цивільним кодексом Ук раїни, якщо інші строки не вст ановлено цим Кодексом.

Згідно положень ст. 168 Статут у автомобільного транспорту УРСР, також встановлено, що по зови автотранспортних підпр иємств і організацій вантажо відправникам, вантажоодержу вачам і пасажирам можуть бут и пред'явлені протягом 6 місяц ів, з дня настання події, що ст ала підставою для пред'явлен ня позову.

Згідно ст. 267 Цивільного коде ксу України позовна давність застосовується судом лише з а заявою сторони у спорі, зроб леною до винесення ним рішен ня. Сплив позовної давності, п ро застосування якої заявлен о стороною у спорі, є підставо ю для відмови у позові.

Проте заява Відповідача -2 про застосування спеціальн ої позовної давності задовол енню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 264 Цивіль ного кодексу України, перебі г позовної давності перерива ється вчиненням особою дії, щ о свідчить про визнання нею с вого боргу або іншого обов' язку.

Як вбачається із акту звірк и взаємних розрахунків від 27.0 8.2009 року, складений між Позивач ем і Відповідачем-2, підписуюч и цей документ Відповідач-2 вч инив дії, які свідчать про виз нання ним свого боргу перед П озивачем, а відтак перебіг сп еціальної позовної давності був перерваний цією подією і саме з цієї дати слід обрахов увати перебіг спеціального с троку позовної давності.

Позовна заява була подана П озивачем 24.02.2010р., тобто в межах ш естимісячного строку спеціа льної позовної давності, том у суд не знаходить підстав дл я відмови у позові за заявою В ідповідача-2 про застосуванн я наслідків пропуску строку спеціальної позовної давнос ті.

На підставі викладеного позовні вимоги Позивача до В ідповідача-1, як солідарного боржника в межах встановлени х договором поруки, та до Відп овідача-2 щодо решти зобов'яза нь, є такими, що підтверджені н алежними доказами в матеріал ах судової справи, та відпові дають вимогам чинного законо давства, тому підлягають зад оволенню в повному обсязі.

Судові витрати у справі, згі дно ст. 49 Господарського проце суального кодексу України, п окладаються на сторони пропо рційно розміру задоволених п озовних вимог.

Керуючись ст. ст. 4, 32-34, 36, 43-45, 49, 82-85, 115-1 18 Господарського процесуаль ного кодексу України, господ арський суд -

ВИРІШИВ:

Позов фізичної особи - підприємець ОСОБА_1 до фіз ичної особи - підприємець ОСОБА_2 та до Товариства з об меженою відповідальністю «Ю жавтотранс» задовольнити.

Стягнути з фізичної особи - підприємець ОСОБА_2 та з Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Южавтотранс»со лідарно на користь фізичної особи - підприємець ОСОБА _1 суму 346 грн. 28 коп. основного б оргу.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю «Юж автотранс»на користь фізичн ої особи - підприємець ОСО БА_1 суму 60305 грн. 72 коп. основно го боргу, 5494 грн. 31 коп. пені, 805 грн . 12 коп. три проценти річних, 2304 г рн. 78 коп. інфляційних, 689 грн. 17 ко п. витрат на держмито, 234 грн. 85 ко п. витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

Стягнути з фізичної особи - підприємець ОСОБА_2 на кор исть фізичної особи - підпри ємець ОСОБА_1 суму 3 грн. 39 ко п. витрат на державне мито, 1 гр н. 15 коп. витрат на інформаційн о-технічне забезпечення судо вого процесу.

Видати накази після набран ня судовим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає закон ної сили після закінчення де сятиденного строку з дня йог о

прийняття і може бути оскаржене протягом цього строку до Дніпропетровсь кого

апеляційного господарсько го суду.

Суддя І.М. Подобєд

Дата ухвалення рішення 08.06.2010
Оприлюднено 13.10.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 08.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону