ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

УХВАЛА

"27" квітня 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

За позовом: приватного підприємства торгової фірми "Ольга і Ко"

до відповідач: акцонерн ого товариства закритого тип у "Експерементальний спортив но-авіаційний центр "Норманд ія"

За участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача:1. Одеської місь кої ради

2. Вик онавчого комітету Одесько ї міської ради

3. Упр авління земельних ресурсів Одеської міської ради

4. ОС ОБА_3

5. ОС ОБА_4

6. ОС ОБА_5

7. ОС ОБА_6

8. ОСО БА_7

9. ОС ОБА_8

10. Приватного підприємств а „Укргеоконсалтінг”

За участю третьої особи , я ка не заявляє самостійних ви мог на предмет спору на сторо ні відповідача : ОСОБА_9

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Головуючий суддя Цісельськи й О.В.

Судді: Панченко О.Л.

Аленін О.Ю.

Представники:

від позивача: ОСОБА_10 - довіреність від 23.07.2010р.;

від відповідача: ОСОБ А_11 - довіреність від 20.09.2010р.;

від третьої особи 1: ОСОБ А_2 - довіреність від 16.12.2010р.;

від третьої особи 2: ОСО БА_2 - довіреність від 16.12.2010р.;

від третьої особи 3: не з' явився;

від третьої особи 4: О СОБА_10 - довіреність від 27.11.2 009р.;

від третьої особи 5: ОСО БА_10 - довіреність від 25.11.2009р. ;

від третьої особи 6: ОСО БА_10 - довіреність від 25.11.2009р. ;

від третьої особи 7: ОСО БА_10 - довіреність від 25.11.2009р. ;

від третьої особи 8: ОСО БА_10 - довіреність від 26.11.2009р. ;

від третьої особи 9: ОСОБ А_10 - довіреність від 25.11.2009р.;

від третьої особи 10: не з' явився;

від третьої особи(ОСОБА _9): ОСОБА_1 - довіреніс ть від 02.12.2010р.

Суть спору: про вста новлення порядку користуван ня земельною ділянкою.

Господарським судом Одес ької області розглядається с права № 12/190-10-5350 за позовом приват ного підприємства торгової ф ірми "Ольга і Ко" до акцоне рного товариства закритого т ипу "Експерементальний спорт ивно-авіаційний центр "Норма ндія" за участю третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні позивача Одеської мі ської ради, Виконавчого комі тету Одеської міської ра ди, Управління земельних рес урсів Одеської міської р ади, ОСОБА_3, ОСОБА_4, О СОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБ А_7, ОСОБА_8 та Приватного підприємства „Укргеоконсал тінг”, а також за участю треть ої особи, яка не заявляє самос тійних вимог на предмет спор у на стороні відповідача ОС ОБА_9 про встановлення поря дку користування земельною д ілянкою.

В судовому засідання 27.04.2011р .представник позивача заявив клопотання про залучення О деської міської ради в якос ті іншого відповідача.

Суд розглянувши наявні мат еріали справи, вважає за необ хідне залучити до участі у сп раві в якості іншого відпові дача Одеську міську раду .

Представники сторін, в судо вому засіданні 27.04.2011р., проти за лучення Одеської місько ї ради в якості іншого відпов ідача не заперечували.

Частиною 1 ст. 24 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни встановлено, що господ арський суд за наявністю дос татніх підстав має право до п рийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за с воєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

З огляду на ті обставини, що Одеська міська рада прий мала участь у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору, на стороні позивачів , у зв' язку з необхідністю її залучення до участі у даній с праві в якості іншого відпов ідача, на думку суду, слід допу стити заміну процесуального статусу Одеської місько ї ради з третьої особи на іншо го відповідача.

У зв'язку з неявкою в судове засідання представни ків третіх осіб та необхідні стю витребування додаткових доказів, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 24,77,86 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Допустити заміну про цесуального статусу Одесь кої міської ради з третьої особи, яка не заявляє самості йних вимог на предмет спору, н а стороні позивачів на іншог о відповідача.

2. Залучити до участі у сп раві в якості відповідача О деську міську раду.

3. Розгляд справи відклас ти на “20” травня 2011 р. о 11:00 год. Зас ідання відбудеться у приміще нні господарського суду Одес ької області в залі № 7, за адре сою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29.

4. Зобов' язати сторони:

Відповідача (ОМР): надати відзив стосовно суті спору в порядку ст.59 ГПК.

Третіх осіб: надати пись мові пояснення стосовно суті спору.

Матеріали, витребуван і ухвалою суду, надати до канц елярії суду за 3 робочих дні до дня розгляду справи.

Явка представників сто рін обов'язкова.

Головуючий суддя Цісельськи й О.В.

Судді: Панченко О.Л.

Аленін О.Ю.

Суддя Цісельський О.В.

Дата ухвалення рішення 27.04.2011
Оприлюднено 11.05.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.12.2010 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону