ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"13" липня 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

Позивач: Приватне підп риємство торгова фірма "Оль га і Ко"

Відповідачі: 1. Акціо нерне товариство закритого т ипу "Експериментальний спорт ивно-авіаційний центр "Норма ндія"

2. Одеська міськ а рада

За участю третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні позивача: 1. Викона вчого комітету Одеської місь кої ради;

2. Управлін ня земельних ресурсів Одеськ ої міської ради;

3. ОСОБА_2 ;

4. ОСОБА_3 ;

5. ОСОБА_4 ;

6. ОСОБА_5 ;

7. ОСОБА_6;

8. ОСОБА_7 ;

9. Приватного під приємства „Укргеоконсалтін г”

За участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і відповідача: ОСОБА_8;

про встановлення поря дку користування земельною д ілянкою.

Колегія суддів господ арського суду Одеської облас ті у складі:

Головуючий суддя: Цісельсь кий О.В.

Судді: Аленін О.Ю .

Панченко О.Л.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_9 - довіреність від 23.07.2010р.

від відповідача 1: ОСОБА_10 - довіреність від 20.09.2010р.

Братов О.К. - голова правління

від відповідача 2: ОСОБА_12 - довіреність від 16.12.2010р.

від третьої особи 1 на сторо ні позивача: не з'явився

від третьої особи 2 на сторо ні позивача: ОСОБА_13 - дов іреність від 18.01.2010р.

від третьої особи 3 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 4 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 5 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 6 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 7 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 8 на сторо ні позивача: ОСОБА_9 - дов іреність від 23.07.2010р.

від третьої особи 9 на сторо ні позивача: не з'явився.

від третьої особи на сторон і відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Поз ивач, приватне підприємство торгова фірма "Ольга і Ко" (надалі - ПП ТФ "Ольга і Ко "), звернувся до господарськог о суду Одеської області з поз овною заявою до . Акціон ерного товариства закритого типу "Експериментальний спо ртивно-авіаційний центр "Нор мандія" (надалі - АТЗТ "Норман дія") в який просить встановит и порядок користування земел ьною ділянкою за адресою АД РЕСА_1 за яким ПП ТФ "Ольга і К0" отримує у користування з емельні ділянки S1, площею 872,5 м2, S2, площею 343,4 м2, S3, площею 726,96 м2 відп овідно до План-схеми об'єкту д ослідження.

Ухвалою господарського с уду від 20.12.2010р. позовну заяву пр ийнято до розгляду, порушено провадження у справі, їй прис воєно № 12/190-10-5350 та справу признач ено до розгляду в засіданні с уду.

Разом із позовом від позива ча надійшло клопотання в які й він просить суд призначити по справі землевпорядну екс пертизу.

У задоволені зазначеного к лопотання судом було відмовл ено з підстав його необґрунт ованості та невідповідності матеріалам справи.

Ухвалою господарського су ду від 04.02.2011р. з метою повноти та всебічності розгляду справи до участі у справі в якості тр етьої особи без самостійних вимог на предмет спору на сто роні позивача за ініціативою суду було залучено приватне підприємство "Укргеоконсалт інг".

14.02.2011р. ухвалою господарськог о суду Одеської області за за явою представника позивача ( вх. № 4750/2011) строк вирішення спор у було продовжено до 04.03.11р.

28.02.2011р. від позивача на адресу суду надійшла заява про змен шення розміру позовних вимог (вх. № 6069/2011) відповідно до якої по зивач просить суд встановити порядок користування земель ною ділянкою за адресою АДР ЕСА_1 за яким ПП ТФ "Ольга і Ко" отримує у користування земельні ділянки S1, площею 872,5м 2 та S2, площею 164,3м2 до заяви про зм еншення розміру позовних вим ог позивачем знов було надан о клопотання про призначення по справі землевпорядної ек спертизи, в якому судом знов б уло відмовлено з підстав нев ідповідності зазначеного кл опотання матеріалам справи т а його необґрунтованості.

28.02.2011р. від відповідача на адр есу суду надійшло клопотання (вх. № 6067/2011) в якому він просить с уд доручити КП ОМБТІ та РОН зд ійснити повну інвентаризаці ю усіх об'єктів нерухомого ма йна, яке знаходиться за адрес ою: АДРЕСА_1 та зробити пер ерахунок ідеальних часток до моволодіння за адресою: АДР ЕСА_1.

В задоволені зазначеного к лопотання судом було відмовл ено з підстав його необґрунт ованості та невідповідності зазначеного клопотання мате ріалам справи.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 28.02.2011р. справу № 12/190-10-5350 з урахуванням її складності призначено до ко легіального розгляду.

Протоколом розподілу спра ви між суддями від 28.02.2011р. за вх. № 10486 було визначено склад колег ії для колегіального розгляд у справи № 12/190-10-5350 у наступному с кладі: головуючий суддя Цісе льський О.В., суддя Панченко О. Л., суддя Железна С.П.

Ухвалою господарським суд ом Одеської області від 28.02.2011р . справу № 12/190-10-5350 було прийнято д о провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя Ці сельський О.В., суддя Панченко О.Л., суддя Железна С.П. та призн ачено до розгляду в судовому засіданні.

22.03.2011р. від ОСОБА_8 на адрес у господарського суду Одеськ ої області надійшла заява (вх . № 8569/2011) про залучення його до уч асті у справі в якості третьо ї особи без самостійних вимо г на предмет спору на стороні відповідача.

Відповідно до розпоряджен ня голови господарського суд у Одеської області від 23.03.2011р. з а № 40-р у зв'язку із перебування м судді Железної С.П. на лікарн яному здійснено заміну судді у складі колегії - з судді Же лезної С.П. на суддю Аленіна О. Ю.

Ухвалою господарським суд ом Одеської області від 23.03.2011р . справу № 12/190-10-5350 було прийнято д о провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя Ці сельський О.В., суддя Панченко О.Л., суддя Аленін О.Ю. та справу призначено до розгляду в суд овому засіданні.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 13.04.2011р. залучено до участі у справі в якості третьої особи без сам остійних вимог на предмет сп ору на стороні відповідача - ОСОБА_8

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 27.04.2011р. за заявою позивача змінено п роцесуальний статус Одесько ї міської ради з третьої особ и без самостійних вимог на пр едмет спору на стороні позив ача на іншого відповідача.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 29.06.2011р. за заявою представника відпо відача 2 (вх. № 19749/2011) строк виріше ння спору було продовжено до 14.07.11р.

Представник позивача уточ нені позовні вимоги підтриму є, просить суд їх задовольнит и.

Представник відповідача 1 - АТЗТ "Нормандія", проти позову заперечує з підстав, викладе них у відзиві на позов (вх. № 2454/20 11).

Представник третіх осіб 3-8 н а стороні позивача - відпові дно до поданої на ім'я господа рського суду Одеської област і заяви (вх. № 18706/2011) позов підтрим ує, просить суд позовні вимог и задовольнити в повному обс язі.

Представник відповідача 2 - ОМР проти позову заперечує з підстав, викладених у поясне ннях на позов (вх. № 19259/2011).

Представник третьої особи 2 на стороні позивача - УЗР по зов не підтримує з підстав, ви кладених у поясненнях на поз ов (вх. № 19259/2011), просить суд у задо волені позову відмовити в по вному обсязі.

Треті особи 1 та 9 на стороні п озивача - Виконавчий коміте т ОМР, та ПП "Геоконсалтінг", бу ли належним чином повідомлен і про час та місце судового ро згляду, що підтверджується к орінцями поштового відправл ення, як є у матеріалах справи , але в судове засідання не з' явилися, про поважність підс тав неявки суд не повідомили , своєї письмової позиції щод о позову суду не надали.

Третя особа на стороні відп овідача - ОСОБА_8, була на лежним чином повідомлена про час та місце судового розгля ду, що підтверджується корін цями поштового відправлення , як є у матеріалах справи, але в судове засідання не з' яви лась, про поважність підстав неявки суд не повідомила, сво єї письмової позиції щодо по зову суду не надала.

Згідно п. 4 Інформаційного л иста Вищого господарського с уду України від 02.06.2006р. № 01-8\1228 та п .11 Інформаційного листа Вищог о господарського суду Україн и від 15.03.2007р. №01-8\123 до повноважень господарських судів не відн есено установлення фактично го місцезнаходження юридичн их осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників суд ового процесу на час вчиненн я тих чи інших процесуальних дій, тому відповідні процесу альні документи надсилаютьс я господарським судом згідно з поштовими реквізитами уча сників судового процесу, ная вними в матеріалах справи.

В процесі розгляду справи з боку учасників судового пр оцесу до суду були надані дод аткові документи, які судом б ули оглянуті у судових засід аннях та долучені до матеріа лів справи в якості документ альних доказів.

Справа розглядається в по рядку ст. 75 Господарського про цесуального кодексу України , за наявними в ній матеріалам и.

Відповідно до ст.85 Господа рського процесуального коде ксу України у судовому засід анні оголошено вступну та ре золютивну частину рішення.

Розглянувши у відкритому с удовому засіданні матеріали справи, заслухавши поясненн я представників сторін, оцін ивши докази які мають значен ня для справи, суд встановив:

АТЗТ "Нормандія" належить н ежитлова будівля з надвірним и спорудами, що знаходиться в АДРЕСА_1 на підставі Свід оцтва про право власності на домоволодіння зі спорудами , виданого Київською районно ю адміністрацією Одеського м іськвиконкому від 29.11.1996р. № 1 та з ареєстр. ОМБТІтаРОН у книзі 3 н еж. на стор. 9 за реєстр.№ 297.

Відповідно до рішення Вико нкому ОМР від 22.11.1997р. за № 751 АТЗТ "Н ормандія" отримало Державний акт на право постійного кори стування земельною ділянкою , площею 0, 5655 га, по АДРЕСА_1 ві д 19.10.1999 року серія II- ОД №003432", що зар еєстрований у Книзі записів державних актів на право пос тійного користування землею за № 72.

23.11.1999р. між АТЗТ "Нормандія" (пр одавець) та ПП ТФ "Ольга і К о" (покупець) було укладено дог овір купівлі-продажу нерухом ого майна, відповідно до п.1. як ого продавець продав, а покуп ець купив 3/25 частин будинку, як ий знаходиться в АДРЕСА_1 та складається в цілому з дво поверхового будинку із спору дами з основної будівлі площ ею 659,0м2, загальною площею 1129,8м2, к орисною площею 1129,8м2 розташова них на земельній ділянці мір ою 0,5655 га. В користування покуп ця надходить із будинку, зазн аченого згідно з поетажним п ланом ОМБТІ та РОН під літеро ю "А", приміщення під індексами : 1- коридор; 2- столова; 3- піщеблок ; 4- підсобка; 5- туалет; 6- вмивальн ик; 15- клас; 26% 13- коридору; 16- корид ор; 17- підсобні приміщення; 18- ка бінет; 19- коридор; 20- кладова та з емельна ділянка розміром 164,3 м 2, яка приєднується до відчужу ваної частки будинку.

Зазначений договір купівл і-продажу було посвідчено пр иватним нотаріусом Одеськог о міського нотаріального окр угу ОСОБА_14 та зареєстров ано в реєстрі за № 4317.

07.09.2000р між АТЗТ "Нормандія" (про давець) та ПП ТФ "Ольга і Ко " (покупець) було укладено угод у про проведення між сторона ми повного розрахунку за дог овором купівлі-продажу від 23.1 1.1999р.

01.09.2000р. між АТЗТ "Нормандія" (пр одавець) та ПП ТФ "Ольга і К о" (покупець) було укладено дог овір купівлі-продажу нерухом ого майна, відповідно до п.1. як ого продавець продав, а покуп ець купив 3/10 частин нежитлово ї будівлі з надвірними спору дами, що знаходиться в АДРЕ СА_1 та складається в цілому з: однієї кам'яної будівлі під літ. "А" основною площею 1129,8м2, "Б,В ,Г" - гаражі; "Д" - сарай; І - мощ ення; № 1-5 - огородження, розта шованих на земельній ділянці площею 2499м2.

У власність покупця перехо дять: 7- технічне приміщення; 12- технічний підвал; 74% 13- коридор; 14,22,23,38- кабінети; 21- харчоблок; 39- за л; 40,41- вбиральні загальною площ ею 334,6м2.

Зазначений договір купівл і-продажу було посвідчено пр иватним нотаріусом Одеськог о міського нотаріального окр угу ОСОБА_15 та зареєстров ано в реєстрі за № 12733.

07.11.2000р між АТЗТ "Нормандія" (про давець) та ПП ТФ "Ольга і Ко " (покупець) було укладено угод у про проведення між сторона ми повного розрахунку за дог овором купівлі-продажу від 01.0 9.2000р.

Рішенням Київського район ного суду м. Одеси від 19.09.2005р. по с праві 2-3668 було виділено в натур і частку в розмірі 21/50, належну ПП ТФ "Ольга і Ко" в домовол одінні, розташованому на зем ельній ділянці площею 5655м2 по АДРЕСА_1, яка складається з н аступних приміщень в будівлі літ. "А": 1- коридор; 2- столова; 3- пі щеблок; 4- підсобне; 5- туалет; 6- вм ивальня; 15- клас; 13,16,19- коридори; 17- підсобне; 18- кабінет; 20- кладова , 7,12- технічні приміщення; 14,22,23,38- к абінети; 39- зал; 40,41- уборні, загал ьною площею 475,1м2. Зазначене ріш ення набуло законної сили.

22.11.2005р. Виконавчим комітетом ОМР на підставі розпорядженн я Київської районної адмініс трації ОМР від 20.10.2005р. за № 1465 було видано ПП ТФ "Ольга і Ко" Св ідоцтво про право власності (САА 428463) на нежилі приміщення № 424 в цілому, які розташовані в АДРЕСА_1.

Зазначене Свідоцтво про пр аво власності було видано за мість двох договорів купівлі -продажу, посвідчених приват ними нотаріусами 23.111999р. № 4317, 01.09.2000р . № 12733, за реєстр. ОМБТІтаРОН 14.12.2001 р., реєстр. №297, стор. 121,.кн.7неж; сто р. 171; кн.11неж.

Право власності ПП ТФ "Оль га і Ко" на нежилі приміщенн я № 424 в цілому, які розташовані в АДРЕСА_1 було зареєстро вано ОМБТІтаРОН 30.11.2005р. за реєст р. № 12986652, номер запису 297 в книзі: 46 - неж-195.

Рішенням господарського с уду Одеської області від 31.05.2007р . по справі № 30-341-06-10491 було визнано АТЗТ "Нормандія" таким, що втр атило право постійного корис тування на земельні ділянки розміром 164,3 м2 та 3/10 частини зем ельної ділянки площею 2499 м2, роз ташовані за адресою: АДРЕСА _1.

Постановою Одеського апел яційного господарського суд у від 10.07.2007р. рішення господарсь кого суду Одеської області в ід 31.05.2007р. по справі № 30-341-06-10491 було з алишено в силі.

Між позивачем та відповіда чем неодноразово погоджувал ися межі земельних ділянок т а схеми відчуження земельних ділянок в зв'язку з укладання м договорів купівлі-продажу, а саме: у 2003р. (т.с.1, а.с. 27-28), у 2004р. (т.с.1, а.с. 31-32) та у 2008р. (т.с.1, а.с. 29-30).

Позивач, посилаючись на те, що він є співвласником домов олодіння за адресою АДРЕСА _1 і на підставі договорів ку півлі-продажу від 23.11.1999р. та 01.09.2000р . має право на отримання у влас ність земельних ділянок розм іром 164,3 м2 та 3/10 від 2499 м2, що склада є у сукупності 914м2 .

Як зазначає позивач його пр аво на отримання вищезазначе них земельних ділянок підтве рджується рішенням господар ського суду Одеської області від 31.05.2007р. по справі № 30-341-06-10491.

Небажання відповідача пер едати позивачу земельні діля нки, що відповідають долі ПП Т Ф "Ольга і Ко" у домоволоді нні та не встановлення у ріше нні господарського суду Одес ької області від 31.05.2007р. по спра ві № 30-341-06-10491 меж та місцезнаходж ення спірних земельних ділян ок, на думку позивача порушую ть його особисті права та охо ронювані законом інтереси, щ о й зумовило звернення до гос подарського суду Одеської об ласті з відповідним позовом.

Дослідивши матеріали спра ви, проаналізувавши норми чи нного законодавства, суд при йшов до висновку про відмову у позові з наступних підстав .

В частині позовних вимог д о Акціонерного товариства за критого типу "Експерименталь ний спортивно-авіаційний цен тр "Нормандія" слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 11 Цивільн ого кодексу України цивільні права та обов' язки виникаю ть із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодав ства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цив ільні права та обов' язки.

Приписи статті 13 Цивільного кодексу України встановлюют ь, що цивільні права особа зді йснює у межах, наданих їй дого вором або актами цивільного законодавства.

Згідно ст. 15 Цивільного код ексу України кожна особа має право на захист свого цивіль ного права в разі його пору шення, невизнання або оспорю вання.

Як встановлено судом та не з аперечується позивачем, між позивачем та відповідачем не одноразово погоджувалися ме жі земельних ділянок та схем и відчуження земельних ділян ок в зв'язку з укладанням дого ворів купівлі-продажу, а саме : у 2003р. (т.с.1, а.с. 27-28), у 2004р. (т.с.1, а.с. 31-32) т а у 2008р. (т.с.1, а.с. 29-30).

Пунктом 34 ст. 26 Закону Україн и "Про місцеве самоврядуванн я в Україні" вирішення питань у сфері регулювання земельн их відносин є винятковою ком петенцією Одеської міської р ади, а саме розпорядження зем лями територіальної громади м. Одеси, надання в користуван ня земель, що відноситься до к омунальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме заяви позивача про залучення співвідповіда ча (т.с.2,а.с.89-90) після набрання си ли рішення господарського су ду Одеської області від 31.05.2007р . по справі № 30-341-06-10491 спірні земел ьні ділянки знову відійшли д о володіння Одеської міської ради.

Таким чином, суд дійшов до в исновку, що позивачем у встан овленому законом поряду не д оведено доказів порушення ві дповідачем прав та охоронюва них інтересів позивача на от римання в користування спірн их земельних ділянок.

В частині позовних вимог, за явлених до Одеської міської ради слід відмовити з наступ них підстав.

В силу статей 5, 7 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Укр аїні є народ. Народ здійснює в ладу безпосередньо і через о ргани державної влади та орг ани місцевого самоврядуванн я. В Україні визнається і гара нтується місцеве самоврядув ання.

Відповідно до частини перш ої статті 13 Конституції Украї ни земля є об' єктом права вл асності Українського народу , від імені якого це право здій снюють органи державної влад и і органи місцевого самовря дування в межах, визначених ч инним законодавством Україн и.

Відповідно до статті 140 Конс титуції України місцеве само врядування здійснюється тер иторіальною громадою в поряд ку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через ор гани місцевого самоврядуван ня: сільські, селищні, міські р ади та їх виконавчі органи.

Відповідно до ст. 83 Земельн ого кодексу України (надалі - ЗК України) землі, які належат ь на праві власності територ іальним громадам сіл, селищ, м іст, є комунальною власністю . У комунальній власності пер ебувають усі землі в межах населених пунктів, крім зе мель приватної та державної власності, а також земельні д ілянки за їх межами, на яких ро зташовані об'єкти комунально ї власності.

Частина 1 ст. 82 ЗК України ви значає, що юридичні особи (зас новані громадянами України а бо юридичними особами Україн и) можуть набувати у власніст ь земельні ділянки для здійс нення підприємницької діяль ності у разі, зокрема:

а) придбання за договором ку півлі-продажу, ренти, даруван ня, міни, іншими цивільно-прав овими угодами;

г) виникнення інших підстав , передбачених законом.

Відповідно до ст. 116 ЗК Україн и громадяни та юридичні особ и набувають права власності та права користування зем ельними ділянками із земель державної або комунальної вл асності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визнач ених цим Кодексом, або за р езультатами аукціону.

Набуття права власності гр омадянами та юридичними особ ами на земельні ділянки, на як их розташовані об'єкти, які пі длягають приватизації, відбу вається в порядку, визначено му частиною першою статті 128 ц ього Кодексу.

2. Набуття права на землю гро мадянами та юридичними особа ми здійснюється шляхом перед ачі земельних ділянок у влас ність або надання їх у корист ування.

3. Безоплатна передача земел ьних ділянок у власність гро мадян провадиться у разі:

а) приватизації земельних д ілянок, які перебувають у кор истуванні громадян;

б) одержання земельних діля нок внаслідок приватизації д ержавних і комунальних сільс ькогосподарських підприємс тв, установ та організацій;

в) одержання земельних діля нок із земель державної і ком унальної власності в межах н орм безоплатної приватизаці ї, визначених цим Кодексом.

4. Передача земельних діляно к безоплатно у власність гро мадян у межах норм, визначени х цим Кодексом, провадиться о дин раз по кожному виду викор истання.

5. Надання у користування земельної ділянки, що перебу ває у власності або у користу ванні, провадиться лише післ я вилучення (викупу) її в поряд ку, передбаченому цим Кодекс ом.

Відповідно до приписів п. е ст. 141 ЗК України підставами пр ипинення права користування земельною ділянкою є: набутт я іншою особою права власнос ті на жилий будинок, будівлю а бо споруду, які розташовані н а земельній ділянці.

Як вбачається із матеріалі в справи, рішенням господарс ького суду Одеської області від 31.05.2007р. по справі № 30-341-06-10491 було визнано АТЗТ "Нормандія" таки м, що втратило право постійно го користування на земельні ділянки розміром 164,3 м2 та 3/10 час тини земельної ділянки площе ю 2499 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Проте, позивач не надав суд у належних та припустимих до казів того, що по-перше, наявно сті чи скасування державної реєстрації Державного акту н а право постійного користува ння земельною ділянкою ( яка є предметом судового розгляду ) , площею 0, 5655 га, по АДРЕСА_1 в ід 19.10.1999 року серія II- ОД №003432, видан ого АТЗТ "Експериментальний спортивно-авіаційний центр " Нормандія" або внесення будь -яких змін до нього; по-друге, п озивач набув право користува ння на земельні ділянки, прав о на постійне користування я кими було припинено за рішен ням суду.

В обґрунтування своїх поз овних вимог позивач посилаєт ься на приписи ст. 377 Цивільног о кодексу України та ст. 120 Земе льного кодексу України.

Відповідно до ст.377 Цивільно го кодексу України до особи, я ка набула право власності на житловий будинок (крім багат оквартирного), будівлю або сп оруду, переходить право влас ності, право користування на земельну ділянку, на якій вон и розміщені, без зміни її ціль ового призначення в обсязі т а на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переход ить у зв'язку з переходом прав а власності на житловий буди нок, будівлю або споруду, є іст отними умовами договору, яки й передбачає набуття права в ласності на ці об'єкти (крім ба гатоквартирних будинків).

Стаття 120 ЗК України встано влює, що у разі набуття права в ласності на жилий будинок, бу дівлю або споруду, що перебув ають у власності, користуван ні іншої особи, припиняється право власності, право корис тування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкт и. До особи, яка набула право в ласності на жилий будинок, бу дівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що пере буває у власності іншої особ и, переходить право власност і на земельну ділянку або її ч астину, на якій вони розміщен і, без зміни її цільового приз начення.

2. Якщо жилий будинок, будівл я або споруда розміщені на зе мельній ділянці, що перебува є у користуванні, то в разі набуття права власності на ц і об'єкти до набувача переход ить право користування земел ьною ділянкою, на якій вони ро зміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попе реднього землекористувача .

3. У разі переходу права влас ності на будинок або його час тину від однієї особи до іншо ї за договором довічного утр имання право на земельну діл янку переходить на умовах, на яких ця земельна ділянка нал ежала попередньому землевла снику (землекористувачу).

4. У разі набуття права власн ості на жилий будинок, будівл ю або споруду кількома особа ми право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власност і жилого будинку, будівлі або споруди.

5. У разі набуття права власн ості на жилий будинок, будівл ю або споруду фізичними або ю ридичними особами, які не мож уть мати у власності земельн их ділянок, до них переходить право користування земельно ю ділянкою, на якій розташова ний жилий будинок, будівля аб о споруда, на умовах оренди.

6. Істотною умовою договору, який передбачає набуття пра ва власності на жилий будино к, будівлю або споруду, є кадас тровий номер земельної ділян ки, право на яку переходить у з в'язку з набуттям права власн ості на ці об'єкти.

Укладення договору, який п ередбачає набуття права влас ності на жилий будинок, будів лю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину з емельної ділянки, здійснюєть ся після виділення цієї част ини в окрему земельну ділянк у та присвоєння їй окремого к адастрового номера.

У разі набуття права власно сті на жилий будинок (крім баг атоквартирного), який розташ ований на землях державної а бо комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи, та необхідності поділу земельної ділянки пл оща земельної ділянки, що фор мується, не може бути меншою, н іж максимальний розмір земел ьних ділянок відповідного ці льового призначення, визначе них статтею 121 Земельного коде ксу України (крім випадків, ко ли формування земельної діля нки в такому розмірі є неможл ивим).

Також, дана позиція зазначе на і в п. 2.10. Постанови Пленуму В ГСУ від 17.05.2011 р. № 6 відповідно до якого, новий власник земельн ої ділянки не звільняється в ід необхідності оформленн я права на земельну ділянк у відповідно до законодавств а.

Матеріалами справи встано влено, що земельна ділянка на який розташовані придбані п озивачем нежитлові приміщен ня знаходиться у відповідача на праві постійного користу вання.

Відповідно до ч. 2 ст. 92 ЗК Укра їни права постійного користу вання земельною ділянкою із земель державної та комуналь ної власності набувають:

а) підприємства, установи та організації, що належать до д ержавної та комунальної влас ності;

б) громадські організації і нвалідів України, їх підприє мства (об'єднання), установи та організації;

в) релігійні організації Ук раїни, статути (положення) яки х зареєстровано у встановлен ому законом порядку, виключн о для будівництва і обслугов ування культових та інших бу дівель, необхідних для забез печення їх діяльності.

Таким чином, суд дійшов висн овку, що позивач позбавлений права отримати спірні земел ьні ділянки в постійне корис тування, проте, позивач не поз бавлений оформити землекори стування спірними земельним и ділянками шляхом придбання їх у власність або отримання їх в оренду відповідно до при писів Земельного кодексу Укр аїни.

У відповідності до ст. 93 ЗК Ук раїни право оренди земельної ділянки - це засноване на дого ворі строкове платне володін ня і користування земельною ділянкою, необхідною орендар еві для провадження підприєм ницької та іншої діяльності.

2. Земельні ділянки можуть п ередаватися в оренду громадя нам та юридичним особам Укра їни, іноземним громадянам і о собам без громадянства, іноз емним юридичним особам, міжн ародним об'єднанням і органі заціям, а також іноземним дер жавам.

3. Не підлягають передачі в о ренду земельні ділянки, штуч но створені у межах прибереж ної захисної смуги чи смуги в ідведення, на землях лісогос подарського призначення та п риродно-заповідного фонду, щ о перебувають у прибережній захисній смузі водних об'єкт ів, або на земельних ділянках дна водних об'єктів.

4. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостро ковою - не більше 50 років.

5. Право оренди земельної ді лянки може відчужуватися, у т ому числі продаватися на зем ельних торгах, а також переда ватися у заставу, спадщину, вн оситися до статутного фонду власником земельної ділянки - на строк до 50 років, крім випа дків, визначених законом.

6. Орендована земельна ділян ка або її частина може за згод ою орендодавця передаватись орендарем у володіння та кор истування іншій особі (субор енда).

7. Орендодавцями земельних д ілянок є їх власники або упов новажені ними особи.

8. Відносини, пов'язані з орен дою землі, регулюються закон ом.

Згідно із ч. 1, 3 ст. 124 Земельног о кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності , здійснюється на підставі рішення відповідного орг ану виконавчої влади або о ргану місцевого самоврядува ння шляхом укладення договор у оренди земельної ділянки .

Відповідно до ст. 16 Закону Ук раїни "Про оренду землі" особа , яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель де ржавної або комунальної влас ності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи о ргану місцевого самоврядува ння за місцем розташування з емельної ділянки заяву (клоп отання). При цьому розгляд зая ви (клопотання) і надання земе льної ділянки в оренду прово дяться у порядку, встановлен ому Земельним кодексом Украї ни.

Відповідно до Положення пр о Одеське міське управління земельних ресурсів, затвердж еного рішенням Одеської місь кої ради № 20-V від 27.06.2006р., Одеське м іське управління земельних р есурсів є виконавчим органо м Одеської міської ради, осно вним завданням якого є забез печення реалізації повноваж ень Одеської міської ради в г алузі земельних правовіднос ин. При цьому до функцій Одесь кого міського управління зем ельних ресурсів відноситьс я виконання повноважень із н адання під забудову та для ін ших потреб земельних ділянок у користування громадянам т а юридичним особам; перевірк а, оформлення, реєстрація та п ідготовка документів, що пос відчують право оренди земель ної ділянки, а також розгляд с карг, звернень і заяв громадя н, організацій та підготовка відповідей на них.

Як зазначає позивач, на вико нання наведених положень, ві н у 2004р. звертався до Одеського міського управління земельн их ресурсів із заявою про роз гляд документів для оформлен ня землекористування.

З пояснень представника УЗ Р судом встановлено, що для ви рішення питання про можливіс ть надання, у встановленому з аконом порядку, ОМР згоди на р озробку землевпорядної доку ментації щодо оформлення док ументів на землекористуванн я позивачем, його заява була с керована до підрядної органі зації ПП "Укргеоконсалтінг".

Станом на час розгляду спра ви в суді, позивачем згода ОМР на розробку землевпорядної документації щодо оформленн я документів на землекористу вання не отримана. Зазначене позивачем не оспорюється.

Стаття 128 ЗК України визнача є, зокрема, що продаж громадян ам і юридичним особам земель них ділянок державної (крім з емельних ділянок, на яких роз ташовані об'єкти, які підляга ють приватизації) та комунал ьної власності для потреб, ви значених цим Кодексом, прова диться місцевими державними адміністраціями, Радою міні стрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх по вноважень. Громадяни та юрид ичні особи, зацікавлені у при дбанні земельних ділянок у в ласність, подають заяву (клоп отання) до відповідного орга ну виконавчої влади або сіль ської, селищної, міської ради чи державного органу приват изації. У заяві (клопотанні) за значаються місце розташуван ня земельної ділянки, її ціль ове призначення, розміри та п лоща, а також згода на укладен ня договору про оплату аванс ового внеску в рахунок оплат и ціни земельної ділянки.

Доказів звернення до Одесь кої міської ради з приводу ви купу частини земельної ділян ки, пропорційної частки пози вача у домоволодінні за адре сою АДРЕСА_1 позивач суду не надав.

Крім того, відповідно до ст . 358 ЦК України право спільної ч асткової власності здійснює ться співвласниками за їхньо ю згодою. Співвласники можут ь домовитися про порядок вол одіння та користування майно м, що є їхньою спільною частко вою власністю. Кожен із співв ласників має право на наданн я йому у володіння та користу вання тієї частини спільного майна в натурі, яка відповіда є його частці у праві спільно ї часткової власності.

Частина 4 ст. 358 ЦК України наг олошує про необхідність наяв ності нотаріально-посвідчен ого договору щодо порядку ко ристування та володіння спіл ьним майном.

В позивній заяві позивач по силається на узгодження поря дку користування спірними зе мельними ділянками з третіми особами по справі, які є співв ласниками частин домоволоді ння, розташованого на земель ній ділянці у АДРЕСА_1, зок рема: гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7

В той же час позивач не нада в суду належних доказів того , що треті особи по справі, виз начені ним як співвласники д омоволодіння за адресою АД РЕСА_1 відносяться до всі х співвласників домоволо діння за адресою: АДРЕСА_1 .

Стаття 88 ЗК України зокрем а визначає, що володіння, ко ристування та розпорядже ння земельною ділянкою, що пе ребуває у спільній частковій власності, здійснюються з а згодою всіх співвласників згідно з договором, а у раз і недосягнення згоди - у судов ому порядку.

Позивачем не надано суду до казів укладення нотаріально посвідченого договору щодо порядку користування земель ною ділянкою на якій розташо ване домоволодіння за адресо ю АДРЕСА_1.

Частиною 4 ст. 120 Земельного кодексу України, передбачено , що у разі набуття права власн ості на жилий будинок, будівл ю або споруду кількома особа ми право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власност і жилого будинку, будівлі або споруди.

Відповідно до Роз'яснень Пл енуму Верховного Суду Україн и в п. 18 "ґ" постанови від 16 квітня 2004 року № 7 "Про практику застос ування судами земельного зак онодавства при розгляді циві льних справ", у разі переходу п рава власності на будівлі та споруди до кількох осіб прав о на земельну ділянку визнач алось пропорційно часткам ос іб у вартості будівлі та спор уди, якщо інше не передбачено в договорі відчуження остан ніх.

Таким чином, стаття 120 ЗК Укра їни не передбачає автоматичн ого переходу права власності на земельну ділянку у зв'язку з переходом права власності на розташовані на ній будівл і чи споруди і не передбачає з вільнення від здійснення пер едбаченої законом процедури оформлення такого права.

Статтею 125 Земельного кодек су України визначено, що прав о власності на земельну діля нку, а також право постійно го користування та право о ренди земельної ділянки вини кають з моменту реєстрації ц их прав.

Як встановлено судом, позив ачем - ПП ТФ "Ольга і Ко" док ументи на землекористування частиною земельної ділянки, по АДРЕСА_1 у встановлено му законом порядку не оформл ені, землекористування здійс нюється в порушення вимог ст .125, 126 Земельного кодексу Украї ни, а саме без документів, що п освідчують відповідне право .

Відповідно до вимог ст.ст .32, 33 Господарського процесуал ьного кодексу України, кожна сторона повинна довести ті о бставини, на які вона посилає ться як на підставу своїх вим ог і заперечень. Докази подаю ться сторонами та іншими уча сниками судового процесу. Пр и цьому, доказами у справі є бу дь-які фактичні дані, на підст аві яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи від сутність обставин, на яких ґр унтуються вимоги і заперечен ня сторін, а також інші обстав ини, які мають значення для пр авильного вирішення господа рського спору.

Згідно зі ст. 43 Господарськ ого процесуального кодексу У країни господарський суд оці нює докази за своїм внутрішн ім переконанням, що ґрунтуєт ься на всебічному, повному і о б'єктивному розгляді в судов ому процесі всіх обставин сп рави в їх сукупності, керуючи сь законом.

Підсумовуючи вищенаведене , суд прийшов до висновку, що п озовні вимоги ПП ТФ "Ольга і Ко" є незаконними, необґрун тованими, спростовуються мат еріалами справи, а тому таким и що не підлягають задоволен ню.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 75, 82-85 ГП К України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволені поз ову відмовити повністю.

Рішення господарсько го суду Одеської області наб ирає чинності у порядку ст.85 Г ПК України.

Рішення підписане 18.07.2011р.

Головуючий суддя: О. Цісельський

Судді: О. Аленін

О. Панченко

.

Суддя Цісельський О.В.

Дата ухвалення рішення 13.07.2011
Оприлюднено 25.07.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону