ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

Вищий господарський су д України у складі колегії су ддів :

головуючого судді Чернова Є.В.,

суддів Палій В.М.,

Цвігун В.Л.,

розглянув касаційну скар гу

1. приватного підпр иємства торгової фірми "Ольг а і Ко";

2. ОСОБА_1;

3. ОСОБА_2;

4. ОСОБА_3;

5. ОСОБА_4;

6. ОСОБА_5;

7. ОСОБА_6;

на ухвалу від 22.08.2011 р. Одеського апеляц ійного господарського суду

у справі №12/190-10-5350 господарського суду Одеської області

за позовом Приватного підприємства т оргової фірми "Ольга і Ко"

до 1. Акціонерного то вариства закритого типу "Екс периментальний спортивно-ав іаційний центр "Нормандія";

2. Одеської міської ра ди

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних ви мог на предмет спору на сторо ні позивача:

1. Виконавчого комі тету Одеської міської ради;

2. Управління земел ьних ресурсів Одеської міськ ої ради;

3. Приватного підприєм ства "Укргеоконсалтінг"

4. ОСОБА_1;

5. ОСОБА_2;

6. ОСОБА_3;

7. ОСОБА_4;

8. ОСОБА_5;

9. ОСОБА_6;

за участю третьої особи, я ка не заявляє самостійних ви мог на предмет спору на сторо ні відповідача: ОСОБА_7

про встановлення порядку кори стування земельною ділянкою

за участю представників:

позивача: ОСОБА_8, що д іє на підставі довіреності в ід 31.10.2011 б/н; ОСОБА_9, що діє на підставі довіреності від 31.10.201 1 б/н;

відповідачів: не з'явилися;

третіх осіб: не з'явилися;

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Одеського апе ляційного господарського су ду від 22.08.2011 (судді Л. Поліщук, Л. Б андура, В. Туренко) відмовлено приватному підприємству тор говій фірмі "Ольга і Ко" у відн овленні пропущеного процесу ального строку для подачі ап еляційної скарги у зв'язку з т им, що причина пропуску строк у не є поважною.

Не погоджуючись із прийнят ою у справі ухвалою приватне підприємство торгова фірма "Ольга і Ко" - позивач у справі та ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОС ОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - треті особи у сп раві, звернулися із касаційн ою скаргою, в якій просять ска сувати ухвалу Одеського апел яційного господарського суд у від 22.08.2011, посилаючись на пору шення апеляційним судом норм процесуального права, зокре ма ст. 53,93 ГПК України. Вважає, що те, що представником апелянт а повний текст оскаржуваного рішення отримано 21.07.2011 - є поваж ною причиною пропуску строку . Також, у касаційній скарзі ск аржником зазначено, що його п редставник знаходився у коро ткостроковому відрядженні т а, у зв'язку з цим, пропустив ст рок на оскарження рішення су ду.

Ознайомившись з матеріала ми та обставинами справи на п редмет надання їм попереднім и судовими інстанціями належ ної юридичної оцінки та повн оти встановлення обставин, д отримання норм процесуально го права, згідно з вимогами ст .1115 Господарського процесуаль ного кодексу України, колегі я суддів дійшла висновку, що к асаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підс тав.

Апеляційним судом встанов лено, що рішення господарськ ого суду від 13.07.2011 у даній справ і було оформлене відповідно до вимог статті 84 Господарськ ого процесуального кодексу У країни 18.07.2011 р. Отже, апеляційну скаргу згідно із статтею 93 Го сподарського процесуальног о кодексу України слід було п одати до 28.07.2011 р. включно.

Згідно із реєстраційним шт емпелем місцевого господарс ького суду апеляційна скарга подана до канцелярії суду 16.08.2 011р., тобто з пропущенням строк у, встановленого для її подан ня. Скаржник, обґрунтовуючи п ричини пропуску зазначеного строку, послався на отриманн я копії оскаржуваного рішенн я 21.07.2011 р.

Представник ПП ТФ “Ольга і К о” 13.07.2011 був присутній в судовом у засіданні при прийнятті рі шення. 18.07.2011 р. він звернувся до г осподарського суду Одеської області із заявою про видачу копії рішення від 13.07.2011 р. (т.3, а.с. 57) та отримав її 20.07.2011 р., про що є в ідповідна розписка в матеріа лах справи (т.3, а.с.56, зворотній б ік).

За встановлених обставин к олегія суддів зазначає насту пне.

Вищий господарський суд Ук раїни у пункті 1 інформаційно го листа від 15 березня 2007 року з а №01-8/123 "Про деякі питання практ ики застосування норм Господ арського процесуального код ексу України, порушені у допо відних записках про роботу г осподарських судів у 2006 році" н а запитання, чи достатньо для вирішення господарським суд ом питання про відновлення п роцесуального строку самого лише клопотання про це або на явність поважної причини про пуску строку має бути доведе на, відповів так. Згідно з част иною першою статті 53 Господар ського процесуального кодек су України за заявою сторони , прокурора чи з своєї ініціат иви господарський суд може в изнати причину пропуску вста новленого законом процесуал ьного строку поважною і відн овити пропущений строк. Отже , наведена норма пов'язує м ожливість відновлення проце суального строку з обов'язко вою наявністю поважної причи ни (чи причин) пропуску відпов ідного строку. Це стосуєт ься й тих випадків, коли таке в ідновлення здійснюється з ін іціативи господарського суд у, що має зазначити відповідн у причину (причини) в судовому рішенні, в якому йдеться про в ідновлення строку. Якщо відн овлення процесуального стро ку здійснюється за заявою ст орони чи прокурора, заявн ик повинен обґрунтувати пова жність причини (причин) пропу ску строку, в разі необхіднос ті - з поданням доказів цього з а загальними правилами розді лу V Господарського процесуа льного кодексу України.

Зважаючи на викладене, коле гія суддів погоджується з ви сновком апеляційного суду пр о те, що скаржник, отримавши по вний текст рішення 20.07.2011 р., мав м ожливість своєчасно звернут ися із апеляційною скаргою н а рішення місцевого господар ського суду, а тому, причина пр опуску процесуального строк у на апеляційне оскарження с удового рішення, зазначена с каржником (отримання рішення 21.07.2011р.), не є поважною. 8 днів дос татньо для оформлення апеляц ійної скарги та звернення в у становлений чинним законода вством строк.

Додатково, колегія суддів з вертає увагу скаржника на те , що в касаційній та апеляційн ій скаргах ним отримано повн ий текст оскаржуваного рішен ня 21.07.2011. Зазначене не відповіда є дійсності. Відповідно до ма теріалів справи, повний текс т оскаржуваного рішення отри мано представником скаржник а 20.07.2011 р., про що є відповідна роз писка в матеріалах справи (т.3, а.с.56, зворотній бік).

Інших причин пропуску стро ку приватним підприємством т орговою фірмою "Ольга і Ко" в а пеляційній скарзі не наведен о.

Посилання скаржника на те, що пропуск строку на подання апеляційної скарги обумовле ний тим, що його представник з находився у короткостроково му відрядженні колегія судді в до уваги не приймає, оскільк и вказана обставина не дослі джувалася апеляційним судом , а дослідження нових доказів виходить за межі повноважен ь касаційної інстанції, вста новлені ст. 1117 ГПК України.

З огляду на викладене колег ія суддів дійшла висновку, що постанову прийнято при прав ильному застосуванні норм пр оцесуального права, а тому пі дстави для її скасування від сутні.

Керуючись ст.ст.1115, 1117, 1119, 11113 Госп одарського процесуального к одексу України, - Вищий господ арський суд України, -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу прив атного підприємства торгово ї фірми "Ольга і Ко", ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБ А_4., ОСОБА_5, ОСОБА_6 зал ишити без задоволення, а ухва лу Одеського апеляційного го сподарського суду від 22.08.2011 у сп раві №12/190-10-5350 - без змін.

Головуючий, суддя Є. Чернов

Судді: В. Палій

В. Цвігун

Дата ухвалення рішення 01.11.2011
Оприлюднено 07.11.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону