Рішення
від 23.02.2011 по справі 9/184
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.11 Справа № 9/184

Суддя Ворожцов А.Г., р озглянувши матеріали справи за позовом

Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії АТ "Б рокбізнесбанк, м. Луг анськ

до Приватного підприємс тва "Лукея", м. Луганськ

про стягнення 371 910,08 доларі в США.

в присутності представни ків:

від позивача - Литви н Л.В., дов. № 290/03 від 18.08.10,

від відповідача - не пр ибув

в с т а н о в и в:

суть спору: позива чем, ПАТ "Брокбізнесбанк" в осо бі Луганської філії (далі - Банк), заявлена вимога про стягнення з відповідача сум и заборгованості за кредитни м договором № 13 від 14.04.08 у розмір і 371 910,08 дол. США., у т.ч.:

- сума кредиту - 275 000,0 дол.,

- заборгованість за процент ами - 82 296,38 дол.,

- пеня за процентами - 11 588,69 до л.,

- пеня за кредитом - 3 025,01 дол.

Заявою від 23.07.10 Банк збільшив розмір позовних вимог внасл ідок збільшення суми заборго ваності за період з дати пода чі позову до дати постанови п ро винесення ухвали про пору шення у справі та просить стя гнути з відповідача 375 207,18 до л. США., у т.ч.: заборгованіст ь за кредитом - 275000,0 дол., п роценти за користування кред итом - 84059,39 дол., пеня за пр оцентами - 12607,15 дол., пеня за кредитом - 3540,64 дол.

Оскільки заява про збільше ння розміру позовних вимог в ідповідає вимогам ст. 22 ГПК Ук раїни, суд приймає її до розгл яду.

Відповідач, ПП "Лукея ", відзивом на позовну заяву, п оданому у судовому засіданні 16.08.10, просить у задоволенні поз ову відмовити, посилаючись н а відсутність доказів наданн я Банком кредиту, крім того, ві дповідач вважає, що Банком по рушені умови п. 6.1 спірного кре дитного договору щодо належн ого надсилання письмової вим оги від 10.08.09 за № 2055.

В обґрунтування позову Банк посилається на укла дений між ним та відповідаче м кредитний договір № 13 від 14.04.08 , за яким він надав відповідач у кредит в сумі 300 000,0 дол. США стр оком користування до 15.04.13 зі сп латою 13,5% річних для придбання транспортних засобів.

Додатковою угодою до догов ору сторони погодили графік погашення суми кредиту, почи наючи з травня 2008 року.

Додатковими угодами від 24.06.0 8 була встановлена процентна ставка за користування кред итом на рівні 15% річних, від 10.08.08 - на рівні 18% річних.

Додатковою угодою від 30.07.08 по гашення заборгованості за кр едитом за липень 2008 року відст рочено до 31.08.08.

Додатковою угодою від 30.10.08 ст орони змінили графік погашен ня суми кредиту та встановил и термін повернення кредиту, починаючи з січня 2010 року, а до датковою угодою від 31.10.08 був вс тановлений порядок погашенн я відсотків до 25 числа місяця, наступного за місяцем, в яком у нараховані відсотки.

Крім того, у подальшому відп овідними додатковими угодам и сторони здійснювали відстр очення сплати відсотків за ж овтень-грудень 2008 року та січе нь-листопад 2009 року до 25.12.09.

В забезпечення виконання з обов'язань відповідачем згід но з договором застави від 15.04.0 8, посвідченого нотаріально, б ули передані в заставу транс портні засоби, обтяження цьо го майна було зареєстроване, що підтверджується витягом № 19016475 від 06.06.08.

В супереч умов кредитного д оговору відповідач порушує з обов'язання щодо повернення кредитних коштів та сплати п роцентів, що підтверджується виписками з особових рахунк ів відповідача.

Станом на 06.07.10 за відповідаче м утворилась заборгованість в загальній сумі 375 207,18 дол. С ША., у т.ч.: заборгованість з а кредитом - 275000,0 дол., про центи за користування кредит ом - 84059,39 дол., пеня за проц ентами - 12607,15 дол., пеня за кредитом - 3540,64 дол.

Пунктом 6.1 договору встанов лене право Банку вимагати ві д відповідача дострокового п овернення заборгованості у п овному обсязі за умови прост рочення сплати чергового пла тежу за кредитом та процента ми шляхом направлення письмо вого повідомлення з відповід ною вимогою. Таку вимогу Банк направив відповідачу листом від 10.08.09 за № 2055, яка не була викон ана.

Пунктом 3.1 кредитного догов ору передбачене право Банку звернути стягнення на предме т застави, якщо відповідач у в изначений строк не поверне з аставодержателю кредитні ко шти у повному обсязі чи його ч астину та не сплатить процен ти за користування кредитом або не сплатить штрафні санк ції або іншу заборгованість та платежі.

Оцінивши матеріали спра ви, вислухавши доводи позива ча, позицію відповідача суд д ійшов висновку про наступне .

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК Україн и підставами виникнення циві льних прав та обов' язків, є, з окрема, договори та ін ші правочини.

Ця норма кореспондується з нормою ч. 3 ст. 174 ГК України, за я кою господарські зобов' яза ння можуть виникати з господ арського договору та інших у год, передбачених законом.

Згідно зі ст. 14 ЦК України цив ільні обов' язки виконую ться у межах, встановлених до говором або актом цивіль ного законодавства.

Відповідно до ст. 526 ЦК Україн и зобов' язання має виконува тися належним чином відпо відно до умов договору та вимог актів цивільного зако нодавства.

Судом встановлено, що між по зивачем та відповідачем було укладено кредитний договір № 13 від 14.04.08 (з додатковими угода ми до нього: Т. 1, а.с. 17 - 31), за яким він надав відповідачу креди т в сумі 300 000,0 дол. США строком ко ристування до 15.04.13 зі сплатою 13, 5% річних для придбання трансп ортних засобів.

За умовою п. 2.4 договору повер нення кредиту здійснюється в строки, передбачені графіко м, однак не пізніше 25 числа пот очного місяця.

Умовою п. 2.5 договору передба чено, що нарахування відсотк ів за користування кредитом здійснюється на фактичну заб оргованість по кредиту за фа ктичну кількість днів у пері оді, починаючи з дня перераху вання з позичкового рахунку відповідача на його поточний або інший рахунок, щомісячно не пізніше останнього робоч ого дня місяця та при повному погашенні кредиту.

Додатковою угодою до догов ору сторони погодили графік погашення суми кредиту, почи наючи з травня 2008 року.

Додатковими угодами від 24.06.0 8 була встановлена процентна ставка за користування кред итом на рівні 15% річних, від 10.08.08 - на рівні 18% річних.

Додатковою угодою від 30.07.08 по гашення заборгованості за кр едитом за липень 2008 року відст рочено до 31.08.08.

Додатковою угодою від 30.10.08 ст орони змінили графік погашен ня суми кредиту та встановил и термін повернення кредиту, починаючи з січня 2010 року, а до датковою угодою від 31.10.08 був вс тановлений порядок погашенн я відсотків до 25 числа місяця, наступного за місяцем, в яком у нараховані відсотки.

Крім того, у подальшому відп овідними додатковими угодам и сторони здійснювали відстр очення сплати відсотків за ж овтень-грудень 2008 року та січе нь-листопад 2009 року до 25.12.09.

Судом встановлено, що відпо відач порушив зобов'язання щ одо повернення кредитних кош тів та сплати процентів, що пі дтверджується виписками з ос обових рахунків відповідача (Т. 1, а.с. 40 - 150).

Станом на 06.07.10 за відповідаче м утворилась заборгованість в загальній сумі 359 059,39 дол. С ША., у т.ч.: заборгованість з а кредитом - 275000,0 дол., про центи за користування кредит ом - 84059,39 дол., що підтверд жується відповідним розраху нком (Т. 2, а.с. 47).

Пунктом 7.1 договору сторони передбачили відповідальніс ть за порушення строків пога шення заборгованості за кред итом та/або строків сплати пр оцентів за користування кред итом та/або комісій у вигляді пені у розмірі 0,1% від простроч еної заборгованості за кожни й день прострочення.

За цією умовою Банк нарахув ав пеню за кредитом в сумі 3540,64 дол., та пеню за процент ами в сумі 12607,15 дол. згідн о з наданим розрахунком, з яки м суд не погоджується з насту пних підстав.

Щодо встановленого догово ром розміру пені 0,1% від суми пр остроченої заборгованості з а кожен день прострочення, то відповідно до ч. 1 ст. 231 ГК Украї ни законом щодо окремих виді в зобов'язань може бути визна чений розмір штрафних санкці й, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Так, Закон України "Про відп овідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'яз ань" обмежує розмір пені подв ійною обліковою ставкою НБУ, що діяла у період, за який спл ачується пеня.

Виходячи з наведеного Зако ну пеня за спірними правовід носинами повинна бути розрах ована наступним чином.

· пеня за простро чення погашення кредиту - 1946,19 дол. США., у т.ч.:

з 26.01.10 по 25.02.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.01.2010 25.02.2010 31 6875 119.70

з 26.02.10 по 25.03.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.02.2010 25.03.2010 28 13750 216.23

з 26.03.10 по 25.04.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.03.2010 25.04.2010 31 20625 359.10

з 26.04.10 по 25.05.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.04.2010 25.05.2010 30 27500 463.36

з 26.05.10 по 25.06.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.05.2010 25.06.2010 31 34375 573.07

з 26.06.10 по 05.07.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.06.2010 05.07.2010 10 41250 214.73

· пеня за простр очення погашення відсотків - 6992,56 дол. США., у т.ч.:

з 26.12.09 по 25.01.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.12.2009 25.01.2010 31 54630,63 951.17

з 26.01.10 по 25.02.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.01.2010 25.02.2010 31 58834,74 1024.37

з 26.02.10 по 25.03.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.02.2010 25.03.2010 28 63038,85 991.35

з 26.03.10 по 25.04.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.03.2010 25.04.2010 31 66836,11 1163.68

з 26.04.10 по 25.05.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.04.2010 25.05.2010 30 71040,22 1196.98

з 26.05.10 по 25.06.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.05.2010 25.06.2010 31 75108,71 1252.15

з 26.06.10 по 05.07.10

Відсоток Граничний строк оплати тов ару Строк розрахунку пені Кількість днів прострочки Сума до сплати, грн. Сума пені, грн.

2*Ставка НБУ 25.06.2010 05.07.2010 10 79312,82 412.86

Враховуючи викладене, с уд вважає, що Банком, з урахува нням вимог закону щодо належ ності і допустимості доказів , доведено наявність заборго ваності відповідача за креди том та процентами у заявлено му розмірі, натомість відпов ідачем це не спростовано та н е підтверджено належними док азами іншого. Разом з тим, вимо га про стягнення пені підляг ає задоволенню частково, том у позов підлягає задоволенню частково з покладенням судо вих витрат на відповідача пр опорційно задоволеним вимог ам.

Виходячи з викладеного, ке руючись ст.ст. 47-1, 49, 82, 84, 85 ГПК Укра їни, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити час тково.

2. Стягнути з відповідача, ПП "Лукея", 91054, м. Луганськ , вул. Монтажна, буд. 19, код 31719365, н а користь позивача, АТ "Бро кбізнесбанк" в особі Лугансь кої філії, 91011, м. Луганськ , вул. Шелкового, буд. 1, код 19065841, заборгованість за кредитним договором № 13 від 14.04.08 у розмірі 367 998,14 дол. США, у т.ч.: забор гованість за кредитом - 2750 00,0 дол., проценти за користу вання кредитом - 84059,39 дол ., пеня за процентами - 6992,56 дол., пеня за кредитом - 1946,19 дол., крім того, ви трати зі сплати держмита - 3 163,03 дол. США, інформаційно-те хнічні витрати - 231,47 грн .

3. В решті позову - відмови ти.

Наказ видати після набранн я законної сили цим рішенням .

Рішення набирає законної с или після закінчення десятид енного строку з дня його підп исання.

Рішення підписане 25.02.11.

Суддя А.Г.Ворожцов

Дата ухвалення рішення23.02.2011
Оприлюднено01.03.2011

Судовий реєстр по справі —9/184

Ухвала від 15.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 15.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 12.06.2015

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 11.06.2015

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 29.12.2014

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Костенко М.І.

Ухвала від 17.03.2014

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко Г.П.

Ухвала від 14.12.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 28.11.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 23.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 11.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні