ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

РІШЕННЯ

Справа № 2 -1860/2009

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2009 р. І ндустріальний районний су д м. Дніпропетровська

у складі: головуючо го судді - Слюсар Л.П.

при секретарі - Кудряшовій Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі су ду в м. Дніпропетровську циві льну справу за позовною заяв ою ОСОБА_1 до Відкритого а кціонерного товариства « Вид авництво « Зоря» Корпоратив ного підприємства ДАК «Укрви давполіграфія», Товариства з обмеженою відповідальніс тю « Юридична фірма «Правник », треті особи: ОСОБА_2, Благ одійний фонд « НАШ ДІМ - ДНІПРО ПЕТРОВСЬК» про захист честі , гідності, ділової репутації , -

ВСТАНО ВИВ :

Позивач в квітні 2009 року звернувся до суду з позовною заявою до Відкритого акціон ерного товариства « Видавниц тво « Зоря» Корпоративного п ідприємства ДАК «Укрвидавпо ліграфія», Товариства з обм еженою відповідальністю « Юр идична фірма «Правник», трет і особи: ОСОБА_2, Благодійн ий фонд « НАШ ДІМ-ДНІПРОПЕТРО ВСЬК» про захист честі, гідн ості, ділової репутації. В обґ рунтування своїх вимог пози вач в позовній заяві і предс тавник в судовому засіданні посилався на те, що 10 квітня 2009 р оку у всеукраїнській газеті “ Днепр вечерний” №53 (11909) на пе ршій та третій сторінці бул о опубліковано статтю, яка мі стить недостовірну інформац ію про позивача, а саме у статт і під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 , звучало на сессии горсовета из уст депутатов», видавник редакція та автор статті О СОБА_3 поширили негативну і нформацію, яка відповідно до ст. 277 ЦК України є недостовірн ою інформацією. Поряд з цією назвою опубліковано фотогр афію ( фото ОСОБА_4), на якій відображено позивача та деп утата Дніпропетровської мі ської ради ОСОБА_2 Під фот ографією міститься підпис ( м овою оригіналу): «Комбинатор ы из фонда « Наш дом - Днепро петровск» який має запис яв но негативного характеру. По -друге напис під фотографією опублікованої на першій ст орінці: « Комбинаторы из фонд а « Наш дом - Днепропетровск » ОСОБА_1 ( слева) и ОСО БА_2 развернули предвиборну ю компанию за бюджетные день ги » - також є недостовірною і нформацією, оскільки Дніпро петровська територіальна в иборча комісія не оголошува ла початок виборчого процесу , а тому позивач ніяким чином н е міг витратити бюджетні кош ти на передвиборчу компанію. По третє у статті зазначено: « После публикации в « Днепр е вечернем» ( см. «ДВ» от 7 апрел я) депутаты горсовета прове ли собственное расследовани е деятельности депутата О СОБА_1 обнаружили шокирующи е результаты « благотворите льности» лидера фонда « Наш д ом - Днепропетровск». Дана ін формація є недостовірною, ос кільки жодних розслідувань д епутатами Дніпропетровсько ї міської ради не проводилос ь, відповідно до діючого зак онодавства не передбачено т акої форми роботи депутата м іської ради або їх об' єднан ь як проведення розслідуван ня. Також в статті зазначено « Речь идет о так называемых «депутатских» денежных сре дствах, выделяемых из городс кого бюджета на выполнение н аказов избирателей. Однако п ока другие колеги по депцеху старались решить злободнев ные проблемы жителей своих о кругов, депутат ОСОБА_1 тр атил бюджетные деньги по соб ственному, весьма странному разумению. Решив не заморачи ваться на ремонтах крыш и по дъездов, ОСОБА_1 пошел по п ути наименьшего сопротивле ния и наибольшей политическ ой отдачи. Средства городско го бюджета он направил на зак упку медоборудования, котор ое потом с большой помпой под вспышки камер передавал в л ечебное учреждение, выдавая их за …. подарки от возглавля емого им благотворительного фонда « Наш дом - Днепропет ровск». Не постеснялся даже л ейблы с логотипом «НДД» на ка ждый анализатор или ингалят ор прикрепить». Зазначена ін формація є недостовірною і п ідлягає спростуванню, оскіль ки депутат Дніпропетровськ ої міської ради не має юриди чної можливості, як вказано в статті спрямовувати кошти « по власному розумінню», оскі льки направлення коштів на н акази виборців є чітко визн аченою процедурою, яка прохо дить погодження і кошти спря мовує не сам депутат. Окрім закупівлі медичного обладн ання за кошти місцевого бюдж ету, ОСОБА_1 як учасник Бл агодійного фонду « НАШ ДІМ - ДНІПРОПЕТРОВСЬК» ініціюва в програми, а фонд здійснював закупівлю іншого медичного обладнання на потреби лікув альних закладів міста. Саме т ому автор у статті навів непр авдиву інформацію, явно пере крутив факти та надав інформ ацію, яка порушує особисті не майнові права, честь, гідніст ь та ділову репутацію позива ча.

В статті зазначено: « Как ок азалось, за прошлый год депут ат ОСОБА_1 потратил почти 45 тысяч грн. средств налогопла тельшиков на закупку медобор удования, которое затем вруч алося медучреждениям город а. Именно по такой шулерской схеме была проведена закупк а кардиографа для детской бо льницы №3 ( 5650 грн.), ингаляторов в горбольницу №14 ( 4200грн.), аналі затора мочи для поликлиники №1 и т.д.». Автор статті явно пе рекрутив факти, а згодом наві в негативну і недостовірну і нформацію про те, що схема ви трачання коштів на накази ви борців є « шулерською». Кожни й депутат Дніпропетровської міської ради має право витра чати кошти на накази виборці в у розмірах визначених Дніп ропетровською міською радою . 45 тис. грн. були визначені, як к ошти, які позивач, як депутат мав обов' язок витратити на накази виборців.

Зазначена публікація під н азвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 звуч ало на сессии горсовета из ус т депутатов», яка опублікова на 10 квітня 2009 року у всеукраїн ській щоденній газеті « Днеп р вечерний», у №53 (11909) містить не гативну інформацію про особу позивача, принижує його чест ь і гідність та ділову репута цію. Просили: визнати недост овірною інформацію, поширен у Товариством з обмеженою ві дповідальністю « Юридична ф ірма Правник» ( 49038, м. Дніпропет ровськ, вул. Столярова, б.1, код Є ДРПОУ 33669201) 10 квітня 2009 року у всеу країнській щоденній газеті « Днепр вечерний», у №53 (11909) у стат ті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ _3, звучало на сессии горсове та из уст депутатов», відносн о ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, і.п.н . НОМЕР_1); припинити дії по друку, печаті та публікації Товариством з обмеженою від повідальністю «Юридична фір ма «Правник» ( 49038, м. Дніпропетр овськ, вул. Столярова, б.1, код Є ДРПОУ 33669201) та Відкритим акціон ерним товариством «ВИДАВНИЦ ТВО «ЗОРЯ» Корпоративного пі дприємства ДАК «Укрвидавпол іграфія» (49051, м. Дніпропетровсь к, вул.Журналістів, б.7, код ЄДРП ОУ 05905591) фотографій ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1) бе з його згоди; зобов' язати Т овариством з обмеженою відп овідальністю «Юридична фір ма «Правник» ( 49038, м. Дніпропетр овськ, вул. Столярова, б.1, код ЄД РПОУ 33669201) у наступному номері всеукраїнській щоденній газ еті « Днепр вечерний» з дня на брання рішення законної сили спростувати недостовірну і нформацію щодо ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1), шл яхом опублікування на першій та третій сторінці повного т ексту рішення суду; заборон ити Відкритому акціонерном у товариству « Видавництво « Зоря» корпоративного підпри ємства ДАК « Укрвидавполігра фія» (49051, м. Дніпропетровськ, ву л. Журналістів, б.7, код ЄДРПОУ 05 905591) друкувати матеріали у все українській щоденній газет і « Днепр вечерний», у яких мі ститься інформація про ОСО БА_1 ( АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕ Р_1) без його згоди та стягну ти солідарно із відповідачів на користь ОСОБА_1 судові витрати по справі.

Представник відповідача ВАТ « Видавництво “ Зоря»” в судовому засіданні позовні в имоги не визнав в повному обс язі. Вказавши, що їх підприєм ство є виготовлювачем газет ної продукції, а саме здійсн ює виготовлення замовленог о тиражу видання. Сучасні тех нологічні процеси друку газе ти ідуть з використанням суч асних технологій: надання ви давцем набраних і зверстани х шпальт газет у електронном у виді в файлах мережею інтер нет, це виключає втручання в иготовлювача ( ВАТ Видавниц тво « Зоря» ) в матеріали нада ні підприємству для друку га зет. Їх робота полягає в тому , щоб вивести шпальта на спец іальну фотоплівку, змонтуват и з неї на спеціальному матер іалі ( астролог), з нього виго товити з допомогою хімічних процесів на спеціальних пла стинах печатні форми ( метале ві) та надати ці форми на друк арські станки, де вже піде пе чатання газет. Відповідно до договору між ними, як виготов лювачем продукції і ТОВ « Юр идична фірма Правник», як вид авець, виготовлювач не несе в ідповідальності за зміст, до стовірність і невідповідніс ть вимогам діючого законода вства матеріалів «Видавця» , що містяться у виготовленій відповідно до договору газе тній продукції. Цензура друк ованих засобів масової інфор мації заборонена. Ставши пуб лічною людиною ( депутатом Дн іпропетровської міської рад и) ОСОБА_1 повинен був знат и, що оскільки публічні діячі здійснюють публічну владу н а місцевому, регіональному р івнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та пог одилися « виставляти» себе на публічне політичне обгов орення, то вони підлягають ре тельному громадському контр олю і потенційно можуть зазн ати гострої та сильної грома дської критики у засобах мас ової інформації з приводу то го, як вони виконували або вик онують свої функції. При цьом у зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захис ту своєї репутації та інших п рав порівняно з іншими особа ми. У зв' язку з цим, межа допу стимої критики щодо політичн ого діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окр емої пересічної особи. Публі чні особи неминуче відкриваю ться для прискіпливого висві тлення її слів та вчинків і по винні це усвідомлювати. Вваж ає вимоги позивача до ВАТ « В идавництво «Зоря» не законн ими. Просили в позові відмови ти.

Представник відповідача Т ОВ « Юридична фірма «Правник » в судовому засіданні позов ні вимоги не визнав в повному обсязі. Вважають позовну зая ву безпідставною, не обґрунт ованою та такою, що не підляг ає задоволенню. Інформація, викладена в статті, озвучува лася на зустрічі депутатів м іської ради ( ОСОБА_5, ОСО БА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9) з начальником місь кого управління охороні здор ов' я ОСОБА_10, також вона п оширювалася на засіданні міс ькради, на багатьох місцевих телеканалах, тому поширювач ем інформації є міська рада та її депутати. Забороняєтьс я втручання у професійну ді яльність журналістів. Ніхт о не може бути притягнутий до відповідальності за висловл ення оціночних суджень, оцін очні судження не підлягають спростуванню та доведенню ї х правдивості. Фотографія п озивача була зроблена під ча с заходу публічного характе ру, тобто в приміщенні під час проведення сесії - на що згод а на знімання не потрібна, ос кільки позивач виконував в п риміщенні міської ради свої обов' язки, як публічна особ а. Просив в задоволені позову відмовити.

Представник третьої особи ОСОБА_2, діючий на підстав і довіреності, в судовому зас іданні просив позов задовол ьнити.

Представник третьої особи Благодійного Фонду «НАШ ДІМ - ДНІПРОПЕТРОВСЬК», діючий н а підставі довіреності проси в суд позов задовольнити.

Свідок ОСОБА_3, автор ст атті, розповів про те, що по р оду діяльності йому приходи лося писати про діяльність д епутатів міської ради, благо дійної діяльності. Більшість людей, які здійснюють благод ійну діяльність, відмовляю ться вказувати своє прізвище , через скромності. « НАШ ДІМ - ДНІПРОПЕТРОВСЬК», особливою скромністю не відрізняєтьс я, кожна з їх акції супроводж ується помпезністю. Оскільк и він сам був присутній на сес ії міськради, то через газету передав настрій депутатськ ого корпусу, які називали амо ральним поступком дії депут ата ОСОБА_1. Більше на сес ії говорилося про моральну е тичну сторону справи. Вказав , що ОСОБА_1 публічна людин а, тому не зрозуміло його реак ція. Особисто чув вислів «жу лики». Підпис під фото він н е робив.

Свідок ОСОБА_11, фотоко респондент, розповів, що він зробив фотографії, які розмі шена на першій та третій стор інці, його бачили коли він фот ографував . Хто робив підпис и над і під фотографією на пе ршій сторінці він не знає. Це міг бути будь-хто від чергов ого редактора, який відповід ав за випуск до редактора.

Суд, заслухавши пояснення сторін, представників, свід ків, вивчивши матеріали спра ви, проглянувши та прослухав ши відеозапис сесії міської ради, вважає, що позовні вим оги підлягають частковому задоволенню за наступних під став.

У ході судового розгляду вс тановлено, що 21 січня 2009 року мі ж Відкритим акціонерним тов ариством « Видавництво « Зор я» корпоративне підприємст во ДАК «Укрвидавполіграфія » ( Виготовлювач) та ТОВ « Юри дична фірма Правник» (Видаве ць) було укладено договір №1210 про виконання поліграфічних робіт з друкування газети « Д непр вечерний» ( а.с. 32-40).

Відповідно до п.1.1. Договору « Видавець» доручає, а « Вигот овлювач» бере на себе зобов' язання по виготовленню газет ної продукції з текстових, г рафічних чи фотоматеріалів , що попередньо готуються « В идавцем» і надаються « Вигот овлювачу».

Згідно до п.5.6 « Виготовлюва ч» не несе відповідальності за зміст, достовірність і не відповідність вимогам діючо го законодавства матеріалів « Видавця», що містяться у виг отовленій відповідно до Дог овору Газетній продукції.

Виходячи із вищевикладено го ВАТ « Видавництво « Зоря» Корпоративного підприємств а ДАК « Укрвидавполіграфія» не є належним відповідачем п о справі.

10 квітня 2009 року у всеукраїнс ькій газеті “ Днепр вечерний ” №53 ( 11909), на першій сторінці оп убліковано фотографію (фото ОСОБА_4), на якій відображ ено ОСОБА_1 та депутата Д ніпропетровської міської ра ди ОСОБА_2, із назвою стат ті над фотографією ( мовою ор игіналу) « ІНФОРМАЦІЯ_3, зв учало на сессии горсовета из уст депутатов». Під фотогра фією міститься підпис ( мовою оригіналу): « Комбинаторы из фонда « Наш дом - Днепропет ровск» ОСОБА_1 (слева) и О СОБА_2 развернули предвибор ную компанию за бюджетные де ньги» ( а.с.15).

На третій сторінці газети надрукована стаття ОСОБА _3 ( а.с.15-16). (мовою оригіналу) н азва Диагноз : Жулики « После публикации в « Днепре вечерн ем» (см. «ДВ» от 7 апреля) депута ты горсовета провели собств енное расследование деятел ьности депутата ОСОБА_1. И обнаружили шокирующие резу льтаты «благотворительност и» лидера фонда « Наш дом - Дне пропетровск» ( а.с.16).

Як вказав в судовому засід анні представник позивача в идавник, редакція та автор ст атті ОСОБА_3 поширили нег ативну та недостовірну інф ормацію про ОСОБА_1, в на зві статті, підписі під фото графією, та в самій статті, ос кільки жодних дій, якими б ОСОБА_1 порушував норми зак онодавчих актів, моралі, сусп ільного політичного життя, в ін не здійснював. Ніяким чин ом не міг бюджетні кошти вит рачати на передвиборну агіт ацію, як депутат міської ради не мав юридичної можливості спрямовувати кошти « по влас ному розумінню», а не на нака зи виборців. Жодного розслід ування депутатами Дніпропе тровської міської ради не пр оводилося, оскільки діючим з аконодавством не передбачен о такої форми роботи депутат а міської ради.

Представники відповідачі в вказали на те, що ставши пу блічною людиною, а саме депут атом Дніпропетровської міс ької ради, ОСОБА_1 повине н би бути готовим та усвідом лювати, що оскільки Він полі тичний діяч, здійснює публіч ну владу на місцевому, регіон альному рівнях, і вирішив апе лювати до довіри громадськос ті та погодився « виставити» себе на публічне політичне обговорення, то він, як учасни к суспільних відносин підляг ає ретельному громадському контролю і потенційно може з азнати гострої та сильної гр омадської критики у засобах масової інформації з привод у того, як він виконував або ви конує свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не п овинні мати більшого захист у своєї репутації та інших п рав порівняно з іншими особа ми. У зв' язку з цим, межа допу стимої критики щодо політичн ого діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж о кремої пересічної особи. Пуб лічні особи неминуче відкри ваються для прискіпливого в исвітлення своїх слів вчинкі в і повинні це усвідомлювати , по що вказано в ст.3,4,6 практики Європейського суду з захист у прав людини. Наполягали, що в даному випадку з огляду на характер використання мовн их засобів «Жулики» більш сх оже на алегорію, сатиру, ніж на фактичне твердження, а оціно чні судження не підлягають с простуванню та доведеністю їх правдивості.

Відповідно до ст.277 ЦК Украї ни фізична особа, особисті н емайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та ( або) членів її сім' ї недо стовірної інформації, має пр аво на відповідь, а також на с простування цієї інформації .

Негативна інформація, поши рена про особу, вважається не достовірною, якщо особа, яка ї ї поширила, не доведе протиле жного.

Відповідно до ч. другої стат ті 47-1Закону України « Про інфо рмацію » оціночними судженн ями, за винятком образи чи нак лепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зок рема критика, оцінка дій, а так ож висловлювання, що не можут ь бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані з огля ду на характер використання мовних засобів, зокрема гіпе рбол, алегорій , сатири. Оціноч ні судження не підлягають сп ростуванню та доведенню їх п равдивості.

Таким чином, відповідно до с т.277 ЦК не є предметом судового захисту оціночні судження, д умки, переконання, критична о цінка певних фактів і недолі ків, які, будучи вираженням с уб' єктивної думки і погляді в відповідача, не можна перев ірити на предмет їх відповід ності дійсності ( на відміну від перевірки істинних факті в) і спростовувати, що відпов ідає прецедент ній судовій п рактиці європейського суду з прав людини при тлумаченні п оложень статті 10 Конвенції.

Як встановлено в судовому з асіданні, на сесії Дніпропет ровської міської ради одним із питань було обговорення неетичної поведінки та при дбання депутатом ОСОБА_1 на кошти міського бюджету в розмірі 45 тис. грн., які як деп утат він мав обов' язок витр ачати на накази виборців, ме дичного обладнання для ліка рень міста, із переданням йог о в лікарні міста з логотипам и « Наш дім - Дніпропетровськ» .

Однак, як вбачається із нада них суду доказів: клопотань про надання благодійної допо моги головних лікарів: Місь кої клінічної лікарні №1, КЗ « ДМЛ №14» до Благодійного фонд у « НАШ ДІМ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» , договорів про надання благо дійної допомоги, актів прийм ання - передачі майна, довір еностей, Благодійною органі зацією « НАШ ДІМ - ДНІПРОПЕТР ОВСЬК» придбавалися і перед авалися лікарням медичне об ладнання ( а.с. 77-92). Тобто медичн е обладнання передавалося в лікарні міста, як депутатом ОСОБА_1 так і Благодійною організацією « НАШ ДІМ - ДНІП РОПЕТРОВСЬК», тому в статті вказана неправдива та недос товірна інформація, яка пору шує особисті немайнові права , честь та гідність ОСОБА_1

Також в статті йде мова про виборчу агітацію, однак Дні пропетровською територіаль ною виборчою комісією не ого лошувався початок виборчого процесу.

Відповідно до п.15 Постанови Пленуму Верховного суду Укр аїни « Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а та кож ділової репутації фізич ної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року №1 недостовір ною вважається інформація, я ка не відповідає дійсності а бо викладена неправдиво, тоб то містить відомості про под ії та явища, яких не існувало в загалі або існували, але відо мості про них не відповідают ь дійсності ( неповні або пер екручені).

Згідно з частиною третьої с татті 277 ЦК України негативна інформація, поширена про осо бу, вважається недостовірною , якщо особа, яка її поширила, н е доведе протилежного ( презу мпція добропорядності). Нега тивною слід вважати інформа цію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, но рм чинного законодавства, вч инення будь-яких інших дій ( н априклад, порушення принципі в моралі, загальновизнаних п равил співжиття, неетична по ведінка в особистому, суспіл ьному чи політичному житті т ощо), і яка, на думку позивача, п орушує його право на повагу д о гідності, честі чи ділової р епутації.

Спростування поширеної не достовірної інформації пови нно здійснюватись незалежно від вини особи, яка її поширил а.

Відповідно до п.19 Постанови Пленуму Верховного суду Укр аїни « Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а та кож ділової репутації фізич ної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року №1, вирішуючи питання про визнання пошире ної інформації недостовірн ою, суди повинні визначати ха рактер такої інформації та з ' ясувати, чи є вона фактични м твердженням, чи оцінюючим с удженням.

Оскільки в судовому засіда нні встановлено, що дійсно в статті під назвою « ІНФОРМ АЦІЯ_3, звучало на сессии гор совета из уст депутатов», яка опублікована 10 квітня 2009 року у всеукраїнській газеті « Дн епр вечерний», №53 ( 11909) міститься негативна та недостовірна і нформація щодо ОСОБА_1, як ий є учасником Благодійног о фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1», де путатом міської ради, тому по зовні вимоги в частині визна ння недостовірною поширену і нформацію та спростування не достовірної інформації зак онні та підлягають задоволен ню.

Згідно до п.25 Постанови Плен уму Верховного суду України « Про судову практику у спра вах про захист гідності та че сті фізичної особи, а також д ілової репутації фізичної т а юридичної особи» від 27 люто го 2009 року №1, спростування ма є здійснюватися у такий сами й спосіб, у який поширювалася недостовірна інформація. Визначаючи спосіб спростува ння відомостей, суд відповід но до вимог статті 37 Закону Ук раїни « Про пресу» та положен ь іншого відповідного законо давства може зобов' язати р едакцію ( видавництво) опублі кувати спростування в спеціа льній рубриці або на тій самі й шпальті й тим самим шрифтом , що й спростоване повідомлен ня: у газеті - не пізніше міся ця з дня набрання рішення зак онної сили.

Позивачем заявлені позовн і вимоги про припинення дій по друку, печаті та публікаці ї ТОВ « Юридична фірма Правни к» та ВАТ « Видавництвом Зоря » фотографій ОСОБА_1 та з аборони друкувати у всеукра їнській щоденній газеті « Дн епр вечерний», матеріали у як их міститься інформація про ОСОБА_1 без його згоди.

Відповідно до ст. 2 Закону Ук раїни « Про друковані засоб и масової інформації (пресу) в Україні» не допускається ви мога попереднього погоджен ня повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими засобами масової інформаці ї, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з б оку посадових осіб державних органів, підприємств, устано в, організацій або об' єднан ь громадян, крім випадків, кол и посадова особа є автором по ширюваної інформації чи дала інтерв' ю.

Відповідно до ст.45-1 Закону Ук раїни « Про інформацію», ценз ура як вимога, спрямована до з асобу масової інформації, жу рналіста, головного редактор а, організації, що здійснює ви пуск ЗМІ, його засновника ( спі взасновників), видавця, розпо всюджувача, попередньо узгод жувати інформацію, що поширю ється ( крім випадків, коли та ка вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб' є кта авторського права і ( або) суміжних прав на неї), та /або я к накладання заборони ( крім в ипадків коли така заборона н акладається судом) чи перешк оджання в будь-якій іншій фор мі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів де ржавної влади, органів місц евого самоврядування, їх пос адових осіб заборонена.

Виходячи із вищевикладено го суд не вбачає законних під став для задоволення вимог позивача в цій частині позов у.

Відповідно до ст.11 ЦПК Украї ни суд розглядає цивільні сп рави не інакше як за зверненн ям фізичних чи юридичних осі б, в межах заявлених ними вим ог і на підставі доказів стор ін та інших осіб, які беруть уч асть у справі.

Відповідно до ст.88 ЦПК Украї ни із відповідача Товариство м з обмеженою відповідальні стю « Юридична фірма Правник » підлягає стягненню на кори сть позивача судові витрати по справі в сумі 81 грн.

Керуючись: ст.10 Конвенції « Про захист прав і основних с вобод людиною», ст.ст.32,124 Кон ституції України, Постановою Пленуму Верховного Суду Укр аїни “ Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а так ож ділової репутації фізично ї та юридичної особи ” від 27 лю того 2009 року №1, ст.30,46,47,47-1,49 Закону У країни “ Про інформацію”, ст.с т.25,37 Закону України “ Про друко вані засоби масової інформац ії ( пресу) в Україні, ст. 277 ЦК Укр аїни ст.ст.11, 15 , 31,57, 60,88, 212-215 ЦПК Украї ни , суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства « Видавництво «З оря» Корпоративного підпри ємства ДАК « Укрвидавполігра фія», Товариства з обмежено ю відповідальністю «Юридичн а фірма « Правник», треті особ и: ОСОБА_2, Благодійний фон д « НАШ ДІМ - ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про захист честі, гідності, д ілової репутації задовольни ти частково.

Визнати недостовірною інф ормацію поширену Товариство м з обмеженою відповідальні стю « Юридична фірма «Правни к» ( 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, б.1, код ЄДРПОУ 33669201) 10 к вітня 2009 року у всеукраїнські й щоденній газеті « Днепр веч ерний», у №53 (11909) у статті під наз вою « ІНФОРМАЦІЯ_3, звучал о на сессии горсовета из уст д епутатов», відносно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1 )

Зобов' язати Товариством з обмеженою відповідальніс тю « Юридична фірма «Правник » ( 49038, м. Дніпропетровськ, вул. С толярова, б.1, код ЄДРПОУ 33669201) у н аступному номері всеукраїнс ької щоденної газети « Днепр вечерний» з дня набрання ріш ення законної сили спростува ти недостовірну інформацію щодо ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , і.п.н. НОМЕР_1), шляхом пові домлення про ухвалене у спра ві судове рішення.

Стягнути із Товариства з об меженою відповідальністю « Юридична фірма «Правник» ( 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Столя рова, б.1, код ЄДРПОУ 33669201) на корис ть ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, і.п. н. НОМЕР_1) судові витрати п о справі в сумі 81 грн.

В іншій частині позову ОС ОБА_1 відмовити.

Рішення може бути оскарже но до апеляційного суду Дніп ропетровської області через Індустріальний районний суд , шляхом подачі у 10-ти денний ст рок, з дня проголошення рішен ня, заяви про апеляційне оска рження і подання після цього протягом 20-ти днів апеляційно ї скарги, або без подання зая ви про апеляційне оскарження , шляхом подачі апеляційної с карги на протязі 10-ти днів з дн я проголошення рішення.

Суддя Л.П . Слюсар

Зареєстровано 31.10.2009
Оприлюднено 10.12.2009
Дата набрання законної сили 19.10.2009

Судовий реєстр по справі 2-1860/09

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2017 Енергодарський міський суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 20.05.2016 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 29.12.2009 Новоодеський районний суд Миколаївської області Цивільне
Рішення від 29.12.2009 Будьоннівський районний суд м.Донецька Цивільне
Ухвала від 24.12.2009 Комсомольський міський суд Полтавської області Цивільне
Рішення від 09.12.2009 Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Рішення від 09.12.2009 Кіцманський районний суд Чернівецької області Цивільне
Рішення від 25.11.2009 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Рішення від 24.11.2009 Лозівський міськрайонний суд Харківської області Цивільне
Рішення від 11.11.2009 Торезький міський суд Донецької області Цивільне
Рішення від 19.10.2009 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Рішення від 21.08.2009 Куйбишевський районний суд м.Донецька Цивільне
Рішення від 07.08.2009 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 29.07.2009 Ленінський районний суд м. Луганськ Цивільне
Рішення від 23.06.2009 Стахановський міський суд Луганської області Цивільне
Рішення від 11.06.2009 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Цивільне
Ухвала від 28.04.2009 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Рішення від 22.04.2009 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Рішення від 22.04.2009 Артемівський районний суд м. Луганська Цивільне
Ухвала від 14.04.2009 Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру