ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32

____________________________________

УХВАЛА

05.08.10 Справа № 9/184.

Суддя Ворожцов А.Г ., розглянувши матеріали сп рави за позовом

Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії АТ "Б рокбізнесбанк, м. Луг анськ

до Приватного підприємс тва "Лукея", м. Луганськ

про стягнення 371 910,08 доларі в США.

в присутності представни ків:

від позивача - Васил енко С.О., дов. № 199/03 від 14.07.10,

від відповідача - не пр ибув

в с т а н о в и в:

суть спору: позива чем, ПАТ "Брокбізнесбанк" в осо бі Луганської філії (далі - Банк), заявлена вимога про стягнення з відповідача сум и заборгованості за кредитни м договором № 13 від 14.04.08 у розмір і 371 910,08 дол. США., у т.ч.:

- сума кредиту - 275 000,0 грн.,

- заборгованість за процент ами - 82 296,38 грн.,

- пеня за процентами - 11 588,69 гр н.,

- пеня за кредитом - 3 025,01 грн.

У судовому засіданні Ба нк збільшив розмір позову у зв'язку із збільшенням сум и заборгованості за договоро м за період з дати подачі позо ву до дати постановлення ухв али про порушення провадженн я у справі та просить стягнен ня з відповідача суми заборг ованості за кредитним догово ром № 13 від 14.04.08 у розмірі 375 207,18 доларів США., у тому числі: сума кредиту - 275 000,00 доларі в США, проценти за користу вання кредитом - 84 059,39 дола рів США, пеня за процента ми - 12 607,15 доларів США , пе ня за кредитом - 3 540,64 долар ів США.

Оскільки Банк скориста вся своїм правом щодо збільш ення розміру позову. наданим йому ч. 4 ст. 22 ГПК України, суд пр иймає заяву Банку.

Відповідач, ПП "Лукея ", відзив на позовну заяву не н адав, у судовому засіданні уч асть не прийняв з причин, які с уду не відомі.

Як вбачається з довідки з Є диного державного реєстру (т . 2, а.с. 5 - 8) після подачі позовно ї заяви відповідач змінив юр идичну адресу з 91007, м. Луганськ , вул. 1-а Цементна, буд. 1-с на 9105 4, м. Луганськ, вул. Монтажна, буд . 19. За таких обставин суд вв ажає за необхідне зобов'язат и Банк направити копію по зовної заяви з додатками за н овою адресою.

Банк вдруге звернувся до су ду з клопотанням забезпечити позов шляхом накладення аре шту на майно відповідача, мот ивуючи це клопотання наступн ими підставами.

В забезпечення виконання з обов'язань за кредитним дого вором відповідачем за цією с правою передано Банку в заст аву рухоме майно згідно дого вору застави від 15.04.08, посвідче ного приватним нотаріусом Лу ганського міського нотаріал ьного округу Луганської обла сті Поповою Т.В. за реєстр овим № 654, а саме транспортні за соби:

а) автомобіль вантажний (сід ловий тягач) MAN, модель 18.480.4х2 BLS, рі к випуску 2008, кузов VIN-WMAN05ZZ18P003657 WMAN05ZZ18P003657 , колір червоний, реєстраційн ий номер ВВ1736ВЕ,

б) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096012 VIN-WK0S0002400096012, реєстр . номер ВВ8910ХХ, колір сірий ,

в) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096018 VIN-WK0S0002400096018, реєстр . номер ВВ8907ХХ, колір сірий ,

г) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096016 VIN-WK0S0002400096016, реєстр . номер ВВ8909ХХ, колір сірий ,

д) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096009 VIN-WK0S0002400096009, реєстр . номер ВВ8908ХХ, колір сірий .

В Державному реєстрі обтяж ень рухомого майна зареєстр овано приватне обтяження АБ "Брокбізнесбанк" на предмет з астави згідно Ддговору заста ви, що підтверджується витяг ом № 19016475 від 06.06.08.

У зв'язку з тим, що на пото чних рахунках боржника, відк ритих в установі ЛФ АТ "Брокбі знесбанк", відсутній рух кошт ів тривалий час, неможливо вс тановити фактичне місцезнах одження керівних органів від повідача (вся кореспонденція , що надіслана на адресу відпо відача повертається в зв'яз ку з відсутністю за місцем ре єстрації), перевірити наявні сть заставленого майна, що пе редбачено договором застави банк не має можливості, що сві дчить про умисне ухилення ві д сплати заборгованості та с творює реальну загрозу втрат и заставленого та іншого ма йна на яке може бути звернено стягнення в рахунок погашен ня заборгованості за кредито м. При цьому 3 транспортні засо би, які є предметом застави, у 2008 році були вилучені як засоб и скоєння злочину Міллєровсь кою таможнею Російської Феде рації. Крім того відносно дир ектора ПП "Лукея" ОСОБА_4 п орушена кримінальна справа. Все це, вважає Банк, призв еде до неможливості виконан ня рішення суду.

Виходячи з наданих матеріа лів справи суд вважає наступ не.

Відповідно до ст. 66 ГПК Украї ни господарський суд за заяв ою сторони… або за своєї влас ної ініціативи має право вжи ти заходів до забезпечення п озову. Забезпечення позову д опускається в будь-якій стад ії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможл ивим виконання рішення госпо дарського суду.

Відповідно до роз'ясненн я ВАСУ від 23.08.94р. № 02-5/611 Про деяк і питання практики застосува ння заходів до забезпечення позову забезпечення позо ву визначається як засіб з апобігання можливим по рушенням майнових прав чи ох оронюваних законом інтересі в юридичної або фізичної особи.

Забезпечення позову засто совується судом, якщо невжит тя цих заходів може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

Суд вважає, що умовою зас тосування заходів до забезпе чення позову є достатньо обґ рунтоване припущення щ одо можливості порушення пра в та законних інтересів пози вача.

Відповідно до ст. 67 ГПК Украї ни позов забезпечується, у т.ч .

Ш накладання м арешту на майно а бо грошові суми, що належ ать відповідачеві,

У вирішенні питання про забезпечення позову господа рський суд здійснив оцінку о бґрунтованості доводів заяв ника щодо необхідності їх вж иття з урахуванням такого:

Ш розумності, об ґрунтованості і адекватност і вимог заявника,

Ш забезпечення зб алансованості інтересів сто рін, а також інших учасників с удового процесу,

Ш наявності зв'я зку між конкретним видом зах одів до забезпечення позову і предметом відповідної позо вної вимоги,

Ш імовірності нас тання обставин, зазначених у ст. 66 ГПК України,

Ш запобігання пор ушено у зв'язку із вжиттям т аких заходів прав та охороню ваних законом інтересів осіб , що не є учасниками судового п роцесу.

Суд вважає заяву про заб езпечення позову такою, що пі длягає задоволенню, враховую чи наступне:

- позов заявлено про с тягнення грошових коштів за кредитним договором, який бу в забезпечений заставою зазн аченого у клопотання Банку м айна (транспортних засобів), а тому застосування арешту ць ого майна відповідача є адек ватним та розумним засобом з абезпечення позову,

- позивач просить за безпечити позов у розмірі, як ий є предметом позову, тому к лопотанням забезпечується з балансованість інтересів ст орін,

- заходи щодо арешту майна відповідача не буде сл угувати порушено у зв'язку із вжиттям таких заході в прав та охоронюваних закон ом інтересів осіб, що не є учас никами судового процесу,

- суд враховує доводи Б анку щодо порушення відносно директора підприємства від повідача ОСОБА_4 криміна льної справи, умисного ухиле ння відповідача від сплати з аборгованості та факту вилуч ення 3-х транспортних засобів , які є предметом застави, у 2008 р оці як засобів скоєння злочи ну Міллєровською таможнею Ро сійської Федерації.

Виходячи з наведеного, ке руючись ст.ст. 66, 67, 77, 86 ГПК Україн и, суд

у х в а л и в:

1. Клопотання позивача п ро забезпечення позову задов ольнити.

2. Накласти арешт на м айно, яке належить відповіда чу, ПП "Лукея", код ЄДРП ОУ 31719365, 91054, м. Луганськ, вул. Монта жна, буд. 19, а саме:

А) автомобіль вантажний (с ідловий тягач) MAN, модель 18.480.4х2 BLS, рік випуску 2008, кузов VIN-WMAN05ZZ18P003657 WMAN0 5ZZ18P003657, колір червоний, реєстрац ійний номер ВВ1736ВЕ.

Б) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096012 VIN-WK0S0002400096012, реєстр .номер ВВ8910ХХ, колір Сірий,

В) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096018 VIN-WK0S0002400096018, реєстр .номер ВВ8907ХХ, колір Сірий,

Г) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096016 VIN-WK0S0002400096016, реєстр .номер ВВ8909ХХ, колір Сірий,

Д) напівпричип (бортовий тен тований) марки KOGEL SN 24 рік випуск у 2007, кузов VIN-WK0S0002400096009 VIN-WK0S0002400096009, реєстр .номер ВВ8908ХХ, колір Сірий.

Е) вантажний автомобіль » державний номер ВВ1748ВЕ

Ж) вантажний автомобіль » державний номер ВВ1749ВЕ

З) вантажний автомобіль » державний номер ВВ4056ВЕ

И) напівпричіп, державний но мер ВВ3711ХХ

К) вантажний автомобіль М АЗ державний номер ВВ3318АІ

та визначити місце стоян ки за адресою Позивача: м. Луг анськ, вул. Шелкового, 1.

3. Розгляд справи відк ласти на 16.08.10 о 16 год. 00 хв., з асідання відбудеться за адр есою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3-а, каб. № 335.

4. Зобов'язати позив ача - направити відповід ачу копію позовної заяви з до датками, заяви про збільшенн я розміру позову за адресою: 91054, м. Луганськ, вул. Монтажна, б уд. 19, докази направлення на дати суду.

5. Зобов'язати відпо відача - надати обґрунто ваний відзив на позовну заяв у, за наявності - докази пога шення боргу.

Суддя А. Г . Ворожцов

Дата ухвалення рішення 05.08.2010
Оприлюднено 27.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/184

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.03.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.11.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.08.2010 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 23.07.2010 Господарський суд Луганської області Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону