Публічна оферта

Опендатабот

Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

Опендатабот — ТОВ «Відкриті дані»

Клієнт, ознайомившись з положеннями цієї публічної оферти, діючи з метою отримання послуг від Опендатабот, приймає умови цієї пропозиції шляхом оплати послуг Опендатабот.

Предметом договору є надання послуг з обробки відкритих даних.

Оферта

1. Послуги

1.1. Договір регулює права та обов’язки Сторін при наданні послуги «Обробка та моніторинг відкритих даних».

1.2. При наданні Послуг Опендатабот, на запит Клієнта, надає інформацію, зазначену у п. 3 Договору та надсилає повідомлення Клієнтові у разі зміни такої інформації.

2. Порядок та строки надання послуг

2.1. Клієнт має право отримувати Послуги після попередньої оплати, у межах сплаченого обсягу. Послуги, які були оплачені, але не запитані Клієнтом — вважаються наданими належним чином та не переносяться на наступний місяць.

2.2. Запити Клієнта та інформація від Опендатаботa надсилається з використанням API (прикладного програмного інтерфейсу). Документація до API міститься на сайті https://opendatabot.ua.

2.3. Для отримання доступу до API необхідно пройти реєстрацію на сайті.

2.4. Клієнт має право використовувати Інформацію на свій власний розсуд, для своїх власних (у тому числі комерційних) потреб.

2.5. При наданні Послуги, Опендатабот надсилає повідомлення Клієнтові про зміни інформації, зазначеної у п.п. 3.1–3.3.

3. Інформація, яку обробляє Опендатабот

3.1. Базова:

3.1.1. щодо юридичних осіб: код ЄДРПОУ, скорочена та повна назви, місцезнаходження та стан реєстрації юридичної особи, основний вид діяльності, керівник, дані про засновника, статус ПДВ.

3.1.2. щодо судових рішень: дата, номер рішення, номер судової справи, суддя, суд, вид судочинства, вид рішення, текст рішення.

3.1.3. щодо судових засідань: дата та час засідання, номер судової справи, суддя, суд, суть справи.

3.1.4. щодо виконавчих проваджень: номер провадження, дата відкриття, статус, інформація щодо стягувача, інформація щодо боржника.

3.1.5. щодо втрачених та викрадених паспортів: номер паспорту, дата ануляції, реєстраційний орган.

3.2. Повна:

3.2.1. щодо юридичних осіб: базова інформація та розмір статутного капіталу, види діяльності, інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою, податковий борг, борг з виплати заробітної плати, адреса масової реєстрації, санкції АМКУ, банкрутство, планові перевірки, спеціальні санкції Мінекономрозвитку, судові рішення, виконавчі провадження, історія реєстраційних змін, інформація про реєстраційну справу, модельний статут, філіали, статус, група та ставка єдиного податку, ліцензії на окремі види діяльності.

3.2.2. щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: ПІБ, стан та місце реєстрації, види економічної діяльності, інформація про здійснення зв’язку, податковий борг, статус платника ПДВ, статус, група та ставка єдиного податку, ризик втрати єдиного податку, інформація про реєстраційну справу, історія реєстраційних змін, адреса реєстрації.

3.2.3. щодо фізичних осіб за ПІБ: наявність корпоративних прав, перебування на посаді керівника, інформація про реєстрацію ФОП, наявність судових документів та засідань, в яких особа зазначена як одна зі сторін, перебування у розшуку МВС, перебування у базі корупціонерів, перебування у базі неплатників аліментів.

3.3. Моніторинг:

3.3.1. щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: зміни реєстраційних даних, інформація щодо єдиного податку, податковий борг.

3.3.2. щодо юридичних осіб: зміни реєстраційних даних, банкрутство, виконавчі провадження, податковий борг, інформація щодо єдиного податку, інформація щодо ПДВ.

3.3.3. щодо судових засідань: нові судові засідання за стороною або суттю спору.

3.4. Контактна інформація бізнесу — отримання даних про зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на дату запиту.

3.4.1. Старою реєстрацією бізнесу вважається реєстрації із датою зі зміщенням в 1 календарний місяц та більше від дати запиту.

3.5. Статистична інформація бізнесу — отримання даних про кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за період.

4. Приймання-передача наданих послуг

4.1. У разі наявності зауважень по наданих послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти mail@opendatabot.com протягом одного місяця з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

4.2. На запит Клієнта, Опендатабот формує та надсилає на адресу електронної пошти Клієнта Акт приймання-передачі наданих послуг, скріплений електронним цифровим підписом.

4.3. Запит Акта надсилається на пошту mail@opendatabot.com

5. Вартість Послуг

5.1. Вартість надання Послуги за Договором визначається в залежності від кількості запитів до API та обраної послуги з таблиці нижче (базове API та повне API).

Вартість за місяць та рікКількість запитів до базового APIКількість запитів до повного API
7 600 грн/рік200100
38 000 грн/рік1 000500
7 600 грн/місяць (76 000 грн/рік)2 0001 000

5.2. Вартість надання Послуги за Договором визначається в залежності від кількості компаній та/або фізичних осіб-підприємців, щодо яких здійснюється моніторинг та обраної послуги з таблиці нижче (щоденний моніторинг):

Вартість за місяць та рікКількість компаній/ФОП в щоденному моніторингу
7 600 грн/рік10
38 000 грн/рік50
7 600 грн/місяць (76 000 грн/рік)100

5.3. Вартість надання Послуги за Договором визначається в залежності від кількості компаній та/або фізичних осіб-підприємців, щодо їх контактної інформації та обраної послуги з таблиці нижче (Контактна інформація бізнесу):

Вартість за місяць:Кількість нових реєстрацій
3 800 грн500
Вартість за місяць:Кількість старих реєстрацій
3 800 грн1 000

5.4. Послуги вважаються сплаченими після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Опендатабот.

6. Відповідальність сторін

6.1. Опендатабот не несе відповідальності у разі невідповідності Інформації, наданої Клієнтові, якщо така інформація відповідає інформації, оприлюдненій розпорядником інформації у порядку ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

6.3. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

6.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

6.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Опендатабот (пожежа, повінь тощо) є повідомлення хостинг-провайдера.

7. Врегулювання спорів

7.1. У випадку виникнення недоліків у наданні Послуги, Клієнт надсилає вмотивовану претензію на електронну пошту Опендатабот (mail@opendatabot.com). Претензія оформлюється у довільній формі з описом проблеми, яка виникла під час отримання Послуги, дати та часу виникнення проблеми.

7.2. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку протягом двадцяти робочих днів з моменту відправки вмотивованої претензії Стороною, спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

8. Конфіденційність

8.1. Опендатабот не передає інформацію про роботу Клієнта з Опендатабот та персональні дані Клієнта (за наявності).

8.2. Розголошення інформації, отриманої Опендатабот в результаті виконання цього Договору, за письмовою згодою Клієнта або відповідно до вимог законодавства України не вважається порушенням цього Договору.

9. Строк дії договору

9.1. Договір набирає юридичної сили з моменту акцепту Клієнтом цієї публічної оферти та діє до 31.12.2021. Якщо жодна зі сторін не виявить бажання припинити договірні відносини до моменту закінчення строку дії Договору, дія Договору вважається пролонгованою до 31.12.2022.

9.2. Договір може бути розірвано однією зі сторін з повідомленням за 30 днів до такого розірвання.

9.3. Недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

9.4. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.

10. Терміни

10.1. Сервіс Опендатабот — сервіс моніторингу відкритих даних про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для запобігання рейдерським захопленням і контролю контрагентів.

10.2. Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

ТОВ «Відкриті дані» (код ЄДРПОУ 42915513)

адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 12, квартира 380

керівник: Міхневич Петро Олександрович

телефон: +380 67 778 0 908

e-mail: mail@opendatabot.com

Дата останнього оновлення: 21.07.2022